Woord vandaag

maar ook om ons, aan wie Hij
op het punt staat het toe te 
rekenen, die vertrouwen op 
Hem, Die Jezus, onze Heer, 
opgewekt heeft uit de doden

             Romeinen 4:24

Net als bij Saraï en Abraham, zo
wordt ook ons rechtvaardigheid
van God toegerekend. God zegt,
dat de gelovige rechtvaardig is
Dat houdt in: tegen een gelovige
kán geen enkele aanklacht stand
houden. Wij vertrouwen op God,
Die de gelovige vrijspreekt.  Hij 
wekte Jezus, onze Heer, op uit de
dood en uit de doden. Dát is het
fundament voor onze vrijheid in 
de genade van Christus Jezus.
Alle beloften zullen zeker vervuld
worden. Dat schenkt ons vreugde,
dag in, dag uit.

Woord vandaag

Nu is het niet geschreven om 
hem alleen, dat het hem 
toegerekend wordt           
                
Romeinen 4:23

Opnieuw laat de Griekse Schrift 
vooral bij Paulus zien hoe het is.
Met alleen Tenach (OT) kom je 
niet bij de waarheid. Ook uit de
geschiedenis van Abraham en 
Saraï blijkt, dat het gebeurde 
én genoteerd werd met diepe
redenen. De geestelijke reden
komt pas duizenden jaren later
naar voren. Het leek in eerste 
aanleg voor Israël geschreven. 
Nu blijkt dat het breder, wijder
bedoeld is. Rechtvaardiging uit
en door geloof
 was als principe 
aanwezig bij Noach, Abraham
en Saraï, Jozef, Mozes, Rachab,
Ruth, David, et cetera. Ook nu
-vandaag- werkt dat zo. 

Woord vandaag

en volledig verzekerd geworden 
over wat Hij beloofd heeft: 
Hij is machtig dat ook te doen
      Romeinen 4:21

De innerlijke zekerheid die Saraï 
en Abraham hadden, was door 
geloof in de God Die beloofde.
Zij vertrouwden op Zijn kracht om
zelfs in ‘verstorven’ mensen nieuw 
leven te geven. Een prachtig type 
van opstanding uit de doden. 
God is machtig te doen wat Hij 
zegt, belooft.
 
Die God, de Vader van onze Heer 
Jezus Christus, vertrouwen u, jij en
ik. Dat geeft vastheid, zekerheid, 
doet angsten verdwijnen. Want:
we weten ons geborgen in Hem, 
Die alles voor ons betekent. 

Woord vandaag

aan de belofte van God werd 
echter niet getwijfeld door
ongeloof, maar hem werd kracht 
gegeven door geloof, hij die eer 
aan God gaf
         Romeinen 4:20

Twijfelen kun je ook door het 
begrip onderscheiden vertalen.
Misschien kan gezegd worden, 
dat aartsvader Abraham en Saraï 
geen onderscheid maakten als 
het om woorden van AL-Sjaddai 
ging. Nee. Alle woord van Hem 
was voor hen zeer betrouwbaar; 
zij geloofden ‘op voorhand’ wat 
Hij hen meedeelde. Zo ook wij.
Zonder onderscheid te maken, 
en dus zonder twijfel, geloven 
we wat God zegt in Zijn woord.
Die zal al Zijn beloften vervullen.
We zien uit naar het door Hem 
beloofde verwachtingsgoed. 
Ons diepe verlangen is, dat dat
binnenkort kan zijn!  

Woord vandaag

En niet zwak zijnd in geloof, 
overwoog hij dat het eigen
lichaam al afgestorven was
– ongeveer honderd jaar oud 
zijnde – en het afsterven van 
de baarmoeder van Sara
          
Romeinen 4:19

Het geloof van Abraham en Saraï
verzwakte niet. Zij twijfelden niet
en gingen door. In vertrouwen op
de God, Die de situatie volledig in
Zijn hand had. God zal doen wat 
Hij beloofde. Ze konden naar de
mens gesproken geen kind meer
krijgen. Tegen al het uiterlijke in
bleven zij rustig doorgaan. 
Van Mozes wordt gezegd dat hij 
leidde als ‘ziende de Onzienlijke’.
Dat gaat ook op voor Saraï en de
aartsvader Abraham. Zo leven u,
jij en ik vandaag ook. 
Rijke beloften in Christus Jezus;
ze zijn uitgesproken, en wij varen
er blind op. In rust en vertrouwen
gaan ook wij door, dag aan dag.