Woord vandaag

Moge de God nu van de 
volharding en van de 
vertroosting jullie geven 
hetzelfde gezind te zijn tot 

elkaar, in overeenstemming
met Christus

         Romeinen 15:5

God geeft door Zijn Schriften en
geest, kracht tot volharding. In
een mooie beeldspraak kan Hij
daarom zo genoemd worden.
En Hij is de God van alle troost
en vertroosting. Opnieuw door
de Schriften, de verwachting die
ze geven, het uitzicht op grote
veranderingen ten goede. Voor
ons, Israël en heel de mensheid.
Bij de ekklesia in Rome ontbrak
kennelijk de eensgezindheid.
Het is wel zo, dat alle gelovigen
dezelfde geest ontvingen, maar
dat garandeert nog niet, dat zij
altijd hetzelfde gezind zijn.
Daarvoor is nodig, dat zij de
gezonde voeding van het juiste
evangelie (van genade) krijgen.
Verschillende evangeliën in 1
huis leiden tot tegenstrijdige
gezindheid.

Woord vandaag

opdat wij, door de volharding 
en door de vertroosting van 
de Schriften de verwachting 
hebben         
Romeinen 15:4

De verwachting die Tenach (OT)
gaf, was dat de Messias van het
volk Israël Zijn koninkrijk op aarde
zou oprichten. Als Hij komt, Jezus
de Christus, zal Hij als Opgestane
vanuit Israël een onvernietigbaar
koninkrijk vestigen. Alle volkeren
zullen onder Israël ressorteren.
De verwachting die wij als leden 
van het lichaam van Christus zien,
is de bazuin van God. Paulus had 
in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 dit
bekendgemaakt. Na het uitroepen
komt dan het wegroepen
Onze toekomst ligt te midden van
de hemelsen. Ons dienstwerk gaat
daar, in volkomenheid, verder. Nu
al mogen wij ons voorbereiden, de
Heer maakt je gereed, dag in, dag 
uit, voor die heerlijke toekomst.  

Woord vandaag

Want al wat tevoren geschreven 
is, is tot onze onderwijzing 
geschreven, opdat wij door 
de volharding en door de 
vertroosting van de Schriften 
de verwachting hebben
     
Romeinen 15:4

Wat de Schriften ons geven, is 
al wat wij als gelovigen aan wijs-
heid en liefde van God nodig
hebben. De geest van God, die
werkt via het woord van Vader
in ons. Zonder de Schriften heb
je niets. Maar nu ons geestelijk
oog geopend is, en wij de grote
toekomst mogen zien, geeft dat
ons perspectief. Kracht tot het
volharden (eronder-blijven) is
wat God ons geeft, en Hij is het
Die ons bemoedigt. Hij is ‘Ik ben’
en altijd bij je, hoort je en Hij 
begrijpt je volkomen. Hij heeft
je lief en schenkt rijke troost.