Woord vandaag

3 juli 2020

‘Hij roept ons.’

Zijn liefdevolle roepstem klinkt: goed
nieuws, dat via Paulus ons bereikt. In 
elke brief lees je opnieuw:

genade en vrede voor jullie van God, 
onze Vader, en de Heer Jezus Christus

Zo komt Gods liefde naar je toe, het is 
niet te missen. Zodat, als je een brief 
van de apostel gaat lezen, direct in je
hart de woorden ‘Vader, dank U wel’
opkomen.

‘Zo ervaar ik dat ook.’

En dat is altijd zo, wanneer je als gelovi-
ge, als lid van het lichaam van Christus,
dat leest. Wat ook gebeurde in je leven;
je bent gezegend. En de genade en de 
vrede van God blijven staan. Het is wat
je zo nodig hebt, dagelijks. In je leven is
veel tegenslag, moeite, pijn, zorg, licha-
melijk ongemak. God is heel dicht nabij
en veroordeelt je nooit

‘Ja, fijn, zo zegt Romeinen dat.’

We zijn buitengewoon bevoorrecht, en
dat vergeten we zo snel. In deze wereld
is, ook op religieus/godsdienstig terrein
heel veel dat zich positief aandient. We
zien, dat steeds meer blijkt hoe lijnen 
lopen en erg veel gewoon niet kosjer is. 
Je in Zijn genade gered weten; zo geeft
dat je diepe vrede en rust in je hart.
Hij voorziet in wat nodig is, vandaag.

Woord vandaag

2 juli 2020

‘God kiest uit.’

Ja, er zijn heel wat christenen en gelo-
vigen die dat weg willen poetsen. We 
zagen gisteren, dat Gods woord ervan 
getuigt. In het deel van Romeinen dat 
de absolute soevereiniteit van God be-
spreekt, staat dit:

hen die overeenkomstig Zijn voorne-
men geroepen zijn
            
                                   Romeinen 8:28

Dat zijn u, jij en ik. Eerst was daar Zijn 
unieke voornemen.

‘Daar passen wij in.’

Nou en of! Wij zijn geroepen door God.
Dat wij het evangelie van genade zou-
den horen; dat had Vader bepaald. Dat
wij er gehoor aan gaven, werkte Hij in
ons uit. Alles, God kent geen toeval. In 
Zijn plan ligt het vast. Onderbouwing is:

want die Hij tevoren gekend heeft, die 
heeft Hij tevoren bestemd om aan het
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn

                                Romeinen 8:29a

‘Ja heerlijk, zo is het.’

Het gaat nog verder, want tevoren ken-
nen en bestemmen was in Gods hand,
maar ook:

en hen die Hij tevoren bestemd heeft,
die roept Hij ook, en die Hij roept, die
rechtvaardigt Hij ook, en hen die Hij 
rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook
                                  Romeinen 8:30

Alles is zeker, alles is in genade, alles is
in Gods liefdevolle hand.

Woord vandaag

1 juli 2020

‘God kiest in liefde.’

Paulus wijdt daar het gedeelte Romei-
nen 8:30-9:29 aan. Sommigen willen de
gedachte van uitkiezen wegredeneren.
Dat doen zij omdat de uitverkiezing de
leerregels van ‘Dordt’ tegen de remon-
stranten beheerst. De crux is, dat men 
het begrip aion/olam niet als tijdperk 
zag, maar als eeuwigheid. Dan is de uit-
kiezing van eeuwigheid af (wat dat ook
mag zijn) en tot in eeuwigheid

‘Dat maakt het zo anders, liefdeloos.’

Zo opgevat wordt het een wrede wille-
keur. Iets dat lijkt op een andere religie
die in onze dagen sterk opkomt. Bijbels 
gezien kiest God Zijn volk Israël uit, als 
je dat wil wegredeneren moet je heel 
wat teksten schrappen. God kiest de le- 
den van het lichaam van Christus; daar-
voor geldt eveneens: wil je dat wegrede-
neren zul je wel wat moeten wegdoen in
de brieven van Paulus.

‘Dat is wel zo, ja.’

Hij zei tegen Zijn discipelen:

Jullie kozen niet Mij, maar Ik koos jullie
en Ik bestem jullie , opdat jullie uitgaan
en veel vrucht dragen
                                      Johannes 15:16a

En tegen ons als leden van het lichaam:

Gezegend is de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus, Die ons zegent met
iedere geestelijke zegen te midden van 
de hemelingen in Christus, zoals Hij ons 
uitkiest in Hem vóór de neerwerping 
van de wereld    
            Efeziërs 1:3,4

Gods woord getuigt van uitkiezen door
God, de Vader.                                       

Woord vandaag

30 juni 2020

‘Lid van het lichaam van Christus.’

Enorm voorrecht, en puur genade. In
ons was en is geen enkele aanleiding
om ons uit te kiezen. Het gaat -net als
bij Israël- om Gods kiezende liefde.
Dat is géén willekeur; wanneer dat de
reactie is, zit daar menselijk denken
achter. We hebben geen vrije wil, God,
de Vader, bepaalt alles. ‘Ik heb Jakob
lief; Esau zet Ik op de tweede plaats’.

‘Gedrag bepaalt niet.’

Paulus merkt op, dat het verkiezend 
voornemen van God bepaalde:

want, nog niet geboren, noch iets 
goeds of slechts gedaan,…. werd tot
haar (Rebekka) gezegd: de grotere 
zal de mindere als slaaf dienen 
                          Romeinen 9:11,12

Paulus schrijft dit als toelichting bij de
keuze van Jahweh van Israël als volk.
In Romeinen 9:1-5 noemt hij de zegen
die aan Israël is gegeven en niet wordt
weggenomen door God.

‘Gods soevereiniteit.’

Romeinen 8:30-39 spreekt daarvan als
het over ons als individuele gelovigen
gaat. Romeinen 9:1-29 als Israël en de
volkeren in beeld zijn. Het hart van de-
ze machtige brief klopt van Gods eigen
handelen met ons en met de volkeren.
Niemand oefent invloed erop uit; God 
Zelf werkt soeverein in liefde + genade
.
Het hangt niet van ons willen, kunnen 
of wat ook af; alleen van onze Vader. 

Woord vandaag

29 juni 2020

‘God overziet de eindtijd.’

Alles is in Zijn machtige Vaderhand. Het
totale wereldgebeuren, maar ook onze
levens. Van dag tot dag, van uur tot uur,
van minuut tot minuut. Zo ver gaat het,
dat Vader ons al kende toen wij nog niet
geboren waren:

Uw ogen zagen mijn embryo
En zij werden allen geschreven in Uw

boekrol, de dagen, zij werden gevormd
toen niet één daarvan voorbij was
                                         Psalm 139:16

‘Vader kende al mijn dagen al.’

En wist wat daarin zou gebeuren; al de
ervaringen, al de blijdschap, de tegen-
slagen, de voorspoed, de vreugde, het 
verdriet, al onze emoties. Hij gaat mee 
met ons en is nauw bij je leven betrok-
ken. Daar kan geen mens aan tippen.
Christus Jezus kent al de leden van Zijn
lichaam. Op aarde, toe Hij Zijn discipe-
len riep, wist Hij wie dat waren. Hij, in
Zijn liefde, trok met ze op.

‘We zijn bevoorrecht met Hem.’

Hij is het Die met liefde naar Zijn leden
kijkt. Zal ze nooit uit Zijn hand loslaten:

want niemand haat ooit zijn eigen 
vlees, maar voedt en koestert het,
zoals ook Christus de uitgeroepen
gemeente, omdat wij leden zijn van
Zijn lichaam
     Efeziërs 5:29,30

Wanneer Vader al onze dagen al kent
voordat ze zijn, hoe zal Christus Jezus 
ons liefhebben als Zijn leden!