Woord vandaag

30 mei 2020

‘God moet al de eer krijgen.’

Mensen die in nederigheid buigen, 
en Hem erkennen, zeggen dat:

mijn hart springt op van vreugde
in Jahweh; mijn hoorn is opgeheven
in Jahweh; mijn mond is wijd open 
tegen mijn vijanden, want ik verheug
mij in Uw redding…

Dat sprak Hanna in haar lofzang, zij
was toch nog zwanger geworden.

‘Bijzondere geschiedenis.’

Waarin opnieuw blijkt dat God het is,
die nageslacht geeft. Onvruchtbare,
toch een zoon. Hanna zei nog meer:

Jahweh doodt en maakt levend
Hij doet in het graf neerdalen en 
Hij doet daaruit opkomen,
Jahweh maakt arm en verrijkt; 
Hij vernedert, ook verhoogt Hij

                                   1 Samuel 2:6,7

Erkenning van Wie God is spreekt zo
duidelijk uit wat zij zegt.

‘Zij is de vernederde.’

Zij werd geplaagd door de venijnige 
Peninna, die wel kinderen had. Van 
Hanna wordt gezegd:

en Jahweh had haar baarmoeder
toegesloten 1 Samuël 1:5,6

En nochtans kreeg zij zelfs Samuël, de
profeet tot zoon. God hoort! Hanna is
het, die ernstig gebeden had en Jah-
weh had al haar gebeden gehoord, óók
die met haart hart (1 Samuël 1:13,15),
zonder hoorbare woorden, Hij gaf een
Samuël, naar wie twee boekrollen ver-
noemd zijn. God hoort al uw, jouw en 
mijn gebeden en kent ons hart.

Woord vandaag

29 mei 2020  

‘Alles is uit God.’

Je doet er een heel geloofsleven over
om dat echt te aanvaarden. In ons le-
ven kunnen we dat moeilijk, omdat e-
moties, gevoelens, opvoeding, eigen
denken et ecetera verhinderingen zijn.
Je blik wordt erdoor vertroebeld, ter-
wijl bij God, de Vader, alles helder is.
Hij voert Zijn voornemen uit, in over-
eenstemming met de raad van Zijn wil.

‘Dat zijn de diepste redenen.’

Constaterend kun je zeggen, dat veel
gelovigen daar niet aan willen. Zij zijn
geblokkeerd door tradities, zoals het 
spookbeeld van een vrije wil. Dat de 
mens zelfstandig kan beslissen als het
gaat om de eeuwigheid. In Romeinen
9 lees je iets anders. De God Die het
al vermag en een mens die in wezen
niets te vertellen heeft.

‘Dat raakt de trots van de mens.’

Van die eigendunk of waan blijft, in
het licht van Gods woord, niets over.
We zijn gezegend door God, Hij koos
al de gemeenteleden uit. Maar dat is
ook met Israël zo. Door afstamming 
word je in dat volk geboren, of niet. 
Of je als ongelovige via de grote wit-
te troon de route aflegt is óók door
God bepaald. Soli Deo gloria.

Woord vandaag

28 mei 2020

‘Farao was instrument.’

Uiteindelijk zijn alle mensen dat. Ieder 
mens heeft de eigen unieke functie in
Gods plan. Wie voor het lichaam van
Christus uitgekozen zouden worden, 
is niet van henzelf afhankelijk:

zo hangt het niet af van hem die wil,
ook niet van hem die rent, maar van
God, Die barmhartig is

                                     Romeinen 9:16

Dit is de hoogste overweging. Nog zo
een lees je in een andere brief.

‘Fijn om weer te horen.’

Wat Paulus aan Galaten schrijft:

maar toen God, Die mij afzonderde 
vanaf de schoot van mijn moeder en
riep, door Zijn genade….
                                          Galaten 1:15

Het was God Die afzonderde en riep.
Saulus had geen berouw en bekeerde
zich niet. Niks van dat alles. God riep.
Ook kun je Romeinen 8:29,30 erbij le-
zen, dat God tevoren kent, bestemt,
roept, rechtvaardigt en verheerlijkt.

‘Ja daar ben ik zó blij mee.’

Niets is van de mens afhankelijk. An-
ders zou het zeker mis gaan. Maar nu
alles van God afhankelijk is, is alles te-
gelijk zeker en vast. Ten slotte, hoog-
ste overweging voor alle gelovigen:

werkt je redding met vrees en beven 
uit, want God is het, Die in jullie zowel
het willen als het werken voor Zijn wel-
behagen bewerkt

                            Filippenzen 2:12b,13  

Woord vandaag

27 mei 2020

‘De kracht van God.’

Gods kracht is onvoorstelbaar groot.
Dat zien we ook in de geschiedenis 
met de Farao en Mozes. De eerstge-
noemde had niets te vertellen:

want de Schrift zegt tegen de Farao:
Juist hiertoe heb Ik jou verwekt

        Romeinen 9:17a, Exodus 9:16

God verwekte de Farao tot koning, 
terwijl men aan het Egyptische hof 
daarvan niets wist. 

‘Gaat dat nóg verder?’

Dat is wel zo, ja. God heeft alles in
Zijn hand
. Hij werkte Zijn bedoeling
uit. Het commentaar van Paulus op
de gang van zaken verheldert:

…dat Ik in jou Mijn kracht zou tonen
en Mijn Naam verkondigd zou wor-
den op heel de aarde
    Romeinen 9:17b, Exodus 9:16b

Jahweh zei dat via Mozes tegen Farao
na de zesde plaag. 

‘Duidelijk wie dat in handen heeft.’

Paulus had al gezegd:

zo hangt het niet af van hem die wil,
ook niet van hem die rent
                                Romeinen 9:16a

Menselijke wil of inspanning doen er
niet toe. Allesbepalend is God:

…maar van God Die barmhartig is
                                Romeinen 9:16b

..dus Hij is barmhartig over wie Hij wil,
en Hij verhardt wie Hij wil

                                Romeinen 9:18

Dat is geen willekeur, maar God han-
delt te allen tijde vanuit Zijn liefde.