Woord vandaag

En dit: wij kennen de era, dat 
het uur al is dat wij uit de slaap 
gewekt worden, want nu is onze 
redding dichterbij dan toen wij 
eerst geloofden
   
Romeinen 13:11

Gelet op de era waar we in leven,
is het hoog tijd dat we wakker en
nuchter zijn. Zoals we dat ook in
1 Thessalonicenzen 5:1-11 lezen.
De duisternis is geestelijk, maar
wij zijn zonen van de dag, van het
licht. We zijn niet bang voor wat
komen gaat, en wat wij nog mee
zullen maken. De huidige boze
eon loopt op het einde, we zien
in de wereld mensen die invloed
hebben en woorden spreken die
(Daniël 7) tegen de Allerhoogste
gericht zijn. Voorlopers van de
wetteloze met de mond vol van
grootspraak (Openbaring 13:5,6).
Wij verwachten Hem, Die komt.   

Woord vandaag

De liefde doet de naaste geen 
kwaad. Het complement dan 
van wet is liefde
             
Romeinen 13:10

De gelijkenis over de samaritaan
(Lucas 10:25-37) vertelt wie de
naaste is. Dat is de Samaritaan
die de overvallene hielp.
Paradoxaal, maar waar.
De vraag van de wetgeleerde aan
de Heer was wat hij moest doen
om eonisch leven te verwerven.
Na kort gesprek komt de vraag
van de wetgeleerde wie dan zijn
naaste is, waarop de Heer vertelt
over de barmhartige.
Het blijkt, dat de Heer de naaste
is van hem, die in rovershanden
was gevallen. De ultieme Naaste
van ons is Hij. Hij was barmhartig
voor ons, en nog. Dus hebben we
Hem lief.

Woord vandaag

De liefde doet de naaste geen 
kwaad. Het complement dan 
van wet is liefde
             
Romeinen 13:10

De onderliggende kracht van
onze wandel is Gods liefde.
Paulus noemde dat in 12:9, ja,
de ongehuichelde liefde.
Deze liefde komt tot uiting in
hoe je naar de ander bent.
Je las het in het gedeelte tot
13:1. Vanaf 13:8 is de liefde
van God
opnieuw centraal in
de contacten met anderen.
De Thora (wet) had weliswaar
de bedoeling dat ze zou leiden
tot liefde tot God en de naaste,
maar ze is zwak door het vlees.
Het complement van de Thora
is het deel dat nog ontbrak.
En dat is door de geest van God
gewerkte liefde in het hart en
leven van de gelovige.

Woord vandaag

Want het “Jij zal geen echtbreuk
plegen; jij zal niet vermoorden; 
jij zal niet stelen; jij zal niet vals
getuigen; jij zal niet begeren”, 
en indien er enig ander gebod
is, het wordt samengevat in dit 
woord, in het “Jij zal jouw 
naaste liefhebben als jezelf.”

     Romeinen 13:9

Als je wel aan het: jij zal geen
echtbreuk plegen, jij zal niet
vermoorden, jij zal niet stelen,
jij zal niet vals getuigen
voldoet;
wat dan? Paulus schreef in het
zevende hoofdstuk, dat ‘jij zult
niet begeren’ in hem juist aller-
lei begeerte deed ontwaken.
Of hij was zich er ineens meer
van bewust. Daartegen strijden
had geen zin; het maakte hem
tot ‘ik ellendig mens’. Het punt
is dat je nooit aan alle woorden
van de dekaloog kan voldoen.
Het leven van de Opgewekte,
de Opgestane Christus in je kán
per definitie nooit onder gebod
van Mozes gebracht. Vandaar
de onzinnigheid om uit jezelf
als gelovige te proberen eraan
te voldoen. Zo wil je eer naar
jezelf toeschuiven. Eer is er
echter alleen voor Christus en
voor Zijn God en Vader.

Woord vandaag

Want het “Jij zal geen echtbreuk
plegen; jij zal niet vermoorden; 
jij zal niet stelen; jij zal niet vals
getuigen; jij zal niet begeren”, 
en indien er enig ander gebod
is, het wordt samengevat in dit 
woord, in het “Jij zal jouw 
naaste liefhebben als jezelf.”

     Romeinen 13:9

Hier vat Paulus de tien woorden
samen. Ga er maar aan staan. In
je eigen kracht ga je hier nooit
aan voldoen. Maar nu de geest
van God in je woont is het anders.
Nu kun je, door de kracht van die
geest, wel je naaste liefhebben.
En wel: als jezelf. We zijn in alles
van Vader afhankelijk. Door de
liefde van God in staat de ander
geen kwaad aan te doen. Maar
juist het goede voor hebben met
alle mensen. De egoïst in je maakt
plaats voor het leven van Christus.
Hij zal Zijn leven door jou heen
uitleven.