Woord vandaag

16 januari 2019
‘God heeft alles in Zijn hand.’

Alle tegenstand, weerspannig-, onge-
zeglijkheid; het is er en moet er zijn, in
Zijn plan. De uiterst verbazende of
verbijsterende uitspraak van Jesaja de
profeet is: God is de schepper van het
kwaad
. Jesaja 45:7 is niet zomaar uit-

gesproken. Geen losse, gekozen tekst
om je gelijk te bewijzen. Daarom, kijk
naar het tekstverband. In dat hoofd-
stuk zie je: volkeren (45:1), Israël (45:
3,4). Heel de wereld (45:6).

‘Dat is heel wat.’

De tekst is verheven, Jahweh doet
uitspraak over Zichzelf. Bij monde van
de profeet Jesaja, diens naam is mooi
en betekent: Redder-zal-zijn-Jah(weh).
Dat komt in die boekrol helemaal uit.
Eerst allerlei uitspraken waarin de zon-
de(n) van het volk naar voren komen.
Ook komt de heerlijke toekomst, die
door de beloften van God zeker is, in
Jesaja 40-66 met name in beeld.

‘De zegen zal groot zijn.’

God maakt duidelijk, dat Hij via Kores
kwaad brengt over het volk. Ja, zelfs
zegt Hij, dat Hij Zelf de Schepper van
het kwaad is. Als een vaststaand gege-
ven. Hij doet dat om het contrast met
het goede helder te krijgen. Schepse-
len moeten leren wat goed is door de
ervaring met het kwaad. Daarom is in
deze oude wereld het kwaad aanwe-
zig om het ultieme goede te bereiken
nadat het definitief buiten werking is
gesteld – door God, de Vader.

Woord vandaag

15 januari 2019
‘We leven richting nieuw.’

We zijn in Christus een nieuwe schep-
ping, dat is geestelijk. Ons lichaam is
oud en hoort nog bij de oude wereld
waar we in leven. De mens is van ge-
boorte blind voor het geestelijke en
moet iets horen en zien om dat te le-
ren kennen. Zo kwam Jezus op aarde
blinden tegen, uitgerekend in Jericho.
Zij riepen Hem aan en Hij opende de
ogen. Dat doet Hij ook in de geest.

‘Mooie vergelijking.’

Deze oude wereld zit vol talloze aan-
wijzingen die iets verduidelijken voor
de geest van de mensen. Wanneer je
ogen door geloof geopend zijn, weet
je dat én het geloof én het openen uit
God
zijn. En als je met die geopende

ogen kijkt, zie je meer. In de natuur, in
de schepping, zijn veel illustraties die
je bepalen bij geestelijke waarheden.
Bartimeüs kreeg zicht, door geloof.
‘Je
 geloof heeft je gered’ zei de Heer.

‘Heel fijn, dat spreekt me aan.’

Zo opent God de ogen van mensen.
Voor Wie Hij is. Uiteindelijk ga je, als je
ogen steeds meer open gaan, werkelijk
zien dat God het is, Die alles bewerkt in
overeenstemming met de raad van Zijn
wil. Mensen en geesten kunnen tegen
Zijn wil in gaan, maar dat is slechts tij-
delijk. Totdat God hun tegenwerkende
houding opheft, Zijn geest geeft en zij
Hem aanbidden om Zijn wijsheid, Zijn
liefde, die hen verootmoedigde.

Woord vandaag

14 januari 2019
‘Deze oude wereld.’

Ja, dat is het zeker. Veel ouder dan ver-
ondersteld. Klassiek in de christenheid
is de gedachte, dat God in zes dagen
hemelen en 
aarde geschapen heeft. Dat
komt onder
 meer door het lezen van de
wet, of de
 10 woorden, elke zondag.
Over de sab
bat staat in Exodus 20:11:

want in zes dagen heeft Jahweh de
hemelen en de aarde gemaakt, de
zee, en al wat daarin is, en Hij rustte
op de zevende dag.

‘Dat is heel bekend, ja.’

Twee misplaatste gedachten zijn op
deze tekst gebaseerd. Eén: Jahweh

schiep de hemelen en aarde in zes
dagen. 
Dat staat er niet. Wel, dat Hij
ze in zes dagen maakte. Dat wijst op
herstelwerk van de zes dagen. Alleen
bij grote zeedieren en mens is sprake
van scheppen. Twee: Jahweh zou

rusten (uitrusten) op de zevende dag.

‘Dat klopt dus evenmin.’

In plaats daarvan stopte Hij met Zijn
herstelwerk. Jahweh heeft geen rust
nodig zoals wij.
Al met al ruimt de Schrift zelf dus on-
ze misverstanden op. Nu blijkt dat er
een herstelwerk van zes dagen plaats
vond en geen schepping. Dus is deze
wereld waar wij in leven veel ouder
dan men meestal aannam vanuit de
traditie in de christenheid. Deze we-
reld is wel op weg naar een nieuwe,
daar zijn de meesten wel mee eens.     

Woord vandaag

13 januari 2019
‘Wat is er met Jericho?’

De stad werd even genoemd dinsdag
tijdens Filippenzen. Er bestaat een pa-
rallel met deze oude schepping of we-
reld. Ergens beeldt Jericho die uit. De
stad die er eigenlijk niet had mogen zijn,
maar er toch was. Zo ook de ou
de we-
reld waar wij in leven. Het is
de schep-
ping van Ge
nesis 1:1.

‘In 1:2 lees je chaos en duisternis.’

Die schepping was neergeworpen
als
gevolg van het zondigen van de
satan. Denk
aan Jesaja 54:16:

Ik heb de verderver geschapen om
te vernielen

Dat is anders dan de meeste christe-
nen geloven. Ze geloven net als veel
mensen in andere religies in een goe-
de en kwade macht. Deze bestrijden
elkaar met onzekere uitkomst. Licht
en duister, God en satan, wie wint?

‘De tekst spreekt anders.’

God schiep de satan als tegenstander,
heeft hem in Zijn hand. Hij moet doen
waarvoor hij gemaakt is. Daarop moet
een gericht komen. Gevolg: een neer-
geworpen wereld die er eigenlijk niet
meer had mogen zijn. Maar er toch is.
God gaf in Zijn liefde orde en herstel in
zes dagen, schept grote zeedieren, de
mens. Dat alles in deze, ook nu nog –
oude wereld. Geheel volgens plan.