Woord vandaag

21 september 2019

‘We kijken naar de nieuwe aarde.’

Israël regeert dan met Christus zoals 
een overheid handhaaft. De volkeren 
leren dan verder onderschikking. Net 
zoals wij nu als gelovigen onderschik-
ken aan de gestelde overheid. In onze
tijd geldt wat Paulus schrijft:

…want door Hem hebben wij in één 
geest toegang tot de Vader 

                                      Efeziërs 2:18

in Christus Jezus, onze Heer, in Wie 
wij door Zijn geloof de vrijmoedigheid 
en toegang met vertrouwen hebben
                                      Efeziërs 3:12

‘Dat zal in de laatse eon ook zijn?’

Daar zullen de volkeren naartoe groei-
en. De volledige toegang tot Vader -in
geest- zoals wij nu al genieten zal pas 
voluit zijn wanneer God alles in allen 
is. In onze tijd wordt dat belemmerd 
door het vlees. Zo ook op de nieuwe 
aarde. Zij zullen door onderricht via le-
raren van Israël stap voor stap waarhe-
den van het evangelie van Paulus leren
kennen. En die leraren zullen op hun 
beurt door leden van het lichaam van
Christus onderwijs ontvangen.

‘Bijna niet te bevatten.’

Zo ontdekken we, wat een enorme ge-
nade wij ontvangen. De geweldige rijk-
dom in de geestelijke zegen zullen de
volkeren pas aan het einde van de laat-
ste eon waarderen. Dan zal de eenheid 
van hemelen en aarde zo groot zijn dat 
de geestelijke zegen die wij nu al genie-
ten, ook op aarde genoten zal worden.
Toch zal de positie van het lichaam van 
de Christus hoger blijven dan alle ande-
re mensen en geestelijke machten. Pas 
als God alles in allen is, zal dat verschil
opgeheven zijn.

Woord vandaag

20 september 2019

‘Verzoening op nieuwe aarde.’

Die situatie is vergelijkbaar met onze
tijd. Thans zien we geen tempel in Je-
ruzalem. In 70 AD was de tempel ‘van
Herodes’ verwoest. Na die dagen is er 
niet een nieuwe gekomen. Jeruzalem 
werd lange tijd door de natiën onder 
de voet gelopen. Bijzonder is nu, dat 
heel de stad onder Joods bestuur is. Al-
leen de heilige plaatsen vallen onder
bestuur van het Hasjemitische
koningshuis van Jordanië. 

‘Op de nieuwe aarde geen tempel.’

God Zelf woont dan te midden van de
mensen, volgens Openbaring 21:3. Het
woord tabernakel wijst op een tijdelij-
ke situatie, in Hebreeën 11:9 lees je 
dat van Abraham. Wat is daar op die
nieuwe aarde?

…Zie de tabernakel van God is bij de 
mensen, en Hij zal bij hen tabernake-
len, en zij zullen Zijn volkeren zijn  en
Hij zal bij hen zijn… 
Openbaring 20:3

En verderop lezen we:

..Ik zag geen tempel in haar, want de 
Heer, de almachtige God, is haar tem-
pel en het Lammetje 
                              
Openbaring 21:21

‘Priesterschap is voorbij.’

Hoewel de muur nog rond het nieu-
we Jeruzalem is (letterlijke stad en 
muren), zijn de poorten te allen tijde 
open. Volkeren hebben zo vrije toe-
gang en kunnen God naderen. Dit is 
vergelijkbaar met de situatie nu. In 2
Corinthiërs 5 staat, dat God in Chris-
tus de wereld tot Zich verzoende. En
daarmee zijn in de geest de barrières
weggenomen en kunnen mensen vrij 
tot God naderen. 

Woord vandaag

19 september 2019

‘Nieuwe gezichtspunten gisteren.’

De nieuwe aarde zal vaststaan, meer
nog dan de oude. Ze is blijvend en zal 
de laatste eon tot en met opheffing 
van de tweede dood haar functie ver-
vullen. Als schouwspel  en onderricht 
voor de hemelse machten en krachten.
Israëls priesterschap is voorbij op die
nieuwe aarde. En het gegeven onder-
richt uit Tenach én de Hebreeënbrief
zal dan en daar vrucht afwerpen. Isra-
ël zal als volk regeren, onder en in af-
hankelijkheid van de Messias, de Heer 
Jezus Christus.

‘De Hebreeënbrief.’

Deze bijzondere brief zal in de 1000 ja-
ren ongetwijfeld door de leraren van 
Israël gebruikt worden. Om uit te leg-
gen wat de offers inhouden als illustra-
tie achteraf. Ze verwijzen naar Hem die
naar het vlees uit Israël (Juda) afkoms-
tig was. Maar ook op de nieuwe aarde
zal deze brief functioneren, omdat zij 
ook spreekt over de goddelijke dienst
van de hemelsen. Israël zal, wat hun le-
raren betreft, onderricht ontvangen.

‘Door wie dan?’

Dat zal door de Heer Zelf en door Zijn li-
chaam, de uitgeroepen gemeente, ge-
beuren. Leden van dat lichaam onder-
richten de leraren van Israël. Nieuwe si-
tuatie, nieuwe aarde, nieuwe hemelen.
Dat geeft zicht -via Hebreeën- op de ho-
gere waarheden uit de brieven van Pau-
lus. Nu groeien Israël en de volkeren in 
een lang proces toe naar de volkomen-
heid. Gerechtigheid was tijdens de 1000
jaren thema. In de nieuwe schepping is 
verzoening centraal. 

Woord vandaag

18 september 2019

‘De nieuwe schepping komt.’

En is nu al ons deel, wat een genade 
dat God die aan ons geeft. En diepe o-
vertuiging, dat God alles doet samen-
werken tot wat Hij goed acht, doet je
staan, in geloof. We zuchten in ons lij-
den, wellicht dagelijks. Vader heft ons
hoofd opwaarts, en Hij Die ons zó lief-
heeft, is nabij. In de nieuwe schepping
is verzoening hoofdthema. In de oude
was veel vijandschap en verdeeldheid.
Op de nieuwe aarde is geen priester-
schap meer nodig, God is daar.

‘Israëls priesterschap is dan voorbij?’

Op deze oude aarde zal in de komende
1000 jaar Israël optreden als koning en 
priester. Zo had God het ooit gewild en
dat zal dan gebeuren. De offers, door
Ezechiël in hoofdstuk 40-48 beschreven,
vormen een terugwijzen naar wat Hij
deed. Zijn lijden, dood en opstanding
heeft diepe betekenis. In die offers zit
geweldig onderricht. Leraren van Israël
geven, door heilige geest geleid, uitleg.

‘Door de Schrift.’

Dat ligt voor de hand; Tenach biedt in 
Thora (1e 5 boeken) geweldige illustra-
tie. Samen met Hebreeën zullen de of-
fers verklaard en toegelicht worden. 
Onderwijzing voor Israël én de volkeren
waar het volk van God boven gesteld is.
En dat geeft groei; in een proces zullen 
de volkeren leren over Jahweh en Zijn
Gezalfde. Op aarde zal Gods gerechtig-
heid 
wonen. Daarna verbranden heme-
len en aarde en maken nieuwe hemelen 
+ nieuwe aarde hun opwachting. Door 
God geschapen, door Hem gesteld.