Woord vandaag

4 december 2019

‘De liefde van Christus.’

Die werkt in ons hart. Naar anderen,
in feite iedereen, maar allermeest tot
de gezinsleden van het geloof. En dat
is het gebied waar de tegenwerker el-
ke keer weer stookt. Daartoe hebben 
wij de wapenrusting van God, die wij 
aandoen en met gebed en het woord
de tegenkrachten weerstaan. Staande
blijven in de macht van Zijn sterkte.
God heeft ons rijk gemaakt in Zijn gro-
te genade en daarbij ook de middelen
gegeven waarmee wij staande blijven.

‘Geestelijke strijd is gaande.’

In Zijn genade laat Hij ons veel zien in
de brieven van Paulus. Daardoor heb-
ben wij zicht, kracht en licht. Over de
onderschikking valt nog wel het nodi-
ge te zeggen. Dat is de juiste houding
van de gelovige. Christus onderschikt
Zich aan God; de man onderschikt zich
aan Christus, de vrouw aan de man. En
de kinderen aan de ouders, de werkne-
mer aan de werkgever. De ziel aan de
overheid (Romeinen 13:1-3) die boven 
de zielen gesteld is.

‘Dat is wel duidelijk zo.’

Als toelichting valt daar best het nodi-
ge bij op te merken. In huwelijken zou
de man liefhebben, zoals Christus de 
gemeente liefheeft. Dat roept als van-
zelf onderschikking bij de vrouw en de
gemeente op. In gemeenteleven geldt
wederzijdse onderschikking (Efeziërs 
5:21). En Paulus werkt dat specifiek uit 
in het gedeelte dat erop volgt. Ten on-
rechte wordt soms vanuit Efeziërs 5:21
gesteld, dat de man zich aan de vrouw
onderschikt, en de vrouw aan de man. 
Zo kun je dat niet uitwerken, want het 
botst met de volgende verzen waarin 
Christus duidelijke lijnen uitzet.

Woord vandaag

3 december 2019

‘Hij geeft Zich over voor ons.’

Dat is het geweldige van de liefde van 
Christus
. Die is groots en Paulus zegt:

..en daarnaast te kennen de kennis 
overstijgende liefde van Christus

                                       Efeziërs 3:19

In de Bijbel is kennen gemeenschap. In
wezen gaat het in Efeziërs 3 om Chris-
tus en Zijn liefde. Die is in ons hart, en
zou in ons hart wonen. Zou ons hart be-
heersen, opdat we het goede doen aan
allen en inzonderheid aan de gezinsle-
den van het geloof.

‘Dat is wat je merkt van binnenuit.’

De liefde van Christus is tegenoverge-
steld aan zelfzucht. Dat is zo menselijk,
en komt sterk naar voren in de laatste
dagen, zoals 2 Timotheüs 3 beschrijft:

weet dit nu, dat in de laatste dagen 
gevaarlijke era’s tegenwoordig zullen
zijn
                                           (vers 1)

Daar zitten we midden in. Vooral op 
geestelijk gebied. Mensen misleiden 
zichzelf en vervolgens anderen. Reli-
gieuzen zijn het gevaarlijkst. Juist in
het christusloze christendom zien we
dit voor ogen.

‘Door de geest geprofeteerd.’

En de tekst vervolgt met:

want de mensen zullen zijn: zelfzuch-
tig, geldzuchtig, grootsprekend, trots,
lasteraars….

Dat is nogal wat. In religie komen de-
ze zeer bedenkelijke dingen sterk aan
de oppervlakte. In ons hart werkt de
liefde van Christus
, die ons hart hard 
raakt. Niet, om dat hart te verwonden,
maar dat te vullen met Zijn belangelo-
ze liefde. Dat zal vrucht dragen en an-
deren bereiken.

Woord vandaag

2 december 2019

‘Door de dood van de Zoon.’

Ja, dat is de verzoening. Een wezenlijk
innerlijke verandering naar God toe. 
En door is doorheen, want het leven is 
opstandingsleven in Hem. Het is door
Zijn dood heen. En zo verzoent God vij-
anden met Zichzelf. God is geen vijand 
van de mens. Andersom wel. De mens 
is vijandig door zijn vleselijk denken. In
het hart van de mens zou verandering 
komen. Dat gebeurt door de inwerking
van de geest van God.

 ‘Niets te doen?’

Het is vrede vanuit God. De mens dankt
God en zo verandert het hart, door God 
gegeven. Geen vijandschap meer naar 
God toe. Dat werkt ook uit in de mense-
lijke relaties. Eerst verticaal (God-mens)
en dan horizontaal (mens-mens). Dat is 
de lijn die je in de Schrift leest. Als de ge-
nade doorwerkt in je leven kun je dit:

dus dan bewerken wij, als wij die era 
hebben, het goede voor allen, maar

allermeest voor de gezinsleden van
hetgeloof                        Galaten 6:10

‘Dat is een fijn woord.’

God werkt alles uit in ons leven en we
kunnen de genade doorgeven. We kun-
nen en willen het goede voor alle men-
sen, omdat we weten dat God Redder
van alle mensen is. En helemaal voor
de gezinsleden van het geloof. Overi-
gens een pracht uitdrukking: de gezins-
leden van het geloof
. Het gaat niet om
lidmaatschap van een organisatie. God
geeft geloof in de mate die Hij bedoelt.
We leven door het geloof van de Zoon
van God, Die Zichzelf voor ons geeft.

Woord vandaag

1 december 2019

‘God is liefde.’

Dat is voor ons, als gelovigen iets, dat
vast staat. Gods woord zegt dit; het is
waar en wij ondervinden het. De liefde
van God doordringt de Thora. Deze on-
derwijzing kon door Israël niet geprak-
tiseerd worden. Dat kwam doordat het  
vlees zwak bleek:

de geest is wel gewillig, maar het vlees
is zwak  
                  Mattheüs 26:41

Zo sprak de Heer tot Zijn discipelen. Zij
konden niet één uur met Hem waken 
in gebed. Ze beseften niet dat Hij diep 
ging lijden.

‘Israël kon de Thora niet houden.’

De Thora is heilig, rechtvaardig, goed.
De Thora is geestelijk. Dat schrijft Pau-
lus in Romeinen 7. Het vlees waar deze 
onderwijzing op gelegd is, bleek zwak.
Daarom bleek de mens niet in staat de
richtlijnen van de Thora te houden:

want de wet is geestelijk, maar ik ben 
vleselijk, verkocht onder de zonde
                                  Romeinen 7:14

Het probleem zit in het vlees dat onder
de zonde is. De bevrijdende kracht van
de geest van God doorbreekt dat.

‘Het evangelie is de kracht van God.’

Zo is dat, een heerlijk gegeven. God is
het, die mensen verandert. Het evan-
gelie draait om Hem en Zijn Zoon. Dus
ontvangen de mensen grote zegen als
gevolg van hun werk. God was in Chris-
tus de wereld met Zich verzoenend. In
2 Corinthiërs 5 lezen wij dat heerlijke 
goede bericht. Door kruis en open graf
klinkt de verlossing door. Vijanden ver-
anderen in vrienden door de dood van
de Zoon: de liefde van de Vader.

Woord vandaag

30 november 2019

‘Geloven en gehoorzamen.’

Dat is anders dan onder de Thora (wet)
die aan Israël was gegeven. Daar ging
het om opgelegde regels waaraan men
zich moest houden. Zo niet, dan volgde
daar de sanctie met eventueel uitslui-
ting. Of dat altijd toegepast werd, is de
vraag. De tien woorden, die we gister-
avond in de studie in Soest lazen, spre-
ken van onderlinge liefde. De naaste 
geen schade toebrengen. Het is verras-
send te lezen wat bezoeken betekent.

‘God bezoekt de ongerechtigheid.’

Dat heeft een zware en nare klank ge-
kregen in de afgelopen honderden ja-
ren. Alsof Jahweh (God) het derde en 
vierde geslacht straft op grond van ge-
drag van de voorouder(s). Het woord 
paqad (Hebreeuws) betekent eigenlijk 
opzoeken: wat niet goed is, opzoeken 
en wegdoen. Hij straft dus niet steeds 
de geslachten, maar zoekt het kwaad 
op om het weg te nemen.

‘Ja mooi zeg, heel anders.’

Zo zijn er meer woorden die binnen
bepaalde kringen te zware invulling
kregen. De woorden wraakvergelden
vervloeken, et cetera. In de Schrift blij-
ken deze zó anders te zijn dan de drei-
ging die erin gelegd werd. God is een
liefdevol God en is uit op herstel, red-
ding van de mens. Gods genade is zon-
der voorwaarden – om niet. De gerich-
ten of oordelen van God zijn nooit een
doel op zich; ze zijn tot correctie. We
zijn op weg naar totale heerlijkheid!