Woord vandaag

En zoals zij God niet toetsen – 
om Hem te erkennen, 
geeft God hen over aan een 
onbewaarde denkzin, om te 
doen wat niet past
             Romeinen 1:28

Mensen nemen, in de afdwaling, 
niet langer God en Zijn woord als
uitgangspunt. Zij toetsen wat in 
de schepping voorhanden is aan 
hun eigen filosofie, of alleen aan 
wat zij waarnemen in de materie.  
Men verlaat -bewust- wat God in
Zijn wijsheid bekendmaakt. 
God geeft hen over – wetmatig-
heid die optreedt. Hun denken is
niet langer gekaderd in wat God 
onthult, en schiet alle kanten op.
Dat leidt tot gedrag dat afwijkt;
dat beschadigt mensen. Bovenal 
is dat niet tot eer van God en Zijn
geliefde Zoon.
Gods verontwaardiging blijkt, en 
in de nabije toekomst zal die qua
omvang, impact veel groter zijn.
Omdat dan de tijd van genade 
van God voorbij is. Maar, ook in 
die tijd zullen mensen de Redder 
Jezus Christus leren kennen! 

Woord vandaag

Genade voor jullie en vrede van 
God, onze Vader, en de Heer 
Jezus Christus.
     2 Thessalonicenzen 1:2

Deze woorden die evangelie
spreken staan altijd voorop in
Paulus’ brieven. Genade is wat
je niet verdient en toch krijgt.
De genade zien we ook in wat
de arbeiders die begonnen op
het elfde uur kregen: 1 dagloon.
De genade zien we bij Paulus in

Romeinen 11:29:
Want de genadegaven en de
roeping van God: onberouwelijk.

Wat eens in genade geschonken
is neemt Vader nooit meer terug.
Zo is God. Zo is Zijn liefde.

Woord vandaag

Paulus, Silvanus en Timotheüs, 
aan de uitgeroepen gemeente 
van de Tessalonicenzen in God, 
onze Vader, en de Heer Jezus 
Christus.
       2 Thessalonicenzen 1:1

Samen met zeer betrouwbare,
meewerkende broeders schrijft
Paulus de tweede aan gelovigen
in Thessaloniki. Ook hier lees je:
in God, de Vader, zijn. Wat een
plaats is dat! Te zijn in de Vader
Die liefde is. Dat besef leidt ertoe,
dat je kunt bidden: Abba, Vader!
De geest van zoon is het, die je in
diep vertrouwen geeft in de Vader.
De Heer Zelf bad in Gethsémané
die woorden, en voegt toe: ‘Vader
niet mijn wil maar de Uwe!’
Onze God en Vader bepaalt onze
dagen en wat daarin gebeurt. Ons
leven is te allen tijde in Zijn hand.

Woord vandaag

‘We verwachten heerlijkheid.’

Dat gaat zeker komen, het zicht
van Israël is al geweldig. De aard-
se zegen staat vast, die zal hen
toevallen als de Messias Jezus
aanwezig is. Hij, de Koning van
de koningen en Heer van de he-
ren, zal hen op hun plaats zetten.

‘Voor ons de grote verwachting.’

Paulus geeft dat aan in Efeziërs:

In Hem ook zijn wij door loting
aangewezen, wij die tevoren be-
stemd zijn…opdat wij zijn tot lof-
prijs van Zijn heerlijkheid, die een
voorverwachting hebben in de
Christus
             Efeziërs 1:11,12

Die verwachting is eerder dan Is-
raëls verwachting. Paulus schreef
dat: 1 Thessalonicenzen 4:15-18,
in zijn eerste brief.