Woord vandaag

7 april 2020

‘God weet hoe het zal gaan.’

Niets ontgaat Hem, geen detail. Zelfs 
de haren van je hoofd zijn geteld, niet 
één kan vallen zonder dat Vader het
weet. Zo zijn -vanzelfsprekend- de ge-
beurtenissen in de wereld volkomen 
in Zijn hand. Niets is toeval, omdat Hij
niets daaraan overlaat. Zoals het zon-
digen van Adam en Eva exact volgens
Gods plan was, zo ook nu. Een virus 
dat rondgaat is geen uiting van veront-
waardiging (toorn) van God.

‘Wat is het dan wel?’

Wat we gisteren lazen in Romeinen 8,
deze oude schepping is ondergeschikt
aan de slavernij van het verderf. En de
schepping wacht op bevrijding ervan.
Die komt definitief, maar dan moet de
oude wijken en plaats maken voor een
nieuwe schepping. Dat is tegelijk vrij-
heid, bevrijding. En dat smaken de kin-
deren van God nu al. In Christus een
nieuwe schepping te zijn, ja dat is het.

‘Geen verontwaardiging van God?’

Niet wat sommigen menen, dat ziekte
en zwakte uitingen zijn van Gods ver-
ontwaardiging. Wel leven in een wel-
aangename tijd, geestelijk gezien. We
zijn uiterst gezegend dat we leven in
het beheer van de genade van God. In
deze tijd klinkt: 

God was in Christus de wereld met Zich
verzoenend, hun krenkingen niet aanre-
kenend en geeft ons de bediening en 
het woord van de verzoening. Wat een
liefde, dát zouden we uitdragen.

Woord vandaag

6 april 2020

‘Hij gaat komen.’

Mensen weten dat niet, hopen wel dat
een andere tijd gaat aanbreken. Ergens
voelt de schepping dat wel aan:

want het voorgevoel van de schepping
wacht op de onthulling van de zonen 
van God
                        Romeinen 8:19

Men heeft geen idee wie die zonen zijn,
maar er is een voorgevoel, een vermoe-
den dat uiteindelijk alles anders en be-
ter zal zijn. God geeft antwoord.

‘Ja wat een uitzicht hebben wij.’

Onze tekst in Romeinen 8 vervolgt met:

want de schepping werd aan zinloos-
heid ondergeschikt, niet vrijwillig, maar 
vanwege Hem, Die onderschikt
                                       
Romeinen 8:20

God is het, die deze oude schepping aan
resultaatloosheid onderschikt. Dat zegt 
de Prediker (Qohelet, uitroeper) ook:

een en al vluchtigheid, zegt Prediker, 
een en al vluchtigheid, alles is vluchtig
                                        Prediker 1:2

Het woord voor vluchtig(heid) is hebel 
in Hebreeuws: zinloos, leeg, ijdel.

‘En toch heeft God een plan.’

Dat voornemen van God daar gaat het 
om. Mensen hebben plannen, God zal 
Zijn plan uitwerken. Dat zegt de tekst:

…in verwachting dat ook de schepping 
zelf bevrijd zal worden van de slavernij 
van het verderf tot in de vrijheid van de

heerlijkheid van de kinderen van God
                                         
Romeinen 8:21

God zal bevrijden! In fases, ja, de mens 
gaat zien, dat Jezus Messias van Israël 
was en is. Gods bedoeling met alles zal 
steeds duidelijker worden.

Woord vandaag

5 april 2020

‘Hij genas mensen.’

Toen Hij op aarde wandelde, verrichtte
Hij wonderen. Hij genas de blinde in of
bij Jericho, dat een type van deze oude 
wereld is. Toch ging de Heer binnen en
kwam daar oppertollenaar Zacheüs te-
gen. Die bleek zoon van Abraham, een
gelovige, te zijn. Hij vond geloof -ook in
deze stad. Zo is het geloof niet uit deze
oude wereld weggeweest. Altijd waren 
daar degenen in wie God geloof gaf.

‘Dat geldt ook voor Israël?’

Het wordt precair in de eindtijd. In Zijn
dagen vond Hij wel geloof in Israël, ech-
ter zeer weinig. In de eindtijd zal Hij als 
Hij terugkeert als Zoon van Adam, heel
weinig geloof aantreffen:

bovendien dus, bij het komen van de
Zoon van de mens, zal Hij het geloof 
vinden op aarde?
          Lucas 18:8

Het wegvloeien van geloof, dat al vele
jaren aan de gang is, zal erger worden.

‘Grote verdrukking komt nog.’

Tekenen en wonderen zullen het in die
tijd gepredikte evangelie van het konin-
krijk begeleiden. In Zijn dagen deed de 
Heer dat. En in de nabije toekomst zal 
de wetteloze aanwezig zijn en dat mét 
bedrieglijke tekenen en wonderen. Zo 
zal de mens misleid worden. Waarheid 
zal door hem op aarde gesmeten wor-
den en het geloof bij mensen wegne-
men. De Zoon zal op tijd verlossing ge-
ven in Zijn aanwezigheid op aarde.

Woord vandaag

4 april 2020

‘God is de Bron.’

De psalmist wist het:

al mijn bronnen zijn in U
                                       
Psalm 87:7

De Psalm spreekt van de vreugde van
de zonen van Korach, de priesters uit 
stam Levi. De zangers zingen dit in het
komende rijk van Messias Jezus. Sion 
is dan de aanduiding voor Jeruzalem.
Zij erkennen dat alle zegen die zij daar
genieten, van Elohim (God) komt. Hij 
is de Bron. Dat geldt ook voor ons: alle
geestelijke zegen ontvangen wij uit de
Vader, in Christus
.

‘Voor ons boven, niet hier.’

Zeker, Paulus schrijft in Efeziërs 1:3,4
iets bijzonders: te midden van de he-
melsen
. Dát is de plaats van onze gro-
te, genadevolle zegeningen. De aarde
is voor Israël en de volkeren. Onze po-
sitie en toekomst is boven. Christus is
daar nu, zittend aan Gods rechterhand
en zegent Zijn lichaam, de uitgeroepe-
nen in deze tijd. Dat houdt in: geen ga-
rantie voor lichamelijke genezing.

‘Wel genezing in de ziel?’

Dat kan. Daar waar de mens tot leven 
gewekt wordt door het evangelie van 
genade, ontvangt men heilige geest.
Het woord van God kan dan, door die
geest herstel geven in de ziel. Bevrijd 
worden van angsten. Ware liefde van 
God (agape) werkt zo krachtig in men-
sen, dat zij loskomen van wat bindt:

niets kan ons scheiden van de liefde 
van God in Christus Jezus, onze Heer

Woord vandaag

3 april 2020

‘God bestuurt het al.’

De fundamentele waarheid dat alles uit
God is, wordt fel bestreden. Dat kan vol-
gens velen niet zo zijn. We lezen:

want uit Hem en door Hem en tot Hem 
is het al; Hem zij de heerlijkheid voor de
eonen, amen!  
                                 Romeinen 11:36

Verder vinden we ook dit:

het al nu, is uit God, Die ons met Zich 
verzoent door Christus en geeft ons de

bediening van verzoening
                                 2 Corinthiërs 5:18

‘Duidelijke woorden.’

God zegt het zelf via Paulus, en ande-
ren. De situatie in de wereld, in Neder-
land, in uw, jouw, mijn leven is uit God
Hij bepaalt in hoeverre de druk groot 
wordt. In feite kun je Gods plan (voor-
nemen) zo samenvatten als we kunnen
lezen in Romeinen 11:36. God, de Bron
van alles; de Zoon is het kanaal waar-
door Hij Zijn voornemen uitvoert. De
Zoon, Christus, werkt het allemaal uit.

‘Hij is ootmoedig.’

Hij willde nooit Zijn eigen wil doorvoe-
ren ten koste van die van Zijn Vader. In
Gethsemane bad Hij dat de drinkbeker 
van het lijden aan het kruis weggeno-
men zou worden. Hij bad ook, dat niet
Mijn wil, maar de Uwe geschiede
. En zo
vervolgde Hij Zijn weg; het zou nog enke-
le uren duren. Zo zou het lijden van het
kruis komen. De Zoon sprak er met Zijn
Vader over. Hij werkt het uit!