Woord vandaag

zoals God aan eenieder een 
maat van geloof toedeelt

          Romeinen 12:3c

Aan jullie is de genade verleend,
nbin Christus te geloven, schrijft
Filippenzen 1:29. Geloof is, blijft
een genadegeschenk van God.
Iemand die klaagt minder geloof
te hebben dan bijvoorbeeld een
Timotheüs, laat weinig gezond
verstand
zien. Dan heb je een
te hoge gezindheid. We zijn toch
geroepen en gered met een
hoge roeping in Christus Jezus?
Dat is genade van God, vóór
eonische tijden in Hem aan ons
gegeven, zo zegt Paulus in
2 Timotheüs 1:9.
Geloof aanvaardt de Schrift als
waarheid van God. Vader
alleen is volkomen wijs en heeft
alle vermogens om allen in Zijn
hart te sluiten. Ongeacht of men
heeft geloofd tijdens het aardse
leven.

Woord vandaag

 …..maar gezind te zijn nbtot
gezond verstand te hebben, 
zoals God aan eenieder een 
maat van geloof toedeelt

          Romeinen 12:3b

Een hoge gezindheid is vaak
de reden dat mensen trots en
arrogant zijn. Via wet kun je
dat niet beteugelen, want dat
leidt tot: elk moment opletten
of je niet…. Het goede nieuws
van God en Zijn Zoon, dát geeft
door Gods genade het gezonde
verstand
in je denken.
Dát vernieuwt je denkzin dag
aan dag. Geloof is daarin erg
belangrijk. God deelt aan ons
allen een maat van geloof toe.
We lezen ook:
in genade zijn jullie geredden,
door geloof, en dit is niet uit jullie;

van God is de naderings-
gave, niet uit werken, opdat
niemand roemt

                          Efeziërs 2:8,9

Woord vandaag

…..maar gezind te zijn nbtot
gezond verstand te hebben, 
zoals God aan eenieder een 
maat van geloof toedeelt

          Romeinen 12:3b

Een te hoge gezindheid kan in
twee aspecten te zien zijn.
Iemand kan te laag of te hoog
over zichzelf denken. In beide
situaties ben je te veel met je
zelf bezig. Te grote schroom/
bescheidenheid; of arrogantie
(trots); het zijn twee uitingen
van een te hoge gezindheid.
Hoe zit het dan als je evangelie
van Paulus leest? De kracht  
achter een gezonde gezindheid
is het woord van het kruis.
Goed nieuws ja, dat Christus
voor onze zonden stierf. Hij is
opgewekt door Zijn Vader als
|onderstreping daarvan. En
dat sterkt ons van binnen, in
ons hart. Het leidt door geloof
tot de gezindheid waarin Gods
redding de boventoon voert.

Woord vandaag

Want ik zeg, door de genade 
die aan mij gegeven is, tot
ieder die onder jullie is, niet 
hoog gezind te zijn, naast 
wat je gezind moet zijn
         Romeinen 12:3a

Opvallend, dat Paulus hiermee
zijn adviezen start. Vlak na de
twee fundamentele gevolgen
van het evangelie (je lichaam
presenteren voor God en je
denken vernieuwen), spreekt
hij van het gezind zijn. Zoals
we gisteren zagen: ootmoed is
de kern. Christus Jezus’ grond-
houding is zo. In het licht van
het evangelie: het lijden van de
Christus + de dood van de Zoon
gaat ons hart intens veranderen.
In plaats van onrecht doen en
vijandschap uiten, komen daden
die de genade van Christus en
de liefde van God tonen.
Dat laat de gezindheid zien die
de apostel hier bespreekt.

Woord vandaag

Want ik zeg, door de genade 
die aan mij gegeven is, tot
ieder die onder jullie is, niet 
hoog gezind te zijn, naast 
wat je gezind moet zijn
         Romeinen 12:3a

Net als in 12:1 zegt Paulus iets
door iets anders. Eerst klonk:
door de barmhartigheden van
God
….. Nu zegt hij: …door de
genade die aan mij gegeven is.
Dat wijst eerder terug op het
goede nieuws dat hij bracht dan
op zijn autoriteit als apostel.
Die volmacht gebruikte hij erg
terughoudend. Hij wilde liever
aandacht vestigen op de Heer
en Zijn werk dan op zichzelf. Zo
ligt het hier voor de hand, dat
de genade het goede nieuws is.
De liefde van God, Die Zijn Zoon
zelfs tot in de dood overgaf voor
zondaren zou ons denken gaan
bepalen. En onze gezindheid in
Zijn richting buigen.