Woord vandaag

10 december 2018
‘Dat teruggeven, wat houdt dat in?’

Het is het Griekse paradidomi en dat
betekent letterlijk: ernaast-geven. In
de tekst van gisteren ging het over A-
lexander, de koperslager. Hij liet door
zijn tegenspreken, tegenwerken iets
ontstaan dat om reactie vraagt. In de
Engelse concordante vertaling wordt
het woord teruggeven vertaald met:
terugbetalen.

‘Dus hij zal terugbetaling krijgen?’

Dat zal zeker zo zijn. Hetzelfde woord
wordt ook in verband met het gericht
van de grote witte troon gebruikt in
Romeinen 2:5,6 :

maar overeenkomstig jullie hardheid
en onbekeerbaar hart stapelen jullie
voor jezelf verontwaardiging op tegen
de dag van verontwaardiging en van
de onthulling van het rechtvaardig ge-
richt van God, Die ieder zal terugbeta-
len naar zijn werken.

‘De koperslager ook daar?’

We weten het niet. De Heer kende
die van Hem zijn, waarbij de verwij-
zing naar Numeri 16:5 (Korach, Da-
than en Abiram). Zo is het ook in de-
ze tijd. De Heer kent al de leden van
Zijn lichaam. Paulus vervolgt met:

laat ieder die de naam van de Heer
noemt, breken met de onrechtvaar-
digheid
.                 2 Timotheüs 2:19

Alexander, Hymeneüs en Filetus wa-
ren wel onrechtvaardig bezig.
Zij spraken de woorden van de apos-
tel tegen, en werkten tegen hem in.

Woord vandaag

9 december 2018
‘Duidelijk gisteren.’

Mirjam en Aäron zeiden dat God ook
door hen sprak. Zo wilden zij zich ken-
nelijk ook als medeleiders van het volk
opstellen. Zij meldden zichzelf aan. Dit
was niet Gods bedoeling, daarom wer-
den zij melaats. Jahweh nam het hoog
op, dat zij zo tegen Mozes spraken. In
deze tijd neemt God het hoog op als
tegen de apostel van de natiën datzelf-
de gedaan wordt.

‘Mirjam was 7 dagen melaats.’

In de dagen van Paulus werd Alexan-
der zelfs aan de tegenstander overge-
leverd (1 Timotheüs 1:20). Dit gebeur-
de omdat hij lasterde en het evangelie
van Paulus en de apostel zelf bescha-
digde. In 2 Timotheüs 4:14 zegt hij:

Alexander, de koperslager, betoont
mij veel kwaad.

Kennelijk was hij tegenspreker en te-
gen
werker. Ongetwijfeld vervolgde hij
de
 apostel in woorden en daden.

‘Wat zei hij nog meer?’

Aan Timotheüs schrijft hij verder:

Wees ook jíj op je hoede voor hem,
want hij heeft onze woorden zeer
weerstaan.          
2 Timotheüs 4:15

Dat kan niet zonder gevolgen blijven.
De Heer weet alles en Hij gaf het ook
aan de apostel om dit te zeggen:

De Heer zal hem overeenkomstig zijn
werken teruggeven.             (vers 14)

Wanneer dat is, is niet helemaal duide-
lijk, misschien bij de bema, misschien
al tijdens het aardse leven.

Woord vandaag

8 december 2018
‘Mozes was man van God.’

In Numeri 12, vlak voor het gedeelte
over Korach, Dathan en Abiram, lees
je iets over Mozes:

En de man Mozes was zeer ootmoedig,
meer dan enig mens op de aardbodem

Daarin was hij een prachtig type van
de Heer Jezus Christus. De innerlijke
houding van de Heer was ootmoedig-
heid
. Die wordt in Filippenzen 2:5-11

aan ons voorgehouden als voorbeeld.

‘Ondanks alle tegendruk.’

Hij kreeg zelfs van Mirjam en Aäron
tegenspraak te verduren. Die vroegen
zich hardop af (Numeri 12:2):

Is het zo, dat Jahweh alleen maar door
Mozes spreekt? Spreekt Hij niet ook
door ons? En Jahweh hoorde het.

Dat bleef niet zonder gevolgen. Punt is,
dat God in de eerste dagen van Israël  

Mozes aangesteld had als leider, oud-
ste van het volk. God sprak via Mozes
datgene wat het volk moest horen.
Zij
zouden horen wat Mozes zei.

‘Leerzaam. Herkenbaar.’

Vandaag de dag zeggen mensen, dat
God ook via Petrus, Johannes en Jako-
bus spreekt. Niet alleen Paulus. Dat is
in feite hetzelfde verhaal. Alles is tot
ons onderricht geschreven. Ook deze
geschiedenis van een tegensprekende
Mirjam en Aäron. God behaagt het in
deze tijd Paulus als apostel van de na-
tiën te stellen.

Woord vandaag

7 december 2018
‘Licht is de toekomst.’

Het licht dat in het evangelie schijnt,
is fantastisch. Het is geen
 vals licht,
want dat wordt door de tegen
stan-
der verspreid. Die doet zich in
deze
tijd voor als boodschapper van
het
licht. Maar Gods licht schijnt heer-
lijk in het evangelie van Paulus, dat
wezenlijk genade inhoudt. Een an-
der evangelie is van de besnijdenis,
maar dat geldt in deze tijd niet.

‘Geen mix mogelijk?’

Nee! Wat na vermenging overblijft, is
een andersoortig evangelie, dat in
werkelijkheid geen evangelie is. De
apostel bespreekt dat in Galaten 1:
6,7. Daar is hij erg duidelijk. We heb-
ben in de studies Galaten gezien, dat
de mix: wet + genade onmogelijk is.
Tegenspreken (Titus 1:9,10) komt
dan ook meestal uit mensen voort,
die wettische op
vattingen hebben.

‘Ook anderen?’

Mensen, die zelf de leiding willen heb-
ben en daarmee andere principes wil-
len invoeren. Zie: Korach, Dathan en
Abiram. Zie Numeri 16:1-35.

Zij wilden zelf de leiding hebben in de
plaats van Mozes + Aäron, die door
God als oudsten waren aangesteld in
hun functie.
Volledig onterecht werden zij ervan be-
schuldigd zich te verheffen boven de
andere Israëlieten. 

Woord vandaag

6 december 2018
‘Het werk van God gaat door.’

De triomf die Paulus uitsprak was ze-
ker geen overwinning van het vlees.
Terwijl hij gebonden en geboeid in de
gevangenis zat, zei hij:

maar het woord van God
is niet gebonden

                                2 Timotheüs 2:9

Hij wist maar al te goed, dat God een
sprekende God is. Hij mocht zelf evan-
gelie verspreiden.

‘Rijkdom in Hem.’

Het Hoofd van het lichaam waar wij
bij horen, is de hoogste van heel de
schepping. Hij is Zelf de Eerste in de
nieuwe schepping. Zoals de oude in
en door en tot Hem geschapen werd,
zo ook de nieuwe. In Hem zijn ook de
gelovigen -u, jij en ik- deel van de ge-
weldige scheppingskracht van God.

‘Fijn, dit spreekt mij aan.’

Het bijzondere is, dat in de nieuwe
schepping geen duisternis bestaat.
Die heeft tijdens het bestaan van de
nedergeworpen oude schepping zijn
functie gehad. Dat de schepselen le-
ren, dat God licht is en in Hem -dus-
geen duisternis kán zijn. Bij gelovigen
breekt dat geestelijke licht in het hart
door, als zij het goede nieuws horen
en God geloof schenkt.