Woord vandaag

17 juli 2018
‘Boeiend: Romeinen!’

Zoals hij in Romeinen de genade bood-
schap neerlegt: het is geweldig. Israël
was onder de wet en trachtte door wer-
ken van de wet eigen gerechtigheid uit
te werken. Paulus laat in Romeinen zien,
dat dat een doodlopende weg is. En hij
is ervaringsdeskundige. De enige weg is
Jezus Christus, Die heeft alles volbracht.
Vandaar dat genade het evangelie is. In
genade om niet gerechtvaardigd. Dát is
het. Geen ander evangelie.

‘Dankbaarheid vult mijn hart.’

Het is echt geweldig wat Paulus mocht
noteren, door heilige geest geleid. In
dat bijzondere derde hoofdstuk komen
we in vers 29 het volgende tegen:

Of is God alleen de God van Joden? En
niet ook van natiën? Ja ook van natiën.

Opnieuw een voor Joden prikkelende
uitspraak. Jahweh was voor hen steeds
de God van Israël. En zo wordt Hij in de
Schrift genoemd. Maar, toen Abraham
geroepen werd, werd hij de vader van
alle gelovigen.

‘Ongeacht hun afkomst.’

De tekst zegt, dat Hij de God van alle
mensen is. Uit Hem is de mensheid.
Adam was uit God. Dat geldt ook voor
Christus. Gods redding strekt zich uit
naar alle mensen. Zo schrijft de apostel
dit. Het is een doorbraak voor die tijd,
de Romeinenbrief. Ging door de grens
van het uitverkoren volk, en biedt de
natiën buiten Israël de redding aan. In
genade, want dat is het vandaag.

Woord vandaag

16 juli 2018
‘Rare Noach.’

Was een gelovige. Nam het woord van
God serieus en bouwde aan de ark. En
zoals God gezegd had, kwam er regen.
Het duurde 120 jaar, maar dat speelde
voor God geen rol natuurlijk. Zo leven
wij; wachtend op Zijn aanwezigheid in
de lucht. De bazuin zal klinken op Gods
tijd 
en dat kan zomaar binnenkort zijn.

Ons geloof is gebaseerd op de kracht
van God 
en niet op onze vermogens.

‘Los van onze werken.’

We lezen het al vanaf Romeinen 3:18,
dat niet het houden van de wet of het
doen van de werken van de wet redt.
Maar God en Zijn Zoon Jezus Christus
brengen het reddingswerk tot stand.
Zo lezen we verder in Romeinen 3:28:

wij komen dus tot de slotsom dat de
mens door geloof gerechtvaardigd
wordt, zonder werken van wet

Dat ging in tegen de orthodoxie van
zijn dagen. Paulus werd geleid door
heilige geest.

‘Velen zijn er dankbaar voor.’

Het punt in de Galatenbrief is, dat het
fenomeen werken van de wet óók ná
de ommekeer niet geldt. Als iemand
werkelijk een gelovige is, dan hoeft die
niet te proberen uit dankbaarheid zich
aan de wet te houden. Dat lukt niet. En
de apostel wijst op de heilige geest als
kracht om te leven:

wandelt in de geest en jullie volbrengen
in geen geval de begeerte van het vlees
                                      Galaten 5:16

Dat kun je niet als je zelf probeert je aan
de wet te houden. Deze wandel die

Paulus bedoelt is ontspannen, want er
zit geen druk van veroordeling achter.

Woord vandaag

15 juli 2018
‘Ik ben blij met de rechtvaardiging.’

Bijzonder, dat we die verhelderende
Romeinenbrief lezen. Wat we daar-
in tegenkomen, is heel rijk. We zien,
dat de rechtvaardiging Gods werk is.
Hij verklaart ons rechtvaardig. Het is
door Christus, niets van onszelf dus.
Men leert je: ken jezelf. Daar kom je
niet verder mee. Het evangelie hoor
je, daardoor leer je God en Zijn Chris-
tus
kennen.

‘Dat is veel beter.’

Het gaat om hun werk. Daarom kun-
nen we alleen in God roemen, niet in
onszelf. Zo zegt Romeinen 3:27 :

waar is dan de roem? Die is uitgeslo-
ten. Door welke wet? Van .werken?
Nee, maar door de wet van geloof.

In feite sluit Paulus aan bij Genesis,
waarin uitgebreid de weg van geloof
(niet van de werken) uiteengezet is.

‘Voorbeelden in Hebreeën 11.’

Noach bouwde de ark omdat het na
120 jaar hevig zou gaan regenen. Hij
werd door iedereen uitgelachen na-
tuurlijk. Men wist wel beter. Regen?
Nee, nooit gezien. Kon niet gebeuren.
Ha, bij die rare Noach zat een steekje
los. Totdat toch die dag kwam dat het
ging regenen. En God had het tijdstip
bepaald dat de deur van die ark dicht
ging. Redding voor Noach + zijn gezin.
Geloof heeft geen verdienste.

Woord vandaag

14 juli 2018
‘God werkt door.’

Het evangelie van God over Zijn Zoon
bevat niet alleen waarheid, het is de
waarheid. Daar valt niets aan te veran-
deren. We zijn uiterst gezegend door
de Vader. Want Romeinen 3 vervolgt
met het aanwijzen van Gods rechtvaar-
digheid in deze tijd:

nttot het tonen van Zijn rechtvaardig-
heid in deze era, nbvoor Hem om recht-
vaardig te zijn

                                  Romeinen 3:26a

Uit wat de Zoon was (Offer, tot zonde
gemaakt), en is (opgewekt), blijkt eerst,
dat God rechtvaardig is.

‘Mooi, het draait om God.’

Ja want Hij is rechtvaardig in Zijn liefde.
Wanneer God iemand rechtvaardig ver-
klaart, doet Hij dat op grond van wat al
gebeurd is: de zonde is weg.
Daarom staat in vers 26b:

..en een Rechtvaardiger van degene,
die uit (het) geloof van Jezus is
.

Alle gelovigen hebben hetzelfde ge-
loof als de Heer Jezus. Dat van Hem
staat voorop, daar draait het om.
Voor Zijn Vader kostbaar, het volledi-
ge vertrouwen dat Hij in Vader had.
En God is de Rechtvaardiger. Hij ver-
klaart de gelovige rechtvaardig.

‘Maar dat is fantastisch!’

Nou en of, en dan is God volkomen
rechtvaardig. God ziet elke gelovige:
u, jou, mij, net zo rechtvaardig als de
Heer Jezus Christus zelf. Wat is dat ge-
weldig, want het houdt in: niemand
kan een gelovige veroordelen.

God verklaart dat jij als gelovige recht-
vaardig bent. Dat je nooit een misstap
hebt gemaakt. Zo kijkt Hij naar alle le-
den van het lichaam van Christus.

Woord vandaag

13 juli 2018
‘Romeinen blijft boeien.’

Het is als een rots, want het spreekt
in alle delen van Christus. Dat is Gods
evangelie. Wat Hem gebeurde, is ook
ons overkomen, geestelijk gezien. Dit
is het evangelie van genade. Christus
werd ‘t ware deksel van bescherming.
Het geloof in Zijn bloed, dat is het. Nu
is geen herhaling van offers meer no-
dig. Dit toont Gods rechtvaardigheid.
Want de zonden waren nog niet weg.

‘Eerst moest Hij komen.’

Pas toen de Zoon als Lam van God de
zonde van de wereld gedragen had,

was het zonde’probleem’ opgelost.
En
 Hij is de vervulling van bijna onein-
dig veel typen en beelden. De To
rah
spreekt in alle delen van Christus.

Dat blijkt ook uit het feit, dat Paulus in
Romeinen 3:25 het ‘verzoendeksel’ als
type van de Heer aanwijst. Dat had hij
waarschijnlijk van de Heer gehoord.

‘Paulus wist veel meer.’

Omdat hij in de woestijn van Arabië in
Tenach (OT) was onderwezen door de
Heer Zelf. Zodoende kon hij ook schijn-
baar moeiteloos de typen van Hagar
en Sarah duiden in Galaten 3. Gedach-
te daarover is meestal, dat je alleen de
typen mag gebruiken die in de Schrift
zelf staan, maar in feite zijn dat prach-
tige voorbeelden van wat er nog (veel)
meer in verborgen zit.