Woord vandaag

21 oktober 2018
‘We hebben licht ontvangen.’

Bevoorrecht, net als Saulus, die kreeg
dat -ongevraagd + ongewild- op weg
naar Damascus. Waarom koos God
deze Saulus, die de gemeente vervolg-
de? Waarom koos Hij niet een van de
zijn tijdgenoten, die veel aardiger voor
die leden van die gemeente van God
waren? Vragen die misschien niet zo
vaak gesteld worden.

‘Saulus was geen goddeloze.’

Hij was: kampioen farizeeër van zijn
dagen. Ongewoon ijverig voor God en
overleveringen van zijn voorgeslacht.
En zo fanatiek voor zijn judaïsme, dat
hij van harte instemde met de onjuis-
te terechtstelling van Stefanus. Uitge-
rekend deze religieuze fanaticus werd
ineens, zonder berouw, licht gegeven.
Om niet, dus. Gods overstromende ge-
nade
, waarvan hij bij uitstek verkondi-

ger van werd.

‘Saulus bekeerde zich niet.’

Nee. God zette hem stil en veranderde
hem ingrijpend. Dat was Gods keuze.
Door de profeet horen we: Jakob heb
Ik lief, en Esau haat Ik
(op tweede plek

stellen). Dit is het kiezen dat God doet
op basis van Zijn liefde en Zijn voorne-
men. Als mensen hebben we daar wel-
licht allerlei vragen bij, maar we zou-
den gewoon eenvoudig geloven en in
Hem rusten dat Hij exact weet wat Hij
doet. Dan is het goed, Zijn wijsheid.

Woord vandaag

20 oktober 2018
‘Israël is Gods volk.’

Daar zijn we gisteravond opnieuw in
verdiept. Gods woord levert uitvoerig
antwoord op de vraag: Wat is Israël?
Paulus is, als je Romeinen 9-11 erop
naslaat, heel duidelijk. Als antwoord
op de vragensteller in Romeinen 11:1
zegt de apostel: Volstrekt niet! Dát is
het antwoord op vraag: Heeft God
Zijn volk verstoten?

‘Ja zo is het, Hij houdt van ze.’

We lazen opnieuw van de liefde van
God voor Zijn volk Israël. Zó duidelijk
dat je je verbaast hoe men heeft kun-
nen concluderen, dat het volk Israël
niet langer belangrijk voor God is. In
het denken over Israël heeft de kerk
een hooghartig standpunt ingenomen.
Dit blijkt uit de leer, dat de kerk in de
plaats van Israël zou zijn gekomen.

‘Dat is verschrikkelijk.’

Ja, en God zij dank gaan steeds meer
ogen en harten open voor de werke-
lijke plaats die Gods volk Israël heeft.
In zekere zin gaan zij door een periode
waarvan de profeet Hosea zegt: lo-am-
mi. Maar dat neemt niet weg, dat de
beloften aan de vaders Abraham-Isaäk-
Jakob gedaan, blijven staan. Zij zijn het
volk, dat Gods woord en dus licht en ze-
gen
zal verspreiden onder de natiën.

Woord vandaag

19 oktober 2018
‘Gods wil, niet die van mij.’

Hij heeft Zich bekend gemaakt aan Ab-
ram als Al-Sjaddai, de Algenoegzame.
Daarna zei Hij tegen de oude aartsva-
der: wandel voor Mijn aangezicht. Hij
moest zich besnijden, en zijn nakome-
lingen. Afsnijden van het vlees staat ty-
pologisch voor de oude mens, die op
Golgotha werd afgesneden. In werke-
lijkheid was de oude slechts bestemd
om de nieuwe voort te brengen.

‘De wil hoort ook bij dat oude.’

Ook in de oude mens is de wil aanwe-
zig, maar stelt in wezen niets voor. Er
is heel eenvoudig vast te stellen dat de
wil makkelijk in alle richtingen buigt.
Een echt vrije wil is, als je er goed over
nadenkt, onmogelijk. Wanneer je het
op een rij zet, zoals we weten: erfelijk-
heid, omgeving, invloeden van buiten
en van binnen, dan blijft niets van een
vrije wil over.

‘Die invloeden zijn geesten?’

Onder meer, want geesten zijn in de
wereld vandaag zeer actief. Zij kunnen
de mens makkelijk manipuleren. Dat
zie je gebeuren, wanneer mensen in
wezen kritiekloos accepteren wat ze
voorgehouden wordt. De gelovige, u,
jij en ik, laten zich leiden door Zijn be-
loften en uitspraken via Paulus.

Woord vandaag

18 oktober 2018
‘Hij zegt direct het einde.’

God plande alles tevoren. Zo zijn wij
in Christus uitgekozen vóór de neder-
werping van de wereld. Wij zijn tevo-
ren gekend en tevoren bestemd. Dat
zet een streep door de vrije wil van
de mens. Als God ons al eerder zag
in Christus, hoezo vrije wil? Viel dan
veel later in de tijd voor ons iets te
kiezen? Voor ons idee wel.

‘De Schrift corrigeert ons denken.’

Ook ons dwaze idee dat wij zelf on-
ze bestemming konden kiezen. Best
wel hoogmoedig. We zouden pas op
de plaats maken als mens. In werke-
lijkheid heeft maar Eén echt de vrije
wil: God, de Vader. Ook de Zoon zei:
‘Vader, niet Mijn wil, maar de Uwe’.
Daar draait het om. Gods wil.

‘Mensen erkennen die niet.’

Ook veel gelovigen erkennen niet de
wil van God. Die heeft veel aspecten.
Onder andere, dat God wil dat alle
mensen gered worden en tot erken-
ning van de waarheid komen. Het 2e
punt wordt tot dwang gemaakt en
het 1ontkennen velen helaas. Oog
in oog met Christus zal iedereen het
alsnog erkennen!