Woord vandaag

En niet zwak zijnd in geloof, 
overwoog hij dat het eigen
lichaam al afgestorven was
– ongeveer honderd jaar oud 
zijnde – en het afsterven van 
de baarmoeder van Sara
          
Romeinen 4:19

Het geloof van Abraham en Saraï
verzwakte niet. Zij twijfelden niet
en gingen door. In vertrouwen op
de God, Die de situatie volledig in
Zijn hand had. God zal doen wat 
Hij beloofde. Ze konden naar de
mens gesproken geen kind meer
krijgen. Tegen al het uiterlijke in
bleven zij rustig doorgaan. 
Van Mozes wordt gezegd dat hij 
leidde als ‘ziende de Onzienlijke’.
Dat gaat ook op voor Saraï en de
aartsvader Abraham. Zo leven u,
jij en ik vandaag ook. 
Rijke beloften in Christus Jezus;
ze zijn uitgesproken, en wij varen
er blind op. In rust en vertrouwen
gaan ook wij door, dag aan dag.

Woord vandaag

Hij geloofde op verwachting, 
tegen verwachting in, dat hij de
vader van veel natiën zou zijn, 
in overeenstemming met het 
uitgesprokene: 
       “Zo zal uw zaad zijn.”

             Romeinen 4:18

Volgens de natuurlijke situatie
in het vlees kon de belofte van
nageslacht niet meer vervuld
worden. Niettemin geloofden de
aartsvader en zijn vrouw dat God
de beloften waar zou maken. In
Genesis staat onomwonden, dat
hij (Abraham) veel nakomelingen
zou hebben. Hoewel hij 99 en zijn
vrouw 90 was, vertrouwden zij 
nochtans op AL-Sjaddai. De uit-
spraak was bekend, en twijfel is
niet aanwezig. God zal Zijn ware
woord vervullen. Met hun geloof
in de kracht en betrouwbaarheid 
van God gaven zij Hem alle eer.
Ook wij vertrouwen op God, dat
Hij Zijn beloofde toekomst aan al
de gelovigen waar zal maken. 

Woord vandaag

– zoals geschreven staat: “Ik 
heb jou gesteld tot vader van 
veel natiën” – ten overstaan
van Wie hij geloofde, God,
die de doden levend maakt, 
en de dingen roept, die niet 
zijn, alsof zij zijn
         Romeinen 4:17

Abraham rekende op de kracht 
van God, Die in staat is doden 
op te wekken. In geloof rekende
hij op vervulling van de belofte
die God gegeven had. Daar zou
een zoon komen, ondanks dat 
hij 99 was en Saraï 90 jaar.
Dat betrof de God, Die in aan-
zijn kan roepen dat nog niet is.
Izaäk was nog niet, AL-Sjaddai 
sprak het woord, de belofte, dat
zij na een jaar een zoon zouden
hebben. Abraham en Saraï eer-
den God
 door te geloven in de
beloften, de kracht van die ene

ware God, de Algenoegzame.

Woord vandaag

– zoals geschreven staat: “Ik 
heb jou gesteld tot vader van 
veel natiën” – ten overstaan
van Wie hij geloofde, God,
die de doden levendmaakt, 
en de dingen roept, die niet 
zijn, alsof zij zijn
         Romeinen 4:17

Bij de verandering van de naam 
– Abram wordt Abraham – werd 
gezegd dat hij vader van veel 
volken zou zijn. Genesis 17:4 
is de verwijzing, Abraham moet 
zichzelf en zijn familie besnijden.
God onthult Zijn titel AL-Sjaddai
(Algenoegzame, Genesis 17:1).
Dubbel teken: besnijdenis zegt in
wezen dat de mens in zijn vlees 
niets kan bewerken voor God. 
Al-Sjaddai wil zeggen dat God al
de vermogens heeft om heel Zijn 
plan en al Zijn beloften waar te 
maken, uit te voeren. Dat is die 
God die wij als Vader kennen en
Die wij eren en danken.

Woord vandaag

zodat de belofte bevestigd zou 
zijn aan al het zaad, niet alleen 
aan hen die uit de wet zijn, maar 
ook aan hen die uit het geloof
zijn van Abraham, die vader is 

van ons allen
        Romeinen 4:16b

Zegen die Abraham aangezegd
kreeg, was een belofte. Die was 
voor alle nakomelingen. 
Bestemd voor Besnijdenis én 
Voorhuid (natiën).
Alle gelovigen delen nu enkele
geestelijke zegeningen daarvan. 
Zij die onder de wet waren, en 
wél geloofden, horen daar ook 
bij. Geloof dat door Gods geest 
in ons wordt gewerkt, geeft ons 
kracht om te leven in vrijheid.
Sowieso geven ook wij – zoals
Abraham – aan God de eer.
Dat doe je door eenvoudig en
volledig te vertrouwen op de
God, Die al Zijn beloften waar 
zal maken.