Woord vandaag

Over de broederlijke vriendschap 
nu, hebben wij niet de behoefte 
jullie te schrijven, want zelf zijn 
jullie door God onderwezen om 
elkaar lief te hebben.

        1 Thessalonicenzen 4:9

De filadelfia (broederlijke vriend-
schap) zou onder gelovigen per 
definitie functioneren. Dat is in de
wereld ook zo bij een club gelijk
gezinden. Het woord liefhebben is
een ander woord. Het is de agapè,
de hoge, belangeloze liefde van 
God. Die gaat boven de filadelfia
uit. In Gods liefde is iedereen op 
dezelfde manier en met dezelfde
diepte geliefd. Het evangelie van
genade onderwijst ons, anderen
lief te hebben, ongeacht wie het 
is in het lichaam van Christus.

Woord vandaag

Daarom dan, degene die afwijst, 
wijst niet een mens af, maar 
God, die ook Zijn heilige geest 
in jullie geeft.
       1 Thessalonicenzen 4:8

De woorden die Paulus doorgaf
waren geen mensenwoorden.
De Thessalonicenzen hadden zijn
verkondiging ook zo ontvangen
(zie 1 Thessalonicenzen 2:13); 
als Gods woord. Nu hij scherp 
aan hen schreef wijst hij hen die
problemen veroorzaakten op de
autoriteit die hij als apostel had.
Wijzen ze zijn woorden af? Dan
daarmee óók de God Die hen
nota bene heilige geest gaf! 
Dat is een rijk geschenk; laten 
we steeds weer luisteren naar
Zijn woord. 

Woord vandaag

Want God roept ons niet tot 
onreinheid maar in heiliging.

      1 Thessalonicenzen 4:7

God roept – en dat is altijd een 
apart zetten van de rest. Op die
manier werkt Hij in Zijn plan van
eonen. Het begrip onreinheid 
wordt bij Paulus in één adem 
genoemd met hoererij en alle
losbandigheid. Gods roepstem
is zuiver en leidt tot een leven 
dat op God gericht is. Bekend is
ook Romeinen 6:19; daar staat
onreinheid tegenover heiliging
net als in onze dagtekst. Onze 
leden: voor God beschikbaar!

Woord vandaag

en dat niemand zijn broeder de 
loef afsteekt en hebzuchtig is in 
deze zaak, omdat de Heer wreker 
is aangaande dit alles, zoals wij 
jullie ook tevoren gezegd en
betuigd hebben.

         1 Thessalonicenzen 4:6

We weten niet precies wat in de
gemeente in Thessaloniki aan de
hand was. Waarschijnlijk wijst de
apostel op onderlinge problemen
tussen broeders. Het had met het
huwelijk te maken. Met wijsheid 
zegt hij dat de broeders het beter
aan de Heer over kunnen laten. 
Die zal te Zijner tijd vergelden, en 
dan alles rechtzetten. Gelovigen
leven verzoening uit, onderling. 

Woord vandaag

niet in hartstocht van begeerte, 
net als ook de natiën die God niet 
kennen  

   1 Thessalonicenzen 4:5

De uitdrukking de natiën die God
niet kennen
 komt uit Psalm 79:6
en Jeremia 10:25. Zij missen het 
licht van Gods woord. Daarom is
hun leidraad hoogstens het eigen
geweten. Zonder de inwerkende 
geest van God is een mens al snel
overgeleverd aan begeerten van 
het vlees. Zeker in het huwelijk,
waar God gemeenschap tussen
man en vrouw als geschenk geeft,
gaat veel mis. Dat is bekend.
Paulus is het, door God geleid, die
ons de weg wijst. God laat ons zien,
in Zijn genade, wat Hij goed acht.