Woord vandaag

Wij zouden, als in de dag, 
fatsoenlijk wandelen, niet 
in uitgelatenheid en roes, 
niet in bed en losbandigheid, 
niet in twist en jaloersheid
     Romeinen 13:13

De woorden uitgelatenheid,
roes, bed en losbandigheid
staan in het meervoud. Niet
zelden leiden feesten en
drinkgelag tot onreinheid en
sexueel losbandig gedrag.
De wereld is er vol mee, de
gelovigen onderscheiden zich
daarvan. De kracht van Gods
geest bevrijdde al heel wat
mensen van zo’n neerwaartse
spiraal. In plaats van het zich
laten gaan in het vlees komt
de vrucht van de geest.   

Woord vandaag

Wij zouden, als in de dag, 
fatsoenlijk wandelen, niet 
in uitgelatenheid en roes, 
niet in bed en losbandigheid, 
niet in twist en jaloersheid
     Romeinen 13:13

Paulus somt hier drie keer 2
werken van het vlees op.
Doe je die, dan ben je op de
neerwaartse weg van oneer,
onbruikbaar zijn. Vanuit een
opgaan in menselijk verlangen
naar genot kunnen we snel in
praktijken vervallen die zowel
anderen als onszelf enorme
schade berokkenen.
Later kan dat zelfs leiden tot
het bijdragen aan de diepe
duisternis. Laten wij dan als
in de dag en zonen van het
licht, eerbaar wandelen.     

Woord vandaag

De nacht schrijdt voort, de dag 
nu, is genaderd. Laten wij dan 
de werken van de duisternis 
afleggen en de werktuigen van
het licht aandoen
    Romeinen 13:12

Het afleggen en aandoen lees
je ook in Efeziërs 4:20-25 en in
Kolossenzen 3:8-14. Hier noemt
Paulus in wezen hetzelfde. We
zien de tegenstelling werken
en instrumenten. Soms lees
je meer militair: wapens, zoals
in Efeziërs 6:10-20, waar het in
wezen om oorlog gaat. Hier is
instrumenten breder. Alle inzet
en mogelijkheden voor nuttige
activiteiten zijn in beeld. Al wat
tot opbouw van het lichaam van
Christus is. In Gods licht, geleid
-altijd- door Zijn woord.

Woord vandaag

De nacht schrijdt voort, de dag 
nu, is genaderd. Laten wij dan 
de werken van de duisternis 
afleggen en de werktuigen van
het licht aandoen
    Romeinen 13:12

De nacht als type van geestelijke
duisternis. De dag is tegengesteld
aan de nacht. Daden of werken
van het vlees worden nogal eens
’s nachts gedaan. Ze kunnen het
daglicht niet verdragen. De satan
(tegenstander) speelt graag in op
het begeren van het vlees. In zijn
koninkrijk kan het vlees helemaal
de eigen gang gaan. Propaganda
wordt daar genoeg voor gemaakt
in de reguliere media.
Paulus noteert dringend, dat wij
als gelovigen de instrumenten
van het licht aandoen. Dan krijgt
duisternis geen kans meer, en
het vlees kan niet de akelige kop
meer opsteken.

Woord vandaag

En dit: wij kennen de era, dat 
het uur al is dat wij uit de slaap 
gewekt worden, want nu is onze 
redding dichterbij dan toen wij 
eerst geloofden
   
Romeinen 13:11

Het kennen van de era waarin
je leeft is niet eenieder gegeven.
Zo was het ook in de dagen dat
de Heer Jezus op aarde was.
Mensen zagen, dat Hij beloofd
was, de Messias waar al eeuwen
naar uitgekeken was. Dat hield
tegelijk in, dat het koninkrijk van
de Messias aan zou breken.
Zo ook nu, wat we zien zijn heel
wat signalen die zeggen, dat de
eindtijd van Daniël in zicht is.
Contouren van Openbaring 13
zijn aanwezig; de totale controle
komt in zicht. Kan niet langer als
‘verdwaasde fantasie van goed
gelovige mensen’ afgeserveerd
worden. Richt je hoofd omhoog,
wees bedacht op wat boven is.