Stichting Da-ath

Stichting Da-ath

Adres                          : Merellaan 217, 2903 GE Capelle aan den IJssel
RSIN:                          : 8571.14.268
Oprichtingsdatum        : 28 december 2016
KvK                             : 67657567
IBAN/Banknummer     : NL28 INGB 0007 6773 57
BIC code                     : INGBNL2A
ANBI                           : Per 1-1-2017 als Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt
Internet                       : www.da-ath.nl           
Email                          : info@da-ath.nl   d.gorter@gmail.com

Postadres                   : Merellaan 217, 2903 GE Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer         : 06-48482335

Doelstelling van de Stichting

Het uitdragen van Gods woord, in bijzonder het evangelie van verzoening en genade, zoals Paulus dat bekend maakt. Een en ander in de meest ruime zin.
Het uitsluitend ten behoeve van het vorenstaande (d.m.v. activiteiten),
(ver)werven en bijeenbrengen van gelden en andere zaken t.b.v. vorenstaande.

De Stichting beoogt niet het behalen van winst.

De Stichting heeft niet ten doel, het doen van uitkering(en) aan haar oprichters c.q. bestuurders, evt. medewerkers of anderen, die van een orgaan van de Stichting deel uitmaken, of enig belang hebben bij de Stichting.

Het beleidsplan van de Stichting

De activiteiten

1. Internet-activiteiten, waaronder het dagelijks beheer c.q. online houden van de
website, blog en gelinkte facebook account Da-ath.
2. Houden van samenkomsten m.b.t. Bijbelstudies.
3. Het samenstellen/uitbrengen van powerpoint-presentaties, lectuur/audiobijbelstudies
m.b.t. de boodschap van de verzoening en genade zoals Paulus dat bekend maakt.
4. Het leggen en onderhouden van contact en evt. samenwerken met derden indien en
voor zover dat voor de Stichting zinvol kan zijn m.b.t de doelstelling.

Vermogen

1. Het vermogen zal volledig worden besteed om het doel van de Stichting te
verwezenlijken, het uitdragen van Gods woord m.n. dat van verzoening en genade.
2. Ondersteuning inzake onkosten voor activiteiten van de Stichting vermeld bij de
doelstelling.

Werving van gelden

1. Geldmiddelen zullen worden verkregen door erfstelling/legaat/schenking(en) bijdragen in
geld zoals ook subsidies/renten en andere baten.
2. De Stichting zal hiervan alles in een administratie vastleggen en via de website
bekendmaken volgens geldende ANBI richtlijnen van de belastingdienst.

Bestuurders van de Stichting

voorzitter (woordvoerder)    :   D. Gorter

secretaris/penningmeester  :   Th.J. van den Wijngaarden

Beloningsbeleid van de Stichting

Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Zij hebben wel evt. recht op vergoeding van kosten, die zij in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakt hebben, tegen overlegging van schriftelijke bewijsstukken.
Aan de bestuurders kan een vacatiegeld worden toegekend indien en voor zover de Belastingdienst dit toestaat.

Financieel en activiteiten overzicht van de Stichting

2016               Overzicht

2017               Overzicht

Volledige statuten van de Stichting

Kunnen op verzoek per email of post worden toegestuurd.
Aanvragen per post of bij voorkeur email info@da-ath.nl

U kunt het werk van de Stichting steunen, door uw bijdrage over te maken op de ING-
bankrekening van de Stichting : NL28 INGB 0007 6773 57 , t.n.v. Stichting Da-ath.

Wilt u een ontvangstbevestiging van uw gift ontvangen, vermeld dan uw e-mail/ of postadres bij uw overboeking.
Per 1-1-2017 heeft de Stichting de ANBI – status. kunt ook op de site van de belastingdienst onder de goedgekeurde ANBI-Stichtingen vinden.
Welke voordelen een gift aan een ANBI Stichting heeft, kunt u nalezen 
op www.belastingdienst.nl

=============================================================