Woord vandaag

Die God voor zich plaatste als 
zoendeksel, door het geloof, 

in Zijn bloed, tot bewijs van Zijn
gerechtigheid, vanwege het 
voorbijgaan aan de gevolgen 
van de zonden die tevoren 
gebeurd zijn in de 
verdraagzaamheid van God

         Romeinen 3:25

Kipper of kaphar heeft te maken 
met bescherming. Door bloed
van het offerdier dat ook op het
deksel van de verbondsark werd
gesprenkeld. Het beschermde 1
jaar lang het volk Israël. 
Want het getuigenis van de 10 
woorden op de stenen tabletten 
die in de ark lagen was tegen het 
gedrag van het volk. Ze konden 
niet aan deze regels voldoen. 
En zo was elk jaar bescherming
nodig
. Het moest herhaald. 
In Romeinen 3:25 wordt duidelijk,
dat het bloed van Christus voldoet
als teken van Zijn lijden en dood. 
Dat betekent méér dan tijdelijke 
bescherming. Het door het geloof
verwijst waarschijnlijk naar het 
geloof van Jezus Christus uit 3:22.   

Woord vandaag

Die God voor zich plaatste als 
zoendeksel, door het geloof, in 

Zijn bloed, tot bewijs van Zijn
gerechtigheid, vanwege het 
voorbijgaan aan de gevolgen 
van de zonden die tevoren 
gebeurd zijn in de 
verdraagzaamheid van God

         Romeinen 3:25

Joodse gelovigen, dit lezend,
trekken hun wenkbrauwen op.
Dit is bijzonder, want nu blijkt,
dat Hij, Christus Jezus, vervulde
wat in Thora staat. Die had een
schaduw van het toekomstige,
Hebreeën 10:1, maar ook zegt
Paulus dat in Kolossenzen 2:17.
Hij, Christus Jezus, in Wie de 
vrijkoping is (Rom.3:24), is: 
beschermdeksel, bescherming.
Een belangrijke uitdrukking uit
de eredienst die aan Israël was
gegeven. Jom Kippoer is net de
afgelopen dagen gevierd, begin
van het jaar 5782. Het moet in
Israël en daarbuiten bekender
worden dat de ware Grote Dag
van Verzoening geweest is. 

Woord vandaag

en worden 
om niet gerechtvaardigd 
in Zijn genade, 
door de vrijkoping 
die in Christus Jezus is
   Romeinen 3:24

De heerlijke woorden om niet 
en in Zijn genade, samen met
gerechtvaardigd laten zien: het 
is niet jouw werk. Het is uit God 
en door de Heer Jezus Christus.
De vrijheid zit in dat vrijkoping.
Het gaat om loskoping door de
kracht van God. Niet door wat 
wij doen, het is door de 
vrijkoping in Christus Jezus

Hoe vol genade is daarna 
het klimaat waarin wij leven!
We danken onze Vader, Die 
ons zo in Zijn hart sluit.

Woord vandaag

en worden 
om niet gerechtvaardigd 
in Zijn genade, 
door de vrijkoping 
die in Christus Jezus is
   Romeinen 3:24

Dit geldt dus die allen die in de
verzen 22,23 genoemd worden.
In deze tijd van genade worden
niet allen gered. Alleen zij die 
in deze periode geloven weten
zich gered. Eerst menen ze wel-
licht dat hun zonden vergeven 
zijn. Later leren ze mogelijk iets
over wat rechtvaardiging is. En
dan: om niet. Dat wil zeggen,
er was niets in de zondaar zelf
wat een basis voor de redding,
rechtvaardiging kon zijn. Het is
dan ook in Zijn genade

Woord vandaag

want allen zondigen en lijden 
gebrek aan de heerlijkheid 
van God            Romeinen 3:23

Paulus stelt vast aan de hand van 
Tenach, dat allen zondigen. Het 
want er is geen onderscheid slaat
óók op deze uitspraak. Iedereen,
met of zonder wet, of het nu de 
Jood of iemand van de andere
volkeren betreft; allen schieten
tekort, allen missen het doel. 
Bestaat er een uitweg uit deze,
in wezen hopeloze situatie? Ja,
in de volgende verzen komt dat 
op een machtige manier aan de
orde.  God heeft altijd het laatste
woord en dus zullen allen leven!