Woord vandaag

12 juli 2018
‘Geloof van Christus.’

We zijn enorm bevoorrecht. We mogen
iets verstaan van het evangelie van de
genade van Christus. In Romeinen 3:25
komt dat ook naar voren. Zijn eigen ge-
liefde Zoon werd door Vader als deksel
van bescherming voorgesteld. En dat
was om:

Zijn rechtvaardigheid te tonen vanwe-
ge het laten gaan van de zonden die te-
voren gebeurd zijn onder de verdraag-
zaamheid van God
                                Romeinen 3:25

De zonden die gedaan zijn waren niet
weg. Dit was te zien in de tabernakel-
en tempeldienst. Offers van dieren, ze
werden steeds opnieuw gebracht.

‘Voor nieuwe zonden nieuwe offers.’

Hebreeën 10:1-14 getuigt er ook van.
Toen de Heer Zelf het Offer was, werd
het zonde-‘probleem’ voor God defini-
tief opgelost. Eens en voor altijd. Dit
grote Offer moest gebracht, omdat
de vroegere zonden nog niet weg wa-
ren. God is rechtvaardig, en Hij is lief-
de. Daarom moest de Zoon tot zonde
(zondoffer) gemaakt worden.
Dáárdoor werd de zonde weggedaan.

‘God zij dank definitief.’

Op grond daarvan schenkt God nu, in
onze tijd, overstromende genade. Ja,
we lezen het ook in Romeinen 6:10:

want wat Zijn sterven betreft, is Hij
eens voor altijd voor de zonde gestor-
ven; en wat Zijn leven betreft, leeft Hij
voor God

Dít evangelie, het is zó de waarheid.
Daar zouden wij mee rekenen; in fei-
te geldt dit ook voor ons. Wij zijn ge-
zamenlijk met Christus gestorven en
daarmee dood voor de zonde. En: le-
vend voor God in Christus Jezus, on-
ze Heer
.

Woord vandaag

11 juli 2018
‘Romeinen is een fijne brief.’

We zijn daarin lang bezig geweest.
We zijn er rijk van geworden. Er kan
geen euro tegenop. In Romeinen 3
zitten we in het volle evangelie van
de apostel van de natiën. Een ande-
re lijn dan Israël had en dat wordt
langzaam maar zeker duidelijk in
deze brief. De Jood eerst en dan de
Griek staat in Romeinen 1:16,17. Het
evangelie 
is Gods kracht tot redding.

‘We zitten in Romeinen 3.’

Dat Romeinen 3 blijft boeien. Waar-
heid 
tot en met. In 3:25 staat:

Hem heeft God voorgesteld als dek-
sel van bescherming, door het geloof
in Zijn bloed

Zoals het bloed van stieren en bokken
voor God nodig was, was dat zo voor
zover het verwees naar het bloed van
Christus. Het typologische aspect was
voor God veel belangrijker dan dat het
doorgaans voor mensen is.

‘Dat bloed is belangrijk.’

Niet, dat God per se bloed wilde zien.
Het spreekt van het lijden, dat de Zoon
doormaakte. Omdat Hij uit liefde voor
Zijn God en Vader de uiterste weg ging.
Hij werd overgegeven in de handen van
zondaren en moest heel diep lijden aan
het kruis. Dat geloof en vertrouwen van
de Zoon in de kracht en liefde van Zijn
God en Vader, is kostbaar voor Vader.

Woord vandaag

10 juli 2018
‘Evangelie in Romeinen 3.’

Het is een prachtig hoofdstuk, omdat
zo scherp eerst de hopeloze toestand
van de oude mens wordt geschetst. En
dan komt het evangelie; het onmogelij-
ke wordt mogelijk. De mens gered, on-
danks diens gedrag en het gebrek aan
verdiensten voor God: 

want allen hebben gezondigd en mis-
sen de heerlijkheid van God
                                 Romeinen 3:23

God geeft Zelf Zijn geliefde Zoon, het
resultaat is:

en worden om niet gerechtvaardigd in
Zijn genade door de vrijkoping in Chris-
tus Jezus   
                                   Romeinen 3:24

‘Ja, heel bijzonder toch wel.’

Nou en of. Dit lees je bij geen enkele
andere apostel. Uniek bij Paulus. De
rechtvaardiging om niet in Zijn genade.
Gratis? Ja, helemaal voor niets. Tegen
de donkere achtergrond van vers 23 is
het flonkeren als een diamant van vers
24 echt geweldig. Let op, dat in vers 23
allen wordt gezegd en dat in vers 24 er-
na wordt vastgesteld, dat die om niet
gerechtvaardigd worden in Zijn genade.

‘Dat is grandioos!’

We worden er blij van en we blijven dat
ook. Niet meer te stoppen in ons hart.
Van zo’n evangelie word je echt vol en
kun je ook waarachtig leven. Niets kan
dit meer verhinderen, het staat er. En
dat is wat we met steeds meer belijden.
Van harte, geen last meer van tradities
van mensen die in de weg kunnen staan;
het is in 1 woord: uniek. Waard om door
te geven aan anderen. Gratis.

Woord vandaag

9 juli 2018
‘Reddend evangelie van God.’

Op basis van het geloof van Jezus
Christus, Zijn dood en opstanding.
Hier is dus helemaal niets van de
mens bij. Het evangelie is daarom
geweldig goed nieuws. Niet alleen
de gelovigen van nu zijn gered. In
Romeinen 3:22 staat:

nbvoor allen

Het gaat in deze uitdrukking niet
slechts om de gelovigen. Het gaat
écht om alle mensen.

‘Ik ben er al jaren blij mee.’

Nou en of, en vele anderen. Steeds
meer christenen en gelovigen zetten
terecht vraagtekens bij de hel. Wat
een karikatuur van het gericht is dat
zeg. Het wil maar moeilijk tot men-
sen doordringen, dat het gericht bij
de grote witte troon plaatsvindt
. En

het meer van vuur daarna is niet het
gericht
, maar de tweede dood.

‘Dat beseffen niet zoveel mensen.’

Velen denken nog in termen van een
eeuwig oordeel 
en denken erbij, dat

mensen voor eeuwig gepijnigd wor-
den
in het meer van vuur. Dat zegt

artikel 37 NGB, maar de Schrift leert
uitdrukkelijk anders. Als we Gods
woord, dat zó betrouwbaar is, gelo-
ven
, dan hebben we met Romeinen

3:22 dit wel: de rechtvaardigheid van
God nb voor allen door het geloof van
Jezus Christus. Dát is evangelie.

Woord vandaag

8 juli 2018
‘Ja evangelie in Romeinen 3.’

Na de lange uiteenzetting over de ou-
de mensheid, het is de waarheid, zien
we op naar God en vragen: wat nu?
De situatie voor de oude mens lijkt zo
hopeloos. Nu komt evangelie. Het be-
grip evangelie in het Grieks zegt het;
dat is letterlijk wel-boodschap. Is red-
ding voor de mens mogelijk? Jawel,
dat is wel zo. Dat lukt God wel.

‘Ja mooi, het begon in 1:1.’

Het is evangelie van God,het betreft:
Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.
Dat is geen moeilijk verhaal; de Heer
Jezus Christus is Zelf het evangelie.
Dat kunnen we rustig vaststellen.

In andere brieven lezen we over:

het evangelie van de heerlijkheid van
Christus, Die het beeld van de
onzichtbare God is 
(2 Corinthiërs 4:4).

‘De heerlijkheid wordt groter.’

De basis wordt in Romeinen gelegd.
En fundament is Jezus Christus Zelf.
Romeinen 3:21,22 zegt ons:

toch is van nu af aan, zonder wet,
rechtvaardigheid van God openbaar,
waarvan getuigd wordt door de Torah
en de profeten;
rechtvaardigheid van
God
door geloof van Jezus Christus,
 nbvoor allen en op allen die geloven,
want er is geen onderscheid.

Hier zijn we blij mee. Prachtig.