Woord vandaag

‘God bepaalt alles.’

En dat is waar wij mensen, ook 
gelovigen, tegenaan lopen. We 
willen dat niet, want we willen 
zelf ook nog iets inbrengen. Dat
lijkt ook zo te zijn (dat wij iets in
kunnen brengen), maar in wer-
kelijkheid is dat niet zo. God is 
altijd groter dan wij denken. En
dat tart onze trots, ons ego.

‘Het raakt ons, ja.’

Wanneer we de Schrift openen
en net als de Joodse mensen in
hun lezingen Genesis 1:1 als be-
gin hebben, lees je dit:

In begin schiep Elohim (God) de
hemelen en de aarde


Dan heb je antwoord op veel vra-
gen. Waar kom je vandaan? God
schiep de mens.

‘Waar ga je naartoe?’

God zal de mens door Zijn Zoon
Jezus Christus in verzoening met
Zichzelf brengen. Na de -volgens 
plan- opgetreden vervreemding 
en vijandschap zal God de mens
in vriend veranderen. Daarna zal
nooit meer zonde en/of vijandig-
heid kunnen komen. God heeft
die door de kruisiging en opstan-
ding van Zijn geliefde Zoon laten
dragen. In de komende eonen zal
iedereen Zijn heerlijkheid zien.

Woord vandaag

‘We leven voor Hem.’

Zoals we dat in volle vrijheid in 
Christus (Galaten 5:1) dagelijks
kunnen doen. We zien in Hande-
lingen (studie 8), dat de mensen
in de tempel in gebed waren, dat
was de aangewezen plaats. In de
tijd van genade bestaat geen vas-
te tijd, plaats of houding van ge-
bed. Ook dat spreekt van vrijheid.

‘Alles bij Hem neerleggen.’

En de tegenslagen? Hoe ga je er-
mee om? De Heer Jezus dankte:

Ik dank U Vader, Heer van de he-
mel en van de aarde, dat U deze
dingen verbergt voor wijzen en 
verstandigen, en ze onthult aan
onmondigen
     Mattheüs 11:25

Dat bad en dankte Hij toen inwo-
ners van steden als Chorazin en 
Bethsaïda en Kapernaüm niet in-
gingen op de prediking van het 
het evangelie van het koninkrijk.

‘Hij aanvaardt dat van God.’

Hij accepteerde het uit de hand
van Vader. Die was het, Die het 
verborg. Ze konden het niet ge-
loven. Zo zegt Johannes dat ook
in Johannes 12. We zien, dat de
Vader het is, Die ogen en harten 
moet openen. Als mensen maar
niet kunnen geloven. In Hande-
lingen 13 lees je ook, dat allen 
die bestemd waren tot eonisch
leven, geloofden. 

Woord vandaag

‘Fijn, dat goede nieuws.’

In de tijd wordt alles onzeker. De 
Prediker schreef daar al over. Wat
wél vastheid geeft, is het evange-
lie. De brieven van Paulus bieden 
rijk uitzicht en geven stevigheid 
onder je bestaan. Natuurlijk blijft
voor ons mensen altijd genoeg te
wensen over: ‘ik zou liever willen
dat…’ en vul maar in.

‘Alles is uit God.’

Dat is absoluut zo. Die is liefde en
niets kan tussen jou en de enorme
liefde van God komen. Paulus zegt
in dat rijtje van Romeinen 8:38,39,
dat noch verdrukking of benauwd-
heid of gevaar of het zwaard Gods
liefde kunnen belemmeren. Dank
Hem daarvoor! Wanneer dit tot je
doordringt, ga je zeker danken.

‘Zulke woorden bouwen op.’

In deze tijden kun je dit vergeten:

laat geen enkel bedorven uit jullie
mond uitgaan, maar spreekt, in-
dien er een goed woord is voor de
nodige opbouw, opdat het genade 
geeft aan wie horen
   
                                    Efeziërs 4:29

Kritiek kun je op alles en iedereen
hebben; maar dit is het principe 
van de genade

Woord vandaag

‘We zijn gezegend.’

Dat blijkt als we Kolossenzen be-
studeren. In de huidige situatie 
kan toch via digitale weg studie 
bekeken en beluisterd worden. In
alles geeft God een weg, en: het
woord van God is niet gebonden
.
Paulus schreef dat in gevangen-
schap aan Timotheüs. De apostel 
was gebonden om dat te spreken.

‘Bijzondere omstandigheden.’

Daar zit heel de wereld nu nog in,
met enorme gevolgen voor wel-
vaart. Het is voor de gelovige van
nu zaak nuchter en waakzaam te
zijn. Dat kan alleen door dicht bij
het woord, het evangelie van de
apostel Paulus te blijven. We zijn
daar rijk mee.

‘In die zekere verwachting.’

Die is net zo vast als het gegeven
dat Jezus stierf en opstond uit de
doden, een kleine 2000 jaar gele-
den. Hij heeft alles volbracht en 
op grond daarvan is de toekomst
veilig gesteld. Dat geeft rust voor
het soms onrustige hart. De liefde
van God vormt de basis; het hart
daarvan is Gods gunst: genade.