Overzicht

Gepubliceerd:

Jaaroverzicht Stichting Da-ath 2017.
Te lezen onder Stichting en dan het
woord ‘Overzicht’ aanklikken achter
jaartal 2017. Voor vragen en dergelijke
kunt u terecht via info@da-ath.nl

Woord vandaag

29 juni 2018
‘Wij staan in de vrijheid.’

Ieder gemeentelid is vrij in Christus
en zou dan ook geen enkel menselijk

hoofd ervoor in de plaats accepteren.
Allen die zich als zodanig opwerpen,
zijn in-plaats-van Christus. De God en
Vader van onze Heer Jezus Christus
roept ons. Hij stelt ons door Zijn heili-
ge geest vrij van alle religieuze zaken.
Het woord religie betekent dan ook:
opnieuw-binden. Vandaar de duidelij-
ke woorden uit Galaten 5:1 waar we
gisteren mee eindigden.

‘Kerken zijn afwijkend?’

Daarom wilde Luther in zijn bijbelver-
taling het woord kerk niet hebben en
schreef Gemeinde. Dat namen de sta-
tenvertalers over in gemeente. Van-
daar dat evangelischen die term heb-
ben in plaats van kerk. Het betekende
wel een stap in de goede richting, er
is wel erg veel verwarring over wat de
gemeente (Grieks: ekklesia) precies is.
Ook binnen protestantse kring weet
men vaak niet wat het is.

‘Men denkt aan de bruid?’

Men spreekt vaak over de bruid van
Christus
, een onschriftuurlijke term

In de Bijbel gaat het over de bruid
van het Lam
en dan is het Israël. Het

nieuw Jeruzalem is niet de bruid, het
is getooid of versierd als bruid.
Alleen als het in de Bijbel over Israël
gaat wordt over de bruid gesproken.
De uitgeroepen gemeente (ekklesia)
is het lichaam van Christus; nauwere
relatie dan van bruidegom-bruid!

Woord vandaag

28 juni 2018
‘Fijn, dat evangelie van genade.’

Wanneer dat gaat doorwerken, is het
zó bevrijdend voor hart en nieren. In
dat evangelie staat niet de mens maar
God en Zijn Zoon centraal. Dat getuigt
in elk geval Romeinen 1:1-6. Het gaat
om het evangelie van God, aangaande
Zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Als
die het middelpunt vormen, ja dán is
echt evangelie, wérkelijk goed nieuws
aan de orde.

‘Ja ik ben er erg blij mee.’

Het is opmerkelijk, dat God dit weer
naar voren liet brengen in de afgelo-
pen 150 jaar. Het bracht bij velen een
fundamentele verandering van geloof
en leven teweeg. Het is revolutionair,
omdat het alle religie opzij schuift en
de genade van God tentoonspreidt.
Dat verlangt geen goede werken van
de mens tot redding. Onmogelijk, het
is Zijn Zoon die alles heeft volbracht.

‘Dankbaarheid in mijn hart.’

Ja, het is geweldig. Het werkt zo ont-
spannend, terwijl religie en wet je on-
der druk zetten om maar te presteren.
En waarvoor? Voor God? Die heeft er
niets aan. Die kijkt in liefde naar je en
houdt van je, hoe je het ook doet. Je
bent geliefd. Ook als je gelovige bent
zou je zomaar weer in die valkuil van
wet en wetticisme kunnen vallen. In
Galaten 5:1 staat het verlossende:

Staat dan in de vrijheid waarmee
Christus je vrijmaakt en laat je niet
opnieuw in een juk van slavernij vast
zetten.

 

Woord vandaag

27 juni 2018
‘Je gezin kwijt, het is wat.’

Ja triest dat men ook bij de Jehova ge-
tuigen de uitgetredenen verwerpt. Dat
is liefdeloos en dus genadeloos. Dat is
ook het geval bij de orthodoxe Joden;
als je daar in Jezus als de Messias gaat
geloven, word je uit de gemeenschap
en uit de familie gestoten en als dood
beschouwd. Vreselijk. En wettisch tot
op de bodem. Keihard.

‘Genade van God is anders.’

Saulus van Tarsus ervoer dat. Hij kwam
uit het fanatieke wettische van het ju-
daïsme. Dat leidde tot een heftige ver-
volging van de gemeente van God. Tot
hij Christus Jezus, de genadevolle Heer
ontmoette. Toen werd alles anders. De
wet en wettisch denken verdween uit
zijn hart en leven, en hij werd uiterst
genadevol als apostel van zijn evange-
lie. Verkondiger van de waarheid.

‘Wat een omwenteling.’

Dat zou het ook voor het christendom
zijn als men Paulus ging volgen en niet
langer een vreemd mengsel van aller-
lei van de kansels liet klinken, maar het
evangelie van de genade van Christus
ging prediken. Dát zouden ze moeten
doen! Hoe bevrijdend is het voor ern-
stige gelovigen, wanneer tot hen door-
dringt dat er geen veroordeling is voor
hen die in Christus Jezus zijn.

Woord vandaag

26 juni 2018
‘God is uiterst genadig.’

Na eeuwen onder de gevolgen van
de nadere reformatie te hebben ge-
kreund (wie kan gered worden?), is
de genade datgene wat nu meer en
meer door
werkt. Leven onder wet,
wetticisme, mensen raken daardoor
gefrustreerd en haken af. Kort gele-
den stond een filmpje bij de NOS op
hun website. Sprekend voorbeeld.

‘Ik ben benieuwd.’

Een jongeman van begin 20 was op-
gegroeid in een gezin van Jehova-ge-
tuigen. Hij voelde zich hoe langer hoe
meer benauwd in die wettische om-
geving en is eruit gestapt. Gevolg is
groot, en dat wist hij tevoren, dat hij
verstoten zou worden; geen contact
meer
 heeft met de gezinsleden, zelfs
niet 
met de ouders. Zijn moeder had
erg
 gehuild om zijn beslissing.

‘De druk van wetticisme.’

Het is verschrikkelijk. Hij vertelde dat
hij bij alles (zelfs de kleinste dingen)
van het dagelijks leven nadacht of het
nu wel of niet goed was wat hij deed;
of het nu wel of niet mocht. Zeer be-
klemmend dus. Hij zocht ruimte. Had
hij die maar bij Christus Jezus kunnen
vinden! Het evangelie van de genade
van Christus 
is in die kring volledig on-

bekend. Helaas! We kunnen God dan-
ken; het
 genadevolle evangelie wordt
meer en
 meer bekend.