Woord vandaag

maar heerlijkheid, eer en vrede 
voor ieder die het goede werkt, 
eerst de Jood, en ook de Griek.
                Romeinen 2:10

Volgens het principe loon naar 
werken
 zou dit de bedoeling zijn.
In hoofdstuk 3 gaat blijken, dat 
daar de verootmoedigende waar-
heid verkondigd wordt. Het blijkt
dan, dat niemand voldoet aan
Gods normen. Nu kan men in dit
bestaan druk bezig zijn om het 
goede te werken
, en dat kan ook
resultaat opleveren. Na verloop 
van tijd echter, blijkt keer op keer
dat het opgebouwde goede heel
snel afbrokkelt en vergaat. 
De Enige die echt goed deed en
blijvend zonder mankeren optrad
was de Heer Jezus Christus. Hij 
gaf bijzonder aandacht aan de
ander die Hij ontmoette. En was
Voorbeeld in ootmoedigheid. Hij
is nu al verheerlijkt, Zijn vrede is
in de harten van de gelovigen.  

Woord vandaag

Verdrukking en benauwdheid 
zullen komen over iedere 
menselijke ziel die het kwaad 
bewerkt, dat van de Jood eerst, 
en ook van de Griek
         Romeinen 2:9

Dit is de vaststelling, en we lezen
en geloven dit. Het is een feit, dat
degenen die kwaad doen, er niet
mee wegkomen. Velen misschien 
in dit leven wel. Maar bij de grote
witte troon zeker niet. Ongeacht 
of men Jood of Griek was. Dat is
bij de grote witte troon niet van 
belang. Wél het licht wat men 
had; 
dat is belangrijk. De Jood had
het licht ontvangen in Tenach. 
Zij zullen des te zwaarder gericht 
worden. Paulus komt daar nog 
op terug. Ook de filosoferende 
Griek gaat het niet redden met
knappe redeneringen. Het licht
van God is daar dan te sterk voor.
Uiteindelijk hebben allen Gods 
genade nodig – en die zullen ze
op Zijn tijd ontvangen!

Woord vandaag

zij echter die uit partijschap bezig 
zijn, en -inderdaad- weerspannig 
zijn tegen de waarheid, 
maar overtuigd zijn door de
onrechtvaardigheid; verontwaar-
diging en gramschap.

                 Romeinen 2:8

We zien dat het gedrag van de 
mens niet zomaar gebeurt, of 
dat men ‘met alles wegkomt’. 
Bij de grote witte troon zal men
verontwaardiging en gramschap
van God ondergaan. Zijn Zoon 
zal dat uitvoeren. Het gericht zal
dan plaatsvinden; hoe dat exact 
in zijn werk gaat weten we niet.
Wanneer grote misdadigers en 
foute politici, dictators en harde
criminelen niet tijdens het aardse
leven berecht konden worden,
laat dat bij veel mensen een idee
van onrecht achter. In het laatste
oordeel, of gericht, komt alles wel
aan de orde en kunnen genoemde
lieden het rechtvaardige gericht in
Zijn licht niet ontlopen. 

Woord vandaag

Inderdaad hun die, door 
volharding in goed werk, 
heerlijkheid, eer en
onverderfelijkheid zoeken: 
eonisch leven
   Romeinen 2:7

Eonisch leven ontvangen alleen
de gelovigen die uitgekozen zijn.
Voor het lichaam van Christus is
dat al van vóór eonische tijden.
Voor Israël in wezen ook, maar 
dat wordt nergens gemeld in de
Schrift. Degenen die daartoe in
de kracht van God goede werken
konden doen, zullen leven in de
komende eonen, maar bij zowel 
het lichaam van Christus als bij
Israël en anderen zal genade van
God 
de basis, zijn. De hoogste en
meest overstromende genade is
voor Zijn lichaam. Anders is het
bij Israël, dat ook voorwaarden 
kent om hun aardse koninkrijk in 
te gaan. Zoals: volharden tot het 
einde 
van de boze eon. God zal
ze de kracht geven, zoals Hij die
ook aan u, jou en mij geeft!

Woord vandaag

onthulling van het rechtvaardig 
gericht van God
Die ieder zal 
vergelden naar zijn werken

           Romeinen 2:5b,6

God zal ieder vergelden naar de
werken die hij/zij deed. Dat zal 
voor ons, leden van het lichaam
van Christus, zo zijn. 
2 Corinthiërs 5:10 zegt:

….eenieder zou terugontvangen 
voor wat hij door zijn lichaam
deed, hetzij goed of slecht

De rechtvaardigen die opstaan 
bij aanvang van het aardse 
koninkrijk (Daniël 12:13) zullen 
vergelding krijgen:

en gelukkig zul jij zijn, omdat zij 
niets hebben om jou te vergelden, 
want het zal jou vergolden 
worden in de opstanding van de 
rechtvaardigen    
Lucas 14:14

Het woord vergelden wijst op een 
beoordeling, richten. Ook deze 
rechtvaardigen gaan beoordeling 
én beloning krijgen.

Zo zien we, dat ieder vergolden 
zal worden naar de werken

Wij na de bazuin van God; 
rechtvaardigen van Israël en de 
volkeren na hun opstanding;
en de rest van de mensheid bij 
de grote witte troon.