Woord vandaag

15 maart 2019
‘Door lijden naar heerlijkheid.’

Dat is de weg die we afleggen. Dat was
helemaal voor de Zoon het geval:

en toen Jezus naar Jeruzalem ging nam
Hij de twaalf discipelen onderweg apart
bij Zich en zei tegen hen:
Zie wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon
van de mens zal aan de overpriesters en
schriftgeleerden overgeleverd worden
en zij zullen Hem ter dood veroordelen
                               Mattheüs 20:17,18

Hij zou net door Jericho heengaan en
twee blinden ontmoeten. Zo was de ver-
blinding van Zijn volk te zien.

‘Hij opent hun ogen.’

Ja, en direct ervoor had Hij voor de der-
de keer Zijn lijden en sterven aangekon-
digd. Maar ook wie dat Hem aandeden.
Hij sprak van de overpriesters en schrift-
geleerden
. Dat uitgerekend zij dat lijden

en sterven over Hem brachten, is veel-
zeggend. Zij hadden het volk moeten
onderrichten uit de Schrift dat Hij de
Messias is, de Zoon van de Gezegen-
de. Zij deden het tegenovergestelde:
zij verwierpen Hem.

‘Hij bleef hen liefhebben.’

Dat is hoorbaar op het kruis, toen Hij
Vader voor hen bad. Natuurlijk vergaf
Vader en werd het koninkrijk opnieuw
aangeboden aan hen. Dat was later, in
de tijd vooraf horen we Hem spreken:

en zij zullen Hem aan de natiën over-
leveren, om Hem te bespotten en te
geselen, en te kruisigen; en op de der-
de dag zal Hij opgewekt worden
                                Mattheüs 20:19

Dit zal exact zo vervuld worden; we-
tend dat Hij veroordeeld zou worden
wist Hij óók, dat Hij bespot, gegeseld
en gekruisigd zou worden. Wat een
weg! Voor u, jou en allen ging Hij die
weg, bovenal echter voor Zijn Vader.

 

Woord vandaag

14 maart 2019
‘Aankondiging van het lijden.’

De Heer toonde Zich een profeet toen
Hij op aarde wandelde. Hij voorzegde
dat Hij zou lijden, sterven en opstaan:

toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus
tegen hen: de Zoon van de mens zal
overgeleverd worden in de handen van
mensen. En zij zullen Hem doden, maar
op de derde dag zal Hij opgewekt wor-
den. En zij werden erg bedroefd.
                            Mattheüs 17:22,23

Vlak na de verheerlijking op de berg
sprak Hij opnieuw over Zijn lijden.

‘Ja, toch indrukwekkend.’

Logisch, dat de discipelen en anderen
die dit hoorden, bedroefd werden. Ze
wilden hun geliefde Heer niet kwijt. In
uitspraken hoorden ze dat Hij ook over
Zijn opwekking uit de doden sprak, en
het drong niet door. Zo kan dat ook in
ons leven zijn. We horen wel, maar in
het hart landt het niet. De disci-
pelen
 begrepen het toen niet, later wel.
In
 de opstanding werd veel duidelijk.

‘Het lijden was intens.’

Diepgaand en ja, uiteindelijk wel beslis-
send voor de hele mensheid. Men ging
zeggen wat het niet was. En veel goeds
wordt gezegd. Maar over de uitwerking
en reikwijdte
ervan verschilt
men hope-
loos van mening. Vaak wer
den pogingen
gedaan iets bij de mens
 neer te leggen.
In de loop van de tijd
 ontdekte men wat
Paulus ervan
schreef. Het gaat om allen,
en dat zijn
 er niet weinig.

Woord vandaag

13 maart 2019
‘Je kunt niets doen aan je redding.’

Het is al gedaan op Golgotha; en dat
was geen gemakkelijke weg, maar in-
tens diep lijden. Niet voor ons, maar
voor de Zoon van Adam. Hij kondigde
4 keer Zijn lijden en sterven aan. De
discipelen begrepen dat niet zo. Zelfs
tegen het einde vroeg de moeder van
Boanerges of haar zonen aan Zijn lin-
ker- en rechterhand konden zitten in
het Koninkrijk.  

‘Vier keer aangekondigd.’

Je zou kunnen zeggen: dat is voor de
hele wereld, alle hoeken van de aar-
de bestemd. Of alle windrichtingen
van de hemelen. Direct nadat Hij in
Mattheüs 11:25-30 in gebed met Va-
der had gesproken over de afwijzing
door de leiders van het volk, veran-
dert het karakter van Zijn bediening.
Het wordt duidelijk dat Hij een ande-
re weg gaat dan die van Koningschap.

‘Het wordt verder lijden.’

Dat werd Hem niet bespaard. Hij wist
uit de Psalmen al wat op Hem betrek-
king had (en dat is heel erg veel); dus
ook het lijden van bekende Psalmen
als 22, 40 en 69. Maar ook Jesaja 53,
de oude profeet sprak van het lijden
van de Christus en de heerlijkheid er-
na. Hij kondigde dan ook aan:

dat Hij naar Jeruzalem moest gaan
en veel zou moeten lijden van de kant
van de oudsten en de overpriesters en
de schriftgeleerden, en dat Hij gedood
zou worden en op de derde dag zou
worden opgewekt
                                     Mattheüs 16:21

En vertelde de feiten zoals die zouden
plaatsvinden tot vergeving van zonden
en rechtvaardiging van de mensheid.

Woord vandaag

12 maart 2019
‘Voor God is niets te groot.’

We hebben gisteren gezien dat Hij
Zijn beloften waar maakt. Niet uit-
sluitend aan Israël, maar ook aan de
gemeente, het lichaam van Christus.
Speciale beloften, en toen Hij te mid-
den van Zijn volk was, klonk dit ook:

maar Jezus keek hen aan en zei tegen
hen: bij de mensen is dat onmogelijk,
maar bij God is alles mogelijk

                                Mattheüs 19:26

De rijke kan het koninkrijk van God
binnengaan, maar dat was erg moei-
lijk, zei de Heer. Daarop vroegen de
discipelen zich af wie dan gered kon
worden. En Jezus zei dat bij God alles
mogelijk is.

‘Later blijkt dat toch?’

Het is nog steeds zo, dat bij de men-
sen de redding van allen onmogelijk
is. Maar bij God wel, en daar gaat het
maar om. Paulus doet een serie zeer
positieve uitspraken die dat zeggen:

Want hiertoe arbeiden wij en worden
gesmaad, omdat wij vertrouwen op
de levende God, Die Redder van alle
mensen is, inzonderheid van de gelo-
vigen
                     1 Timotheüs 4:10

‘Duidelijk niet te wonderlijk.’

Het statement, de mededeling is hel-
der. God is Redder, door Zijn geliefde
Zoon redt Hij allen. Paulus laat op di-
verse plaatsen zien dat God in feite
alles door 2 mensen uitwerkt: Adam
en Christus. En
 zoals ieder mens on-
der de veroorde
ling kwam, zo zal ie-
der mens
 de rechtvaardigheid en het
leven ontvangen.
 Je kon niets doen
tegen het in Adam
stervend en zon-
daar zijn. Zo kun je er e
venmin iets te-
gen doen dat je 
in Christus levendge-
maakt wordt.

Woord vandaag

11 maart 2019
‘God is zo groot en liefdevol.’

Wanneer we Zijn woord lezen, zullen
we onder de indruk raken. Wie Hij is,
zullen we nooit helemaal kunnen be-
vat
ten. In de Schrift vinden we enkele
ra
ke woorden, zoals:

is voor Jahweh iets te wonderlijk?
                               Genesis 18:14

Kennelijk niet, want Hij gaf Isaäk een
jaar later, terwijl zowel Abraham als
Sarah menselijk gesproken geen kin-
deren meer konden krijgen.

‘Ja mooi, toch de belofte vervuld.’

Een soortgelijk woord vinden we ook
bij Jeremia. Hij bidt tot zijn God, Jah-
weh en geeft daarin zijn geloof uiting:

ach Heer Jahweh, zie U hebt de heme-
len en de aarde gemaakt door Uw gro-
te kracht en door Uw uitgestrekte arm,
niets is voor U te wonderlijk
                                   Jeremia 32:17

Hij bidt om verlossing, omdat hij een
akker moest kopen als symbool voor
de verlossing van het land (vers 25),
het antwoord van Jahweh volgt snel.

‘Jahweh doet wat Hij belooft.’

Dat blijkt uit het antwoord dat de ou-
de profeet krijgt:

zie Ik ben Jahweh de God van alle
vlees, zou ook maar iets voor Mij te
wonderlijk zijn?
         Jeremia 32:27

Na de aanzegging van het gericht via
Babel, Nebukadnezar, klinkt ook:

zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de
landen waarheen Ik hen in Mijn ver-
ontwaardiging en grote verbolgen-
heid verdreven zal hebben, en Ik zal
hen terugbrengen naar deze plaats
en hen onbezorgd doen wonen

                                 Jeremia 32:37

Dit zal in de komende 1000 jaar en
daarna ook zo zijn. Israël zal terugge-
bracht zijn door God en delen in rijke
zegen, en zegen voor de volken zijn.