Wat is dood?

Onder deze titel is onder ‘Publicaties’
een korte studie geplaatst. Naast
deze en ‘Een rijk mens en Lazarus’
zullen in de nabije toekomst meer
relatief korte studies verschijnen.

Woord vandaag

15 juni 2019

‘Zijn er meer gegevens over lotdeel?’

Die zijn wel te vinden, ja. Basis is voor
ons ook een lotdeel in eonisch leven;
dat geldt sowieso voor elk lid van het 
lichaam van Christus. Leven in de twee
komende eonen (tijdperken). Dat is in
Romeinen 6:23 een genadegeschenk:

want het loon van de zonde is dood,
het genadegeschenk van God nu, is
eonisch leven, in Christus Jezus, onze
Heer

Aan Titus (3:7) schrijft de apostel:

die Hij rijkelijk uitgiet op ons door 
Jezus Christus, onze Redder, opdat,
gerechtvaardigd in Zijn genade, wij
deelgenoten worden, in verwachting,
van het lotdeel van eonisch leven

‘Dat is genade, geen verdienste.’

En zo zien we, dat over het aspect 
van lotgenieten meer is geschreven.
Ook zien we, dat we het van God in
feite ontvangen, als kinderen:

de geest zelf getuigt samen met on-
ze geest dat wij kinderen van God 
zijn; indien nu kinderen, dan ook ge-
nieters van een lotdeel, genieters ja,
van een lotdeel van God

                                 Romeinen 8:17

Romeinen 8 laat zien, dat wij lot-
deelgenieters zijn, dat wat wij van
God ontvangen. Dat is in elk geval 
eonisch leven, zo lezen we in Titus.

‘Ik vind het fijn, dit te lezen.’

En het kan verder gaan dan alleen 
eonisch leven. Dat eonisch leven is
erg veel. Romeinen 8 gaat verder:

..gezamenlijk lotgenieters van Chris-
tus’ lotdeel; indien het zo is, dat wij
gezamenlijk lijden, opdat wij ook ge-
zamenlijk verheerlijkt worden
                                Romeinen 8:17

Lijden samen met Christus is meer 
dan alleen lijden omdat wij stervend
zijn. Het is wel zo, dat heel de schep-
ping lijdt en pijn heeft. Het lijden met
Christus 
heeft alles te maken met ons
zoonschap. Want wij ontvingen een 
bijzondere geest van zoonschap, zo-
als Romeinen 8:14,15, 23 zegt. Voor
zover gelovigen zich dat bewust zijn,
zal dat hun leven beïnvloeden.

Woord vandaag

14 juni 2019

‘Een lot(s)deel boven. Onbekend?’

Men is helaas nogal eens niet op de
hoogte wat dat is. De Heer moest in
gesprek met Nicodemus, de leraar in
Israël, verzuchten dat die niet eens 
de aardse dingen begreep. Daarom 
had het voor de Heer in dat gesprek 
geen enkele zin om ook maar iets te
vertellen over de hemelse dingen.
Zo weten veel gelovigen vandaag de
dag niet, dat zij een lot(s)deel heb-
ben, boven. Meestal weten ze iets 
over Jozua, de leider waarmee Israël 
het beloofde land binnentrok.

‘Maar eigen lotdeel is onbekend.’

Ook in dat belangrijke aspect lopen
we keihard tegen onjuiste vertaling
op. Het woord lotgenieting is incor-
rect vertaald met erfenis. Daardoor
is een belangrijke waarheid onderge-
houden. Het woord wijst op het toe-
delen van een deel, van een ‘gebied’
als je daarvan kan spreken wanneer
het over de hemel gaat. Net zoals on-
der Jozua het beloofde land door lo-
ting 
onder de Israëlieten verdeeld 
werd, zo ook wij, maar dan boven, te
midden van de hemelsen. 

‘En je dat bewust zijn.’

Ja, dat is exact waar het om draait.
Dat zouden de gelovigen zich bewust
zijn; dat niet alleen hun roeping bo-
ven is, maar ook hun lotgenieting:

In Hem ook zijn wij door loting aan-
gewezen – wij die tevoren bestemd 
zijn in overeenstemming met het voor-
nemen van Hem Die alles bewerkt in
overeenstemming met de raad van
Zijn wil
                        Efeziërs 1:11

En zo ook in een andere, bijna gelijk-
tijdig geschreven brief:

al wat jullie maar doen, werkt vanuit
jullie ziel, als voor de Heer en niet voor
mensen, wetend, dat jullie van de Heer
de vergoeding, die van lotgenieting,
zullen krijgen: voor de Heer Christus 
slaven jullie!
      Kolossenzen 3:23,24