Woord vandaag

maar laat je omvormen in de 
vernieuwing van jullie denkzin 
opdat jullie toetsen wat de wil 
van God is, het goede en 
welgevallige en volkomene
         Romeinen 12:2b

De vernieuwing van je denken,
1 Corinthiërs 2:16 zegt dit:
wij hebben de denkzin van
Christus
. Wijst dat niet naar de
gezindheid van Christus? Uit de
woorden van Filippenzen blijkt
dat, de ootmoedige houding in
het hart
. Christus Jezus maakte
Zich leeg tot eer van de Vader,
voor alle mensen ten goede.
Natuurlijk, wij schieten tekort.
Maar het medelijden van God,
uitgestald in Romeinen, bouwt
ons op en geeft kracht.
Kort samengevat: de liefde van
Christus dringt in ons aan om
waardig voor God te leven.  

Woord vandaag

maar laat je omvormen in de 
vernieuwing van jullie denkzin 
opdat jullie toetsen wat de wil 
van God is, het goede en 
welgevallige en volkomene
   Romeinen 12:2b

Ja, het goede, welgevallige en
gerijpte (volkomene) is dit:
het presenteren (stellen) van
je lichaam zie je in Rom.6:3,11,
13,19. Gebaseerd op de dood
samen met Christus, als het om
de oude mens gaat. Zo rekenen
wij en presenteren wij de leden
van ons lichaam voor God. Dat
kan omdat wij leven ontvingen
door de geest van God, Rom.8:
9,11,13.Wij offeren de werken
van het vlees (Gal.5:19-21) op.
Zulke werken brengen wij ter
dood (Kol.3:5-9) en leggen die
af. Het is leven zonder woede,
hebzucht of onreinheid. Genade
voert de boventoon en is tevens
ondertoon van ons leven.

Woord vandaag

En laat je houding niet buigen
naar deze eon, maar laat je
omvormen in de vernieuwing 
van jullie denkzin 
opdat jullie toetsen wat de wil 
van God is, het goede en 
welgevallige en volmaakte.
       
Romeinen 12:2

Het enige middel om de wil van
God te toetsen, is Gods woord.
In het bijzonder voor nu is dat
het evangelie zoals dat aan de
apostel Paulus is toevertrouwd.
Wat is goed? Wat is welgevallig?
Wat is het volkomene, gerijpte?
Alleen Gods woord geeft uitleg
en antwoord op die vragen.
Je leert, dat God alles in je leven
uitwerkt tot wat goed is. Wat in
ons leven zich als kwaad, slecht
aandient, is niet per se fout van-
uit God gezien.
God welgevallig leven is dat van
de apostel zelf; voorbeeld om na
te volgen, zoals hijzelf  Christus
navolgde.  

Woord vandaag

En laat je houding niet buigen
naar deze eon, maar laat je
omvormen in de vernieuwing 
van jullie denkzin 
             
Romeinen 12:2a

De invloed van de massamedia
op mensen is groot. Wat die in
je stoppen, komt ook weer naar
buiten. De vernieuwing van de
denkzin
in context in Romeinen
12 komt door iets anders. Gods
woord is de rijke bron waaruit
wij horen, en dat geloven wij.
Dat heeft een reinigende en
vernieuwende werking in je.
Het denken heeft alles met je
hart
te maken. Ja, de Schrift in
je ogen en oren laten komen,
en -eventueel- de toelichting
die erbij gegeven wordt. Dat
heb je niet éénmalig nodig.
De verheerlijkte Heer Christus
Jezus spreekt tot je hart. Leer
van Hem, geniet van Zijn grote
geestelijke rijkdom.