Woord vandaag

en Zijn Zoon uit de hemelen te ver-
beiden, die Hij heeft opgewekt uit 
de doden, Jezus, die ons bergt uit 
de komende verontwaardiging
         1 Thessalonicenzen 1:10

Het woord verbeiden wijst op een
sterk verlangen naar, uitzien naar.
Dat doen we als leden van Zijn li-
chaam. Jezus, dat is: Jahweh-Red-
der, komt. Dan zal Hij ons verande-
ren en gelijkvormig maken. Ons li-
chaam zal net zo stralen als Hij. De
komende verontwaardiging is de
inleidende fase op de dag van Jah-
weh
. De gerichten zoals die in het
boek Openbaring staan. De tekst
geeft ons dat bijzondere perspec-
tief dat Hij ons zal bergen, in veilig-
heid brengen
, vóórdat de veront-
waardiging over de aarde losgaat.
Hij zal ons precies op tijd roepen!

Woord vandaag

en Zijn Zoon uit de hemelen te ver-
beiden, die Hij heeft opgewekt uit 
de doden, Jezus, die ons bergt uit 
de komende verontwaardiging
            1 Thessalonicenzen 1:10

De gelovigen in Thessaloniki dien-
den God. En, zoals Paulus schrijft,
was ook de verwachting van Jezus’
komst in deze gemeente aanwezig.
Joodse mensen kenden uit Tenach
(OT) het uitzien naar de Messias.
Zij wisten inmiddels uit Paulus’ ver-
kondiging, dat de uit de doden op-
gewekte Jezus dat is. Met het ons
bedoelt hij alle gemeenteleden. De
opmerkzame lezer, die weet had
van de in de profetieën aangekon-
digde dag van de Heer (Jahweh),
wist óók van de gerichten die aan
de komst van die dag vooraf zou-
den gaan. Wat nu? Moesten zij,
net als Israël op aarde door die pe-
riode heen? Wat zegt dit woord?
Morgen kijken we daarnaar.  

Woord vandaag

want zelf berichten zij over ons wat
voor ingang wij bij jullie gehad heb-
ben en hoe jullie je hebben omge-
keerd naar God toe, weg van de af-
goden om de levende en waarach-
tige God als slaaf te dienen
                1 Thessalonicenzen 1:9

Het evangelie van God en Zijn Zoon
heeft veranderende kracht in zich.
In Thessaloniki werkte dat in korte
tijd in heel wat mensen. Zij waren
bezig de levende en waarachtige
God als slaaf te dienen. En dat
had uitbreiding van het woord naar
Macedonië en Achaje als resultaat,
onder andere. God, grote Redder,
heeft u, jou en mij lief. Die liefde
kan niet anders dan weerklank in
ons hart vinden. We eren Hem met
hart en mond als we zeggen dat Hij
Redder van alle mensen is. God de
Vader komt met alle mensen tot Zijn
doel. Gelovigen in Thessaloniki de-
den dat. Alles in genade tot Zijn eer.