Woord vandaag

het geheimenis van het geloof 
hebbend in een rein geweten
           
1 Timotheüs 3:9

Geloof kan hier ‘geheimenis’
genoemd worden; het is een
‘geheim’ men vertrouwt op
wat God zegt.
Ongelovigen begrijpen dat niet.
Kenmerk van opzieners en van
dienaren is geloof, geen twijfel.
Een rein of zuiver geweten, is
iets dat kostbaar is. In genade
van God wordt het hart door
geloof gereinigd, en dat heeft
ook uitwerking in het geweten.
Geweten is het bewustzijn van
goed en kwaad.
Geweten kan zwak (1Kor.8:7),
slecht (Heb.10:22), bevuild
(Tit.1:15) of dichtgeschroeid  
(1Tim.4:2) zijn.
Bij de dienaar zal bijvoorbeeld
geen sprake zijn van een zwak
geweten. Inzake eten, drinken,
leren we dat we alles kunnen
nuttigen onder dank aan God.
Dan hoef je geen navraag te
doen of het ‘kosjer’ is of -toen-
aan de afgoden gewijd.
Het geweten is niet bepalend
in de tijd van genade; hooguit
kan het een hulp zijn in besef
dat je voor God en mens recht
en in Gods liefde handelt.

Woord vandaag

het geheimenis van het geloof 
hebbend in een rein geweten
           
1 Timotheüs 3:9

Het geloof zou ongehuicheld
zijn (1Tim.1:5), en vast in de
beloften van God, de Koning
van de eonen (1Tim.1:17).
Geloof in wat God Zelf zegt:
één God en één Heer, de ene
Middelaar van God en mensen.
Het gaat om geloof met een
goed geweten
(1Tim.1:19),
geloof kan schipbreuk lijden.
Het is het geloof, dat steunt
op het betrouwbare woord,
dat Christus Jezus in de wereld
kwam om zondaren te redden.
Het oprechte, zuivere hart, dat
recht voor God leeft en Zijn
woorden compleet aanvaardt
is kenmerk van de dienaren.

Woord vandaag

Dienaren zijn op dezelfde wijze 
eerbaar, niet dubbel sprekend, 
zich niet overgevend aan veel 
wijn, niet schandalig winst
makend
         
1 Timotheüs 3:8

Nu worden de dienaren in de
ekklesia aangesproken. Het
lijkt erop, dat de aanwijzingen
ook voor de oudsten gelden.
Samen met de opmerkingen
van vers 1-7 lezen we, wat de
kenmerken zijn van hen, die in
genade veel dienstwerk doen
onder gelovigen.
Het niet dubbel sprekend wijst
op het rechte woord, het ja is
werkelijk ja en nee is ook nee.
Mogelijk wijst het ook op niet
mixen van de twee evangeliën;
dat van de besnijdenis en van
de onbesnedenen (Gal.2:7-10).
Evenmin is het zich overgeven
aan veel wijn niet aan de orde;
dat geldt ook voor het niet op
schandalige wijze (veel) winst
maken. In alle drie aspecten is
het inhouden, matigheid, wat
naar voren komt. De kracht
van de geest van God zou op
die manier zichtbaar zijn in
hun leven.

Woord vandaag

Maar hij moet ook uitstekend 
getuigenis hebben van de 
buitenstaanders, opdat hij niet 
in een beschimping en valstrik 
van de tegenwerker valt
     
1 Timotheüs 3:7

Dit is logisch; als ongelovigen
terecht aanmerkingen kunnen
maken over de opziener, dan
is hij niet (meer) geschikt. Als
de opziener bijvoorbeeld met
geld malversaties pleegt, is
dat schade voor het getuigenis
van het woord en Zijn eer. En
zo zijn er meerdere aspecten,
en de opziener zou ook ‘naar
buiten toe’ een voorbeeldige
zijn, met zijn gezin.
De tegenwerker zal alles in
het werk stellen om Paulus’
evangelie te stoppen. Deze zal
via bloed en vlees de opziener
aanvallen (‘niet de bal, maar
op de man spelen’).
De valstrik van de tegenwerker
kan ook een verleiding zijn, die
op de opziener af komt. Daarin
is de dooreen-werper (diabolos)
zeer geraffineerd.
Heel de wapenrusting van God
is hard nodig, altijd, des te meer
geldt dat de opziener.

Woord vandaag

geen nieuweling, opdat hij 
niet, aanmatigend, in het 
oordeel van de tegenwerker 
valt
          
1 Timotheüs 3:6

De slang misleidde Eva en
Adam door voor te spiegelen
dat zij ‘als goden’ (elohim) of
‘als God’ zouden zijn. De boom
van kennis is verleidelijk, ook
nu. Door te eten meende de
mens ‘op hoger plan’ te komen.
Daarin zit aanmatigend zijn,
dat gisteren naar voren kwam.
Het oordeel (gericht) was, dat
de mens toen niet langer bij de
boom van het leven kon.
Waar de gelovige via wijsheid
of het doen (religie) ‘hogerop’
wil komen, zal diegene Christus
niet (meer) nodig hebben. Men
leeft en werkt niet langer in Zijn
kracht. Voor(aan)staanders die
op deze weg zijn, vallen in het
gericht van de tegenwerker. Zij
brengen het woord van Christus
schade toe. God geve, dat onder
gelovigen goede voorstaanders
actief zijn.