Woord vandaag

Paulus, apostel van Christus 
Jezus door de wil van God, 
in overeenstemming met de 
belofte van het leven, in 
Christus Jezus
   2 Timotheüs 1:1

Paulus is apostel. Letterlijk 
is hij: vanaf-gesteld. Zijn
bediening van genade en
verzoening 
is geslaagd.
Daartoe werd hij afgezonderd
door de Heer. Een weg van 
lijden, verdrukkingen; een 
doorn in het vlees, zelfs een
boodschapper van de satan
die hem sloeg. In deze brief
is de toon nadrukkelijk die 
van afscheid, overdracht aan
Timotheüs.
Met iedere zin drukt hij hem
belangrijke, geestelijke zaken
op het hart. Die zouden ook
wij als gelovigen nadrukkelijk
biddend overwegen.

Woord vandaag

Paulus, apostel van Christus 
Jezus door de wil van God, 
in overeenstemming met de 
belofte van het leven, in 
Christus Jezus
    2 Timotheüs 1:1

Paulus is uit het Grieks van 
het woord ‘pauze’ afgeleid.
Dat past perfect bij de hem 
gegeven bediening. 
Wat hij sprak en schreef is 
bedoeld voor de gelovigen 
van het lichaam van Christus.
Dat wordt geroepen in de
‘pauze’ van Israëls bediening.
In de afgelopen 2000 jaar (2
dagen) riep God mensen uit
alle natiën uit in die unieke
gemeente. Zo is in deze tijd
van genade: één lichaam
we lezen dat in Efeze 4:4-7.

Woord vandaag

die sommigen uitdragen. 
Aangaande het geloof wijken 
zij af. De genade zij met jullie. 
Amen.
    
1 Timotheüs 6:21

Afwijken van het geloof van de
Heer Jezus Christus heeft twee
oorzaken: religie en filosofie.
Deze zijn door Paulus benoemd
in deze brief. Ook Kolossenzen
meldt ze in 2:8-23. 
Christus het Hoofd; Hij is het
antwoord op alle filosofie, religie.
De genade zij met jullie allen is
uitvloeisel van Zijn werk aan het
kruis en Zijn opstanding uit de
doden. Het amen klinkt als slot;
dat is het Hebreeuwse begrip dat
geloof en trouw inhoudt. Het is
wat wij zeggen op het goede 
nieuws via Paulus. Met dank en
vreugde in ons hart, ja Vader,
dank U wel. 

Woord vandaag

die sommigen uitdragen. 
Aangaande het geloof wijken 
zij af. De genade zij met jullie. 
Amen.
    
1 Timotheüs 6:21

Ook in Paulus’ dagen tastte 
filosofie van mensen geloof  
aan. Denken we terug aan 
1 Timotheüs 4:1, dan zijn de 
misleidende geesten oorzaak. 
Leringen van demonen deden
hun geloofsafbrekend werk.
We lazen daar: van het geloof 
af gaan staan.
 Paulus zegt hier
nogeens: van geloof afwijken
Letterlijk: on-grondbeginselen. 
Men verliet de grondbeginselen 
van geloof, om ze in te ruilen 
voor de wereldse, zoals wet, 
opgelegde regels en geboden 
van mensen, religie.
Vandaar het passende slot:
de genade zij met jullie

Woord vandaag

O Timoteüs, bewaak het jou 
toevertrouwde, je afwendend 
van het onheilige, lege gezwets 
en van de tegenstellingen van 
de vals genoemde: kennis.
    
1 Timotheüs 6:20

De ‘vals genoemde kennis’ is
waaschijnlijk de gnostiek zoals
die toen als filosofie gelovigen 
aantrok. Men kon door zekere
kennis ‘hoger niveau’ bereiken
en zichzelf kennen. 
Mogelijk kunnen we ook aan
‘de wetenschap’ en de ermee
verbonden filosofie denken.
Ook die kent tegenstellingen 
die onoplosbaar zijn. Men ziet
in wetenschappelijke kringen
meestal niet de Schrift als de
leidraad voor wetenschaps- 
beoefening.
Daarop is dit woord uit deze
brief van toepassing. Wat wij
zouden bewaken en bewaren
is het kostbaarst: de Schrift.
Dáár luisteren wij naar; de
gezonde woorden.