Woord vandaag

‘Genade en verzoening.’

Dat zijn de hoofd-woorden van 
de boodschap voor onze tijd. 
Het is het beheer van de genade
van God (Efeziërs 3:2) waar we 
nog steeds in leven. De brieven 
voor deze tijd beginnen met:

genade voor jullie en vrede van
God, onze Vader en van de Heer
Jezus Christus


Of soms iets andere bewoording-
en. Maar genade en vrede klinkt
zonder meer.

‘Ja, genade en verzoening.’

Dat is de kern. De verzoening die
door de dood van de Zoon is ge-
geven door God – aan ons. Maar
dat niet alleen, de wereld blijkt 
daarin betrokken:

God was in Christus de wereld 
met/tot Zich verzoenend en re-
kent hun de krenkingen niet toe
                    2 Corinthiërs 5:19

Het blijkt, dat Gods liefde Zich 
buigt naar alle mensen.

‘Geven is kenmerk.’

Uit Zijn liefde gaf God Zijn Zoon
en dat betrof -nogmaals- de he-
le wereld:

want als hun verwerping verzoe-
ning van de wereld is

                        Romeinen 11:15

Opnieuw zien we, dat de verzoe-
ning de wereld betreft. Het gaat
veel verder dan de grenzen van 
het land en betreft alle natiën.
Het is vrede! God houdt van je! 

Woord vandaag

‘Zijn genade is genoeg.’

Voor de ergste zondaar. Dat was
Saulus van Tarsus volgens eigen
zeggen. Maar velen vinden dat
Judas de ergste was. Ook Petrus 
kan aardig meedoen in die wed-
loop. Toch blijkt, dat de genade
van God groter is dan de zonden
en misstappen van deze drie. In
Petrus zien we de vergeving voor
Israël gestalte krijgen.

‘Wat een zicht hebben wij.’

Dat je de genade van God meer
kan waarderen, is óók genade. In
ons is niets dat die genade kan of
kon verdienen. Integendeel. Pau-
lus schrijft wat je weinig hoort:

waar echter de zonde toeneemt,
stroomt de genade over
                         Romeinen 5:20

Maar in de praktijk, als je als ge-
lovige zondigt geldt dat niet meer.
Die indruk krijg je weleens.

‘Eh ja, dat kom ik wel tegen.’

Paulus gaat nog verder in Romei-
nen 5:21 en schrijft:

…opdat net als de zonde regeert
in de dood, zo ook de genade zou
regeren door rechtvaardigheid,
tot in eonisch leven, door Jezus
Christus, onze Heer

Regering van de genade van God
is gebaseerd op de dood (die van
het kruis) en de opstanding van
Christus, zo blijkt God volkomen
rechtvaardig en liefdevol te zijn.

Woord vandaag

‘De Heer vergaf Petrus.’

Hij vroeg hem drie keer naar zijn
houding, in Johannes 21:14-19.
Drie bevestigt Petrus dat hij de
Heer toegenegen is. Hij gebruikt
niet het woord liefhebben (aga-
pe) maar genegen zijn, hechte
vriendschap (filea, van Filadel-
fia). Dat is voor de Heer duide-
lijk, Die wist wat in Petrus’ hart
was. Petrus krijg geen straf.

‘Hij krijgt er niet van langs.’

Ook hierin zien we de waarheid
van wat Johannes schreef:

de genade en waarheid zijn door
Jezus Christus geworden

                      Johannes 1:14

Dat geldt dus onder het evange-
lie van het koninkrijk, van de Be-
snijdenis. Petrus wordt zelfs niet
lager geplaatst als apostel, maar
behoudt zijn sleutelfunctie, die hij
ook uitoefent in Handelingen 2.
Dan komen 3000 tot inkeer.

‘De genade van de Heer.’

In christelijke kring had dat nooit
gekund, dan was Petrus zijn fun-
ctie kwijtgeraakt. De Heer is ech-
ter (opnieuw) meer genadig dan
christenen zouden zijn. En Judas
gaat in de ogen van heel veel ge-
lovigen voor eeuwig verloren, nu 
hij zijn Heer overgaf aan de Jood-
se groep die Hem voor het San-
hedrin inrekende. Maar: God is
Redder van alle mensen, inzon-
derheid van de gelovigen.