Woord vandaag

‘Uitstekende werken.’

Dat staat ook in Titus 2:14. Dat
zijn die werken, die uit je geloof
voortkomen. Geen voorwaarden
natuurlijk. Efeziërs 2:10 spreekt
van de goede werken die God te-
voren gereedmaakt. Daarin zul-
len wij wandelen. Alles wat tot
opbouw van de gemeente en uit-
dragen van het goede nieuws in
onze tijd is, in Gods genade.

‘Aansprekend, deze brief.’

Ja, Paulus wijst Titus op:

Spreek deze dingen, spreek aan
en toon aan met alle autoriteit.
Laat niemand je geringschatten.
                                Titus 2:15

Paulus is tot nu toe erg duidelijk
geweest. Opdracht voor Titus is
om de gemeentes op Kreta dat
aan te reiken. Niet alleen zeggen
maar ook aanspreken en aanto-
nen
 (de feiten laten zien). Met 
alle autoriteit (lett: bepaling).

Paulus stuurde Titus.’

Dat is zo. De situatie op Kreta
was zo, dat de geest van God
Paulus drong om dit te schrijven.
Daarom zou Titus allerlei wezen-
lijke aspecten van zijn evangelie
doorgeven. Vanaf 3:1 komt nog
het nodige naar voren. Door de
brief merk je Gods liefde voor de
gelovigen en dat is de basis van 
al wat de apostel noteerde.

Woord vandaag

‘Mooi uitzicht in Titus.’

De reddende genade van God is 
Christus Jezus. Hij komt spoedig: 

….Die zichzelf heeft gegeven 
voor ons, opdat Hij ons verlost

van alle wetteloosheid en voor
Zichzelf een volk reinigt om
rondom Hem te zijn, strevend
naar uitstekende werken                         
Titus 2:14

Hij stierf aan het kruis en stond
op uit de doden. Het is Zijn werk,
Zijn zichzelf geven voor allen.

‘Wij zijn verlost.’

En wij worden in het dagelijks
leven door Hem verlost van alle
wetteloosheid. De Schrift zegt,
dat zonde de wetteloosheid is.
(1 Johannes 3:4). Dat gaat veel
verder dan overtreding van de
wet. Hij geeft Zijn geest in ons
waardoor in ons Zijn kracht aan
het werk is. Dát verlost van wet-
teloosheid, niet iets van jezelf.

‘Een speciaal volk.’

Dit woord volk is vaak voor Israël
gebruikt in de Griekse Schrift. In
dit tekstverband echter niet. De
apostel Paulus schrijft aan Titus,
binnen het kader van de gelovi-
gen van deze tijd, het lichaam
van Christus. Dit is een bijzonde-
re roeping te midden van de he-
melsen. Terwijl Israël haar eigen
plaats op aarde te midden van
de volkeren heeft.  

Woord vandaag

‘Aansprekend, de Titusbrief.’

We zijn gezegend met al die rijke
brieven van Paulus. Het goede is
veel: genade en vrede van God.

uitziend naar de gelukzalige ver-
wachting en verschijning van de
heerlijkheid van de grote God en
van onze Redder, Jezus Christus
            
                     Titus 2:13

Dat uitziend naar is een sterke
uitdrukking. Echt helemaal klaar
ervoor zijn, dat Hij komt.

‘Geen onzekerheid.’

Ook verwachting spreekt als be-
grip van zekerheid. Voor ons ver-
schijnt Hij in de lucht. Dat ziet de
wereld dan niet. Een geheime of
verborgen hemelvaart, net zoals
Hij op de opstandingsdag in het
verborgene opvoer en bij Vader
kwam. Daarna mocht Maria Hem
aanraken. De discipelen daarna,
en na een week Thomas.

‘Geweldig uitzicht.’

Als de heerlijkheid van God ver-
schijnt, is Christus Jezus te zien.
Hij is de uitdrukking daarvan. Na
de verborgen hemelvaart van de
gemeente zal Hij ten minste ze-
ven jaar later in heerlijkheid ver-
schijnen voor Zijn volk Israël als
Hij Zijn gezegende voeten op de
Olijfberg zal zetten. Als de Zoon
van Adam zal Hij Zijn koninkrijk 
vestigen vanuit Israël over heel
de aarde. Dat komt snel dichtbij.

Woord vandaag

‘Dankbaar voor Zijn genade.’

Dat is het, alles overtreffende
genade en heerlijkheid.

..ons opvoedend opdat wij, de
oneerbiedigheid en wereldse be-
geerten loochenend, verstandig,
rechtvaardig en godvruchtig le-
ven in de huidige eon
      
                           Titus 2:12

De opvoeding die God geeft, is
ook aspect van Zijn genade. Die
redt ons van oneerbiedigheid; je
wil van binnenuit wegblijven van
wat God niet vereert.

‘Niet alles is nuttig.’

Alles is geoorloofd. Alleen, wat is
bevorderlijk (nuttig)? Dat is wat  
tot opbouw van het lichaam van
Christus is. Wereldse begeerten?
Dat is overal om je heen. Die loo-
chen je automatisch wanneer je
uit Zijn reddende hand leeft. De-
genen die God loochenen, ont-
kennen Zijn bestaan en dus Zijn
almacht en liefde als Schepper
en Redder.

‘We leven op Hem gericht.’

Zijn genade redt en voedt op, zo-
dat we verstandig, rechtvaardig
en godvruchtig leven in deze bo-
ze eon. Je denken: God buigt het
in Zijn richting. Hoe? Door inwer-
king van het reddende Woord.
We leven rechtvaardig: je stelt je
leden in dienst van Hem. Gods
vrucht groeit in en door je; ook
dat is Zijn genade. 

Woord vandaag

‘Mooi, de brief aan Titus.’

Noodzakelijk, omdat Titus oud-
sten moest aanwijzen. Met de 
nodige instructies. Daarom ligt
wel wat nadruk op onderwijs én
de inhoud ervan
. We lezen:

Want de genade van God is ver-
schenen: redding aan alle men-
sen                            Titus 2:11

Het is niet zo, dat de redding in
het bloed van Christus slechts 
beschikbaar is voor alle mensen.

‘Dan ligt het alsnog bij de mens.’

Je kent de uitspraken: ‘Je moet 
wel kiezen’ of ‘je moet het wel
aanpakken’ en zo meer. We le-
zen in dit vers, dat de redding in
het bloed van Christus werkelijk
voor alle mensen is
. Geen onze-
kerheid of ze uiteindelijk gered
zijn. Nee. God is de Redder van 
alle mensen, inzonderheid van
de gelovigen, 1 Timotheüs 4:10.

‘Erg wezenlijk, ja.’

Timotheüs, maar ook Titus, zou
dit bevelen en leren. Aan de op-
zieners en oudsten nadrukkelijk
doorgeven. Het evangelie van de
onbesnedenen
 omvat dit. De ge-
nade van God staat centraal; in 
Hem, onze Heer Christus Jezus, 
is die genade zichtbaar. Het werk
van Hem zal vrucht dragen; niet 
30-, niet 60-, maar 100-voud. De
voltooiing wacht tot het plan van 
eonen voorbij is. Allen gered