Woord vandaag

9 december 2019

‘De Zoon van Zijn liefde.’

Die zei dat de Vader groter is dan Hij.
Dat tekent Zijn ootmoedige gezind-
heid. De Zoon maakt de Vader, Die 
geest is, bekend. Hij is het Beeld van 
de onzichtbare God. En Hij is het, Die
de liefde van God bekendmaakt. De-
ze liefde is bovennatuurlijk, de liefde 
van God bewerkt kostbare vrucht. De 
liefde van Christus bezingt Paulus in
de brieven die hij schreef.

‘Dat goede nieuws is heerlijk.’

God heeft mensen lief en daarom is
de Zoon van Zijn liefde door de diep-
te van Golgotha gegaan. Door Hem 
wordt het al verzoend met God. Niet
minder dan dat houdt het evangelie
in. De kern is, dat Christus stierf, be-
graven werd, door Vader opgewekt 
werd op de derde dag. Dat heeft gro-
te gevolgen voor de hele schepping. 

‘In Zijn genade leven wij nu.’

Dat de Galatenbrief zo leert, is voor
ons bekend geworden. Paulus bena-
drukt steeds de genade van God die
ons deel is. We mogen daar iets van
beseffen, en God zal ons vasthouden
in Zijn liefde. Uitzicht van het evange-
lie is, dat we vijanden veranderd zul-
len zien. Uiteindelijk zal al de vijande-
lijkheid ophouden en het moeten af-
leggen tegen Zijn liefde.

Woord vandaag

8 december 2019

‘De Vader geeft.’

En de Zoon en wij ontvangen. De Va-
der gaf nieuw leven aan de Zoon. Op-
gewekt, en dat in de derde dag (1 Co-
rinthiërs 15:4) en zo overeenkomstig 
de Schrift
. De Heer had in Zijn aardse 
leven dat meerdere keren gezegd. Nu 
Hij opgewekt was werd Hij in Galilea 
gezien. En daar waren meer dan 500
broeders tegelijk aanwezig. Ooggetui-
gen genoeg. De Vader geeft ook ons
nieuw leven, nu al door Zijn geest. Zo
is Hij de Bron van alles.

 ‘De Zoon is het kanaal.’

Bron en kanaal zijn mooie stijlfiguren 
die beschrijven, dat alles uit God is
Dat getuigt de Schrift; de Zoon is het
Middel waardoor de Vader Zijn plan 
uitvoert:

..toch is er voor ons één God: de Vader,
uit Wie het al is, en één Heer Jezus 
Christus, door Wie het al is, en wij door
Hem
  
                                 1 Corinthiërs 8:6

De Vader is de Bron, de Zoon is het,
door Wie Vader het plan van eonen uit
laat voeren.

‘Dan gaat dus niets mis.’

Al wat de Vader door de Zoon uit laat
voeren, is raak. Ook al leek het in on-
ze ogen mis te gaan, de Zoon dankte:

Het al is aan Mij overgegeven door 
Mijn Vader, en niemand erkent de 
Zoon – behalve de Vader; en niemand 
erkent de Vader – behalve de Zoon, 
en hij aan wie de Zoon Hem bedoelt 
te onthullen
      Mattheüs 11:27

Opnieuw zien we Vader als de grote 
Gever en de Zoon als Ontvanger. 
Wat een bijzondere woorden, die ons
tonen dat de Vader groter is dan de
Zoon, zoals Hij zegt: Johannes 14:28.

Woord vandaag

7 december 2019

‘Wel begrijpelijk nu, Johannes 1:1.’

En die tekst grijpt men aan om een
drie-eenheid aan te tonen. Met dit uit
woord uit Johannes 1:1 kan dat niet.
Een tekst die ook in verband hiermee
gebruikt wordt, is:

Ik en de Vader – wij zijn één
                            Johannes 10:30

Dit is ook geen bewijs, dit zei de Heer
om aan te geven dat zij, de Vader en
de Zoon, gezamenlijk eensgezind wer-
ken om Gods plan uit te voeren. Vlak
daarvoor had de Heer nog gezegd:

Mijn Vader, Die ze aan Mij gegeven 
heeft, is groter dan allen
     (vers 29)

‘De Vader is groter dan de Zoon.’

Dat blijkt uit dat vers, en later zou de
Heer tegen Zijn discipelen verklaren:

De Vader is groter dan Ik
                                Johannes 14:28b

Dit is in strijd met de 3-eenheidsleer.
Want volgens die opvatting zouden 
de Vader en de Zoon even groot zijn,
samen met de heilige geest. Dat blijkt
echter uit geen enkele uitspraak van
de Schrift. En even later bidt de Heer
in Zijn bijzondere roep tot de Vader 
om eenheid.

‘Dat is Johannes 17 natuurlijk.’

Ja, en dat hoofdstuk lees je drie keer:

opdat zij allen één zijn, zoals Wij zijn
                      Johannes 17:11,21,22

Neemt deze uitspraak alle verschillen 
weg? Zijn alle discipelen op hetzelfde
niveau als Petrus? Dat was de leider,
toch? Er zijn teksten waarin je de een-
heid tussen de Vader en Zoon leest.
Maar die heffen de verschillen niet op.
Hij sprak zelf geen zelfbedachte woor-
den. Hij uitte alleen dat, wat de Vader
Hem te spreken gaf. Zijn discipelen wa-
ren niet door Hem Zelf bepaald, de Va-
der had ze aan Hem gegeven. 

Woord vandaag

6 december 2019

‘De Zoon onderschikt Zich aan Vader.’

Dat is altijd Zijn plaats en positie. De-
genen die vanuit traditie denken, ba-
seren zich op zekere teksten. Daarin
wil men dan de 3-eenheid lezen. Zoals
Johannes 1:1 :

In begin was het woord, en het woord
was bij God, en het woord was God.

Als je de tekst leest en er over nadenkt
klopt iets niet. Want als: het woord was
God 
letterlijk waar is, dan kan datzelf-
de woord niet tegelijkertijd bij God zijn.

‘Dat kan inderdaad niet.’

De tekst leest uit de grondtekst zo:

In begin was het woord 
en het woord
was naar God toe 
en God was het woord

Johannes sluit aan bij Tenach (OT), en 
in het verleden kwam God in de gestal-
te van het woord naar de mensen, en 
later naar Israël toe. Dat woord richtte
de mensen op God (naar God toe). En
Gods woord belooft. De belofte wordt
vervuld: vlees worden.

‘Het woord is vlees geworden.’

Dat woord richtte de mensen op God.
Dat is wat Jezus Christus ook doet, zo
is Hij de vervulling van de beloften van
God. Zo blijkt niet, dat Jezus Christus
God is zoals Zijn Vader dat is. Hij werd
door de Vader gezonden en voert dat
uit wat de Vader Hem te doen geeft.
Hij is het, die de Weg tot de Vader is.
Hij ging van God uit en keerde weer
naar Hem terug. Na het lijden kwam
ook de heerlijkheid. 

Woord vandaag

5 december 2019

‘We onderschikken ons aan Hem.’

Dat is de lijn van Efeziërs 5:21-6:9. En
daarin lees je hoe dat uitwerkt in de
praktijk. In het eerste deel 5:22-33 is
het huwelijk aan de orde. Als je dat
gewoon leest, is het helder:

Christus heeft de gemeente lief, en 
die onderschikt zich aan Christus; de 
man heeft zijn vrouw lief en die on-
derschikt zich aan haar man. Zij res-
pecteert haar man; de man zou zijn 
vrouw liefhebben.

‘Dat is het. Dat staat daar.’

Het vervolg is, dat kinderen de ouders
gehoorzamen (en zich dus onderschik-
ken). Werknemers (slaven) gehoorza-
men de heren naar het vlees (werkge-
vers) heren (bazen) kijken naar hun
Heer in de hemel en dreigen niet. Een 
eenvoudige lijn, zou je zeggen. Andere
uitleggers menen echter, dat de tekst
van 5:21 anders uitwerkt –praktisch.

je aan elkaar onderschikkend in de 
vrees van Christus

‘Hoe kun je dat zien?’

Dat geldt in gemeenteverband als je
elkaar in gemeentelijke samenkom-
sten tegenkomt. Het sluit aan, zo zou
je kunnen denken, op vers 2. Je leest
daar: wandelt in de liefde zoals ook 
Christus jullie liefheeft en Zich ter wil-
le van ons heeft overgegeven

Wanneer wij zo met elkaar omgaan in
het lichaam van Christus is wederzijd-
se onderschikking een feit. Efeziërs 5:
21 zegt niet, dat de man en de vrouw 
aan elkaar onderschikken in het huwe-
lijk; dat is strijdig met 5:22-33.