Woord vandaag

17 augustus 2018
‘Boeiende lijnen in de Schrift.’

Profetisch gezien heeft de geschiede-
nis van Jozua veel te zeggen. We zien
een parallel van Christus en Zijn gees-
telijke lichaam
, de gemeente. Het is

óók een profetische heenwijzing naar
de Messias Jezus, Die het volk zal aan-
voeren als zij -definitief- het beloofde
land binnentrekken. Wanneer zij dat
in bezit genomen hebben zullen zij er
niet meer uit verdreven worden.

‘Prachtig, daar word je blij van.’

Wanneer je gelovige bent, zul je net
als Paulus een hartepijn hebben over
het volk Israël. Grotendeels leven zij
in ongeloof, ook in het kleine stukje
land waar zij nu wonen en wat zo he-
vig betwist wordt. We bidden voor dit
volk, dat zo onder zware pressie is van
vele, vele volkeren. De relatief weinig-
en van hen die Jezus als hun Messias
kennen, leven daar ook onder druk.
We bidden ook voor hen.

‘We kennen de beloften.’

Dat weten zij ook. De beloften gaan
vanaf Abraham, Isaäk, Jakob, Jozef,
Efraïm naar degenen die dan onder
de zegen van het eerstgeboorterecht
vallen. Via de eerstgeborenen wordt
dan weer heel het volk gezegend. Al-
les op grond van de belofte die God
met een eed zwoer aan Abraham. Dit
zijn de beloften die in en door Jezus
Christus vervuld worden, het Zaad
(Galaten 3:16) van deze oude aartsva-
der. Wij als gemeente
leden ondervin-
den de vervulling van
 de belofte in
Christus Jezus (Efeziërs 3:6,7a), door
het evangelie waarvan
de apostel Pau-
lus dienaar werd.

Woord vandaag

16 augustus 2018
‘Eerstgeboorterecht.’

Een belangrijk thema in de Schrift. In
de lijnen via de geslachten komen we
allerlei opmerkelijke dingen tegen. In
de uitleg wordt bijvoorbeeld Efraïm
vaak onderbelicht. De naam komt va-
ker voor dan we vermoeden. De stam
Efraïm was de leider van de 10 stam-
men. En deze zijn niet eerder terugge-
keerd uit de ballingschap. Dat is de
toekomstmuziek voor Israël.

‘Boeiend, de lijnen in Israël.’

Met name in Hebreeën wordt dat wel
aangegeven. Bijvoorbeeld dat de Heer
niet uit de stam Levi komt, zodat Hij
geen priester kon zijn. Hij kwam uit de
lijn van Juda, en heeft als zodanig aan-
spraak op het koningschap. Wel kan Hij
aangesteld worden als koning en pries-
ter naar de ordening van Melchizedek,
die een hoger priesterschap én een ho-
ger koningschap had, omdat Abraham
aan hem de tienden gaf.

‘De zegen van de hogere.’

Ja, de mindere wordt gezegend door
de meerdere. Dat is een vast principe
in de Schrift. Abraham ontving de ze-
gen van Melchizedek, en gaf aan die
priester-koning de tienden. In de len-
den was Levi, waaruit de priesters in
Israël werden genomen. Nu de Heer
niet uit de lijn van Levi kwam, moest
Hij door God gesteld worden in de lijn
van Melchizedek, zodat Hij toch

Hogepriester én Koning kan zijn.

Woord vandaag

15 augustus 2018
‘Mooie beelden in Jozua.’

Zeker, veel in de Schrift heeft een die-
pere betekenis, zoals we steeds weer
zien. Jozua komt uit de stam Efraïm,
en de naam Efraïm betekent: dubbele
vrucht. Een aanduiding van het eerst-
geboorterecht, want de eerstgebore-
ne krijgt een dubbel deel. In de Schrift
is dat van meet aan een belangrijk ge-
geven.

‘Wordt niet zo vaak belicht.’

De eerstgeborene ontvangt de erfenis
en in Israël werd door loting later per
stam vastgesteld wat het toebedeelde
grondgebied was. Vanaf Adam speelt
dat in feite al. Abel was de erfgenaam
terwijl hij niet het eerst geboren was.
Hij werd gedood door zijn broer; Seth
kwam voor hem in de plaats. Later is
het vooral vanaf Abraham duidelijker 
omdat er meer over vastgelegd is.

‘Steeds niet de echte eerstgeborene.’

Het blijkt; niet Eliëzer of Ismaël, maar
Isaäk. Niet Esau maar Jakob. Ruben
is
 het niet; Juda wel. Later is Efraïm in
plaats van Manasse. Efraïm wordt in
profetie genoemd, en als aanduiding
van de 10 stammen gebruikt. Dat be-
nadrukt het belang van dat  eerstge-
boorterecht. Nu Jozua uit Efraïm komt
is zijn positie des te duidelijker.

Woord vandaag

14 augustus 2018
‘Bijzonder trouwens, Jozua 1.’

Opmerkelijke parallel zagen we afge-
lopen zondag. Jozua een type van on
ze Heer Jezus Christus. Zoals Jozua
in
feite hoofd van Israël was in die tijd,
zo is de grote Jozua, onze Heer, het
Hoofd van de gemeente, het lichaam
van Christus. We zijn rijk gezegend in
Hem met iedere geestelijke zegen te
midden van de hemelingen.

‘Fijne woorden, mooie vergelijking.’

Wanneer je ogen voor deze geeste-
lijke toepassingen geopend worden,
ja dan wordt de Schrift heel rijk. En
wij zijn om niet gezegend met al wat
opgesomd wordt in Efeziërs 1 en 2.
Het is puur genade. We kunnen niet
om die woorden heen. We laten ons
niet weglokken met mooie, zalvende
woorden die ons verkeerd aan het
werk proberen te zetten.

‘Valse propaganda?’

Dat komt onherroepelijk bij de vader
van de leugen vandaan. Die doet zich
voor als een boodschapper van het
licht en is erop uit, ons als gelovigen
op verkeerde motieven te laten wer-
ken. Het is nu de geest van de be-
lofte, de heilige
, die in ons aandringt

tot een leven tot Gods eer. De vrucht
die die geest zet, is herkenbaar in lief-
de, vreugde (genade), vrede en al die
facetten, en is tot Zijn verheerlijking!

Woord vandaag

13 augustus 2018
‘God vertrouwen.’

Daar gaat het om. God heeft de mens
uitermate lief en komt tot Zijn doel. En
Hij is betrouwbaar, vervult wat Hij be-
loofde. Hij wekte de Heer Jezus Chris-
tus uit de doden; Hij heeft alles in Zijn
hand. En Hij zei door de oude profeet:

herinner je de eerste dingen van de eon
af, want Ik ben God en niemand anders,
God en er is geen als Ik, Die vanaf het
begin het einde vertelt; van oudsher
wat nog niet heeft plaatsgevonden;
Die zegt: Ik zal al Mijn welbehagen doen

                                     Jesaja 46:9-10

‘Dat is heel wat.’

God is zoveel groter dan dat wij zijn.
Hij overziet vanaf het begin heel Zijn
plan en weet exact wat gaat gebeuren.
Daarom kan Hij vanaf het begin zeggen
wat het einde zal zijn. Dat maakt Zijn
woord uniek. Het heeft altijd een profe-
tisch karakter. En vol beloften. Zoals
Hij beloofde aan Zijn Zoon Hem uit de
doden op te wekken.
De Zoon geloofde dat.

‘Goed nieuws, de kern.’

God wekte Zijn geliefde Zoon op uit de
doden. En dat was om onze rechtvaar-
diging. Het bezegelde het feit, dat heel
de mensheid door het werk van Chris-
tus in Gods ogen gerechtvaardigd is:

Hij werd overgegeven om onze krenkin-
gen en opgewekt om onze rechtvaardi-
ging                              
Romeinen 4:25

Door de dood en opstanding van Jezus
Christus is het zeker: wij die geloven zijn
gerechtvaardigd. Al onze zonden, kren-
kingen en wat dan ook; het is weg. Kan
nooit meer tussen ons en God in staan.