Woord vandaag

27 mei 2020

‘De kracht van God.’

Gods kracht is onvoorstelbaar groot.
Dat zien we ook in de geschiedenis 
met de Farao en Mozes. De eerstge-
noemde had niets te vertellen:

want de Schrift zegt tegen de Farao:
Juist hiertoe heb Ik jou verwekt

        Romeinen 9:17a, Exodus 9:16

God verwekte de Farao tot koning, 
terwijl men aan het Egyptische hof 
daarvan niets wist. 

‘Gaat dat nóg verder?’

Dat is wel zo, ja. God heeft alles in
Zijn hand
. Hij werkte Zijn bedoeling
uit. Het commentaar van Paulus op
de gang van zaken verheldert:

…dat Ik in jou Mijn kracht zou tonen
en Mijn Naam verkondigd zou wor-
den op heel de aarde
    Romeinen 9:17b, Exodus 9:16b

Jahweh zei dat via Mozes tegen Farao
na de zesde plaag. 

‘Duidelijk wie dat in handen heeft.’

Paulus had al gezegd:

zo hangt het niet af van hem die wil,
ook niet van hem die rent
                                Romeinen 9:16a

Menselijke wil of inspanning doen er
niet toe. Allesbepalend is God:

…maar van God Die barmhartig is
                                Romeinen 9:16b

..dus Hij is barmhartig over wie Hij wil,
en Hij verhardt wie Hij wil

                                Romeinen 9:18

Dat is geen willekeur, maar God han-
delt te allen tijde vanuit Zijn liefde.

Woord vandaag

26 mei 2020

‘Verdiepende overwegingen.’

Het ontgaat heel wat christenen en
gelovigen wat de diepe betekenis is
van de kruisiging. Zou men daarvan
doordrongen zijn, dan zag het er an-
ders uit. Maar we kunnen ook niet 
aan de uitspraak ontkomen, dat al-
les uit God is
. Toch raakt het je, als
je om je heen kijkt en ziet hoe wei-
nig men van de kracht van God op
de hoogte is. 

‘Het evangelie.’

Als je bedoelt dat dat de kracht van
God tot redding is
, ja. Het evangelie 
is goed nieuws over God, over Chris-
tus Jezus. Wat zij deden en doen is 
allesbepalend. Zegen voor de mens.
Paulus noemt ook prediking:

want het woord van het kruis is voor
hen die omkomen (verloren gaan)
dwaasheid, maar voor ons, die gered
worden, is het Gods kracht

                            1 Corinthiërs 1:18

 ‘Ja, dat is heel fijn.’

Van zowel het evangelie van God als
van het woord van het kruis stelt de
apostel vast: het is Gods kracht voor
redding. Voor iedereen; en nu al pro-
fiteren alle gelovigen van de kracht 
van het evangelie, van de smadelijke 
kruisdood van onze Heer Jezus Chris-
tus. Daar zit de werkelijke kracht, de 
offers onder het oude verbond waren
tijdelijk en zwak, dit Offer is blijvend
krachtig.

Woord vandaag

25 mei 2020

‘De kruisiging van onze Heer.’

Dat is een gebeurtenis die essentieel is
in het evangelie dat Paulus brengt. In 
de studies over en vanuit Kolossenzen
1:20 staat Zijn kruisdood centraal. Ook
in de studie die pas uit is, gaat het om 
de betekenis van Zijn kruisiging, 2000 
jaar geleden inmiddels. Maar het heeft
nog volle uitwerking nú in ons leven als
gelovigen. 

‘Het verdiept, ik ben er blij mee.’

We danken God, onze Vader, dat het 
geweest is. En voor de uitwerking die
het heeft. We zijn gezegend op grond
van Zijn volbrachte werk aan het kruis.

We zouden er niet makkelijk langs lo-
pen, geestelijk gezien. Paulus spreekt
in de Galatenbrief  3x over ‘kruis’; 2 x
over ‘kruisigen’ en 1x over ‘gezamen-
lijk kruisigen’ (2:20). 

‘Genade en vrede als gevolg.’

Dat klinkt in de laatste studie, ja. In bij-
na alle brieven opent Paulus met deze
woorden. We beseffen, dat die gevolg
of vrucht zijn van Zijn kruisdood en op-
wekking uit de doden. Tegelijk zijn we
ons bewust: het kruis trekt een grens:

dit erkennend, dat onze oude mens-
heid gezamenlijk (met Hem) gekrui-
sigd werd, opdat het lichaam van de 
zonde buitenwerking gesteld wordt 
en wij niet meer slaaf van de zonde 
zijn                                   
Romeinen 6:6

Woord vandaag

24 mei 2020

‘Hij geeft de overwinning.’

Door Zijn dood aan het kruis, dáár is 
de overwinning behaald:

de soevereiniteiten en gevolmachtig-
den ontmantelend stelt Hij hen in vrij-
moedigheid tentoon, daarin over hen
zegevierend
        Kolossenzen 2:15

De zege is door Hem aan het kruis (in
Kolossenzen 2:14 genoemd) behaald.

‘Hoeven wij niet te vechten.’

Wij betreden overwonnen grond:

want in dit alles zijn wij meer dan over-
winnend door Hem Die ons liefheeft
                                Romeinen 8:37

En dit alles is: verdrukking, benauwd-
heid, vervolging, honger, naaktheid, 
gevaar, zwaard
.

Veel kan ons overkomen. Toch zijn al 
die omstandigheden geen bewijs, dat 
God niet langer van ons zou houden. 

‘Wij rekenen anders.’

We kijken naar de overwinning die Hij
uit liefde behaalde. Dat maakt alles an-
ders. Romeinen 8:35-39 geeft nadere 
toelichting op 8:28. God houdt te allen 
tijde van je, ongeacht de situatie waar 
je in bent. We leven in besef, dat God 
het is, Die in je leven alles doet samen-
werken tot wat goed is.