Woord vandaag

5 december 2018
‘God geeft alles.’

Christus Jezus brengt leven + onver-
derfelijkheid 
aan het licht door het e-
van
gelie waarvan Paulus dienaar werd.
Hij was apostel, dienaar, oudste, op-
ziener, lid van de ekklesia. Dat is wat!
Hij moest veel lijden omwille van het
evangelie en de Naam van de Heer.
In het einde van zijn aardse loopbaan
waren niet veel mensen nog bij hem.

‘Daarin gaf God genoeg.’

Zijn genade is genoeg, heel erg veel.
We zouden dat beseffen. Ook wij heb-
ben die genade ontvangen – om niet.
Je merkt hoe men in de christenheid
zich in allerlei bochten wringt met uit-
spraken die de gelovigen moeten aan-
zetten tot activiteiten. Men moet er
serieus werk van maken, anders…zou
het misschien toch minder goed met
je kunnen aflopen.

‘Subtiele dreiging?’

Leiders binnen de christenheid uiten
soms van die kleine dreigementjes om
de gelovigen bij de les te houden. Een
totaal andere benadering dan Paulus,
die het woord spreekt tot opbouw en
dat zou de energie geven. Want geest
van God werkt door het woord
. Dat is

de gezonde werking van goed nieuws.
Het maakt je blij van binnen, vanuit je
geest die goede voeding ontvangt.

Woord vandaag

4 december 2018
‘Vlees tegenover geest.’

Erg veel problemen in de gemeente,
het lichaam van Christus, komen uit
het vlees voort. De gezindheid van het
vlees is vijandschap tegen God. Dat is
zo, omdat God geest is. Het vlees, dat
wat zichtbaar en tastbaar is, staat vij-
andig tegenover de onzichtbare en on-
tastbare ‘dingen’.

‘We denken na over Zijn woord.’

Ja, en woord is per definitie geestelijk
en dus ontastbaar en onzichtbaar. Een

woord dat gesproken is, heeft altijd en
overal een zekere uitwerking. Vandaar
dat de profeet Jesaja in 55 zegt dat het
woord van God te allen tijde werkings-
kracht heeft en doet wat Hem behaagt.
Zijn woord keert nooit leeg terug.

‘Heel fijn, dat we dit overdenken.’

God en woord gaan samen, die kun je
niet los van elkaar zien. De uitspraken
hebben geweldige en levendmakende
kracht in zich. Zijn geest werkt in goede
berichten die uitgaan van de Vader
van
de heerlijkheid. Dat zal op termijn
ook
voor de hele schepping alles over
stijgen-
de heerlijkheid in liefde teweeg
brengen.

Woord vandaag

3 december 2018
‘Volwassenheid in geloof.’

Groei, dat geeft God. Paulus kon plan-
ten, Apollos begieten (met het water
van het woord). Zo is het met al de le-
den van het lichaam, elk lid heeft zijn
functie. Dat is door God zo bepaald.
Hij heeft in Zijn liefde en voorzorg ons
geplaatst op die plek waar we zijn. In
1 Corinthiërs 12:1-7 wordt dat nadruk-
kelijk uiteengezet.

‘Onderwijs is nodig.’

We zouden voortdurend herinnerd
worden aan deze waarheden, anders
slijt het snel weg uit je denken, uit je
hart. Wanneer je genoemde verzen
leest, kom je onder de indruk van het
feit, dat alles bewerkt wordt door de
geest, door de Heer, door God
.

We zien daarin hoe de nadruk al ligt
op geest, geestelijk, kortom: God.

‘Alles wordt anders.’

Je leest in de latere brieven hoe sterk
de nadruk op geest en geestelijke ze-
geningen komt te liggen. Het vlees is
is niet meer belangrijk
. Duidelijke ver-

plaatsing van vlees naar geest. En van
zichtbaar naar onzichtbaar. Veel gelo-
vigen hebben daar moeite mee omdat
het -in hun ogen- minder concreet is.
Volwassen geloof kenmerkt zich door
het rekenen met de geestelijke waar-
heden uit de paulinische brieven.

Woord vandaag

2 december 2018
‘De kern van het onderwijs.’

Dat is de genade van God, die in deze
tijd overstroomt. Gods hart van liefde
is door het schenken van genade het
best zichtbaar. Woord van het kruis is
centraal, de reactie van Vader op de
kruisiging van Zijn geliefde Zoon is zo,
dat je diep onder de indruk raakt.
Rechtvaardiging, verzoening, de god-
heid van God zijn leringen uit het evan-
gelie van de voorhuid. 

‘Men is dus afgedwaald.’

Veel lager is het niveau van het evange-
lie van de besnijdenis: vergeving, bevrij-
ding, wedergeboorte
en dergelijke. In
slechts weinig plaatsen zal het van
daag
gaan over het onderwijs van de
 apostel
van de natiën.
Dat men te moeilijk vindt
wat Paulus zegt, is zo, omdat
 melk ge-
dronken wordt.

‘Geen vast voedsel eten.’

In 1 Corinthiërs 2 en 3 lezen we dat, en
ook in Hebreeën 5 en 6. Gelovigen zou-
den groeien in geloof. Tot volwassenheid.
Helaas bleken de Korintiërs dat na
 jaren
nog niet te zijn. Ze waren kinds be
zig (ru-
zies, groepjes, gaven van de geest,
 teke-
nen en wonderen, mens centraal).

Daarom konden zij niet verstaan wat de
diepe wijsheid van God is, die van vóór
de eonen dateert.