Woord vandaag

14 oktober 2019

‘Waardering van rijkdom.’

Dat is voor een mens vaak lastig. In 
de praktijk blijkt een mens meer te
willen hebben, te kijken naar wat ie
niet heeft. In plaats van het bezit te
waarderen en juiste waarde te zien.
Dat geldt ook in geestelijk opzicht.
We zijn als gelovigen buitengewoon
rijk. En dat is alles gratis ontvangen.
Op basis van een zwaar lijden, ster-
ven en opstanding van de Zoon. In
alle opzichten voorzien door Hem.

‘Ik ben er heel blij mee.’

In alles zijn we voorzien; de kracht
waardoor we steeds verder kunnen
is ook van Hem. Van God ontvangen 
we de wapenrusting om ons te ver-
dedigen tegen de aanvallen. Die ko-
men, van links of van rechts. In het 
bijzonder zal de Tegenwerker verzet
plegen tegen de Godheid van God
Want dat is voor ons -als gelovigen-
uiterst belangrijk. Hoe meer we dat
beseffen, hoe dieper wij weten ge-
borgen te zijn in de liefde van God.

‘Groeien in de erkenning van God.’

Daar gaat het ook over -als dat kan 
qua tijd- komende dinsdag. Dan kij-
ken we naar het gebed dat Paulus
bidt in Kolossenzen 1:9-11. Niet al-
leen de groei in erkenning van Gods 
wil
 is nodig. Gevolg is dat wij Hem 
waardig wandelen. Het gebed bidt 
tevens voor groei in erkenning van 
God. Deze kernpunten vallen op en 
zijn wezenlijk. Tegelijk dankt Paulus
de Vader, Die de gelovige bekwaam 
maakt. Waarvoor? Morgen lezen we
verder.

Woord vandaag

13 oktober 2019

‘Wat een liefdevolle, grote God.’

We zien dat God niet alleen alles tevo-
ren weet; Hij bestemt ons tevoren en 
roept ons op Zijn tijd. Wat vaststaat, is
dat Hij allen roept die Hij tevoren ken-
de en tevoren bestemde. En waarom?
De bedoeling is, dat wij gevormd wor-
den naar het beeld van de Zoon. Al de
geroepenen rechtvaardigt Hij, en die 
geeft Hij heerlijkheid. En Hij vormt al-
le harten van de mensen (Psalm 33:14,
15), hoeveel meer de onze.

‘Zijn liefde in ons hart.’

En dat vind je ook in Romeinen 5 dat 
gisteren ook naar voren kwam:

en de verwachting maakt niet te schan-
de omdat de liefde van God in ons hart
is uitgegoten door heilige geest die ons
gegeven is
                                        Romeinen 5:5

Wanneer de liefde van God in je hart 
werkt zal je hart veranderen. Je gaat
anders naar anderen kijken. Je houdt
van je medegelovigen. En breder: de
medemensen, hoe verwerpelijk hun 
gedrag ook kan zijn.

‘De mens blijft geliefd.’

En God is het, Die de mens helemaal 
in Zijn hand heeft. Ook al is die mens
zich dat totaal niet bewust. Dat was 
in het verleden zo, maar ook nu en in
de eindtijd zal dat zo zijn:

..dezen zijn één van mening en zij zul-
len hun kracht en macht aan het beest
overdragen ….. 
want God heeft het in hun hart gege-
ven om Zijn plan uit te voeren en eens-
gezind te doen en hun koningschap 
aan het beest te geven, tot de woor-
den van God volbracht zijn
                         Openbaring 17:13,17

Zelfs het koningschap aan het beest 
geven wordt door God in het hart ge-
werkt. Dit moet zo gebeuren. Opdat 
God Zijn macht en heerlijkheid kan 
tonen als Hij Babylon verwoest. Dat 
zal daarna niet terug kunnen komen.
God is werkelijk de Plaatser, de God
Die alles terecht zal brengen. 

Woord vandaag

12 oktober 2019

‘Mooie muziek van de Schrift.’

Vanouds worden de Psalmen aangepre-
zen. En dat zijn vaak prachtige liederen
tot eer van Jahweh (Ik ben). En als we
kijken naar wat we overwogen de laat-
ste tijd, dan lezen we Zijn Godheid ook
in de Hebreeuwse gezangen. We keken
in verband met Jozef en Farao in Psalm
105. En lazen we hoe God de harten in
mensen bewerkt. Lees Psalm 33:13,14:

vanuit de hemelen kijkt Jahweh;
Hij ziet al de zonen van Adam,
vanuit Zijn vaste woonplaats tuurt Hij,
naar allen die de aarde bewonen

‘Zo! Dat is heel wat.’

Opmerkelijk, dat God alle mensen ziet,
opmerkt zelfs. Kennelijk kent Hij alle in-
dividuele mensen persoonlijk. En het is
zelfs nog meer volgens deze Psalm:

Hij vormt hun harten individueel
Hij begrijpt al wat ze doen
        33:15 

Dit gaat ons begrip ver te boven. En 
wij hadden niet gedacht, dat God ook 
al de harten van de mensen vormt. 
Volgens de Psalmist is dat zo. En boven 
al de harten van mensen staat dat van 
God Zelf:

de raad van Jahweh zal staan voor de
eon; de plannen van Zijn hart voor ge-
neratie op generatie
        Psalm 33:11

‘Ja het kan niet anders.’

Dat Hart van liefde, zoals we dat in de
Griekse Schrift zo leren kennen, staat
boven de harten van mensen. Dat was
geen theorie, nee, God liet dat zien:

God echter bewijst Zijn liefde voor ons
dat Christus voor ons stierf toen wij nog
zondaren waren
                                         Romeinen 5:8

Hoe zal Hij Die zelfs Zijn eigen Zoon niet
ontzien heeft, maar voor ons allen over-
gegeven heeft, ons ook met Hem niet 
alles in genade schenken?
                                          Romeinen 8:32

Daar kun je mee leven, wetend dat je in 
genade gered bent. Wat een liefde om-
ringt je, altijd.

Woord vandaag

11 oktober 2019

‘Gisteravond Openbaring.’

Een moeilijk gedeelte, dat Openbaring
17. Wie is die vrouw op dat beest? En:
wat is dat beest? Daar hebben we bij 
stilgestaan, maar ook waarom het ge-
richt van God over die vrouw komt. In
Torah (wet) komen de regels over be-
zit, rente en dergelijke, aan de orde. 
Dat overtraden zij. Een avond met veel
info, om goed tot je te nemen. Ook in
profetie, een boekrol als Openbaring,
zien we dat God alles bestuurt en leidt.

‘God heeft het in Zijn hand.’

Dat geldt voor al wat gebeurt. Ook de
fase van Babylon dat wereldregering 
zal uitoefenen. Dat is ook in Zijn hand
en zal beperkte tijd duren. Dan zal ook
een einde komen aan het lijden. Israël
zal verlost worden met machtige hand
door Jahweh Zebaoth. Jezus Christus
zal als Heer van de legermachten Zijn 
volk verlossen. Hij zal als Koning van 
de koningen Zijn regering vestigen van-
uit Sion en Jeruzalem.

‘Toekomstmuziek.’

De Naam van de Messias van Israël is
het, die ook muziek in ons hart brengt:

laat het woord van Christus rijkelijk in 
jullie wonen, in alle wijsheid en jezelf
onderwijzend en vermanend; psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen zin-
gend, in genade in jullie hart tot God

Dit woord van Christus wordt in alle 
rijkdom uitgestald in de brieven van 
Paulus. De hoogste heerlijkheid van 
Hem lees je in Kolossenzen en in Efe-
ziërs. En: alle apostelen spreken over 
Zijn opstanding en van de heerlijkheid
daarna. Dát is de muziek, de mooiste
liederen in Romeinen – Filemon.