Woord vandaag

19 februari 2019
‘Verandering bij de bazuin.’

De enorme verandering die dan plaats-
vindt betreft niet alleen de opstanding
van de gestorven gelovigen. Het is ook
de verandering van het lichaam die zo
ingrijpend is. Paulus spreekt erover in
1 Corinthiërs 15 en in Filippenzen 3:21.
Ook vanavond in de studie zullen we
daar weer een aspect van zien. De ver-
schillen zijn er niet voor niets. Ze zijn in
in de natuur geïllustreerd.

‘Het gezaaide komt op.’

Dat is Gods illustratie uit de natuur.
Een korrel op zich stelt niet veel voor
als je dat ziet. Maar die moet eerst in
de aarde vallen en sterven; dan komt
er iets prachtigs uit. We zijn bevoor-
rechte mensen, dat we deze dingen
kunnen lezen en geloven. Het is een
uitzicht, dat de Schrift biedt. Wonder-
lijk mooi, zo’n volle aar.

‘Zo is het ook in de opstanding.’

Het boeiende is, dat Paulus in 1 Corin-
thiërs 15:40 ineens verandert van het
aardse (vers 35-39) naar het hogere.
In vers 40 geeft hij in wezen een uit-
spraak met een diepere achtergrond:

en ophemelse lichamen en aardse
lichamen; maar andersoortig is de
heerlijkheid van de ophemelse en
andersoortig is die van de aardse

Hier wordt niet direct gezegd dat on-
ze lichamen veranderd zullen worden
naar hemelse heerlijkheid. Maar het
zit er in feite wel in besloten.

Woord vandaag

18 februari 2019
‘Verlossing is dichtbij?’

Israël en de volkeren snakken ernaar.
Ze zullen de verkeerde aannemen als
messias. Dat is voorzegd. De periode
van overstromende genade gaat
 naar
het einde. En het gaat snel. Wan
neer
de profetie van Openbaring ver
vuld
wordt, zal wat daarin ge
schreven is,
zich snel voltrekken. Dat zegt Openba-

ring 1:1a :

Onthulling van Jezus Christus, die God
Hem gegeven heeft om Zijn slaven te
laten zien wat spoedig moet gebeuren

‘Hij komt spoedig?’

Het woord, dat hier met spoedig is ver-
taald, betekent: snel, snelheid. Dat wil
zeggen dat als deze profetie -de onthul-
ling van Jezus Christus- vervuld wordt,
zal het snel gaan. Het uitvoeren van ge-
richten is Gods vreemde werk. Daarom
doet Hij dat grondig en snel. Zo zal het
in de eindtijd gaan. Hoewel diep ingrij-
pend, het gaat heel snel.

‘Wij hebben geen tekenen.’

Israël wel. Zij zullen kijken naar de teke-
nen die de terugkeer van Jezus Christus
voorzeggen en begeleiden. Wij verwach-
ten Hem
. Hij zelf is onze verwachting, zo

schrijft de apostel aan Timotheüs in 1:1.
De apostel heeft altijd de eer van Hem
op het oog. En het lichaam van Christus
zou het goede voedsel krijgen. Paulus
geeft aan dat wij de bazuin verwachten.
We laten ons niet alarmeren door wat
dan ook (2 Thessalonicenzen 2:2).
De dag van Jahweh breekt nog niet aan.

Woord vandaag

17 februari 2019
‘We zien uit naar Zijn komst.’

We zien hoe langer hoe meer dat za-
ken zich toespitsen. In Polen was op
13, 14 februari een conferentie over
vrede en veiligheid 
in het Midden-
Oosten. Deze twee woorden
 staan in
1 Thessalonicenzen 5:3 :

Want wanneer zij zullen zeggen: er is
vrede en veiligheid, dan zal een on-
verwacht verderf (totale ineenstor-
ting) hen overkomen zoals de weeën
een zwangere, en zij zullen het beslist
niet (kunnen) ontvluchten

‘Israëls Minister-President was daar?’

Jawel, en de Vice-President van Ame-
rika nam ook deel. Belangwekkend is,
dat Israël nu verbindingen legt met
Arabische staten. Dat was in de afge-
lopen 30 jaar ondenkbaar. Er wordt
gesproken over een nieuwe era (tijd)
in het Midden-Oosten. Een nieuwe
ontwikkeling, die kan leiden tot vre-
de, binnen een consistent akkoord.

‘Contouren van de eindtijd?’

De hele wereld snakt naar vrede en
eenheid. Men is druk bezig om dat te
bewerken buiten Jezus Christus om.
Dat moet ook zo zijn, want volgens
Openbaring 13 zal men verplicht het
beest aanbidden, en daarin de draak.
Babylon is vanaf de jaren ’70 vorige
eeuw herbouwd onder Saddam Hoes-
sein die zich een nieuwe Nebukadne-
zar waande.  

Woord vandaag

16 februari 2019
‘Studie in Soest boeiend.’

Daar eindigden we met overweging-
en over Babel. Het begin van Babel
was al bij Nimrod aanwezig. Hij was
een geweldig jager voor Jahweh. Hij
stichtte mogelijk Babel en de mensen
wilden daar blijven en zich een naam
maken. Jahweh had echter gezegd,
dat zij zich zouden vermenigvuldigen
en zich over de aarde verspreiden.
Dat deden zij niet.

‘Spraakverwarring?’

Dat gebeurde. Het woord verwarring
is afgeleid van de grondbetekenis van
Babel. Dat is: in-desintegratie, en

wanneer dat gebeurt, wanneer des-
integratie optreedt, valt iets snel of
langzaam uit elkaar. Zo ook de taal,
de mensen waren één van lip, zij had-
den één taal. Door dat te verwarren
ontstond verdeeldheid en de mensen
waren het oneens en verdeelden zich.

‘Gods wil.’

Ja, want God wilde, dat de mensheid
zich na Noach zou verspreiden over
heel de aarde. En dat zij zich zou ver-
menigvuldigen. Nu de mens eerst te-
gen Gods wil in ging, in Babel bleef,
een toren bouwde om een naam te
maken, verstoorde God dat. Ze wer-
den alsnog verstrooid over heel de
aarde. De volkeren kwa
men op aarde,
helemaal Gods plan.
 De lijn via Sem
loopt tot de Mes
sias Die zou komen.