Woord vandaag

Want niet wat ik wil, het goede, 
doe ik, maar wat ik niet wil, het 
kwade, dat breng ik in de praktijk.

   Romeinen 7:19

Dit is de hopeloze situatie van 
iemand die onder de wet (Thora)
van Mozes wil leven. In de eigen
kracht. Je wil wel het goede doen,
maar het kwade praktiseer je. In
het leven van Saulus was dat ook
zo. En in het geloofsleven kan dat 
zelfs ook zo zijn. Daar waar een 
mens op eigen vlees vertrouwt is
het gegarandeerd mis. Uiterlijk is
weinig opvallends, maar innerlijk
is de steun en toeverlaat niet God
en Zijn Christus, maar vlees. Door
Jeremia is gezegd, dat het niet op
God gericht is, maar anders.

Woord vandaag

Want ik weet, dat het goede 
geen woning maakt in mij 
(dat is, in mijn vlees), want 
het willen is voorhanden in 
mij, het uitstekende 
effectueren echter niet.

             Romeinen 7:18

Mensen zijn wel in staat om bij
gelegenheid goed te doen. En
het punt is hier: woning maken.
Het vlees verhindert, dat het 
goede ook woning maakt in de
mens. En daarmee zit de mens
klem, want als men de principes 
van Thora hoort wil men goed
zijn en het goede doen. Maar in
de praktijk lukt het niet. 
Men is goedwillend, de praktijk
is anders. Wat uitstekend is 
ook doen? Dat gaat niet lukken. 
Romeinen 5:5 zegt: liefde van
God is in ons hart uitgegoten
door heilige geest.
 Paulus zal in
Romeinen 8 terugkomen op de
geest van God. Die maakt wel 
woning in ons. 

Woord vandaag

Thans bewerk ík het echter niet 
langer zelf, maar de zonde die 

in mij inwoont.
    Romeinen 7:17

De inwonende zonde. Dat is het
grote probleem. Dat geldt óók 
voor degene die gelooft en zelf,
in eigen kracht, onder de Thora
wil leven. Natuurlijk kunnen de
gelovigen nog zondigen. Als een 
gelovige toch de wet wil houden
zal hij/zij bedrogen uitkomen. 
De wet richt de aandacht van de 
mens op wat niet mag, de zonde.
Daardoor krijgt die zonde vanzelf
de overhand, op zijn minst in het
innerlijk, het denken. De invloed
ervan op het leven neemt dan erg
toe. Richt het goede nieuws van 
het evangelie ons niet op God en
Zijn Christus? ‘Vader dank U wel,
laat mijn leven tot Uw eer zijn. 
Dank U voor de rijke genade van 
en in Uw Zoon.’ 

Woord vandaag

Indien ik nu dat doe wat ik niet 
wil, beaam ik van de wet dat 
zij uitstekend is.
    Romeinen 7:16

Deze mens erkent dat Thora zelfs
uitstekend is. Niet in staat om uit
eigen kracht te doen wat Thora 
gebiedt. Dat toont aan: de mens
is zondaar en zwak. Thora is goed,
rechtvaardig, heilig, geestelijk, ja
uitstekend. De mens die probeert
te doen wat God zegt, blijkt dat 
niet te kunnen. Je wil uitstekend 
doen en handelen. Maar, je doet
anders; juist dat wat je haat, wat
je echt niet wil. Ziehier de zwakte 
van de mens; ook voor gelovigen 
kan het jaren duren voor ze dat in
werkelijkheid erkennen. Opnieuw:
het kruisigen van Jezus Christus is
beslissend geweest, ook voor de
oude vrome mens. Radicaal einde
aan gemaakt. Dat erkennen en zo
leven kan alleen door de geest van
God
. Geen andere mogelijkheid.

Woord vandaag

Want wat ik uitwerk ken ik 
niet, want niet wat ik wil, dat 
bedrijf ik, maar wat ik haat, 
dat doe ik.

     Romeinen 7:15

In dit vers en de volgende lees
je hoe iemand leeft die graag 
tot eer van God wil zijn. Maar,
deze realiseert zich niet wat 
het kruisigen van de Heer Jezus
Christus betekent. Romeinen 6
spreekt daarvan. Tezamen met
Hem gekruisigd, dat is de oude
mens. Het leven kan alleen tot
Gods eer zijn door het nieuwe
leven van Christus in je. Als je 
een gelovige bent. Dat leven is
door de geest van God
. Als je
probeert de Thora te houden (in
eigen kracht), dan besef je niet
wat mede gekruisigd zijn met  
Christus betekent. En zul je net
als een ongelovige de ervaring
hebben die Paulus beschrijft.