Woord vandaag

5 april 2020

‘Hij genas mensen.’

Toen Hij op aarde wandelde, verrichtte
Hij wonderen. Hij genas de blinde in of
bij Jericho, dat een type van deze oude 
wereld is. Toch ging de Heer binnen en
kwam daar oppertollenaar Zacheüs te-
gen. Die bleek zoon van Abraham, een
gelovige, te zijn. Hij vond geloof -ook in
deze stad. Zo is het geloof niet uit deze
oude wereld weggeweest. Altijd waren 
daar degenen in wie God geloof gaf.

‘Dat geldt ook voor Israël?’

Het wordt precair in de eindtijd. In Zijn
dagen vond Hij wel geloof in Israël, ech-
ter zeer weinig. In de eindtijd zal Hij als 
Hij terugkeert als Zoon van Adam, heel
weinig geloof aantreffen:

bovendien dus, bij het komen van de
Zoon van de mens, zal Hij het geloof 
vinden op aarde?
          Lucas 18:8

Het wegvloeien van geloof, dat al vele
jaren aan de gang is, zal erger worden.

‘Grote verdrukking komt nog.’

Tekenen en wonderen zullen het in die
tijd gepredikte evangelie van het konin-
krijk begeleiden. In Zijn dagen deed de 
Heer dat. En in de nabije toekomst zal 
de wetteloze aanwezig zijn en dat mét 
bedrieglijke tekenen en wonderen. Zo 
zal de mens misleid worden. Waarheid 
zal door hem op aarde gesmeten wor-
den en het geloof bij mensen wegne-
men. De Zoon zal op tijd verlossing ge-
ven in Zijn aanwezigheid op aarde.

Woord vandaag

4 april 2020

‘God is de Bron.’

De psalmist wist het:

al mijn bronnen zijn in U
                                       
Psalm 87:7

De Psalm spreekt van de vreugde van
de zonen van Korach, de priesters uit 
stam Levi. De zangers zingen dit in het
komende rijk van Messias Jezus. Sion 
is dan de aanduiding voor Jeruzalem.
Zij erkennen dat alle zegen die zij daar
genieten, van Elohim (God) komt. Hij 
is de Bron. Dat geldt ook voor ons: alle
geestelijke zegen ontvangen wij uit de
Vader, in Christus
.

‘Voor ons boven, niet hier.’

Zeker, Paulus schrijft in Efeziërs 1:3,4
iets bijzonders: te midden van de he-
melsen
. Dát is de plaats van onze gro-
te, genadevolle zegeningen. De aarde
is voor Israël en de volkeren. Onze po-
sitie en toekomst is boven. Christus is
daar nu, zittend aan Gods rechterhand
en zegent Zijn lichaam, de uitgeroepe-
nen in deze tijd. Dat houdt in: geen ga-
rantie voor lichamelijke genezing.

‘Wel genezing in de ziel?’

Dat kan. Daar waar de mens tot leven 
gewekt wordt door het evangelie van 
genade, ontvangt men heilige geest.
Het woord van God kan dan, door die
geest herstel geven in de ziel. Bevrijd 
worden van angsten. Ware liefde van 
God (agape) werkt zo krachtig in men-
sen, dat zij loskomen van wat bindt:

niets kan ons scheiden van de liefde 
van God in Christus Jezus, onze Heer

Woord vandaag

3 april 2020

‘God bestuurt het al.’

De fundamentele waarheid dat alles uit
God is, wordt fel bestreden. Dat kan vol-
gens velen niet zo zijn. We lezen:

want uit Hem en door Hem en tot Hem 
is het al; Hem zij de heerlijkheid voor de
eonen, amen!  
                                 Romeinen 11:36

Verder vinden we ook dit:

het al nu, is uit God, Die ons met Zich 
verzoent door Christus en geeft ons de

bediening van verzoening
                                 2 Corinthiërs 5:18

‘Duidelijke woorden.’

God zegt het zelf via Paulus, en ande-
ren. De situatie in de wereld, in Neder-
land, in uw, jouw, mijn leven is uit God
Hij bepaalt in hoeverre de druk groot 
wordt. In feite kun je Gods plan (voor-
nemen) zo samenvatten als we kunnen
lezen in Romeinen 11:36. God, de Bron
van alles; de Zoon is het kanaal waar-
door Hij Zijn voornemen uitvoert. De
Zoon, Christus, werkt het allemaal uit.

‘Hij is ootmoedig.’

Hij willde nooit Zijn eigen wil doorvoe-
ren ten koste van die van Zijn Vader. In
Gethsemane bad Hij dat de drinkbeker 
van het lijden aan het kruis weggeno-
men zou worden. Hij bad ook, dat niet
Mijn wil, maar de Uwe geschiede
. En zo
vervolgde Hij Zijn weg; het zou nog enke-
le uren duren. Zo zou het lijden van het
kruis komen. De Zoon sprak er met Zijn
Vader over. Hij werkt het uit!

Woord vandaag

2 april 2020

‘Hij zal op tijd komen.’

Ja, en de uitroeper (Qohelet, Prediker)
van Tenach (OT) zegt dat voor alles een
bestemde tijd is. Prediker 3 zegt dat tij-
den gesteld zijn. Bijvoorbeeld: geboren 
te worden én te sterven. Alle dagen die
tussen begin en einde van een mensen-
leven zijn bij God bekend. Hij maakt(e)
al die dagen, wist wat zou gebeuren.
Wat ons toevalt, komt uit Gods hand. 
Niets minder dan dat.

‘Fijn om dit te overwegen.’

In Uw hand zijn mijn tijden spreekt de
Psalmist in 31:16. Dat is een duidelijke
waarheid, die we niet zouden vergeten.
Het Uw en mijn spreekt van relatie. De
verwondering proef je bij de schrijver. 
Bij ons kan dat slijten. De enorme diep-
te ervan is, dat Jahweh wéét welke tijd 
het is. Maar Hij staat zelf buiten de tijd. 
Tijden: eonen, millennia, jaren,maan-
den, dagen, uren, minuten, seconden;
alles is in Zijn machtige Vaderhand.

‘Hij werkt Zijn plan uit.’

Op liefdevolle manier, dat ontgaat ons
niet, want Romeinen 8 zegt dat niets 
tussen ons en de liefde van God kan ko-
men. Wat een geweldige zekerheid is
dat. Vast staat, dat geen veroordeling 
mogelijk is voor hen die in Christus Jezus
zijn (Romeinen 8:1). Vast staat óók, dat
Zijn liefde ons vasthoudt. Christus gaat
door het geloof in je hart wonen, en je
leven wordt door Hem bepaald.

Woord vandaag

1 april 2020

‘Vader kort de dagen in.’

Omwille van Zijn liefde voor Zijn volk
Israël zal dit zo zijn. De opzet van de
tegenstander met als instrument de
wetteloze, zal niet slagen:

want zoals de bliksem vanuit het oos-
ten komt en zichtbaar is tot in het 
westen, zo zal de aanwezigheid van
de Zoon van de mens zijn
                               Mattheüs 24:27

Zo snel een bliksemflits van oost tot
west aan de hemel te zien is, zo snel
zal Hij aanwezig zijn voor Zijn volk.

‘Dat zal spannend zijn voor Israël.’

Ineens, na de 1260 dagen van grote 
verdrukking zal Hij daar zijn:

en direct ná de verdrukking van die 
dagen zal de zon verduisterd worden
en de maan zal haar schijnsel niet
geven en de sterren zullen van de
hemel vallen, en de krachten van de
hemelen heftig bewogen worden
                               Mattheüs 24:29

Dit is wat heel bepalend zal zijn, de
toekomst van Israël én van de vol-
keren is in Zijn hand.

 ‘De Heer gaat komen.’

Dat voorzegt de Heer ook van Zich-
zelf op dat moment (met Zijn disci-
pelen op de Olijfberg):

en dan zal in de hemel het teken van
de Zoon van de mens verschijnen; en 
dan zullen alle stammen van het land
rouw bedrijven
   Mattheüs 24:30a

Wat moet dan veel door Hem heen 
zijn gegaan, toen Hij dit zei. Dat Zijn 
aanwezigheid pakweg 2000 jaar na de-
ze uitspraken dát zal veroorzaken. Het
volk Israël zal rouwen én vreugde heb-
ben, wanneer zij Hem zien.