Woord vandaag

‘Genade en verzoening.’

Dat zijn de hoofd-woorden van 
de boodschap voor onze tijd. 
Het is het beheer van de genade
van God (Efeziërs 3:2) waar we 
nog steeds in leven. De brieven 
voor deze tijd beginnen met:

genade voor jullie en vrede van
God, onze Vader en van de Heer
Jezus Christus


Of soms iets andere bewoording-
en. Maar genade en vrede klinkt
zonder meer.

‘Ja, genade en verzoening.’

Dat is de kern. De verzoening die
door de dood van de Zoon is ge-
geven door God – aan ons. Maar
dat niet alleen, de wereld blijkt 
daarin betrokken:

God was in Christus de wereld 
met/tot Zich verzoenend en re-
kent hun de krenkingen niet toe
                    2 Corinthiërs 5:19

Het blijkt, dat Gods liefde Zich 
buigt naar alle mensen.

‘Geven is kenmerk.’

Uit Zijn liefde gaf God Zijn Zoon
en dat betrof -nogmaals- de he-
le wereld:

want als hun verwerping verzoe-
ning van de wereld is

                        Romeinen 11:15

Opnieuw zien we, dat de verzoe-
ning de wereld betreft. Het gaat
veel verder dan de grenzen van 
het land en betreft alle natiën.
Het is vrede! God houdt van je! 

Woord vandaag

2 juli 2020

‘God kiest uit.’

Ja, er zijn heel wat christenen en gelo-
vigen die dat weg willen poetsen. We 
zagen gisteren, dat Gods woord ervan 
getuigt. In het deel van Romeinen dat 
de absolute soevereiniteit van God be-
spreekt, staat dit:

hen die overeenkomstig Zijn voorne-
men geroepen zijn
            
                                   Romeinen 8:28

Dat zijn u, jij en ik. Eerst was daar Zijn 
unieke voornemen.

‘Daar passen wij in.’

Nou en of! Wij zijn geroepen door God.
Dat wij het evangelie van genade zou-
den horen; dat had Vader bepaald. Dat
wij er gehoor aan gaven, werkte Hij in
ons uit. Alles, God kent geen toeval. In 
Zijn plan ligt het vast. Onderbouwing is:

want die Hij tevoren gekend heeft, die 
heeft Hij tevoren bestemd om aan het
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn

                                Romeinen 8:29a

‘Ja heerlijk, zo is het.’

Het gaat nog verder, want tevoren ken-
nen en bestemmen was in Gods hand,
maar ook:

en hen die Hij tevoren bestemd heeft,
die roept Hij ook, en die Hij roept, die
rechtvaardigt Hij ook, en hen die Hij 
rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook
                                  Romeinen 8:30

Alles is zeker, alles is in genade, alles is
in Gods liefdevolle hand.

Woord vandaag

2 juni 2020

‘De koninkrijksgemeente.’

De uitdrukking komt als zodanig niet 
in de Schrift voor. Je kunt wel zeggen, 
dat het gaat om geroepenen. Zij had-
den gehoor gegeven aan het evangelie 
van het koninkrijk, zoals dat ook door
Johannes de doper, en de Heer Jezus 
Zelf verkondigd was. Zij riepen: bekeer
je, want het koninkrijk van de hemelen
is nabij gekomen
. De Koning liep te 
midden van Zijn volk rond. 

‘Zij verwierpen Hem.’

Men wilde dat Hij hen zou verlossen 
van het juk van de Romeinen. Maar 
daar gaf Hij geen aanleiding voor. Hij 
riep niet op tot een revolutie tegen 
de gevestigde orde van die dagen. Hij 
zei eerder dat zij aan de keizer zouden
geven wat moest, dus belastingen be-
talen die de keizer oplegde. Ze riepen 
nog ‘hosanna’ (red ons toch) vlak voor-
dat Hij gekruisigd werd. 

‘Petrus verkondigt ook het koninkrijk.’

Dat was helemaal conform Tenach. 
De profeten spraken van de Messias 
die Koning over hen zou zijn. Hij was 
gekomen; en na Zijn opwekking uit de
doden had Hij de leerlingen verteld, in 
de 40 dagen vanaf Pesach tot Shavuot 
wat het koninkrijk van God betreft. Zij 
zouden in heilige geest gedoopt wor-
den, zoals Hij zei en in de opperzaal 
aangekondigd had. Dit was uitsluitend 
in verband met Israël gezegd, met het 
oog op het komende aardse koninkrijk.