Woord vandaag

19 februari 2020

‘Fijn, Kolossenzen gisteravond.’

De Zoon van God, Hij wordt in zowel 
Johannes 1 als Kolossenzen 1 als He-
breeën 1 beschreven. Niet volledig, 
daarvoor is meer Schrift nodig. Hoog-
ste heerlijkheden van de Zoon lees je
in deze geweldige hoofdstukken. Heer-
lijkheid van de Zoon is zeer groot. Hij
is de Zoon van Zijn liefde, in Wie Zijn
God en Vader het al schiep. Hij, Beeld
van de onzichtbare God laat zien Wie
Vader is.

‘Zonen laten vaders zien.’

Dat is in het dagelijks leven zo, en opti-
maal bij dé Vader en dé Zoon. Hij zei:

wie Mij gezien heeft, heeft de Vader ge-
zien, hoe kun je zeggen: laat ons de Va-
der zien?
                  Johannes 14:9b

Dat zei de Heer tegen Filippus in de op-
perzaal, toen Filippus had gezegd:

Heer, toon ons de Vader en het is ons 
genoeg
                      Johannes 14:8

‘Ja, in Hem zien wij de Vader.’

Zo is dat. En de Heer zei tegen Filippus:

Jezus zei tegen Hem: Ik ben zo lang 
bij jullie, Filippus, en je kent Mij niet!
                                   Johannes 14:9a

En vervolgt dan met te zeggen, dat Hij 
in wezen de Vader liet zien, represen-
teerde. Zijn bereidheid Zich helemaal 
op te offeren tot heerlijkheid van God
en redding van de mensheid toont wat 
het wezen van Vader is: liefde. Ook wij
die dezelfde geest hebben ontvangen,
zijn in staat die liefde door te geven. 

Woord vandaag

18 februari 2020

‘De genade van God.’

Die doet veel met je. Al wat we aan ze-
gen ontvingen, is Gods genade in Chris-
tus. Ook de gewone dagelijkse zegen, 
zoals gezondheid, voldoende te eten,
onderdak, kleding; het is Gods genade.
De geestelijke rijkdom die wij als ons
bezit kunnen rekenen, dat is alles uit 
Zijn machtige Vaderlijke hand. Hij zorgt
voor je, al je haren zijn geteld. Hij weet
het wanneer er eentje op de aarde valt.
Zorgt je om niets, bidt en dankt Hem.

‘Alles bij Hem brengen.’

In het besef dat je dagen, uren, minu-
ten, maar ook jaren in Zijn hand zijn, is
het goed Hem daarvoor bewust te dan-
ken. Veel eist je aandacht dagelijks op, 
maar Vader danken in alles betekent 
intens veel. Voor Hem, ja, ook je hart 
gaat meeklinken in melodie van jouw
danken voor al wat Hij geeft. Zendt Hij
tegenslag op je weg? Ook dan kun je
danken. Hij leidt je omstandigheden. 

‘Ja fijn om dit te bedenken.’

Het is die verandering van denken die 
allereerst zo belangrijk is. Het woord 
bekering is eigenlijk na-denken of an-
ders gaan denken
. Je denkvermogen 
gaat in die andere richting, van God, 
staan. Gericht op Hem, Die boven is. 
Dat kan als je gewoon intensief met je
dagelijkse activiteiten bezig bent. Va-
der is altijd aanspreekbaar, deur gaat
nooit dicht. Zoon van Hem te zijn, ja!

Woord vandaag

17 februari 2020

‘Andere situatie in komende tijd.’

Dat geeft ons nu uitzicht en verwach-
ting; niet alleen voor Israël. Ook voor 
de volkeren zal het in de 1000 jaar en
daarna op de nieuwe aarde bijzonder 
zijn. Ze zullen zeker tot rust komen on-
der de sjalom van de Messias Jezus. Is-
raël zal in de leiding staan, priesterlijk
dienen. Zij zullen het zegenkanaal zijn; 
de volkeren zullen verbaasd staan als
ze profiteren van hun kwaliteiten.

‘Ziekten en dergelijke?’

Door de toenemende kennis en ande-
re omstandigheden zullen ziekten veel
minder grip hebben op de mens. Mijn 
overtuiging is, dat via de natuur zelf de
mensen gezonder en vitaler zullen zijn. 
Het is bekend, dat in allerlei kruiden en
gewassen veel goeds voor de mens zit.
Wanneer dat beter bekend en benut 
wordt, zal de mensheid levenskrachtig-
er zijn en (veel) langer leven. Tevens is
dan het lijden veel minder.

‘Mooi perspectief.’

Onze toekomst ligt echter anders. Ho-
ger, in de komende wereldtijdperken
(eonen) is het lichaam van Christus in
de bediening boven. We hebben dan
een sterk veranderd lichaam dat stra-
len zal van heerlijkheid. Dat is een be-
stemming voor alle mensen: heerlijk-
heid van God ervaren. Wat een enorm
uitzicht, allen zullen Vader danken en
loven voor de onvoorstelbare genade,
die allen geschonken is.

Woord vandaag

16 februari 2020

‘Het lijden zal stoppen.’

God heeft daar een beperking aan 
gesteld. Eindeloos lijden door men-
sen op aarde bestaat niet. In de ko-
mende eon van de 1000 jaren zal in
elk geval het lijden sterk verminde-
ren. Dat is zo omdat daar sterk ver-
beterde omstandigheden zullen zijn.
Sowieso een milder klimaat met in
de zomers minder hitte. In de win-
ter zal de kou veel minder fel zijn.

‘Daardoor minder (over)lijden.’

Ja, en de leeftijden van de mensen
zullen opnieuw veel hoger zijn dan
nu. Iemand die 100 jaar is zal ‘jong’
genoemd worden. De zonde zal ook
veel minder zijn, maar toch zal daar
ook best doelmissing plaatsvinden.
De offers die in Israël door de pries-
ters gebracht worden? Dat zal aan-
schouwelijk onderwijs zijn over wat 
Zijn kruisiging, dood en opstanding 
betekenen. 

‘We zijn bevoorrecht, toch?’

Ja, als je het van de geestelijke kant 
benadert wel, ja. We zijn geestelijk
gezien al voorbij de laatste eon ge-
plaatst. Ook op de nieuwe aarde zal
nog tegenstand zijn, daarom is daar
het volk Israël nog in een regerings-
functie. Wij zijn daar niet. Conform
Efeziërs 2:6,7 zijn wij te midden van
de hemelsen. En brengen ook die in
onderschikking aan het Hoofd, Chris-
tus, de Zoon van Zijn liefde.