Woord vandaag

18 juli 2019

‘Hij geeft licht op onze weg.’

Ja, fijn om dat te beseffen. De Psalmist
zei: Uw woord is een lamp voor mijn
voet en een licht op mijn pad
. Dat is net 
zo voor ons. Ook wanneer we de bema 
van Christus en God overwegen. Wij le-
ven door geloof, niet door wat wij zien
(2 Corinthiërs 5:7). Daarom is een nauw-
gezet bestuderen van Zijn woord nood-
zaak. Om verkeerd (door)redeneren te
voorkomen.

 ‘Dat is zeer belangrijk.’

Juist in verband met de zwakken in het 
het geloof lezen we (Romeinen 14:23):

al wat niet uit geloof is, is zonde

Daarom zouden leven uit geloof in de
uitspraken van God
en niet uit de con-
clusies die wij trekken. En uiteindelijk
zal Gods licht bij de bema op ons allen 
vallen. Dan zullen de geschillen en ver-
schillen verdwijnen als sneeuw voor de
zon. Waarom? Omdat door de Heer op
alle punten volkomen duidelijkheid ge-
geven wordt.

‘Aan de hand van Paulus’ brieven.’

Zeker, dat zal de leidraad zijn, Paulus 
kon zeggen tijdens zijn leven:

.de uitgeroepen gemeente. Van haar 
werd ik dienaar in overeenstemming 
met het beheer van God dat mij gege-
ven is voor jullie om het woord van

God compleet te maken
                        Kolossenzen 1:24d,25

Nu hij het woord van God compleet 
maakte, is alles bekend. Dat wij niet al-
les ervan verstaan, is ons aller zwakte. 
Bij de bema zal de Heer ons alles dui-
delijk maken en zullen alle oneffenhe-
den verdwijnen. 

Woord vandaag

17 juli 2019

‘De sterken in geloof, wat doen die?’

Van de sterken in het geloof lees je:

de een besluit de (ene) dag boven de
(andere) dag (te houden) maar de an-
der besluit al de dagen (te houden)
                                    Romeinen 14:5

De sterke is degene die alle dagen toe-
wijdt aan de Heer. De sterke zou ech-
ter de zwakke in het licht van de bema
(erepodium) niet kritiseren. Eerder dit:
de zwakheden van de zwakken dragen 
(Romeinen 15:1), niet onszelf behagen,
overeenkomstig Christus (15:3).

‘Dat is het antwoord.’

In elk geval heeft ons innerlijk geeste-
lijk leven geweldige vrede en vreugde. 
We stopten met eigen werk in het licht 
van Zijn genade. Dit geeft volle vrijheid 
om ons dagelijks in te spannen, tenzij 
dit anderen zou bedroeven. Dan doen 
we alles om geen aanstoot of valstrik 
voor de ander te zijn (Romeinen 14:13). 
Als onze omgeving zondag als apart ge-
zette dag houdt en niet werkt, zouden 
we in fijngevoeligheid er rekening mee
houden.

‘Vrede bewaren in plaats van strijden.’

Met het oog op de bema van Christus 
en God, want daar zullen wij allen vol-
wassen zijn. Dan is geen sprake meer 
van zwak of sterk in het geloof. Geloof 
is dan overgegaan in zien. Sterfelijk zijn 
is dan voorbij, we zijn dan allen onster-
felijk
, lichamelijk niet zwak meer. Dat
laatste ook als teken dat wij volkomen 
sterk zijn door Zijn geest.

Woord vandaag

16 juli 2019

‘Sabbat is voor Israël.’

Dat zonder meer, ze zouden de onder-
wijzing die erin zit, in het hart sluiten. 
De sabbat zegt dat de mens zou stop-
pen 
of ophouden met eigen werken.
Het houden van de sabbat of welk an-
der gebod ook brengt geen redding. 
Nadat de Israëlieten 6 dagen hun werk
deden, komt sabbat. Is zo logisch, want 
stoppen met werken kan alleen als je al
werkt. Daarom is de christelijke zondag 
als sabbat nóg onzinniger.

‘De zondag kán geen sabbat zijn.’

Ja, want je niet kunt stoppen met je
werk aan het begin van de werkweek.
Zo zien we hoe dwaas menselijke in-
stellingen zijn. De vervulling in geeste-
lijk opzicht van de sabbat ontvangen 
we in het evangelie van Paulus. Zo ho-
ren we dat we om niet gerechtvaardigd
zijn, zonder werken. En dat door en in 
het kostbare bloed van Christus. En dát 
zegt alles over Zijn lijden, Zijn geloof en 
Zijn werk. Zo leven we iedere dag in de 
ware sabbat.

‘Zwakken houden wel een dag.’

Vaak houden ze zelfs meerdere dagen.
Degenen die de Thora willen houden
tot hun redding, breken de sabbat da-
gelijks. God onderwijst in de sabbat 
juist het stoppen met de eigen inspan-
ningen tot redding. Ook zij, die zich ge-
red weten door het werk van Christus,
houden niettemin de sabbat of de zon-
dag. Ze hebben te weinig zicht op wat 
God daarmee zegt en het uiteindelijke 
doel van God. 

Woord vandaag

15 juli 2019

‘Sabbat was onderwijzing aan het volk.’

Zij zouden het eigen onvermogen leren 
kennen. Maar zelfs dat ‘deden’ zij niet!
Zij hoorden de toelichting van Mozes:

Want jullie zullen in gedachten houden 
dat jullie een slaaf geweest zijn in het 
land Egypte en dat Jahweh jullie Elohim
(God) jullie vandaar uitgeleid heeft met
sterke hand en uitgestrekte arm. Daar-
om heeft Jahweh jullie Elohim jullie ge-

boden de dag van de sabbat te houden.
                           Deuteronomium 5:15 

Hij wijst op de kracht van Jahweh. Ook
dat drong niet tot hun harten door.

‘Zijn kracht, daar gaat het om.’

Ja, ook nu menen veel gelovigen nog 
steeds dat de rustdag (meestal zondag)
goed is om te herstellen. Zodat ze daar-
na weer verder kunnen werken
. Kijk al-
leen al naar het woord sabbat; dat be-
tekent niet rusten, maar stoppen of op-
houden. Zondag als rustdag is bedacht
in de kerkgeschiedenis, mede om zich
af te zetten tegen Israël. En het was een
teken hoezeer wettisch denken kerken
inmiddels beheerste.

‘Hoe zit dat voor ons dan?’

De zondag als rustdag is gevolg van on-
juist doorredeneren. Bepaalde uitdruk-
kingen werden opgevat als was ‘de eer-
ste dag van de week’ de dag van Zijn op-
standing. Zo ging men zondag als rust-
dag houden als was het een sabbat, on-
der invloed van wettisch denken. Ter-
wijl Paulus in zijn brieven al duidelijk
over het houden van een dag of dagen
geschreven had. En wat zijn hieruit veel
twisten en scheuringen ontstaan! Deze
zullen zeker bij de bema besproken wor-
den, alwaar Paulus’ brieven beslissend
zullen blijken. 

Woord vandaag

14 juli 2019

‘Het gaat ook om de sabbat.’

Ja dat is ook een onderwerp in Romei-
nen 14. Om Adam te noemen: hij nam
geen speciale dag/dagen in acht. Voor-
dat hij en Eva zondigden, arbeidden zij
niet in de hof om te kunnen leven. Het
wordt niet vermeld in elk geval. En na
inwerkingtreding van de dood was ook
het leven veel moeizamer. En zo bleek
de aardbodem niet meer zo vruchtbaar
te zijn, Genesis 3:17-19. Maar nergens
wordt het houden van een rustdag ver-
meld, dus ook na het zondigen niet. 

‘En voor Israël was het noodzaak.’

En ja, het was geboden voor Zijn volk. 
Tot de Thora via Mozes blijkt niet dat 
men een aparte rustdag had. Neem A-
dam, Henoch en Noach bijvoorbeeld; 
bij hen wordt nergens gezegd dat ze 
een sabbat of iets dergelijks hielden. 
Mozes geeft aan Israël door:

Exodus 20:8-11 leest:
Denk aan de sabbatdag dat je die hei-
ligt. Zes dagen zullen jullie arbeiden en 
al jullie werk doen; en de zevende dag 
is de sabbat van Jahweh jullie Elohim 
(God), dan zullen jullie geen werk doen,

noch jullie zoon, noch jullie dochter, jul-
lie slaaf, noch jullie vee of jullie vreem-
deling in jullie poorten. Want in zes da-
gen maakte Jahweh de hemelen en de

aarde, de zee en al wat daarin is. En Hij
stopte in de zevende dag; en daarom 
zegende Jahweh de sabbatdag, en hei-
ligde die.

‘En dit lezen we op zondag vandaag.’

Ja, en het volk Israël was vol vertrouw-
en in eigen kunnen. Zij zeiden: 

Al wat Jahweh gesproken heeft zullen 
wij doen! En Mozes bracht de woorden 
van het volk weer bij Jahweh.   
                                           
Exodus 19:8

Daarom werd hen op het hart gebon-
den dat zij de sabbat moesten heiligen.
Israël was ervan overtuigd dat zij ging-
en doen 
wat Jahweh zei. Dus stelde Hij 
de sabbat in om het doen te stoppen