Woord vandaag

14 mei 2019

‘Alles komt bij God.’

Dan wordt het één. De eerste letter
van het Hebreeuwse alfabet is de 1,
de Alef. Dat is de letter van God. God
is één en er is ook één God. Absoluut
gesproken, want er zijn er die bij ge-
legenheid óók God genoemd worden.
Dat is omdat de titel God (AL) in feite
Onderschikker betekent. God, de God
van Israël, de ene ware God, de Vader
van onze Heer Jezus Christus, zet an-
deren in in Zijn plan om mee te wer-
ken de rest tot onderschikking te lei-
den, in Zijn liefde. 

‘Daar gaat het heen.’

We lezen ervan in 1 Corinthiërs 15:27,
28. Daar wordt dat woord onderschik-
ken liefst 6 keer gebruikt. Dan is Zijn
plan voltooid, God zal uiteindelijk alles
in allen zijn. De grote eenheid waar al-
les naartoe werkt. De deling of twee-
heid die we meemaken, is bedoeld om
te komen tot de grote eenheid als alles
naar Hem is teruggekeerd. 
Die geweldige eenheid komt als eerste
tot uitdrukking in de uiterst nauwe sa-
menwerking van Vader en Zoon:

Ik en de Vader zijn één
                                   Johannes 10:30

‘Dat wordt anders uitgelegd.’

Ja, het wordt als steuntekst gekozen in
verband met de fictieve 3-eenheid. Dat 
is een onbijbelse leer, dus die laten we
links liggen. De eenheid is, dat de Zoon
de wil van de Vader (en niet Zijn eigen
wil) doet. De geest van Vader werkt in 
en door de Zoon om tot dat ene doel te
komen. Vervolgens komt het lichaam 
van Christus naar voren, die als zonen
óók de wil van Vader willen doen. Om-
dat God het is, Die zowel het willen als
het werken in die zonen bewerkt.

Woord vandaag

13 mei 2019

‘Alles is uit God?’

Ja, uit die Ene, de enige ware God,
Die onze Vader is. Uit Hem is alles ge-
komen, Hij is de Schepper van het al.
God wil relatie met Zijn schepselen;
daarom schept Hij en maakt Hij een 
(t)huis voor hen. Hemelen en aarde.
Daarom begint de Schrift met de let-
ter B, in Hebreeuws is dat ook: huis
God maakt een woonplaats, en dan 
is het ook twee, cijfer bij de letter B.

‘Opmerkelijk, om over te denken.’

Twee: God en Zijn schepping. En die
schepping bestaat ook uit twee: de
hemelen en de aarde. Zo is heel de
gang in Gods plan, dat tevoren door
Hem bepaald is. Twee, ook te zien in:
God-mens,man-vrouwouders-kinde-
ren
mens-dier, om wat te noemen.
Het is de Ene ware God, en Die heeft 
alles ontworpen. Hij zet schepselen in 
Zijn huis en laat ze via tegenstellingen 
leren. Om ze te brengen tot de grote 
eenheid, als Hij alles in allen is. 

‘Alles is ook uit Hem.’

Aan het einde van Gods plan zijn al
de schepselen bij Hem, aan Zijn hart.
Ze zijn dan teruggekeerd. Thuis geko-
men bij hun oorsprong. Uit liefde ge-
komen, en zij hebben dat tijdens de
eonen geleerd. Onderwijzing gekre-
gen over wat liefde is door de tegen-
stelling: haat. Leren wat vriendschap 
is door vijandigheid, kortom: God on-
derricht ons door contrasten. Dat is 
ook de functie van het door God in-
gezette kwaad, opdat wij als schep-
selen het geweldige goede als zoda-
nig waarderen uit Gods hand. 

Woord vandaag

12 mei 2019

‘We zien uit naar Hem.’

In Zijn plan is alles vastgelegd en kan
niets mis gaan. God had tevoren alles
overzien en ingecalculeerd. Voor ons 
niet te bevatten wat God doet en wat
Hij inzet om Zijn doel te bereiken. Via
de profeet Hosea (11:9) zegt Hij:

Ik ben God en geen mens….

Wanneer het lijkt alsof Zijn plan wel
gedwarsboomd wordt, wordt echter
mensvormig over God gesproken. In
de Schriften wordt over Zijn rechter-
hand
of over Zijn arm gesproken. En
dat terwijl God die niet heeft, vanzelf-
sprekend.

‘Maar niets kan het tegenhouden.’

Hij is, absoluut gesproken, de Alge-
noegzame, de alleen wijze God, bij
Wie niets uit de hand loopt. Hij doet
wat Hij wil en niemand kan dat ver-
hinderen. Hij zegt bij monde van de
profeet Jesaja (45:5):

Ik ben Jahweh, en niemand anders,
buiten Mij is er geen God

En verder in 45:6b en 7:

Ik ben Jahweh, en niemand anders,
Ik formeer het licht en schep de 
duisternis, Ik maak het goede en 
schep het kwaad; Ik, Jahweh, doe 
dit alles!

‘Duidelijk, dat Hij alleen God is.’

Niemand kan Zijn bedoeling weer-
staan. Mensen kunnen tijdelijk tegen 
de wil van God ingaan, maar wat Hij 
Zich voornam zal altijd doorgaan. 
Zelfs het verzet tegen Zijn wil, is op-
genomen als onderdeel van Zijn plan.
Tegen die achtergrond komen Zijn ge-
nade en liefde zo scherp naar voren.
Dit licht, dat uit Zijn woord schijnt, is
helaas voor velen te scherp. Mensen
hebben vaak nog allerlei traditionele
ideeën en daarom ontgaat het hun 
hoe groot God, de Vader van onze 
Heer Jezus Christus, 
werkelijk is.

Woord vandaag

11 mei 2019

‘De toekomst is zeker in Gods woord.’

Israël, de gemeente en de volkeren, ze
hebben allemaal een prachtig uitzicht.
Het perspectief van Gods woord is red-
ding van allen
. Dat staat bovenaan en 
Gods liefde zal ervoor ijveren dit groots
tot stand te brengen. In feite kan niets
de verwezenlijking van Zijn plan tegen-
houden of dwarsbomen. Heel wat men-
sen menen, dat dat wel kan. Men zegt 
soms zelfs dat mensen -net als God- 
een volkomen vrije wil hebben.

‘Een vrije wil kan toch niet?’

De mens heeft er zeker geen. De God 
en Vader van Christus heeft echt een 
vrije wil. En God wil, dat alle mensen 
gered worden en tot erkenning van de
waarheid komen. En dat gebeurt, is
een kwestie van tijd. Men kan tijdelijk 
tegen de wil van God in gaan; uitein-
delijk zal die wil tóch gedaan worden.
God is zoveel groter dan de mens. In
de Schriften is Zijn bedoeling iets, dat
nooit door de mens tegengehouden 
kan worden. De koning, de Farao van
Egypte niet, Nebukadnezar evenmin.

‘Wij zijn heel kleine mensjes.’

God houdt van alle mensen, Hij heeft 
u, jou en mij lief. Dat blijkt onder an-
dere uit het feit, dat de gemeente die
het lichaam van Christus is, bestaat uit
zondaren, waarvan Paulus de eerste 
is. En als de eerste gered is, zal zeker
de rest ook komen. Dat schrijft hij in
de eerste brief aan Timotheüs, waar
we gisteravond in Soest ook naar ke-
ken, maar dan de tweede brief. Ja, de
kracht voor hem lag in wat God geeft.
Zo ook voor ons!