Woord vandaag

Maar ik zeg: Wist Israël het 
helemaal niet? Eerst zegt Mozes:
Ík zal naijver opwekken bij jullie 
over wat geen natie is, door een 
onverstandige natie zal Ik jullie 
ergeren.
            Romeinen 10:19

De jaloersheid werd bij Israël
gewekt doordat het woord of
uitspraak over Christus uitging
naar de natiën. Paulus citeerde
Psalm 19:5 (in Rom.10:18) en
gaf daarmee aan: dit woord
aangaande Hem is verder
uitgegaan dan de grens van
het land Israël. Ja, daar werd
een deur van geloof geopend
van de natiën (Hand.14:27).
Dát wekte de jaloersheid van
met name de orthodoxie van
Israël op. Er ontstonden, te
midden van de natiën buiten
Israël, geloofsgroepen.
Die beweging noemt Paulus:
wat geen natie is en een
onverstandige natie
.
Daarmee is het lichaam van
Christus nog géén ‘volk’ zoals
Israël dat is.

Woord vandaag

Maar ik zeg: Horen zij helemaal
niet? Voorzeker! In heel de aarde 
gaat hun stem uit. En tot de 
einden van de bewoonde wereld 
hun uitspraken
            Romeinen 10:18

Het volk Israël als geheel bleek
ongehoorzaam. Gebrek aan de
gesproken woorden was er niet.
Het evangelie van het koninkrijk
dat in Jeruzalem startte, werd
verder verkondigd. Het ging uit
naar Judea, Samaria (Hand.8),
ja tot het uiterste van het land
(Hand.10). Door de vervolging
werden de gelovigen verjaagd
naar het buitenland. De brieven
van Petrus en de andere van de
Besnijdenis bereikten ook ‘de
verstrooiing’. Maar als geheel
bleef het volk Israël ongelovig
en daardoor ongehoorzaam.  

Woord vandaag

Dus is het geloof uit het 
gehoorde, het gehoorde nu, 
door een uitspraak van
Christus
               Romeinen 10:17

God is per definitie de Sprekende.
Christus is het Woord. Uitspraak
van Christus is het geheel van de
door Hem gesproken woorden.
Dat zijn er veel; geloof komt door
horen
. De geest van God schenkt
dat in genade, we zijn dankbaar.
Bent u ook blij met de Bijbel?
Horen, luisteren is moeilijk, we
worden afgeleid door van alles.
Onze focus: wees bedacht op
wat boven is, waar Christus is,
niet op wat op aarde is. Horen
(lezen) van Zijn woord richt ons
hart naar God en Zijn Christus.

Woord vandaag

Maar niet allen gehoorzamen het 
evangelie, want Jesaja zegt: Heer, 
wie gelooft het van ons gehoorde?
              
Romeinen 10:16

De geloofsgehoorzaamheid kreeg
bij Israël nog geen gestalte. Paulus
komt opnieuw bij het ongeloof van
Zijn volk uit. De gehoorzaamheid
van de wet was er niet; het vlees
bleek zwak. Maar ook kwam geloof
niet door, zoals Johannes 12:39 het
aangeeft: daarom konden zij niet
geloven
en daar haalt Johannes
ook Jesaja 6 aan:
Hij heeft hun ogen verblind, en hun
hart verhard; opdat zij met de ogen
niet zien, en met het hart niet
verstaan, en zij omkeren, en Ik hen
genees.

God geeft een geest van verdoving
en de Heer dankte ook, dat Vader
deze dingen voor ze verborgen heeft
in Mattheüs 11:25-28.
God werkt alles uit naar Zijn liefde.

Woord vandaag

Hoe, nu, verkondigen indien zij 
niet afgevaardigd zijn, zoals 
staat geschreven: Hoe lieflijk de 
voeten van hen, die het goede 
verkondigen
               
Romeinen 10:15

In (nabije) toekomst zijn lieflijke
voeten van hen die het goede
(voor die tijd) verkondigen.
Daar sprak Jesaja 52:7 over, we
lezen ook over deze voeten in
Jesaja 40:8 en Nahum 1:15.
Dé afgevaardigde (apostel) voor
deze tijd is Paulus. Zijn evangelie
roept uit voor het lichaam van
Christus. De verkondigers in de
komende tijd zijn (waarschijnlijk)
de 144.000 die het goede gaan
spreken. Wat is dat? Het goede
nieuws van de Besnijdenis, ofwel
het evangelie van het koninkrijk
(Mattheüs 24:14). Dat zal mensen
roepen uit de natiën; vooral zij
die uit Israël zijn en verstrooid
te midden van de volkeren.