Woord vandaag

‘Genade in je hart.’

 Dat is ook de vreugde van Hem
Die ons zo liefheeft. Gods heeft
je lief en schenkt je daarom Zijn
genade. We zijn in alles afhanke-
lijk van Hem. Hij zal niet loslaten 
wat Zijn hand begon. Ons leven 
van elke dag is vast in Zijn toege-
negenheid geborgen.

‘Erg fijn om dat weer te horen.’

We leven voor Hem, door Hem.
Het is Zijn barmhartigheid die 
steeds in Israël werd gemerkt.
Abraham en Izaäk en Jakob wa-
ren de aartsvaders die de vaste 
beloften te horen kregen. Niets
zal de vervulling tegen kunnen
houden. Jahweh bezwoer ze met
een eed.

‘Wij hebben ook beloften.’

In Christus gezegend met iedere
geestelijke zegen te midden van
de hemelsen. Geen aardse. Wel
net zo vast en zeker als de belof-
ten die aan Abram gedaan wer-
den. De aangezegde toekomst is
heerlijkheid en zekerheid. Voor 
niet slechts een kleine groep. Zo
veelomvattend is Zijn liefde voor
jou en mij en allen. 

Woord vandaag

‘Het gericht over Babylon.’

Dat is nog steeds onderwerp van
de studieserie over deze boekrol
van de bijbel. Nu, in hoofdstuk 18 is
duidelijk dat alle verzen bijna te-
rug te vinden zijn in Tenach. Jesa-
ja, Jeremia, Ezechiël; ze voorzeg-
gen het einde van de grote stad.

‘Het zal enorm snel gebeuren.’

De Heer gaat dat Zelf doen. In de
bewoordingen van Johannes, het
gaat in 1 dag gebeuren. Net als 
destijds Sodom en Gomorra hun
einde vonden in vuur en zwavel
wat in één nacht gebeurde. Abra-
ham zag dat van veraf, de grote 
rookontwikkeling. Lot ontsnapte 
terwijl Abraham vooraf voor de-
ze stad gebeden had.

‘Gebed en dankbaarheid.’

Dat vormt een voortdurendend
onderwerp in Paulus’ brieven. In
de wapenrusting van God zoals 
we die hebben in Efeziërs 6:10-
20, is gebed zeer belangrijk, es-
sentieel zelfs. Het is erg belang-
rijk dat we de geestelijke mach-
ten in de lucht weerstaan. We
leven in de boze dag. We leven
met Zijn genade in het hart.  

Woord vandaag

‘Gods plan gaat door.’

Ja, hoe dan ook. Wat gebeurt
past in Zijn plan. Mensen kun-
nen tegen Zijn wil ingaan, maar 
de onderliggende bedoeling niet. 
God zal altijd Zijn voornemen uit-
werken. Farao ondervond dat, 
en dat is illustratief hoe het gaat 
met de mens en God, de Vader.

‘Veel onbegrip daarover.’

Omdat men zelf ‘iets’ in te bren-
gen wil hebben bij God. Dat de
mens God zoekt, is door Vader
gegeven:

Johannes antwoordde en zei: 
een mens kan niets aannemen
als het hem niet uit de hemel 
gegeven is
           Johannes 3:27

In het gedeelte Johannes 3 er-
kent hij dat Jezus (veel) groter
is dan hij zelf.

‘Ootmoedigheid.’

Een woord dat in het dagelijks 
leven erg onbekend is gewor-
den. Tekenend voor de mens 
in deze tijd: zelf op de troon, ik
regel het allemaal wel. Totdat 
de tijd komt, dat de Heer komt
en op de rechtmatige, Hem toe-
komende troon plaatsneemt. 

Woord vandaag

‘Gods werk is compleet.’

Uiteindelijk zal eenieder dat zien.
God maakt af waar Hij aan begon.
Laat het niet gaan voordat het vol-
tooid is. We leven nu in de tijd dat
deze boze eon culmineert in dicta-
tuur van de mens. Hoewel de wet-
teloze nog niet op de troon zit, is
de mens druk bezig -zeker vanaf 
de verlichting- zichzelf als regent
te installeren, zonder God.

‘Hij doet wat goed is.’

Het kwade is ook in Zijn hand en 
zelfs zegt Jesaja, dat God óók het 
kwade bewerkt. Via instrumenten 
die Hij daartoe inzet. In het leven
van Job was de satan degene die
het kwaad over hem bracht. Job
aanvaardde dat uit de hand van 
Jahweh. Hij zondigde daarin met
zijn lippen niet. Job geloofde God.

‘Blijft een bijzonder gebeuren.’

Het was heel heftig, wat Job over-
kwam. Zijn vrouw had het enorm
moeilijk en zei tegen hem dat hij 
dan maar God moest zegenen en
sterven. Job daarentegen, beleed
dat zowel het goed als het kwaad
hen toeviel uit Gods hand. Daar-
na volgden nog lange gesprekken 
met zijn vrienden, die met goede
antwoorden wilden komen. Maar 
ze kwamen daar niet mee. Job, in
zijn verdriet, beleed dat Jahweh
werkelijk God is.