Woord vandaag

Groet Andronikus en Junias, 
mijn verwanten en mijn
medegevangenen, die van
betekenis zijn te midden van 
de apostelen, en die vóór mij 
in Christus geworden zijn
    
Romeinen 16:7

De dienst van Paulus bereikte
best een groot gebied.
Zo kende hij erg veel mensen,
gelovigen. De twee die hier
genoemd worden, waren zeer
betrokken bij het evangelie van
genade. Paulus noemt ze zelfs:  
mijn medegevangenen en zij
moesten dus ook kwaad lijden
met het evangelie
.
Ze waren eerder dan Paulus
gelovigen, want vóór hem in
Christus geworden. Ze kregen
oren naar wat Paulus vertelde.
Geloof in Jezus, wat Hij deed
aan het kruis, is dan het eerste
dat gelovigen horen, geloven.
Het besef komt: je zonden zijn
vergeven. Later geeft God
groei en je hoort van genade,
dat je rechtvaardig verklaard
bent door God, om niet.
We danken Hem voor wat Hij
gaf, geeft en zal geven.

Woord vandaag

Groet Andronikus en Junias, mijn 
verwanten en 
mijn medegevangenen, die van
betekenis zijn te midden van de 
apostelen, en die vóór mij in 
Christus geworden zijn
    
Romeinen 16:7

Andronikus (man-overwinnaar)
en Junias (jong/jeugdig) waren
verwanten van de apostel.
Mogelijk waren zij ook Joden,
verwanten in het vlees (Rom.9:3).
Misschien waren zij zelfs familie
van de apostel. In elk geval is de
geestelijke band er een die ook
met familiaire termen wordt
uitgedrukt, zoals ‘broeder’ en
‘zuster’ en ‘moeder’ of ‘oom’
in het lichaam van Christus.
Mensen raken, ook in deze tijd,
hun wortels kwijt, en hebben
het gevoel op drift te zijn.
Wat een ‘thuiskomen’ is het,
als God je geloof geeft in het
volbrachte werk van Christus!
Dan ben je helemaal thuis bij
God als je Vader
.

Woord vandaag

Groet Maria, die zich veel inspant 
voor jullie
             Romeinen 16:6

We weten niet welke Maria dit is,
maar de liefde van God blijkt uit
wat Paulus schrijft. Werken, ja,
en zich inspannen is verbonden
met de liefde van God:

…het werk van jullie geloof, de
inspanning van de liefde en de
volharding van de verwachting..
1 Thessalonicenzen 1:3

Dat is de motor van dienstwerk
mét inspanning: de liefde van
God. Dat is: er is meer mogelijk
dan wanneer andere motieven
een rol spelen. De uitgeroepen
gemeente in Thessaloniki werd
tot voorbeeld voor de gelovigen
in Macedonië en Achaje.
Maria viel op door de liefde van
God die door haar heen werkte
naar de anderen.  

Woord vandaag

groet Epenetus, mijn geliefde, 
die eersteling is van de 
provincie Asia voor Christus
         
Romeinen 16:5b

Paulus kende diverse gelovigen,
hetzij via Prisca en Aquila, hetzij
na ontmoeting. Deze geliefde
Epenetus is een eersteling voor
Christus
. De oogst gaat komen.
Dé Eersteling is Christus; Hij is
levendgemaakt, dit garandeert
dat de rest van de mensheid ook
levendgemaakt zal worden.
Epenetus is geliefd in Gods liefde
en Paulus ziet deze als een ware
medegelovige. Hij spreekt met
warmte over deze Epenetus en
dat doet vermoeden, dat het een
ondersteuner was van het goede
nieuws dat Paulus bracht. Het
voor Christus lijkt daar ook op te
wijzen. Zo ook wij; wij zijn actief
in dienstwerk voor Christus.