Woord vandaag

Want wij rekenen dat een mens 
gerechtvaardigd wordt door 
geloof, los van werken van wet

              Romeinen 3:28

Het ‘los van werken van de wet’
moet in de oren van de Israëliet
raar hebben geklonken. Geheel 
onafhankelijk van het doen van de
Thora
 kan de mens rechtvaardig 
verklaard worden. Revolutionair,
ook voor de Saulus die Paulus in
eerdere jaren was. Wij rekenen is
wat hij zegt. Rekenen wij ook zo?
Of halen wij Jakobus erbij en gaan
vervolgens anders rekenen dan 
de apostel zelf
? Volg Paulus, dan 
kom je uit in de periode voordat
Thora aan Israël gegeven werd. 
In die tijd had je Abram. Die was
geen Jood, want Juda was nog in 
zijn lenden. Net als Levi. 
Onbesneden Abram geloofde God
en dát werd hem (en ook ons) tot 
rechtvaardigheid gerekend.

Woord vandaag

Want wij rekenen dat een mens 
gerechtvaardigd wordt door 
geloof, los van werken van wet

              Romeinen 3:28

Ja, dat wordt bestreden, zowel 
intern als extern. Je moet wél
bewijzen door werken, of geloof
aanwezig is. Abraham deed niets
in Genesis 15, hij gelooft God.
Horen én dat geloven. Geloof is
een genadegeschenk (Filippenzen 
1:29; Efeziërs 2:8; Romeinen 12:3). 
Het sluit werken uit, anders is de 
genade geen genade (Romeinen 
11:6). Jakobus schrijft niet aan ons, 
maar aan de 12 stammen, neemt 
Genesis 22, ná de besnijdenis van 
Abraham
, als voorbeeld voor Israël.
Paulus en Jakobus; gewoon laten 
staan waar de brieven thuis horen. 
Dán raak je de zuivere genade die
je bij Paulus hoort, niet kwijt.

Woord vandaag

Waar is dan het roemen? Het 
wordt uitgesloten. Door welke 
wet? Van werken? Zeker niet, 
maar door de wet van geloof
            Romeinen 3:27

Het geloof kwam al naar voren
in 1:16,17; 3:1,2; 3:22,25,26 en
daarbij ging het om het geloof 
van Jezus Christus
 en zelfs het 
geloof van God
. Basis van onze
redding/rechtvaardiging.
In 3:22 lees je: allen die geloven
en dat zijn u, jij en al die andere
gelovigen. God geeft dat geloof
in ons hart; dit sluit werken uit.
Dan kun je nergens in roemen;
alleen in God en Zijn Zoon. 
Het gaat niet om principe: loon
naar werken. Maar een andere
wet(matigheid): geloof. 

Woord vandaag

tot bewijs van Zijn gerechtigheid 
in de huidige era, om Zelf 
rechtvaardig te zijn en 
te 
rechtvaardigen wie uit het 
geloof van Jezus is
        
Romeinen 3:26

De in het verleden gebeurde
misdaden en zonden hadden
gevolgen. Maar God liet dat
gaan, wetend dat Zijn Zoon
nog zou komen. Die zou écht
‘het zondeprobleem’ oplossen.
Nu gaat het om de huidige tijd, 
deze era waar we nog steeds 
in leven. Op Golgotha werd de
gerechtigheid van God gezien,
getoond. Dat ging óók over de
zondaren die in deze tijd als 
rechtvaardig verklaard worden.
Dan is Gods rechtvaardigheid 
getoond, zowel over verleden,
heden en toekomst. Het gaat 
om degenen die uit het geloof
van Jezus zijn.  

Woord vandaag

Die God voor zich plaatste als 
zoendeksel, door het geloof, 

in Zijn bloed, tot bewijs van Zijn
gerechtigheid, vanwege het 
voorbijgaan aan de gevolgen 
van de zonden die tevoren 
gebeurd zijn in de 
verdraagzaamheid van God

         Romeinen 3:25

Het bloed van Christus dat naar
Zijn lijden en dood verwijst, laat
Gods rechtvaardigheid zien. Het
moest komen. Het bloed van de
stieren en bokken? Daarin had
God (Jahweh) geen behagen. In
die zin alleen, dat het verwees
naar het bloed van Christus. In
afgelopen eeuwen liet God de
gevolgen van de zonden gaan. 
Hij vergaf op grond van offers in
Zijn grote verdraagzaamheid; 
door wat met de Zoon gebeurde
bleek Gods gerechtigheid. Nu de
zonde definitief weggedaan is, is
de weg vrij voor overstromende 
genade.