Woord vandaag

17 augustus 2019

‘Wat een verwachting hebben wij.’

Omdat God al Zijn beloften zal waar-
maken, zien wij uit. Hij heeft de belof-
te van leven in Christus Jezus gegeven
(2 Timotheüs 1:1). Dat is niet alleen nu
voor de gelovigen in Christus Jezus. In
de toekomst is dat het deel van allen.
Gelooft de Schriften; dáárin is je zeker-
heid. Niet in onszelf, laat staan in ons
gevoel. We lezen Zijn beloften; die zál
Hij vervullen.

‘Ja, erg fijn, ik geniet ervan.’

We delen de rijkdom van de Schrift en
verheugen ons in het weerzien straks.
Dan zullen wij al onze ontvallen gelief-
den weer terugzien. Als het ook gelovi-
gen waren: bij de bazuin van God. Als
het ongelovigen waren: bij de grote wit-
te troon. Daarna zullen wij die voorma-
lig ongelovige geliefden een eon lang
niet zien, maar daarna gaan ook die on-
eindig leven, onsterfelijkheid genieten.
Dat is na afloop van de eonen.

‘Daar kijk ik naar uit.’

In zekere zin, geestelijk gezien, zijn de
einden van de eonen op ons gekomen.
Dat zegt althans Paulus in 1 Corinthiërs
10:11. Zo kunnen wij met blijdschap uit-
zien naar de voltooiing van Gods plan.
En we zijn bewogen wanneer we ande-
ren zien lijden. Als bij gelegenheid een
ander valt? Wat doen wij dan? Veroor-
delen? Wij zouden die ander terecht-
brengen in een geest van zachtmoedig-
heid (Galaten 6:1). Evangelie in de prak-
tijk, barmhartigheid tonen. 

Woord vandaag

16 augustus 2019

‘Gods genade is groots.’

God heeft de wereld in Zijn hand –
dus ook ons leven. Dat is te allen tij-
de voor Zijn rekening; daar bestaat
in de Schrift geen misverstand over.
Als kinderen van God genieten wij
samen van het lotdeel dat God ons
geeft, en:

gezamenlijk-genieters van Christus’
lotdeel echter, wanneer wij tezamen
lijden (is dat zo) opdat wij ook teza-
men verheerlijkt worden
                                Romeinen 8:17

‘Heden en toekomst met Hem.’

Het lijden: lichamelijk, in de ziel én
geestelijk is ons deel nu. Bij de een
lijkt het meer dan bij de ander. Het
is echter niet uitzichtloos! Over re-
kenen gesproken:

want ik reken ermee, dat het lijden
van deze era niet opweegt tegen de
heerlijkheid die op het punt staat in
ons onthuld te worden
                                 Romeinen 8:18

Door lijden heen naar heerlijkheid,
de grote vrucht, die zo zwaar is dat
wij die nu nog niet aan kunnen.

‘Eerst de grote verandering.’

Dat is onze troost; het lijden is niet
eindeloos. Vader is geen wrede, af-
standelijke onbeweeglijke god zo-
als religies die kennen. Hij is een be-
trokken, liefdevolle Vader, Die met
Zijn kinderen en zonen meelijdt. Hij
geeft de grote verandering van ons
lichaam op Zijn tijd:

wij zuchten in onszelf, in afwachting
van het zoonschap, de vrijkoping van
ons lichaam

                                  Romeinen 8:24

En daar staat een datum voor. Die zal
niet uitgesteld worden: Zijn tijd.

Woord vandaag

15 augustus 2019

‘De genade van God, geweldig.’

Daar leef je dagelijks in. Zoals de apos-
tel benadrukt in Galaten 5:

voor de vrijheid maakt Christus ons
vrij! Staat dan vast en laat jullie niet
weer in het juk van slavernij vastzet-
ten 
                                Galaten 5:1

We zouden ons niet in wet laten vast-
zetten. Ook menselijke inzettingen in
de gemeente dragen zo’n karakter. En
wij als gelovigen staan te allen tijde in
de vrijheid van de genade van God.

‘Fijn om dat weer te horen.’

Paulus vervolgt dan ook met:

onwerkzaam werden jullie gemaakt;
weg van Christus, jullie die in wet ge-
rechtvaardigd worden:
uit de genade vallen jullie
                                          Galaten 5:4

Wanneer gelovigen met wet bezig
zijn, merk je dat. Het gaat dan in de
gesprekken over wat zij wel en niet
(mogen) doen. De Heer is niet lang-
er Degene om Wie het draait. Zo-
als Paulus schrijft: weg van Christus.

‘Heel scherp van de apostel.’

Let ook op wat dan volgt in datzelf-
de vers:

uit de genade vallen jullie

Dit is het effect van in wet gerecht-
vaardigd worden
. Zodra mensen in
wet
willen zijn vallen zij uit de ge-
nade
als werkzame kracht voor hun
wandel, hun gedrag als gelovige. En
we danken God voor Galaten. Zo’n
prachtige brief bewaart je voor aller-
lei wetticisme. Christus leeft Zijn le-
ven
in en door ons uit, dat is het.

Woord vandaag

14 augustus 2019

‘God bepaalt de uitroeping.’

Het ligt tevoren vast in God. Dat wij
daar als mensen niet bij kunnen, is
onze zwakheid. Wij kunnen niet van-
af het begin het einde zien. God wel.
God heeft alle kosten doorgerekend
en deed dat veel beter dan wij dat e-
ventueel zouden kunnen. Hij zonder-
de Saulus en Jeremia bijvoorbeeld af
van de moederschoot af aan. En we
hebben gezien hoe dat verder ging.
God had tevoren vastgelegd hoe die
levens zouden verlopen
.

‘Je kunt dat niet ontlopen.’

We zouden wel bedenken, dat dit
vanuit God gezien zo is. Wij zien erg
beperkt. Door informatie uit Gods
woord weten wij dat God de levens
van mensen kent, voorafgaand aan
hun geboorte. Als dat zo was bij Ja-
kob en Esau, bij Jeremia, bij Paulus,
zou dit dan bij ons ook zo zijn? Kan
niet anders, net zoals we lazen van
David in Psalm 139. Al de dagen van
ons leven zijn bij Vader bekend.

‘En Vader heeft ons lief.’

Niets kan ons scheiden van Zijn lief-
de in Christus Jezus.
Daar eindigt Ro-
meinen 8 mee. Enkele dagen terug
lazen we nog, dat geen veroordeling
kán komen op hen die in Christus Je-
zus zijn
. De genade was ons gegeven
in Christus Jezus voor eonische tijden.
Toen waren onze zonden door Vader
al ingecalculeerd. En wat wij ook aan
missers (zonden) produceren, de ge-
nade van God stroomt over.

Woord vandaag

13 augustus 2019

‘Degenen die Hij roept, horen dat.’

Ja, in Handelingen 13:48 lees je:

dit nu horend verheugden de natiën

zich en verheerlijkten het woord van
de Heer, en zij geloven, zo veel als be-
schikt waren tot eonisch leven

Dat woord (be)schikken is deel van
het woord onderschikken. Het bete-
kent: geplaatst of gezet in een spe-
ciale of specifieke positie.
Zoals de
centurion tegen de Heer zei:

..want ik ben ook iemand die onder
het gezag van anderen gesteld is

                                           Lucas 7:8

‘Dat gesteld is hetzelfde woord?’

Ja, dat is hetzelfde, we lezen het in
Romeinen 13:1 ook:

laat iedere ziel onderschikken aan
de superieure autoriteiten (gevol-
machtigden), want er is geen auto-
riteit dan onder God. En die nu zijn,
werden onder God gesteld

Dat woord gesteld is hetzelfde als
in Lucas 7:8 en Handelingen 13:48.
De luisteraars in Handelingen die
hoorden en geloofden, waren ge-
steld (beschikt) voor eonisch leven.

‘Net zoals de overheid onder God?’

Het is hetzelfde woord. En dat zegt,
dat degenen die eonisch leven ont-
vangen, daartoe gesteld zijn. Door
God vanzelfsprekend. Daar zit geen
ruimte in, zo van: je moet wel eerst
zelf willen
of iets dergelijks. Net zo-
als we iets verderop in het verslag
van Lucas lezen van Lydia:

en de Heer opende haar hart, zodat
zij acht gaf op wat door Paulus ge-
sproken werd