Woord vandaag

Genade voor jullie en vrede van 
God, onze Vader, en de Heer 
Jezus Christus.
     2 Thessalonicenzen 2:2

Deze woorden die evangelie
spreken staan altijd voorop in
Paulus’ brieven. Genade is wat
je niet verdient en toch krijgt.
De genade zien we ook in wat
de arbeiders die begonnen op
het elfde uur kregen: 1 dagloon.
De genade zien we bij Paulus in

Romeinen 11:29:
Want de genadegaven en de
roeping van God: onberouwelijk.

Wat eens in genade geschonken
is neemt Vader nooit meer terug.
Zo is God. Zo is Zijn liefde.

Woord vandaag

Paulus en Silvanus en Timotheüs, 
aan de uitgeroepen gemeente 
van de Thessalonicenzen in God, 
onze Vader, en de Heer Jezus 
Christus.
       2 Thessalonicenzen 1:1

De gelovige wordt ook in de Heer
Jezus Christus
gezien. Hij is Heer;
dat belijden wij, en dat iedereen in
de toekomst dat ook van harte zal
doen, is zeker.
De Naam Jezus betekent in wezen
Jahweh redt. Deze Naam is uiterst
kostbaar. Soms hoor je in liederen
en/spreken de Naam Jezus te pas
en te onpas. Paulus gebruikt deze
zelden; meestal schrijft hij Christus
Jezus
of Heer Jezus.
Dat is ook in harmonie met feiten:
Hij is Heer, verhoogd aan Vaders
rechter(hand): Christus Jezus. Ja,
mag ons hart en denken op Hem
gericht zijn, de Gezalfde (Christus),
Die zelfs voor ons bidt en pleit bij
de Vader!  

Woord vandaag

Paulus, Silvanus en Timotheüs, 
aan de uitgeroepen gemeente 
van de Tessalonicenzen in God, 
onze Vader, en de Heer Jezus 
Christus.
       2 Thessalonicenzen 1:1

Samen met zeer betrouwbare,
meewerkende broeders schrijft
Paulus de tweede aan gelovigen
in Thessaloniki. Ook hier lees je:
in God, de Vader, zijn. Wat een
plaats is dat! Te zijn in de Vader
Die liefde is. Dat besef leidt ertoe,
dat je kunt bidden: Abba, Vader!
De geest van zoon is het, die je in
diep vertrouwen geeft in de Vader.
De Heer Zelf bad in Gethsémané
die woorden, en voegt toe: ‘Vader
niet mijn wil maar de Uwe!’
Onze God en Vader bepaalt onze
dagen en wat daarin gebeurt. Ons
leven is te allen tijde in Zijn hand.

Woord vandaag

De genade van onze Heer Jezus 
Christus zij met jullie! Amen!

   1 Thessalonicenzen 5:28

Een passender slot op zo’n brief is
niet denkbaar. Het is de bede die in
wezen aan het einde van elke kerk-
dienst of samenkomst gezegd zou
moeten worden. We zijn, leven en
staan in Gods genade. De Heer is
het, Die ons genade schenkt. In al
het lijden en de verdrukkingen die
op ons pad komen, is Zijn genade
genoeg
. In grote afwachting zijn u,
jij en ik. God geeft kracht om te
kunnen volharden in onze nood,
moeilijkheden. Hij gaat mee, dat
is waar. Hij is betrouwbaar. Amen!