Woord vandaag

14 februari 2020

‘Het was heftig in Nazareth.’

In hun dagen zagen Elia en Elisa onge-
loof in Israël. Dat was in de synagoge 
in Nazareth ook zo:

en allen in de synagoge werden met
woede vervuld toen zij dit hoorden, en
zij stonden op, dreven Hem de stad 
uit en brachten Hem op de top van de
berg waarop hun stad gebouwd was
                                      Lucas 4:28

Het leest als een spannend verhaal, in
het leven van de Heer gebeurde dit.

‘Men accepteerde Hem niet.’

Wat Hij sprak was de reden dat ze zó 
fel reageerden. Op die manier Schrift
uitleggen? Nee, dat kon niet, in hun
hart aangesproken kwam vrome woe-
de naar buiten en men wilde Hem do-
den, niets minder dan dat:

…om Hem van de steilte af te werpen
                                    
  Lucas 4:29

Verwerping, om het woord dat Hij tot
Zijn eigen volk -nota bene- sprak. Zo is 
het maar al te waar, dat een profeet in 
de eigen vaderstad …. juist. 

‘Toch ging Hij toen weg.’

Het ongeloof in de harten was duidelijk
geworden. De Heer vertrok:

maar Hij liep midden tussen hen door 
en ging weg

                                        Lucas 4:30

Het was Zijn tijd nog niet. Mensen kun-
nen kwade bedoelingen hebben, maar:

…terwijl Hij onderwijs gaf op het tem-
pelterrein, greep niemand Hem omdat 
Zijn uur nog niet gekomen was
                                    
Johannes 8:20

Pas toen het de juiste -door de Vader
bepaalde- tijd was, werd Hij overgele-
verd om gekruisigd te worden.

Woord vandaag

13 februari 2020

‘Tragisch, wat Hem overkwam.’

Hij werd door de Zijnen niet aange-
nomen, schrijft Johannes. Dat blijkt
uit het vervolg:

Hij zei: voorwaar Ik zeg jullie, dat 
geen profeet welgevallig is in zijn
vaderstad. Maar Ik zeg jullie naar
waarheid: Er waren veel weduwen
in Israël in de dagen van Elia, toen
de hemel 3 jaar en 6 maanden ge-
sloten was, zodat een grote hong-
ersnood kwam over heel het land
                                   Lucas 4:24,25

Bekende geschiedenis.’

Zeer zeker was dat bij de luisteraars
erg bekend. Elia was een zeer groot
profeet en wordt nog steeds als zo
gezien onder de Joden. De Heer zei:

..en naar geen van hen werd Elia ge-
zonden, maar wel naar Zarfath bij
Sidon, naar een vrouw, een weduwe 

                                    Lucas 4:26

Dit zette ze aan het denken. Elia in de 
hongersnood naar een weduwe bui-
ten het land gestuurd.

‘De Heer zei nog meer toch?’

ook waren er veel melaatsen in Is-
raël in de tijd van de profeet Elisa,
en geen van hen werd gereinigd,
maar wel Naäman de Syriër
                                      Lucas 4:27

Nu begrepen ze wel wat Hij bedoelt.
Ze wilden Hem niet meer horen, deze
Schriftuitleg stond ze niet aan. Het is
waar wat Hij zei: niet welgevallig in de
eigen vaderstad
. En Hij was nota bene
veel groter profeet dan Elia of Elisa.

Woord vandaag

12 februari 2020

‘Hij sprak met genade.’

Hij las voor uit Jesaja 61:

..om gevangenen vergeving te herau-
ten, en blinden het gezicht te geven, 
om neergebogenen met vergeving te
laten gaan en een aangenaam jaar 
van de Heer te herauten…

                                     Lucas 4:18b-19

Het koninkrijk stond op aanbreken; 
er restten nog een kleine 10 jaar, dan
zou het zo ver zijn!

‘Men verwachtte veel.’

Alle ogen in de sjoel waren op Hem
gericht:

..toen begon Hij te zeggen: ‘dit Schrift-
woord is heden in jullie oren vervuld’
                                     Lucas 4:21

Daarmee zei Hij dat Hij de beloofde 
Messias is. De luisteraars verbaasden 
zich over de woorden van genade en
vroegen zich af: 

..is dit niet de zoon van Jozef?
                                     Lucas 4:22b

‘Men verwonderde zich.’

Hij kende de harten en ging daarom 
verder en legde feitelijk hun innerlijk
bloot. Het ging om ongeloof. Hij zei:

ongetwijfeld zullen jullie Mij deze 
gelijkenis voorhouden: Arts, genees
jezelf! Al wat in Kapernaüm gebeur-
de, zoals wij hoorden, doe dat ook 
in je vaderstad!
                                      Lucas 4:23
Ze geloofden niet dat Hij het was. Hij 
wist het en vervolgde scherp, het lij-
den was daar; Hij droeg het. 

Woord vandaag

11 februari 2020

‘Hij sprak scherp in de synagoge.’

In Lucas 4:17 lees je vervolgens:

…en Hij stond op om te lezen, en aan
Hem werd de boekrol van de profeet
Jesaja gegeven; toen Hij de boekrol
opengedaan had, vond Hij de plaats
waar geschreven staat:…

Hij zocht bewust op wat Hij wilde le-
zen. En past dat op Zichzelf toe:

de geest van de Heer is op Mij, om-
dat Hij Mij gezalfd heeft…
                                        
Lucas 4:18a‘

Wanneer was Zijn zalving?’

Dat was bij Zijn doop in de Jordaan.
Hij was verwekt door heilige geest bij
Mirjam (Maria), maar kreeg een extra
toedeling voor Zijn bediening:

Hij heeft Mij gezonden om armen het
evangelie te verkondigen, om te gene-
zen die gebroken van hart zijn….
                                         Lucas 4:18b

Dit betreft: het evangelie van het Ko-
ninkrijk dat volgens Daniël 2:44 uit de
hemelen op aarde komt.

 ‘Hij sprak indringend.’

Deze profetie over de Messias (Gezalf-
de) paste Hij op zichzelf toe Hij zei dat 
Hij gezalfd is door Jahweh. Dat zal on-
getwijfeld bij de hoorders opgevallen 
zijn. En wat Hij nu nog steeds doet, is
het helen van gebroken harten. Hij zal
als geen ander troosten door de heili-
ge geest (de andere trooster) via Zijn 
woord van genade. God is het, Die vol-
gens Romeinen 8:28 alles doet samen-
werken tot wat goed is
.

Woord vandaag

10 februari 2020

‘Nicodemus geloofde wel.’

In de dagen dat de Heer op aarde liep
geloofden sommigen. Velen kwamen
op de tekenen en wonderen af. Zo ge-
zien is het net de afgelopen 2000 jaar.
Mensen komen op allerlei spectaculai-
re manifestaties af. Zodra het woord 
echt open gaat heb je veel minder die
komen. Zelfs de eigen broers van de
Heer geloofden niet. 

‘Een profeet in eigen stad…’

Dat zag je na de beproeving door de
tegenwerker, toen Hij Zijn aardse be-
diening startte. Eerst lezen we nog:

 en Jezus keerde in de kracht van 
de geest terug naar Galilea, en het
gerucht omtrent Hem verspreidde 
zich in heel de omgeving 
                                         
Lucas 4:14

Zo kan het gaan, ook vandaag. Men 
hoort iets nieuws en komt erop af.

‘Een nieuweling komt naar voren.’

En Hij bleek echt wat te zeggen:

Hij Zelf leerde in hun synagogen en
werd door allen verheerlijkt
                                         Lucas 4:15

Zoals Hij sprak had nog nooit iemand
gesproken. Hij werd erom geëerd. En 
even later kwam Hij in Nazareth zelf
waar Hij niet geboren was, maar wel
opgegroeid. Zijn eigen omgeving: 

……en ging overeenkomstig Zijn 
gewoonte op de sabbatdag in de

synagoge…                      Lucas 4:16

Toen begon ook het lijden voor Hem.