Woord vandaag

‘Geborgen in Hem.’

Ware toevlucht, barmhartigheid, gena-
de, warmte vind je bij God, de Vader.
Hij is je toegenegen en veroordeelt je
niet. Mensen zijn meestal veel harder
dan de God en Vader die ze kennen. 
In wezen is Vader liefde. Zijn hart zul
je in het evangelie dat Paulus brengt, 
steeds weer tegenkomen. De onderlig-
gende reden voor al wat hij schreef, is
de liefde van de Vader.

‘Dat is zo, fijn om te lezen.’

De liefde van Christus is het, die Paulus
drong om te schrijven, te spreken, men-
sen te bemoedigen, medewerkers te in-
strueren, et cetera. De kracht van God 
werkte bijzonder in hem. Ook dat is de
genade, zoals hij zelf opmerkte:

want in de genade van God ben ik wat 
ik ben en Zijn genade aan mij was niet
tevergeefs; integendeel, ik heb mij meer
ingespannen dan zij allen, niet ik echter,
maar de genade van God die met mij is
                           1 Corinthiërs 15:10

‘Het draait om Zijn genade.’

Zoals in alles. De mensen kunnen dat
soms moeilijk aannemen, omdat de ei-
gen kracht dan geen rol meer kan spe-
len. Dan valt geen eer meer te behalen 
aan hun prestaties, ze zullen later met 
lege handen staan. Pas wanneer de ge-
nade van God 
de kracht is, zullen de in-
spanningen beloning ontvangen op het 
erepodium (bema). En zullen de gelovi-
gen erkennen dat het Zijn werk was.

Woord vandaag

2 juli 2020

‘God kiest uit.’

Ja, er zijn heel wat christenen en gelo-
vigen die dat weg willen poetsen. We 
zagen gisteren, dat Gods woord ervan 
getuigt. In het deel van Romeinen dat 
de absolute soevereiniteit van God be-
spreekt, staat dit:

hen die overeenkomstig Zijn voorne-
men geroepen zijn
            
                                   Romeinen 8:28

Dat zijn u, jij en ik. Eerst was daar Zijn 
unieke voornemen.

‘Daar passen wij in.’

Nou en of! Wij zijn geroepen door God.
Dat wij het evangelie van genade zou-
den horen; dat had Vader bepaald. Dat
wij er gehoor aan gaven, werkte Hij in
ons uit. Alles, God kent geen toeval. In 
Zijn plan ligt het vast. Onderbouwing is:

want die Hij tevoren gekend heeft, die 
heeft Hij tevoren bestemd om aan het
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn

                                Romeinen 8:29a

‘Ja heerlijk, zo is het.’

Het gaat nog verder, want tevoren ken-
nen en bestemmen was in Gods hand,
maar ook:

en hen die Hij tevoren bestemd heeft,
die roept Hij ook, en die Hij roept, die
rechtvaardigt Hij ook, en hen die Hij 
rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook
                                  Romeinen 8:30

Alles is zeker, alles is in genade, alles is
in Gods liefdevolle hand.

Woord vandaag

2 juni 2020

‘De koninkrijksgemeente.’

De uitdrukking komt als zodanig niet 
in de Schrift voor. Je kunt wel zeggen, 
dat het gaat om geroepenen. Zij had-
den gehoor gegeven aan het evangelie 
van het koninkrijk, zoals dat ook door
Johannes de doper, en de Heer Jezus 
Zelf verkondigd was. Zij riepen: bekeer
je, want het koninkrijk van de hemelen
is nabij gekomen
. De Koning liep te 
midden van Zijn volk rond. 

‘Zij verwierpen Hem.’

Men wilde dat Hij hen zou verlossen 
van het juk van de Romeinen. Maar 
daar gaf Hij geen aanleiding voor. Hij 
riep niet op tot een revolutie tegen 
de gevestigde orde van die dagen. Hij 
zei eerder dat zij aan de keizer zouden
geven wat moest, dus belastingen be-
talen die de keizer oplegde. Ze riepen 
nog ‘hosanna’ (red ons toch) vlak voor-
dat Hij gekruisigd werd. 

‘Petrus verkondigt ook het koninkrijk.’

Dat was helemaal conform Tenach. 
De profeten spraken van de Messias 
die Koning over hen zou zijn. Hij was 
gekomen; en na Zijn opwekking uit de
doden had Hij de leerlingen verteld, in 
de 40 dagen vanaf Pesach tot Shavuot 
wat het koninkrijk van God betreft. Zij 
zouden in heilige geest gedoopt wor-
den, zoals Hij zei en in de opperzaal 
aangekondigd had. Dit was uitsluitend 
in verband met Israël gezegd, met het 
oog op het komende aardse koninkrijk.