Woord vandaag

‘God verandert mensen.’

Hij is altijd actief bezig Zijn plan
te vervullen. Elke dag en iedere
seconde. God is geest. Via Zijn 
Zoon en zonen werkt Hij Zijn bij-
zondere voornemen uit. We zijn
anders gaan denken; het goede
nieuws is levend en krachtig.
Het geeft een totaal andere kijk
op alles, eigenlijk.

‘Men raakt verder van God af.’

De kerk heeft allang niet meer 
zoveel invloed in samenleving 
en (politiek) denken dan 40, 50 
jaar geleden. Daaruit kun je de
ontwikkeling wel constateren. 
Men verliet Gods woord als de
bron van waarheid al langer ge-
leden. Steeds, en dat is zo vanaf 
Adam en Eva, stelt de slang Zijn 
woord ter discussie.

‘Dat woord is betrouwbaar.’

In de praktijk blijkt dat. Je kunt
op Vader vertrouwen. Dat is ze-
ker en gerust. Die zal jou nooit 
begeven of verlaten. Daarom is
je leven overgeven in Zijn hand
het beste wat je kunt doen. Dat
zal geen teleurstelling geven. De
mensen stellen je wel teleur, het
is Vader Die draagt, rust in Hem.

Woord vandaag

‘Lichaam stellen tot offer.’

Is een mooie beeldspraak voor 
je leven als gelovige. Stel je je
lichaam als offer dan is dat fijn.
Bij Israël waren de offers dood
als ze op het altaar kwamen. En
het brandoffer werd helemaal 
verbrand. Dat is een prachtige
uitbeelding van het leven van
een gelovige. Het is helemaal 
voor God, de Vader.

‘Het is ook heilig.’

Je bent als gelovige dat al. Hei-
lig: apart gezet voor de dienst 
aan God. Voorwerpen in taber-
nakel en tempel waren heilig. 
Ze deden dienst wanneer dat 
ook maar nodig was. Zo kan de
Heer ook ons gebruiken. En zo
is het God welgevallig. Ofwel:
aangenaam voor God.

‘Ook ons denken?’

Ja je denken, hart en verstand
horen ook bij je lichaam. Ver-
nieuwing van je denken (denk-
zin) gebeurt door de inwerking
van Gods woord. In het bijzon-
der het evangelie van genade
en verzoening. Dat is specifiek 
bedoeld voor dit beheer van de
genade van God. God geeft Zijn
geest in je: anders denken!

Woord vandaag

‘We zijn verzoend.’

Met God, en van daaruit ook met
de ander. We lezen daarover:

indien het vanuit jullie mogelijk is
in vrede levend met alle mensen
                           Romeinen 12:18

Dat is de vrede die God Zelf in de 
dood van Zijn geliefde Zoon maak-
te. Die houding van vrede is voor
ons maatgevend. Soms is dat bij 
gelovigen niet zo.

‘Verzoening is evangelie.’

Zonder voorwaarden. Die zijn in
Hem al vervuld. Daaruit zou niet
een bekeringsboodschap klinken.
Dat is wat in Israël wel klonk bij
Johannes de doper en de Heer 
Jezus, in verband met het aardse 
koninkrijk dat zou aanbreken:

Bekeer je! Want het koninkrijk 
van de hemelen is nabij!
 
                    Mattheüs 3:2; 4:17

‘Het is toch nadenken?’

Ja, het griekse woord wijst op
na-denken, niet zozeer gedrags-
verandering. De ware gedrags-
verandering tot de eer van God 
kan alleen door heilige geest be-
werkt worden: 

..jullie lichamen te presenteren 
tot levend, heilig en God welge-
vallig offer….omgevormd wor-
den door de vernieuwing van 
jullie denken 
 
                       Romeinen 12:1,2

Woord vandaag

‘God houdt van de mens.’

Dat klinkt duidelijk in het evange-
lie. In het denken over de verzoe-
ning is een lijn te zien. In theolo-
gie ziet men God vooral als een 
verterend vuur. In de Schrift zien
we God als liefde, Die zeker een
grote afkeer van zonde(n) heeft.
Nochtans heeft de zonde een ze-
kere plaats in Zijn plan.

‘Anders was Jezus niet gekruisigd.’

De zonde maakte het noodzakelijk 
dat de zondeloze Zoon dood zou
gaan. Om de hele mensheid ervan
te verlossen. Dankzij God is dat al
gebeurd. We zijn gezegend dat we
nu al delen in Zijn verzoening en 
kunnen vrede houden, voor zo ver
het onszelf betreft. Soms lukt het 
niet omdat anderen onverzoenlijk 
blijken. Helaas.

‘Dat overkwam Paulus.’

Men keerde zich van hem af. Diver-
se aanslagen op zijn leven werden 
beraamd, maar de Heer redde hem.
Eén keer via zijn neef, die hem zei
dat men hem wilde doden. Won-
derlijk, hoe de Heer hem uitredde
in diverse situaties. De apostel wil-
de vervolgens geen wraak nemen,
zijn houding blijkt uit zijn brieven;
een en al vrede en verzoening.

Woord vandaag

‘Genade en verzoening.’

Dat zijn de hoofd-woorden van 
de boodschap voor onze tijd. 
Het is het beheer van de genade
van God (Efeziërs 3:2) waar we 
nog steeds in leven. De brieven 
voor deze tijd beginnen met:

genade voor jullie en vrede van
God, onze Vader en van de Heer
Jezus Christus


Of soms iets andere bewoording-
en. Maar genade en vrede klinkt
zonder meer.

‘Ja, genade en verzoening.’

Dat is de kern. De verzoening die
door de dood van de Zoon is ge-
geven door God – aan ons. Maar
dat niet alleen, de wereld blijkt 
daarin betrokken:

God was in Christus de wereld 
met/tot Zich verzoenend en re-
kent hun de krenkingen niet toe
                    2 Corinthiërs 5:19

Het blijkt, dat Gods liefde Zich 
buigt naar alle mensen.

‘Geven is kenmerk.’

Uit Zijn liefde gaf God Zijn Zoon
en dat betrof -nogmaals- de he-
le wereld:

want als hun verwerping verzoe-
ning van de wereld is

                        Romeinen 11:15

Opnieuw zien we, dat de verzoe-
ning de wereld betreft. Het gaat
veel verder dan de grenzen van 
het land en betreft alle natiën.
Het is vrede! God houdt van je!