Woord vandaag

‘Evangelie geeft uitzicht.’

Onvoorstelbaar goed nieuws is
het; geen belemmeringen voor
Gods genade mogelijk. Hij geeft
en doet dat zonder iets terug te
verwachten, het lied is:

want in genade zijn jullie gered-
den, door geloof, niet uit jullie
zelf; van God is de naderings-
gave, niet uit werken, opdat nie-
mand roemen zal
                          Efeziërs 2:8,9

‘Dat is het. Ik ben sprakeloos.’

Die verwondering delen we; in
het evangelie van genade valt
niemand buiten de boot. Aan
het einde van de eonen is ieder
aan boord. Dat was een storm-
achtige reis, met een behouden
aankomst in Gods haven:

…en alle tong van harte belijdt:
Heer is Jezus Christus, tot ver-
heerlijking van God, de Vader
                       Filippenzen 2:11

Woord vandaag

‘Aansprekende woorden.’

Gods woord bemoedigt, spreekt 
aan, zegt de waarheid. Dat we in
ons leven dat mogen leren ken-
nen, is genade van God. Je ont-
vangt als geschenk Zijn geest, de
geest van de waarheid. We lezen:

In Hem ook zijn jullie, die het 
woord van de waarheid horen,
het evangelie van jullie redding,
in Hem ook zijn jullie, die geloven,
verzegeld met de geest van de
belofte, de heilige
  Efeziërs 1:13

‘Gods geschenk en zegel.’

Horen en geloven, waarheid van
je redding; het is goed nieuws. En
dat betreft niet alleen jij als gelo-
vige nu, maar iedereen komt in 
de armen van Vader. Zing mee:

Bijgevolg dan: zoals het door één
krenking naarbinnen alle mensen
tot veroordeling kwam, zo ook: 
door één rechtvaardige daad komt
het naarbinnen alle mensen tot 
rechtvaardiging van leven 
                            Romeinen 5:18

Woord vandaag

‘We zijn gered door God.’

Het ligt helemaal aan God, niet 
aan ons. Gered in genade, het 
eonisch leven is een genade-ge-
schenk
. Dat kun je nooit verspe-
len als lid van het lichaam van 
Christus. Dat komt in de nieuwe
onderwerp-studie naar voren:

het genadegeschenk van God is
eonisch leven in Christus Jezus, 
onze Heer 
          Romeinen 6:23

‘Daar dank ik Vader voor.’

Ja, heel fijn, je kunt de redding 
in Christus Jezus nooit verspelen.
Elk lid van het lichaam zal Hem 
ontmoeten in de lucht bij de ba-
zuin van God, en dit geldt ons:

en zet ons gezamenlijk te mid-
den van de hemelsen in Christus 
Jezus, opdat Hij in de komende 
eonen tentoonspreidt de over-
stijgende rijkdom van Zijn gena-
de in Zijn mildheid voor ons in 
Christus Jezus
                                Efeziërs 2:6,7