Woord vandaag

20 maart 2019
‘Gods plan is groots.’

Dat kwam ook gisteravond tijdens de
studie Filippenzen naar voren. Daarin
lazen we de toch opmerkelijke woor-
den dat wij ons over niets zorgen hoe-
ven te maken, Filippenzen 4:6. Paulus
en Silas zongen in de nachten dat is
opmerkelijk. In moeilijk omstandighe-
den zingen en dat in de nacht. We le-
zen bij de apostel over de vrede van
God. Dat die ons hart en onze gedach-

ten verzekerd bewaart. Dat kan.

‘Ja, maar hoe zit dat dan?’

Heel belangrijk daarbij is, dat we er-
van uitgaan en er rekening mee hou-
den, dat God veel groter is dan wij.
En dat Hij Zijn plan uitwerkt. De vijf
gouden schakels in Romeinen 8:29,
30 kwamen ook naar voren, ze zijn
geweldig. Wij hebben niets dat we
kunnen inbrengen. God handelt in
onze situatie volledig soeverein, en
dat is: zonder menselijke invloed. In
feite is geen inmenging mogelijk.

‘Eigenlijk heel fijn, zekerheid.’

Alles ligt vast in de liefde van God.
De bron van heel Gods plan is God
en dus Zijn liefde. Allen zal Hij be-
reiken, omdat Zijn geliefde Zoon al-
les heeft volbracht. Toen Hij riep
‘het is volbracht’, toen was het ook
helemaal gedaan. Daarna wekte de
Vader Hem op uit de dood en was
Hij de Eersteling van een nieuwe,
grootse schepping. Hij deed wat no-
dig was en brengt zo al de schepse-
len terug naar het hart van God.  

Woord vandaag

19 maart 2019
‘De kruisiging is volgens Gods plan.’

Alles moest ertoe leiden. Geen toe-
val, maar al wat gebeurde was -ach-
teraf gezien- gericht op deze dood.
De dood van het kruis, en zo wordt
dat benadrukt door Filippenzen 2:8
+ Kolossenzen 1:20. Paulus spreekt
als geen ander over de diepe bete-
kenis van het kruis. Juist de manier
waarop slaven en misdadigers en
rovers toen terechtgesteld werden.

‘Hij was dat niet.’

Hij was geen slaaf, wel in de vorm
van slaaf. 
Hij was geen misdadiger,
in
tegendeel. Hij was geen rover, en
gaf in genade dat wat mensen
niet
verdienden. In ontmoeting met
 Hem
veranderden mensen. In
werkelijk
contact met Hem gebeur
de er iets.
Ze kwamen in aanraking
met de wa-
re liefde van God. Nadat
 zij de Heer
Jezus ontmoette
 bijvoorbeeld, was
voor de Samaritaanse
 vrouw alles
anders.

‘Zij was geraakt.’

Ja, in de ontmoeting met peilloos
diepe liefde was zij in het hart aan-
gesproken. Zij had Iemand gehoord
zoals nog nooit iemand had kunnen
spreken. De liefde van God kwam in
de woorden van de Heer in het ge-
wonde hart. Ze werkten innerlijk ge-
nezend. Zij moest dat op die dag ho-
ren. Daarom moest Hij door Sama-
ria gaan
. Opdat Hij deze vrouw ont-

moette om haar leven echt te veran-
deren. En zo gebeurde dat ook.

Woord vandaag

18 maart 2019
‘We zijn rijk met zo’n Heer.’

Het grote werk, Zijn lijden, sterven,
dood en opstanding; het kon alleen
door Hem gedaan worden. Het was
Vader, Die Hem opwekte uit de dood.
Dat was aangekondigd in vele typen,
beelden en profetieën. Soms bedekt,
soms erg duidelijk. Ach
teraf konden
Zijn discipelen wel
begrijpen wat Hij
had gezegd.
Soms verwees Hij naar
de Schriften
van Tenach.

‘De kracht van Gods beloften.’

Je verbaast je erover, dat schriftge-
leerden kennelijk niet zo veel be-
grepen van
de hun gegeven Torah.
Ze waren er
 steeds mee bezig, ken-
nelijk va
ker meer in traditie dan uit
de rollen
 zelf. De Heer zei bij gele-
genheid tot
hen, dat zij de Schriften
zouden on
derzoeken, Johannes 5:
39. Daar
 schortte nog wel een en
ander aan.
 De kruisiging, het lijden
en sterven;
 het was alles voorzegd.

‘Tevoren in Gods plan bedoeld?’

Sommigen beweren, dat de kruisi-
ging puur mensenwerk was en niet
door God gewild. Dat roept te veel
niet te beantwoorden vragen op.
In Efeziërs 1:11 lezen we, dat God
het is, die alles bewerkt in overeen-
stemming met de raad van Zijn wil.
Net als bij het zondigen van Adam
en Eva ging bij het kruisigen van de
Zoon van Adam niets mis. Het is de
God van Jezus Christus Die het al
bepaalt. Tot Zijn eer en verheerlij-
king en redding van allen.

Woord vandaag

17 maart 2019
‘Jezus Christus moest lijden.’

Hij kondigde het vier keer, mogelijk va-
ker, aan. Maar dat is niet vastgelegd in
de Schrift. Er was heel veel dat sprak
van Zijn lijden en sterven. En Hij zou 3
dagen dood zijn en opgewekt worden.
Door Vader, want Hij was Zelf dood en
niet in staat uit de doden op te staan.
Het was Vader Die Hem opwekte uit
de doden. Zo stond Hij op. Sterker nog,
Hij werd levendgemaakt in onsterfelijk-
heid. Als Eersteling van de rest.

‘Ja de verwachting is groots.’

We moeten helaas van tijd tot tijd af-
scheid nemen van geliefden, beken-
den.
 Dan is de grote verwachting van
het e
vangelie uiterst troostvol. Het be-
moe
digt ons en elk jaar wordt terecht
op vastgestelde tijd het lijden en ster-
ven en de opstanding van Christus in
brede kring herinnerd. De gelovige in
Christus gedenkt dat voortdurend.

Want het komt als het goed is in bij-
belstudies en spreekbeurten aan de

orde.

‘Paulus spreekt over het kruis.’

We komen er steeds op terug, want
het is zó wezenlijk in goed nieuws.
Het is een prachtig bericht: Jezus, de
Christus, stierf in overeenstemming
de Schriften, werd begraven en weer
opgewekt overeenkomstig de Schrif-
ten. Het werd betuigd in de Psalmen,
in de Profeten, én in de Torah. In de
Torah onder meer in de offers die de
Israëlieten konden brengen. In feite
geweldige typen van Zijn werk.