Woord vandaag

die bepaald is Gods Zoon te zijn in
kracht, overeenkomstig de geest 
van heiligheid, door opstanding 
van doden): Jezus Christus, onze 
Heer         
Romeinen 1:4

Alle hoop en verwachting is op
Hem gericht. Jezus Christus, de
Heer. Híj is de inhoud van goed
nieuws. We kunnen niet zonder
deze Heer, die in werkelijkheid 
de touwtjes in handen heeft. In
ons leven erkennen we Hem als
Heer. Hij is de beloofde Messias 
van Tenach. Naar het vlees in de
koningslijn, zoals Mattheüs 1 ons
verkondigt. Geestelijk gezien zal
Hij ook de regerende plaats be-
kleden, zoals Efeziërs 1:20-23 zo
machtig uiteenzet. We buigen nu
al de knieën voor Hem: Hij is Heer.

Woord vandaag

die bepaald is Gods Zoon te zijn in
kracht, overeenkomstig de geest 
van heiligheid, door opstanding 
van doden): Jezus Christus, onze 
Heer         
Romeinen 1:4

Hij bewees de Zoon van God te 
zijn, omdat Hij het dochtertje van 
Jaïrus, de jongeling van Naïn, en
Zijn vriend Lazarus uit de dood op-
gewekt heeft. Zijn stem is het die
de doden zal terugroepen uit de
graven. Hij noemde Zichzelf niet 
alleen de Opstanding, maar ook 
het Leven (Johannes 11:25). Dat
is: Hij zal de doden doen opstaan,
ze zullen bij de grote witte troon 
verschijnen. Ná de tweede dood
zal Hij ze oneindig leven geven. 
Hij leefde aan de Vader gewijd.
De geest is het die heiligt en ook
wij hebben die geest ontvangen! 

Woord vandaag

aangaande Zijn Zoon (die over- 
eenkomstig het vlees geboren 
is uit het zaad van David

       Romeinen 1:3

Het goede, dat ons meegedeeld
wordt, is over Gods Zoon. Dat is
de sfeer van liefde. Onderscheid 
is daar tussen Christus en Zoon.
We zullen later in de brief zien,
dat de Zoon verzoent, terwijl de
titel Christus met rechtvaardigen
te maken heeft. De Zoon is het,
Die laat zien wie de Vader is. De 
Zoon van God is het, naar Wiens 
beeld wij omgevormd worden.
Niet de mens, maar de Zoon van
God 
en Zijn Vader staan centraal
in het goede nieuws van God. 
Hij, het beloofde zaad van David,
heeft alle rechten op de troon. 
Zowel Israël als de volkeren zullen
onder Zijn gezegende regering zijn.

Woord vandaag

dat Hij tevoren beloofd heeft 
door Zijn profeten in de heilige 
schriften

   Romeinen 1:2

Zoals gisteren gezegd, Jezus is 
het, die Jahweh van Tenach in 
reddend handelen laat zien. Het 
evangelie klonk in Genesis 3:15, 
toen aan de vrouw (Eva) zaad 
werd beloofd. Dat zou de kop 
van de ‘slang’ hevig verwonden.
Dat is gebeurd, en daarna spar-
telt de tegenstander nog door, 
totdat die in de afgrond, deksel
erop, verzegeld, wordt gedaan.
In vele beloften werd Hij aange-
kondigd, ook aan Abram.
Galaten 3:16 is helder:
’en aan uw zaad, dat is Christus’.