Woord vandaag

Dus, zoals het dan door één 
krenking voor alle mensen tot 
veroordeling was, zo komt het 
ook door één rechtvaardige 
daad voor alle mensen tot in
rechtvaardiging van leven.
        Romeinen 5:18

De rechtvaardiging én het leven
gelden alle mensen. Dat is het 
noodzakelijke gevolg van kruis
en opstanding. De gevolgen van
Adams zonde werden door een
andere zonde weggedaan. 
De dood van Jezus Christus aan
het kruis was óók zonde. En Hij 
werd tot zonde gemaakt. Door
dat gebeuren werd de zonde in
Gods ogen weggedaan. ‘Zie, het
Lam van God dat de zonde van 
de wereld wegdraagt’ klinkt het
in Johannes 1:29 heerlijk. Dat is
gebeurd; alle mensen zullen als
gevolg daarvan rechtvaardiging 
om niet en leven ontvangen. 
Wat een geweldig uitzicht geeft
dat op hoe God, de Vader, is. 

Woord vandaag

Dus, zoals het dan door één 
krenking voor alle mensen tot 
veroordeling was, zo komt het 
ook door één rechtvaardige 
daad voor alle mensen tot in
rechtvaardiging van leven.
        Romeinen 5:18

Paulus concludeert nu op grond
van de verzen 12-17. 
De ene krenking van het eerste
mensenpaar leidde tot veroor-
deling. Sterven en dood. Adams
daad blijkt wereldwijde, voor 
heel de mensheid bepalende,
gevolgen te hebben. Perfect is
de parallel met het werk van 
de laatste Adam, Christus. Ook
dat heeft gevolgen voor de hele
mensheid. Geen veroordeling, 
maar rechtvaardiging tot leven.
De gelovige van nu weet zich in
het leven volkomen vrij. Leven 
is nu in Christus Jezus deel van
elke gelovige. 

Woord vandaag

Want indien door de krenking 
van de ene, de dood heerst 
door die ene, veel meer zullen 
zij die de overmaat van de 
genade en het geschenk van 
de gerechtigheid ontvangen, 
in het leven heersen door die 
Éne, Jezus Christus.
    Romeinen 5:17

Wat Paulus hier aangeeft, is de
overstromende genade, zoals die
die ook al in vers 15 te lezen was.
Het regeren in het leven is niet
hetzelfde als regeren met Hem 
(Christus) volgens 2 Timotheüs
2:11,12 in de komende eonen.
Hier gaat het om in het leven 
regeren door Hem

Dat is nu al voor degenen die 
dat leven ontvingen. Evangelie
is dat we als gerechtvaardigden 
en verzoenden ervaren, dat Hij 
Zijn leven in en door ons heen
uitleeft. Dat stopt bij overlijden
maar zal voluit geleefd worden
wanneer we bij Hem zijn in alles
overtreffende heerlijkheid. 

Woord vandaag

Want indien door de krenking 
van de ene, de dood heerst 
door die ene, veel meer zullen 
zij die de overmaat van de 
genade en het geschenk van 
de gerechtigheid ontvangen, 
in het leven heersen door die 
Éne, Jezus Christus.
    Romeinen 5:17

Als gevolg van Adams krenking
(naast-val) heerst de dood. Strikt
genomen is dat het dood-gaan.
Gevolg van het stervensproces
dat in elk mens aanwezig is. We
lezen, dat de gelovigen in het 
(eonisch) leven regeren door 
Jezus Christus. Hoe groot is de
tegenstelling met de gevolgen
van Adams daad! Gelovigen in
deze tijd ontvangen een over-
maat aan genade (verzoening)
én het geschenk van gerechtig-
heid (rechtvaardiging om niet).
Als je onsterfelijkheid hebt ont-
vangen, ben je in zekere zin als
een koning. Dat is wat de Heer
aan alle gelovigen geeft.

Woord vandaag

En bij de schenking is het niet als  
bij de ene daad van zonde. Want 
het gericht is inderdaad uit de 
ene (daad) tot veroordeling, 
de genadegave echter, is uit veel 
krenkingen tot één rechtvaardige 
beloning.        
             
Romeinen 5:16

De vergelijkingen gaan voort, en 
het is prachtig om te lezen. 
Paulus laat zien hoe overtreffend
de genade van God is. Eén daad
van zonde van Adam en Eva heeft
grote gevolgen: veroordeling van 
de mensheid. Het aangekondigde
gericht kwam, God doet wat Hij 
zegt. De ene misser mondde uit 
in veel krenkingen (naast-vallen).
Zó veel, dat het niet te overzien
is. Niettemin blijkt Gods genade
door de ene rechtvaardige daad
(lijden, kruis en opstanding) van
Jezus Christus, veel groter dan al
de krenkingen samen. De mens
krenkt God; God rechtvaardigt 
en verzoent als ‘beloning’. Dat is 
Zijn grote genade.