Woord vandaag

15 november 2019

‘Bemoediging in het Woord.’

De woorden van onze hemelse Vader 
bieden werkelijk troost en uitzicht. En
in alles gaan worden we ons meer be-
wust van Zijn liefde. De Heer Jezus is
het, Die de weg bewandelde:

want Ik ben uit de hemel neergedaald,
niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar
de wil van Hem Die Mij gezonden heeft
                                   Johannes 6:38

Gods wil ontspringt uit Zijn liefde, en
die gaat allen bereiken.

‘Gods wil doen was nodig.’

De Zoon deed dat. En Hij vertelde wat
de Vader precies wilde:

en dit is de wil van de Vader, Die Mij 
gezonden heeft, dat Ik van alles wat 
Hij Mij gegeven heeft, niets verloren 
laat gaan, maar het doe opstaan op 
de laatste dag

                                      Johannes 6:39

Aangezien de Vader alles aan de Zoon
heeft gegeven, zal Hij allen redden. Hij
laat niets verloren gaan. Dat is heel an-
ders dan de traditie die beweert dat 
het meerendeel van de mensen voor
eeuwig verloren gaat.

‘Ja, heerlijk, ben ik erg blij mee.’

Hoe verwoestend heeft die traditie 
in mensenlevens gewerkt. Want hele 
diepe angsten riep het op. Mensen 
konden daardoor niet sterven. Velen
hebben het geloof vaarwel gezegd,
omdat de traditie zei, dat zoiets als
de hel bestaat. Hadden ze maar de
grondtekst kunnen lezen. Dan had-
den ze geweten het dal Hinnom vlak
bij de oude stad Jeruzalem geen hel
is. Maar in de toekomst een vuilver-
brandingsplaats zal zijn.

Woord vandaag

14 november 2019

‘We zijn van God afhankelijk.’

Dat leer je als mens in de loop van de
tijd. Niet alleen: voor al wat gebeurt is
een juiste tijd. Maar ook, dat God die 
tijden bepaalt. Zoals de Psalmist wist:

In Uw hand zijn mijn tijden 
                                       Psalm 31:16

Dat spreekt van overgave aan die God,
Die liefde is en nooit loslaat wat Hij be-
gon. Hij heeft je lief. Gezegend ben je,
je hart vult zich met dankbaarheid.

‘Bijna niet in woorden te zeggen.’

Kun je het begrijpen dat God van alle
mensen alle dagen tevoren kende? 
En wat in al die dagen zou gebeuren? 
Kun je daar niet bij? De Psalmist zegt:

dit kennen – het is mij te wonderlijk
te hoog, ik kan er niet bij

                                          Psalm 139:6

Jahweh: Ik ben en Ik zal er zijn; Hij is 
liefde en zal ieder weer terugroepen 
uit de dood. Net zoals Hij Lazarus riep.

‘Wat geweldig is dat he.’

De Heer doet boven bidden en denken.
Hij kent je hart, je innerlijk, je emoties.
De Psalmist wist dat:

U hebt mijn omzwervingen geteld; 
doe mijn tranen in Uw kruik, 
staan zij niet in Uw register?
                                            Psalm 56:9

De apostel werd vertroost met rijke be-
moediging. En dat was zo, opdat hij an-
deren kon troosten met datgene waar-
mee hij zelf door de Vader van het me-
dedogen vertroost was.

Woord vandaag

13 november 2019

‘God is Redder.’

De Zoon doet dat werk:

Betrouwbaar is het woord en alle ver-
welkoming waardig, dat Christus Jezus 
in de wereld kwam om zondaars te red-

den, van wie ik de voornaamste ben
                                 1 Timotheüs 1:15

En Hij zal dat afmaken. Dat zei Hij ook, 
gisteren lazen we dat:

Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van 
Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn 
werk volbreng
          Johannes 4:34

Let op dat: en Zijn werk volbreng. Dus
Hij maakt af waar Hij aan begon, het 
reddingswerk dat Paulus in 1 Timothe-
üs 1:15 noemt, valt daar nadrukkelijk 
onder.

 ‘Ik ben daar zó dankbaar voor.’

Ook Paulus was enorm dankbaar voor
de hem geschonken genade. We lezen
in 1 Timotheüs 1:15 dat Christus Jezus
kwam om zondaars te redden. Nu Hij 
Zelf zegt dat Hij het aan Hem gegeven 
werk volbrengt, zal Hij alle mensen red-
den, want dat zijn allemaal zondaars.
Hij doet geen half werk. Dat kunnen we
rustig aan Hem overlaten. En hoe groot
is dat! Niet voor te stellen, het is wel 
de waarheid. 

‘Dagelijks dank ik Vader daarvoor.’

Wat een verbazing zal dat geven bij al 
de christenen en gelovigen die dat nu 
nog niet willen geloven. Wij verheugen 
ons op het zekere resultaat van Zijn 
werk. Ja, ons werk stelt niets voor. Dat
krimpt tot niets in vergelijking met het
Zijne. Beter is het, Hem te danken voor 
de genade die Hij geeft. Het heeft geen
zin om uit alle macht te proberen men-
sen over te halen tot geloof. God zal 
dat te Zijner tijd geven: de juiste tijd.

Woord vandaag

12 november 2019

‘De Zoon en de Vader.’

De Zoon werkt in opdracht van de Va-
der. Hij zei dat bij gelegenheid:

Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van 
Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn 
werk volbreng
            Johannes 4:34

En dat betekent, dat Hij levendmaakt 
wie Hij wil. Later lees je, dat het werke-
lijk om alle mensen gaat. De Heer zei 
nog meer in Johannes 5, dat we giste-
ren lazen:

want ook de Vader richt niemand, 
maar heeft heel het gericht aan de
Zoon gegeven
      Johannes 5:23

‘De Vader richt niemand.’

Zo is dat toch weer een bijzondere
uitspraak in Johannes, van de Heer.
Als we overwegen, dat God de Recht-
vaardiger is (Romeinen 8:33), lezen 
we hier, dat de Vader niemand richt.
Als het gaat om de gerichten, lees je
in Jesaja 28 dat het een vreemd werk
voor God is. In Johannes 5 ontdek je,
dat Hij dat werk aan de Zoon gegeven
heeft. De Zoon zal dat doen en krijgt
daarvoor alle wijsheid en inzicht.

‘De grote witte troon.’

Dat is een uiterst belangrijk gericht. 
De meeste mensen zullen daar indivi-
dueel gericht worden. Alle ongelovi-
gen 
zullen daar staan, groot en klein.
Op de troon zit de Heer Jezus Christus,
Die Redder is. Maar op dat moment is
Hij de Richter. Hij zal dat doen zonder
aanzien van persoon. Alle werken en 
de motieven of beweegredenen zullen
aan de orde komen. Maar, na deze ge-
beurtenis blijkt Hij hun Redder te zijn!