Woord vandaag

24 februari 2019
‘God houdt van mensen.’

Daarom zal Hij niemand ooit kunnen
veroordelen tot oneindige pijniging.
Dat concept heeft niets te maken met
Gods rechtvaardigheid. Het heeft ner-
gens een basis, alleen in de verziekte
gedachten van mensen en demonen.
In de Schrift is dit niet terug te vinden.
Wat we wel lezen, is dat God liefde is
en dat Hij dus de Redder van alle men-
sen is.

‘We zijn scherp bezig?’

De Schrift, in de grondtekst, is duidelijk.
Vertalingen doen nog steeds hun werk,
en zetten lezers op het verkeerde been.
Bekend voorbeeld is gehenna. Dat is in
het verleden steeds vertaald met hel,
pas in de NBV, die op 27-10-2004 voor
het eerst uitkwam, werd gehenna in de
tekst opgenomen. Terecht, het is een
eigennaam voor het dal ben Hinnom in
Jeruzalem, vlak buiten de huidige oude
stad. Mooi park is daar, er is geen vuur. 

‘Mooi, eindelijk goed, dus.’

De traditionele leringen omtrent de
mythische hel dienen snel in de kerke-
lijke kliko te verdwijnen. Veel mensen
hebben een totaal verwrongen Gods-
beeld. Door de vreselijke leer van de
(fictieve) hel zijn mensen in de ziel be-
schadigd. Heel wat mensen kregen
er blijvende psychische klachten van.
Gods liefde geneest wanneer God ge-
nadig geeft, dat Zijn liefde in het hart
landt en Zijn werk doet.        

Woord vandaag

23 februari 2019
‘Hoe ver zitten we er vanaf?’

Van de bazuin van God? Dat weet nie-
mand. Het kan elke dag gebeuren. We
weten dat we geen zichtbare tekenen
hebben die dat aankondigen. Dat is ná
de wegrukking van de ekklesia. Dan zal
Israël letten op de tekenen. De Heer
deed bij gelegenheid wel wonderen, en
dat waren eveneens tekenen. In Johan-
nes staan diverse ervan beschreven.

‘Bruiloft in Kana.’

De Heer verandert daar water in wijn,
en dat blijkt de beste te zijn. Kana be-
tekent verkrijgen. Het bruiloftsfeest is
het teken dat de Heer het koninkrijk
verkrijgt. Zoals een bruidegom erg blij
is met zijn bruid, zo zal Hij uitgelaten
zijn over Israël, de bruid. Maar, zolang
Israël vasthield aan de wet die in steen
gegraveerd was, ontbrak de wijn, die
het hart van God en de mens verheugt
(Richteren 9:13). Wanneer zij zich weer

op Jahweh richten, zal Hij in hun hart
Zijn onderricht schrijven.

‘Het nieuwe verbond.’

Zoals de profeet Jeremia beschrijft in
31:31-33. Dan zal Hij het veel grotere
wonder doen, namelijk het recht in de
vreugde veranderen en rechtvaardig-
heid in blijdschap. Hij veranderde wa-
ter in wijn en dat was het teken dat Hij
in staat was hun harten te vullen met
de vreugde en blijdschap die alleen in
de komst van het koninkrijk werkelijk-
heid kan worden.

Woord vandaag

22 februari 2019
‘Het is Gods rechtvaardigheid.’

Paulus wist dat als geen ander:

..Christus Jezus mijn Heer, door Wie
ik alles verbeurde en het afval acht
te zijn, opdat ik Christus zou winnen
                                  Filippenzen 3:8

Let op de tegenstelling tussen al wat
hij was in het judaïsme, en wat hij in
zijn Heer nu ontving. En hij vervolgt:

..en in Hem gevonden word, niet mijn
rechtvaardigheid hebbend, die uit de
wet, maar die door het geloof van
Christus
                     Filippenzen 3:9

‘Groot verschil, tegenstelling.’

De verschillen zijn enorm groot, het
is een hele weg om te ontdekken,
dat je echt niets van jezelf kan breng-
en. Geen eigen rechtvaardigheid, ook
niet als gelovige. Het gaat hierom:

de rechtvaardigheid uit God op grond
van het geloof (van Christus)
                                 Filippenzen 3:9b

Zoals alles uit God is, geldt dit uiterma-
te. Hij heeft ons Zijn rechtvaardigheid
gegeven.

‘Niet die uit de wet.’

Het zet een streep door alle religie. In
feite is het Gods genade alleen. Daar-
om strekte Paulus zich uit naar het be-
leven van en het leven door de kracht
van Zijn opstanding.
Degenen die ge-

vangen zitten in religieus denken, zit-
ten in de valstrik van de tegenwerker.
God geve dat zij daaruit gered worden
tijdens het leven. We zijn zachtmoedig
in
 onze contacten, ook wij hadden in
zo’n
 valstrik kunnen zitten. Dat dit niet
zo is, is Gods genade.

Woord vandaag

21 februari 2019
‘Grote toekomst voor de schepping.’

In wezen heeft God alles al bekend-
gemaakt. Hij verkondigt van meet
aan wat het einde zal zijn. Dat is red-
ding van allen. De hogere waarheden
van het evangelie van Paulus zijn he-
laas bij velen onbekend. Nogal wat
zitten gevangen:

..en zij nuchter worden uit de valstrik
van de tegenwerker, door wie zij le-
vend gevangen waren tot diens wil
                             2 Timotheüs 2:26

‘Zij zijn in een roes?’

Dat woord nuchter worden wijst er-
op, ja. Het zijn de tegenwerkers uit
vers 25:

in zachtmoedigheid hen die tegen-
werken opvoedend, of God hen al
dan niet berouw geeft om tot erken-
ning van de waarheid te komen

Dat in zachtmoedigheid is kenmerk
van de liefde en genade waar het e-
vangelie van doordrongen is. Dat zou
in alle vormen van contact de boven-
toon voeren.

‘Erkenning van de waarheid.’

Daar gaat het om. Ze zitten in een  
roes van verkeerd onderricht. Daar-
in heeft de tegenwerker ze gevang-
en. Allerlei leringen waardoor men-
sen bijvoorbeeld eigen rechtvaardig-
heid
nastreven in plaats van erken-

ning dat het alleen om Gods recht-
vaardigheid
gaat, in genade wordt

die aan mensen gegeven.

Woord vandaag

20 februari 2019
‘Boven is verschil in heerlijkheid.’

Net zoals op aarde verschil bestaat
in de heerlijkheid van de aar of de
boom, zo ook in het hemelse bereik.
Later, jaren na het schrijven van de
eerste Korintebrief, verschijnen de
brieven Efeziërs, Filippenzen, Kolos-
senzen. Daarin wordt onder meer de
hemelse bediening van het lichaam
van Christus bekendgemaakt.

‘Het lichaam moet aangepast.’

Dat moet nog gebeuren, Paulus laat
die verandering zien in 1 Corinthiërs
15. Het was een geheimenis, een ver-
borgen iets. Nu onthulde de apostel
dat en zegt dat wij veranderd worden
bij de laatste bazuinstoot. Dat is iets
wat ons voorstellingsvermogen ver
te boven gaat. We zullen verbaasd
staan, en dat is nog zacht uitgedrukt.

‘Ik verlang er erg naar.’

Naarmate we ouder en zwakker wor-
den gaan we er intenser naar verlang-
en. Het moment staat vast, God weet
de tijd, we kunnen het rustig afwach-
ten. Alle overleden gelovigen zien we
dan weer terug. Wat een dag zal dat
zijn, het luidt grote veranderingen in
en wij gaan daarna -na de bema- in
de dienst die Vader voor ons had ge-
reedgemaakt voor de eonen.