Woord vandaag

Moge de God nu van de 
volharding en van de 
vertroosting jullie geven 
hetzelfde gezind te zijn tot 

elkaar, in overeenstemming
met Christus

         Romeinen 15:5

Het in overeenstemming met
Christus
wijst op wat in vers 4
staat. Hij behaagde Zichzelf
niet, maar deed de wil van de
Vader. Ondanks de spot, hoon,
beledigende woorden en acties
van het volk en de soldaten.
Ootmoed karakteriseerde Zijn
gang, Hij onderging dat en is nu
verheerlijkt aan de rechter(hand)
van Zijn Vader. Die eer en grote
heerlijkheid zal toenemen als
de tijd vordert. Die is altijd in
het voordeel van God Zelf, Die
de tijd schiep. De Zoon zal, na
Zijn lichaam tot Zich te hebben
verzameld, Zijn gezegende
voeten op de Olijfberg zetten.
Dan wordt alles anders.

Woord vandaag

Moge de God nu van de 
volharding en van de 
vertroosting jullie geven 
hetzelfde gezind te zijn tot 

elkaar, in overeenstemming
met Christus

         Romeinen 15:5

God geeft door Zijn Schriften en
geest, kracht tot volharding. In
een mooie beeldspraak kan Hij
daarom zo genoemd worden.
En Hij is de God van alle troost
en vertroosting. Opnieuw door
de Schriften, de verwachting die
ze geven, het uitzicht op grote
veranderingen ten goede. Voor
ons, Israël en heel de mensheid.
Bij de ekklesia in Rome ontbrak
kennelijk de eensgezindheid.
Het is wel zo, dat alle gelovigen
dezelfde geest ontvingen, maar
dat garandeert nog niet, dat zij
altijd hetzelfde gezind zijn.
Daarvoor is nodig, dat zij de
gezonde voeding van het juiste
evangelie (van genade) krijgen.
Verschillende evangeliën in 1
huis leiden tot tegenstrijdige
gezindheid.

Woord vandaag

opdat wij, door de volharding 
en door de vertroosting van 
de Schriften de verwachting 
hebben         
Romeinen 15:4

De verwachting die Tenach (OT)
gaf, was dat de Messias van het
volk Israël Zijn koninkrijk op aarde
zou oprichten. Als Hij komt, Jezus
de Christus, zal Hij als Opgestane
vanuit Israël een onvernietigbaar
koninkrijk vestigen. Alle volkeren
zullen onder Israël ressorteren.
De verwachting die wij als leden 
van het lichaam van Christus zien,
is de bazuin van God. Paulus had 
in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 dit
bekendgemaakt. Na het uitroepen
komt dan het wegroepen
Onze toekomst ligt te midden van
de hemelsen. Ons dienstwerk gaat
daar, in volkomenheid, verder. Nu
al mogen wij ons voorbereiden, de
Heer maakt je gereed, dag in, dag 
uit, voor die heerlijke toekomst.