Woord vandaag

19 maart 2019
‘De kruisiging is volgens Gods plan.’

Alles moest ertoe leiden. Geen toe-
val, maar al wat gebeurde was -ach-
teraf gezien- gericht op deze dood.
De dood van het kruis, en zo wordt
dat benadrukt door Filippenzen 2:8
+ Kolossenzen 1:20. Paulus spreekt
als geen ander over de diepe bete-
kenis van het kruis. Juist de manier
waarop slaven en misdadigers en
rovers toen terechtgesteld werden.

‘Hij was dat niet.’

Hij was geen slaaf, wel in de vorm
van slaaf. 
Hij was geen misdadiger,
in
tegendeel. Hij was geen rover, en
gaf in genade dat wat mensen
niet
verdienden. In ontmoeting met
 Hem
veranderden mensen. In
werkelijk
contact met Hem gebeur
de er iets.
Ze kwamen in aanraking
met de wa-
re liefde van God. Nadat
 zij de Heer
Jezus ontmoette
 bijvoorbeeld, was
voor de Samaritaanse
 vrouw alles
anders.

‘Zij was geraakt.’

Ja, in de ontmoeting met peilloos
diepe liefde was zij in het hart aan-
gesproken. Zij had Iemand gehoord
zoals nog nooit iemand had kunnen
spreken. De liefde van God kwam in
de woorden van de Heer in het ge-
wonde hart. Ze werkten innerlijk ge-
nezend. Zij moest dat op die dag ho-
ren. Daarom moest Hij door Sama-
ria gaan
. Opdat Hij deze vrouw ont-

moette om haar leven echt te veran-
deren. En zo gebeurde dat ook.

Woord vandaag

18 maart 2019
‘We zijn rijk met zo’n Heer.’

Het grote werk, Zijn lijden, sterven,
dood en opstanding; het kon alleen
door Hem gedaan worden. Het was
Vader, Die Hem opwekte uit de dood.
Dat was aangekondigd in vele typen,
beelden en profetieën. Soms bedekt,
soms erg duidelijk. Ach
teraf konden
Zijn discipelen wel
begrijpen wat Hij
had gezegd.
Soms verwees Hij naar
de Schriften
van Tenach.

‘De kracht van Gods beloften.’

Je verbaast je erover, dat schriftge-
leerden kennelijk niet zo veel be-
grepen van
de hun gegeven Torah.
Ze waren er
 steeds mee bezig, ken-
nelijk va
ker meer in traditie dan uit
de rollen
 zelf. De Heer zei bij gele-
genheid tot
hen, dat zij de Schriften
zouden on
derzoeken, Johannes 5:
39. Daar
 schortte nog wel een en
ander aan.
 De kruisiging, het lijden
en sterven;
 het was alles voorzegd.

‘Tevoren in Gods plan bedoeld?’

Sommigen beweren, dat de kruisi-
ging puur mensenwerk was en niet
door God gewild. Dat roept te veel
niet te beantwoorden vragen op.
In Efeziërs 1:11 lezen we, dat God
het is, die alles bewerkt in overeen-
stemming met de raad van Zijn wil.
Net als bij het zondigen van Adam
en Eva ging bij het kruisigen van de
Zoon van Adam niets mis. Het is de
God van Jezus Christus Die het al
bepaalt. Tot Zijn eer en verheerlij-
king en redding van allen.

Woord vandaag

17 maart 2019
‘Jezus Christus moest lijden.’

Hij kondigde het vier keer, mogelijk va-
ker, aan. Maar dat is niet vastgelegd in
de Schrift. Er was heel veel dat sprak
van Zijn lijden en sterven. En Hij zou 3
dagen dood zijn en opgewekt worden.
Door Vader, want Hij was Zelf dood en
niet in staat uit de doden op te staan.
Het was Vader Die Hem opwekte uit
de doden. Zo stond Hij op. Sterker nog,
Hij werd levendgemaakt in onsterfelijk-
heid. Als Eersteling van de rest.

‘Ja de verwachting is groots.’

We moeten helaas van tijd tot tijd af-
scheid nemen van geliefden, beken-
den.
 Dan is de grote verwachting van
het e
vangelie uiterst troostvol. Het be-
moe
digt ons en elk jaar wordt terecht
op vastgestelde tijd het lijden en ster-
ven en de opstanding van Christus in
brede kring herinnerd. De gelovige in
Christus gedenkt dat voortdurend.

Want het komt als het goed is in bij-
belstudies en spreekbeurten aan de

orde.

‘Paulus spreekt over het kruis.’

We komen er steeds op terug, want
het is zó wezenlijk in goed nieuws.
Het is een prachtig bericht: Jezus, de
Christus, stierf in overeenstemming
de Schriften, werd begraven en weer
opgewekt overeenkomstig de Schrif-
ten. Het werd betuigd in de Psalmen,
in de Profeten, én in de Torah. In de
Torah onder meer in de offers die de
Israëlieten konden brengen. In feite
geweldige typen van Zijn werk.

Woord vandaag

16 maart 2019
‘Hij voorzegde al Zijn lijden.’

Het was voor Hem duidelijk geworden
uit de bestudering en overpeinzing van
de Schriften. Hij sprak al op 12-jarige
leeftijd met de schriftgeleerden bij de
tempel over die Schriften. Al wat in de
Torah, Profeten en Psalmen over Hem
beschreven stond, leerde Hij. Net voor-
dat Hij overgeleverd zou worden, hield
Hij een lange toespraak. De discipelen
hoorden Hem vertellen over toekomen-
de dingen, Mattheüs 24 en 25.

‘Ze wisten niet hoe dichtbij het was.’

Nee, inderdaad wisten zij niet dat Hij
werkelijk na een paar dagen overgege-
ven zou worden in de handen van het
Sanhedrin:

en toen Jezus al deze woorden geëin-
digd had, gebeurde het dat Hij tegen
Zijn discipelen zei:
Jullie weten dat over twee dagen Pas-
cha is, en dan zal de Zoon van de mens
overgeleverd worden om gekruisgigd
te worden
                   Mattheüs 26:1,2

Achteraf zou pas duidelijk worden, dat
Hij Zelf het Paaslam was. Hij geloofde
dat al. De discipelen wisten dat achter-
af pas. Paulus zegt het.

‘De vierde aankondiging van het lijden.’

Ja, en de leerlingen verstonden het nog
steeds niet. Zo zien we, dat waarheid in
Gods woord langzaam tot het hart van
een mens kan doordringen. Net als bij
de discipelen kan dat ook bij ons soms
lang duren. Gods tijd is altijd de beste.
Dit lijden van Zijn Zoon was voorzegd en
het gebeurde precies op tijd:

..Deze, Die overeenkomstig het vastge-
stelde raadsbesluit en de voorkennis van
God overgegeven is, hebben jullie geno-
men en door handen van onrechtvaardi-
gen aan het kruis gespijkerd en gedood
                                Handelingen 2:23

Het was op Gods tijd, helemaal volgens
Zijn plan en voornemen.