Woord vandaag

11 november 2019

‘Vader heeft ons lief.’

Je weet het en vergeet het soms. Daar-
om goed elkaar te herinneren. Woor-
den van God spreken van de liefde van
de Vader. Die gaat naar de Zoon uit:

..want de Vader heeft de Zoon lief en 
laat Hem alles zien wat Hij doet..
                                   Johannes 5:20

Toch staat hier niet het woord agapao,
maar phileo. Het is niet de liefde die uit-
gaat naar hen die dat allerminst verdie-
nen. Het gaat om de genegenheid die 
er is als je samen aan hetzelfde plan en
doel werkt. 

‘De Vader en de Zoon samen.’

Ja en het draait in Johannes 5 om God,
de grote Meester Werkman, Die Zijn 
Compagnon op de hoogte brengt van
Zijn grote ontwerpen:

..de Zoon kan niets van Zichzelf doen, 
als Hij dat niet de Vader ziet doen; 
want al wat Deze doet, doet ook de 
Zoon op dezelfde manier.
                        
          Johannes 5:19

Indrukwekkende woorden die ons zeg- 
gen hoe de Zoon ondergeschikt is aan 
de Vader. We luisteren vol ontzag.

‘Het verschil tussen Vader en Zoon.’

Ze zijn één als het gaat om werken in
het grote plan naar dat ene doel. Toch
zijn talloze verschillen in de Schrift op
te merken. En in Johannes blijkt dat:

..en Hij zal Hem grotere werken laten
zien dan deze, opdat jullie je verwon-
deren…
                              Johannes 5:20b

Hieruit blijkt, dat de Zoon te zien krijgt
welke werken de Vader zal doen. Daar-
uit blijkt de lagere positie van de Zoon.

‘Welke werken zijn dat?’

Dat blijkt uit het vervolg:

want zoals de Vader de doden opwekt
en levend maakt, zo maakt ook de Zoon
levend, wie Hij wil

                                   Johannes 5:21

Vader heeft het vermogen om leven te
maken aan de Zoon gegeven. Vader is 
de gever, de Zoon is de ontvanger. Zo
kon de Heer van Zichzelf later zeggen:

Ik ben de opstanding en het leven
                                  Johannes 11:25

Daarmee representeert Hij Jahweh (Ik
ben) en stelt dat Hij niet alleen doden 
kon opwekken. Dat op zich is al gewel-
dig, maar Hij maakt ze ook levend, dat
is: leven buiten het bereik van de dood.
Dát is de betekenis, vol heerlijkheid.

Woord vandaag

10 november 2019

‘De weeën zijn niet voor niets.’

De pijn die de schepping ervaart, zal 
leiden tot heerlijkheid. Rachel noem-
de de zoon die ze voortbracht: zoon 
van mijn pijn
, Benoni. Dat werd later 
in zoon van mijn rechterhand, Benja-
min, veranderd. Het lijden en sterven 
bracht nieuw leven voort. Daarmee 
was wat Rachel overkwam typerend 
voor wat de Zoon van God onderging. 
En verwees naar de schepping.

‘De oude baart de nieuwe.’

Paulus wijst in Romeinen 8 ons naar 
de situatie van deze schepping: pijn,
lijden. Ook wij zuchten onder wat we
ervaren. De heerlijkheid wacht, en de 
weg die we afleggen is vaak pijnlijk. 
God troost ons in ons verdriet, richt 
ons op de Zoon, Die opgewekt werd.
Maar in ons lijden voelen we ons wel-
licht soms eenzaam, maar we zijn niet
alleen. God is het, Die ons nooit zal be-
geven of verlaten.

 ‘Hij is onze Vader.’

Dat geldt ook Israël, en wij verheugen
ons in de God en Vader van onze Heer
Jezus Christus
. Die schenkt ware troost
en bemoedigt ons in onze zwakheid. 
Hij heeft alle kracht te doen wat Hij be-
loofde, en zegt voortdurend tegen ons:
Ik heb je lief. Dat is oneindig, we koes-
teren ons in die zon. Dat brengt troost
in verdriet, uitzicht op de heerlijke toe-
komst. En werkt als olie en wijn in ons 
verwonde hart. Ons wachten geldt U!

Woord vandaag

9 november 2019

‘Geweldige toekomst.’

Ja, dat wat ons wacht kun je niet be-
denken. Het is God, onze liefdevolle 
Vader, Die zoiets groots geeft. Heer-
lijkheid heeft te maken met uitstralen
van licht. Dat zal Christus samen met 
ons doen in Gods schepping. Hij is vol-
gens Hebreeën 1:3 de afstraling van 
Zijn heerlijkheid
. Hoe meer we van de
Zoon weten, hoe beter we Vader ken-
nen. Wie de Zoon ziet, ziet de Vader in
Hem. Zo is het bij mensen soms ook.

‘We zien uit naar Hem.’

De leden van Zijn lichaam zijn geeste-
lijk diep met het Hoofd verbonden. Hij
ziet uit naar ons. Naarmate die dag na-
dert wordt de verwachting sterker. Uit
de hemelen zal later het koninkrijk van
de Messias Jezus op aarde komen. Wij 
niet. Wij blijven boven voor onze speci-
ale bezigheden te midden van hen die
de hemelen bewonen. Op aarde zal na
de ingrijpende gerichten van Openba-
ring en aanverwante profetieën uit Te-
nach, alles weer rechtgezet worden. 

‘De Messias op de troon.’

Hij zal met een ijzeren scepter regeren.
Dat zal Hij doen met de overwinnaars 
uit Openbaring 2:26,27 waar Psalm 2:8
aangehaald wordt. Deze worden ook
bedoeld in Openbaring 12:5. En gezien 
als de mannelijke zoon die door trouw
Israël gebaard zal worden, de 144.000. 
Zij zullen met en namens de Messias re-
geren met ijzeren scepter over de nati-
ën in de 1000 jaar. De 12 apostelen zul-
len de 12 stammen regeren in de weder-
geboorte (Mattheüs 19:28). En namens 
de Messias Jezus zal David koning zijn.

Woord vandaag

8 november 2019

‘We zien elkaar aan in Hem.’

En in Hem zijn wij naar 2 Corinthiërs 5
een nieuwe schepping. Hij maakt ons
nieuw van binnen; straks bij de bazuin
helemaal. In de tijd van genade gelden
voor de gemeente andere grondbeginse-
len. Niet meer de oude van deze wereld
(religieus), maar de nieuwe. Dat is ook:
elkaar genade schenken, anders dan de
oude mens doet. In wezen draait het om
de liefde van God die in de gelovigen on-
derling werkt.

‘De liefde in ons werkt door.’

Dat is in de ideale situatie het geval; 
het is de oude mens of het vlees, dat
nog wel dwars kan zitten. De brieven
van Paulus spreken daarover. We zijn
wat dat betreft ook rijk, je voedt je in
en met de woorden van het geloof.
En je geest verandert van gezindheid
zodat je op God gericht wil leven. Ho-
ren naar dat woord van de waarheid
blijft in je leven als gelovige nodig. Je
wil als vanzelf meer, en steeds weer,
die woorden in je opnemen.

‘Dat werkt van binnenuit.’

En daarom heeft het opleggen van de
regels en dergelijke geen zin. We heb-
ben in de studies Filippenzen zo dui-
delijk gezien, dat God het is, Die het
willen én het werken in ons bewerkt.
Ook kun je zeggen: de geest van God
werkt van binnen naar buiten. We zijn
wat dat betreft enorm gezegend, dat
die geest in ons woont. Gaat niet weg.
Dan groeit die vrucht van de geest als
vanzelf in ons. We zijn bevoorrecht nu
we heilige geest als waarborg hebben.
Een ‘aanbetaling’ van wat nog komt!

Woord vandaag

7 november 2019

‘Wel weer boeiend, Openbaring.’

Ja, en we zien, dat al die dingen gaan
plaatsvinden als de gemeente weg is.
Daarna gaat het snel (Openbaring 1:1).
Het woord haast (SV), ook met spoe-
dig
(hSV) vertaald, betekent eigenlijk:
snel. Dat wil zeggen: als dat wat in de-
ze boekrol staat, gaat plaatsvinden,
gaat het ineens snel. We zien in onze
tijd contouren van wat in Openbaring
17 beschreven is. Het geheimenis Ba-
bylon is iets groots in de eindtijd.

‘Op weg naar dictatuur.’

Dat zal er van komen, op een bepaalde
leest geschoeid. Ontwikkelingen zijn al
langer te constateren, in zaken als we-
reldbank en dergelijke. Gods woord zal
het Joodse volk (de gelovigen) leiden in
de eindtijd en zij Openbaring gaan ver-
staan. We zien op naar Hem, Die ons zo
onuitsprekelijk liefheeft. Het is Zijn on-
metelijke liefde, die ons dringt. Die is in
ons hart uitgegoten door heilige geest
die ons gegeven is (Romeinen 5:5).

‘De liefde van God overwint.’

Hij zal dat waarmaken, aan het einde
van de eonen. En zal ieder Hem loven
en danken en verheerlijken.Hij heeft
alle touwtjes in handen. Hij heeft ons
in Hem uitgekozen vóór de nederwer-
ping van de wereld. Wat een genade!
Daar leven wij nu, vandaag, uit. En de
genade van God doorgeven kunnen we
ook. Zoals Hij ons in Christus genade
geeft, zo ook wij naar de ander. Het ge-
heim is: elkaar in Christus aanzien.