Woord vandaag

20 januari 2019
‘Wat een toekomst hebben we!’

Gods woord leert ons niet zozeer ach-
terom te kijken, maar vooruit te zien.
De ploeger op het land, die de aarde
bewerkt, weet dat. Vooruit lopen en
kijken is wat nodig is. Paulus geeft in
Filippenzen 3 de raad om te vergeten
wat achter je ligt en je uit te strekken
naar wat voor je is. En dat is sowieso
een geweldig uitzicht. Heerlijkheid. In
zo’n hoeveelheid dat de apostel zelfs
woorden opstapelt.

‘Het einde van 2 Corinthiërs 4?’

Daar spreekt hij van een overstijgend
overstijgend zwaar gewicht aan heer-
lijkheid, dat eonisch is. In contrast, in
tegenstelling daarmee, schrijft hij van
de lichte last van verdrukking van een
ogenblik
. We zijn geneigd daarnaar te

kijken, de omstandigheden. We leren
in 2 Corinthiërs 4:16-18 echter meer:

We zien niet op wat ons deel is, wat nu
te zien is;
maar we kijken naar wat je niet ziet.
Want het zichtbare is van korte duur;
maar het onzichtbare is eonisch.

‘Dat geeft glans op de dag.’

Het blijft niet zo, de omstandigheden
waar we in zijn, zijn tijdelijk. Daarin is
wellicht veel dat neer kan drukken. En
nochtans weten wij als gelovigen, dat
na het lijden onvoorstelbare heerlijk-
heid komt. Wanneer je in de geest iets
daarvan kan waarnemen doordat je
Zijn woord hoort, dan weet je iets. En
dat is genoeg om vooruit te kunnen,
het draagt je, nee, Vader draagt je.

Woord vandaag

19 januari 2019
‘God doet wat goed is.’

We zingen dat bijna niet meer: ‘Gods
weg is de beste, de beste altijd.’ Toch
zing je dan een grote waarheid uit.
Je zou ook letten op wat je zingt. Slot-
woord altijduit die zin zegt veel. Het
is een afkorting van te allen tijde. En
uit de Schrift stelden we de afgelopen
dagen opnieuw vast, dat Gods tijdde
beste is. Hij,en niet wij, bepaalt wat
gebeurt en op welke tijd.

‘God doet alles samenwerken.’

Grote waarheid uit Romeinen 8:28
is, dat God alles doet samenwerken
tot wat Hij goed acht. Dat is soms,
misschien wel vaak, een moeilijke.
Steeds een pad dat je zelf niet kiest.
Op een andere manier geeft dat ook
rust van binnen. Want de gelovigen,
u, jij en ik, wéten dat dat zo is.
In wezen komen Zijn kracht en wijs-
heid samen in de kruisiging van Zijn
geliefde Zoon.

‘We zijn daardoor rijk.’

Door het grote werk van Christus, Zijn
lijden en sterven, wordt de mensheid
door God rechtvaardig verklaard. De
vijandschap wordt omgezet in vriend-
schap door de dood van Zijn Zoon.
Hij stelt de dood ooit buiten werking.
Iedereen zal oneindig leven, en in gro-
te genade onsterfelijkheid genieten.
Dat alles zal zo zijn wanneer de tijd
op
geheven is, zo is God alles in allen.

Woord vandaag

18 januari 2019
‘Wanneer is het tijd?’

Dat is voor ieder instrument dat God
inzet, verschillend. Voor Kores was er
een gezette tijd. Ook voor de komst
van Nebukadnezar om Zedekia en Ju-
da in ballingschap te voeren. Maar,
er was 70 jaar besloten door God, de
tijd van de ballingschap. Daarna kwam
het woord dat zij konden terugkeren.
Op Gods tijd kwamen zij weer in het
land. Dat was destijds bij Abraham en
Kanaän ook zo.

‘Ook toen de juiste tijd?’

Jawel, want tegen de aartsvader werd
gezegd, heel nadrukkelijk:

de vierde generatie zal terugkeren, zie!
want zie: de verdorvenheid van de Amo-
rieten is nog niet totaal

                                     Genesis 15:16

God handelt op Zijn tijd, en dan is het
exact en precies goed. Dan moeten de
Amorieten verslagen + verdreven wor-
den, de zonden zijn dan hoog opgesta-
peld. Dan moet Israël als Gods instru-
ment daar grondig een einde aan ma-
ken. Zo is gebeurd onder Jozua.

‘En in de eindtijd?’

Dingen herhalen zich. Israël is de con-
stante factor. Het is Gods uitgekozen
volk en zal dan weer Gods instrument
zijn onder leiding van de grote Jozua,
de Heer Jezus Christus. Hij zal dan als
Jahweh Zebaoth, de Heer van de leger-
machten, vijand Babylon en de wette-
loze buiten werking stellen. Precies op
de juiste tijd, vanzelfsprekend. Israël
zal geestelijk herleven als wedergebo-
ren volk. Vroeg in de derde dag, net
zoals de Heer vroeg in de derde dag
opgewekt werd uit de doden.

Woord vandaag

17 januari 2019
‘Kores is ook instrument.’

Jahweh noemt hem zelfs ‘Mijn herder’
in Jesaja 44:28 en ‘Mijn gezalfde’ daar-
na in 45:1. En zo gezien is Kores zelfs
een (anti)type van de latere ware Mes-
sias, onze Heer Jezus Christus. Kores
kreeg volkeren onder zijn voeten, wat
door Jahweh bewerkt werd (45:1-3).
Zo zal ook de Messias Jezus alle volke-
ren onder Zijn voeten krijgen. In beide
gevallen is dat: ..’ter wille van Jakob,
Mijn dienaar, Israël, Mijn uitverkorene
’.

‘Ja, prachtige verbanden.’

Het spreekt van de absolute soeverei-
niteit van God, Jahweh, Die alles uit-
werkt naar de raad van Zijn wil. Niets
kan Hem tegenhouden als het om Zijn
bedoeling gaat. Men kan tegen Zijn wil
ingaan maar nooit Zijn bedoeling weer-
staan. Een mens kan dat niet vragend
tegen elkaar uitspelen. De apostel zegt
daarop: Wie ben jij o mens dat je God
zou tegenspreken? 
(Romeinen 9:20a).

‘We weten niets beter dan God.’

Kan het geknede soms tegen de boet-
seerder zeggen: waarom heb je mij zo
gemaakt? (Romeinen 9:20b).
God zette Kores in; nota bene werd
deze ongelovige koning als instrument
in Gods hand gebruikt om dat te doen
wat nodig was. Uiteindelijk ter wille van
Gods geliefde volk Israël. God heeft al-
tijd instrumenten die Hem
dienen, al we-
ten zij dat zelf niet. In
 Romeinen 9 volgt
Paulus dan ook
 met te stellen, dat God
met veel ge
duld instrumenten van ver-
ontwaar
diging draagt, totdat het tijd is.

Woord vandaag

16 januari 2019
‘God heeft alles in Zijn hand.’

Alle tegenstand, weerspannig-, onge-
zeglijkheid; het is er en moet er zijn, in
Zijn plan. De uiterst verbazende of
verbijsterende uitspraak van Jesaja de
profeet is: God is de schepper van het
kwaad
. Jesaja 45:7 is niet zomaar uit-

gesproken. Geen losse, gekozen tekst
om je gelijk te bewijzen. Daarom, kijk
naar het tekstverband. In dat hoofd-
stuk zie je: volkeren (45:1), Israël (45:
3,4). Heel de wereld (45:6).

‘Dat is heel wat.’

De tekst is verheven, Jahweh doet
uitspraak over Zichzelf. Bij monde van
de profeet Jesaja, diens naam is mooi
en betekent: Redder-zal-zijn-Jah(weh).
Dat komt in die boekrol helemaal uit.
Eerst allerlei uitspraken waarin de zon-
de(n) van het volk naar voren komen.
Ook komt de heerlijke toekomst, die
door de beloften van God zeker is, in
Jesaja 40-66 met name in beeld.

‘De zegen zal groot zijn.’

God maakt duidelijk, dat Hij via Kores
kwaad brengt over het volk. Ja, zelfs
zegt Hij, dat Hij Zelf de Schepper van
het kwaad is. Als een vaststaand gege-
ven. Hij doet dat om het contrast met
het goede helder te krijgen. Schepse-
len moeten leren wat goed is door de
ervaring met het kwaad. Daarom is in
deze oude wereld het kwaad aanwe-
zig om het ultieme goede te bereiken
nadat het definitief buiten werking is
gesteld – door God, de Vader.