Woord vandaag

11 juli 2018
‘Romeinen is een fijne brief.’

We zijn daarin lang bezig geweest.
We zijn er rijk van geworden. Er kan
geen euro tegenop. In Romeinen 3
zitten we in het volle evangelie van
de apostel van de natiën. Een ande-
re lijn dan Israël had en dat wordt
langzaam maar zeker duidelijk in
deze brief. De Jood eerst en dan de
Griek staat in Romeinen 1:16,17. Het
evangelie 
is Gods kracht tot redding.

‘We zitten in Romeinen 3.’

Dat Romeinen 3 blijft boeien. Waar-
heid 
tot en met. In 3:25 staat:

Hem heeft God voorgesteld als dek-
sel van bescherming, door het geloof
in Zijn bloed

Zoals het bloed van stieren en bokken
voor God nodig was, was dat zo voor
zover het verwees naar het bloed van
Christus. Het typologische aspect was
voor God veel belangrijker dan dat het
doorgaans voor mensen is.

‘Dat bloed is belangrijk.’

Niet, dat God per se bloed wilde zien.
Het spreekt van het lijden, dat de Zoon
doormaakte. Omdat Hij uit liefde voor
Zijn God en Vader de uiterste weg ging.
Hij werd overgegeven in de handen van
zondaren en moest heel diep lijden aan
het kruis. Dat geloof en vertrouwen van
de Zoon in de kracht en liefde van Zijn
God en Vader, is kostbaar voor Vader.

Woord vandaag

10 juli 2018
‘Evangelie in Romeinen 3.’

Het is een prachtig hoofdstuk, omdat
zo scherp eerst de hopeloze toestand
van de oude mens wordt geschetst. En
dan komt het evangelie; het onmogelij-
ke wordt mogelijk. De mens gered, on-
danks diens gedrag en het gebrek aan
verdiensten voor God: 

want allen hebben gezondigd en mis-
sen de heerlijkheid van God
                                 Romeinen 3:23

God geeft Zelf Zijn geliefde Zoon, het
resultaat is:

en worden om niet gerechtvaardigd in
Zijn genade door de vrijkoping in Chris-
tus Jezus   
                                   Romeinen 3:24

‘Ja, heel bijzonder toch wel.’

Nou en of. Dit lees je bij geen enkele
andere apostel. Uniek bij Paulus. De
rechtvaardiging om niet in Zijn genade.
Gratis? Ja, helemaal voor niets. Tegen
de donkere achtergrond van vers 23 is
het flonkeren als een diamant van vers
24 echt geweldig. Let op, dat in vers 23
allen wordt gezegd en dat in vers 24 er-
na wordt vastgesteld, dat die om niet
gerechtvaardigd worden in Zijn genade.

‘Dat is grandioos!’

We worden er blij van en we blijven dat
ook. Niet meer te stoppen in ons hart.
Van zo’n evangelie word je echt vol en
kun je ook waarachtig leven. Niets kan
dit meer verhinderen, het staat er. En
dat is wat we met steeds meer belijden.
Van harte, geen last meer van tradities
van mensen die in de weg kunnen staan;
het is in 1 woord: uniek. Waard om door
te geven aan anderen. Gratis.

Woord vandaag

9 juli 2018
‘Reddend evangelie van God.’

Op basis van het geloof van Jezus
Christus, Zijn dood en opstanding.
Hier is dus helemaal niets van de
mens bij. Het evangelie is daarom
geweldig goed nieuws. Niet alleen
de gelovigen van nu zijn gered. In
Romeinen 3:22 staat:

nbvoor allen

Het gaat in deze uitdrukking niet
slechts om de gelovigen. Het gaat
écht om alle mensen.

‘Ik ben er al jaren blij mee.’

Nou en of, en vele anderen. Steeds
meer christenen en gelovigen zetten
terecht vraagtekens bij de hel. Wat
een karikatuur van het gericht is dat
zeg. Het wil maar moeilijk tot men-
sen doordringen, dat het gericht bij
de grote witte troon plaatsvindt
. En

het meer van vuur daarna is niet het
gericht
, maar de tweede dood.

‘Dat beseffen niet zoveel mensen.’

Velen denken nog in termen van een
eeuwig oordeel 
en denken erbij, dat

mensen voor eeuwig gepijnigd wor-
den
in het meer van vuur. Dat zegt

artikel 37 NGB, maar de Schrift leert
uitdrukkelijk anders. Als we Gods
woord, dat zó betrouwbaar is, gelo-
ven
, dan hebben we met Romeinen

3:22 dit wel: de rechtvaardigheid van
God nb voor allen door het geloof van
Jezus Christus. Dát is evangelie.

Woord vandaag

8 juli 2018
‘Ja evangelie in Romeinen 3.’

Na de lange uiteenzetting over de ou-
de mensheid, het is de waarheid, zien
we op naar God en vragen: wat nu?
De situatie voor de oude mens lijkt zo
hopeloos. Nu komt evangelie. Het be-
grip evangelie in het Grieks zegt het;
dat is letterlijk wel-boodschap. Is red-
ding voor de mens mogelijk? Jawel,
dat is wel zo. Dat lukt God wel.

‘Ja mooi, het begon in 1:1.’

Het is evangelie van God,het betreft:
Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.
Dat is geen moeilijk verhaal; de Heer
Jezus Christus is Zelf het evangelie.
Dat kunnen we rustig vaststellen.

In andere brieven lezen we over:

het evangelie van de heerlijkheid van
Christus, Die het beeld van de
onzichtbare God is 
(2 Corinthiërs 4:4).

‘De heerlijkheid wordt groter.’

De basis wordt in Romeinen gelegd.
En fundament is Jezus Christus Zelf.
Romeinen 3:21,22 zegt ons:

toch is van nu af aan, zonder wet,
rechtvaardigheid van God openbaar,
waarvan getuigd wordt door de Torah
en de profeten;
rechtvaardigheid van
God
door geloof van Jezus Christus,
 nbvoor allen en op allen die geloven,
want er is geen onderscheid.

Hier zijn we blij mee. Prachtig.

Woord vandaag

7 juli 2018
‘Evangelie = goed nieuws.’

Misschien is het voor ons geen nieuws
meer, maar toch heeft het evangelie al-
tijd iets fris, iets nieuws in zich. De eni-
ge verklaring hiervoor kan zijn, dat de
geest van God dat goede spreekt. Het
was niet Paulus’ eigen vondst. Integen-
deel. In Romeinen 3 lezen we indring-
end, hoe de oude mensheid is. Daar is
niets aan te verbeteren. De waarheid
hiervan dringt soms na jaren pas door

bij gelovigen.

‘Hoe komt dat?’

Het vlees, dat trots is op eigen presta-
ties en kunde en vermogens, wil daar
niet aan. De Heer Jezus had gezegd:

de geest is het, die levend maakt;
het vlees heeft geen enkel nut;
de woorden die Ik tot jullie spreek,
zijn geest en leven
                                   
Johannes 6:63

Hier lezen we over geest, leven en Zijn
woorden
; die horen alle drie bij elkaar.

Tegenover deze drie: het vlees. Met de
beste wil van de wereld kan dat geen
leven voortbrengen. De geest van God,
door het Woord,
kan dat wel.

‘Hij sprak Zijn volk aan.’

Dat is zo, en Paulus doet dat ook in de
tekst die we volgen:

wij weten nu, dat alles wat de wet zegt,
zij dat spreekt tot hen die onder de wet
zijn, opdat elke mond gestopt en heel
de wereld onder het rechtvaardige van
God geschikt wordt
                                   Romeinen 3:19

De volkeren buiten Israël vielen onder
de vaststelling van Romeinen 3:10-18.
In 3:9 staat, dat Joden en Grieken on-
der de zonde zijn
. In 3:19 stelt de apos-

tel dat nog een keer vast. De wet waar
de Jood onder gesteld is, legt te meer
nadruk op het zondige karakter van de

oude mens. En dat het gericht van God
erover volkomen juist is
. Opleg
ging van
de wet maakt het nog erger,
 in feite,
want Romeinen 3:20 zegt:

omdat door werken van wet totaal
geen vlees gerechtvaardigd wordt;
want door wet is erkenning van zonde

Het gericht van God is terecht.

Wat nu?
 
Nu komt evangelie, want God en de
geliefde Zoon zijn actief en handelen
om heel die mensheid te redden.