Woord vandaag

15 februari 2020

‘Zijn uur was nog niet gekomen.’

De Vader had Zijn tijd bepaald, in het
besef van de Psalmist (31:16): 

in Uw hand zijn mijn tijden

Deze overgave aan Vaders zorg en be-
waring kenmerkte het leven van onze
Heer op aarde. Het bewuste besef dat
God het is, Die al onze tijden, lang of
kort, bepaalt, geeft diepe vrede, rust
in je hart. Vandaag de dag eist van al-
les je aandacht op. Je leeft in dit besef.

‘Heel fijn, dit brengt stilheid in mij.’

En reken maar, dat de Heer op aarde
ook zo leefde. Hij kende wat de Psal-
mist (62:2) beschreef:

zeker, mijn ziel is stil voor God,
van Hem is mijn redding

Het lijden in ons leven kan intens en 
lang zijn, toch kan de ziel stil zijn.
In het weten, dat God het is, Die alles
in ons leven doet samenwerken, tot 
wat goed is.

‘Dat ga ik steeds meer zien.’

God geeft, dat wij zicht hebben, in het
perspectief wat Hij geeft. Vergezichten 
die geen droom zijn, maar vast gefun-
deerd in Zijn woord. Op de uitspraken 
van Tenach (OT) leefde de Heer Jezus.
Hij voegde door Zijn leven, sterven en
dood én opstanding erg veel toe. Wat 
ons bemoedigt is ook:

want ik reken ermee dat het lijden van
van de huidige periode niet waardig 
is ten opzichte van de heerlijkheid, 
die op het punt staat in ons onthuld 
te worden
                  Romeinen 8:18

Woord vandaag

14 februari 2020

‘Het was heftig in Nazareth.’

In hun dagen zagen Elia en Elisa onge-
loof in Israël. Dat was in de synagoge 
in Nazareth ook zo:

en allen in de synagoge werden met
woede vervuld toen zij dit hoorden, en
zij stonden op, dreven Hem de stad 
uit en brachten Hem op de top van de
berg waarop hun stad gebouwd was
                                      Lucas 4:28

Het leest als een spannend verhaal, in
het leven van de Heer gebeurde dit.

‘Men accepteerde Hem niet.’

Wat Hij sprak was de reden dat ze zó 
fel reageerden. Op die manier Schrift
uitleggen? Nee, dat kon niet, in hun
hart aangesproken kwam vrome woe-
de naar buiten en men wilde Hem do-
den, niets minder dan dat:

…om Hem van de steilte af te werpen
                                    
  Lucas 4:29

Verwerping, om het woord dat Hij tot
Zijn eigen volk -nota bene- sprak. Zo is 
het maar al te waar, dat een profeet in 
de eigen vaderstad …. juist. 

‘Toch ging Hij toen weg.’

Het ongeloof in de harten was duidelijk
geworden. De Heer vertrok:

maar Hij liep midden tussen hen door 
en ging weg

                                        Lucas 4:30

Het was Zijn tijd nog niet. Mensen kun-
nen kwade bedoelingen hebben, maar:

…terwijl Hij onderwijs gaf op het tem-
pelterrein, greep niemand Hem omdat 
Zijn uur nog niet gekomen was
                                    
Johannes 8:20

Pas toen het de juiste -door de Vader
bepaalde- tijd was, werd Hij overgele-
verd om gekruisigd te worden.

Woord vandaag

13 februari 2020

‘Tragisch, wat Hem overkwam.’

Hij werd door de Zijnen niet aange-
nomen, schrijft Johannes. Dat blijkt
uit het vervolg:

Hij zei: voorwaar Ik zeg jullie, dat 
geen profeet welgevallig is in zijn
vaderstad. Maar Ik zeg jullie naar
waarheid: Er waren veel weduwen
in Israël in de dagen van Elia, toen
de hemel 3 jaar en 6 maanden ge-
sloten was, zodat een grote hong-
ersnood kwam over heel het land
                                   Lucas 4:24,25

Bekende geschiedenis.’

Zeer zeker was dat bij de luisteraars
erg bekend. Elia was een zeer groot
profeet en wordt nog steeds als zo
gezien onder de Joden. De Heer zei:

..en naar geen van hen werd Elia ge-
zonden, maar wel naar Zarfath bij
Sidon, naar een vrouw, een weduwe 

                                    Lucas 4:26

Dit zette ze aan het denken. Elia in de 
hongersnood naar een weduwe bui-
ten het land gestuurd.

‘De Heer zei nog meer toch?’

ook waren er veel melaatsen in Is-
raël in de tijd van de profeet Elisa,
en geen van hen werd gereinigd,
maar wel Naäman de Syriër
                                      Lucas 4:27

Nu begrepen ze wel wat Hij bedoelt.
Ze wilden Hem niet meer horen, deze
Schriftuitleg stond ze niet aan. Het is
waar wat Hij zei: niet welgevallig in de
eigen vaderstad
. En Hij was nota bene
veel groter profeet dan Elia of Elisa.

Woord vandaag

12 februari 2020

‘Hij sprak met genade.’

Hij las voor uit Jesaja 61:

..om gevangenen vergeving te herau-
ten, en blinden het gezicht te geven, 
om neergebogenen met vergeving te
laten gaan en een aangenaam jaar 
van de Heer te herauten…

                                     Lucas 4:18b-19

Het koninkrijk stond op aanbreken; 
er restten nog een kleine 10 jaar, dan
zou het zo ver zijn!

‘Men verwachtte veel.’

Alle ogen in de sjoel waren op Hem
gericht:

..toen begon Hij te zeggen: ‘dit Schrift-
woord is heden in jullie oren vervuld’
                                     Lucas 4:21

Daarmee zei Hij dat Hij de beloofde 
Messias is. De luisteraars verbaasden 
zich over de woorden van genade en
vroegen zich af: 

..is dit niet de zoon van Jozef?
                                     Lucas 4:22b

‘Men verwonderde zich.’

Hij kende de harten en ging daarom 
verder en legde feitelijk hun innerlijk
bloot. Het ging om ongeloof. Hij zei:

ongetwijfeld zullen jullie Mij deze 
gelijkenis voorhouden: Arts, genees
jezelf! Al wat in Kapernaüm gebeur-
de, zoals wij hoorden, doe dat ook 
in je vaderstad!
                                      Lucas 4:23
Ze geloofden niet dat Hij het was. Hij 
wist het en vervolgde scherp, het lij-
den was daar; Hij droeg het.