Woord vandaag

wetend, door God geliefde 
broeders, van jullie uitkiezing
              1 Thessalonicenzen 1:4

Wat een fijne woorden lees je in
dit vers! De broeders en zusters
zijn allen door God geliefd. Laat
dat diep in je hart komen. Je bent
hoe dan ook: door God geliefd. Ah
dat is zó geweldig. De Zoon leed –
intens- aan het kruis, Hij ging die
weg uit liefde voor Zijn God en Va-
der, maar ook voor u, jou en mij.
En vanuit die liefde ben je ook uit-
gekozen. Efeziërs zegt ons, dat het
van vóór de nederwerping van de
wereld was. Niets uit onszelf, alles
is Gods genade.

Woord vandaag

ons onophoudelijk herinnerend 
jullie werk van het geloof en 
moeite van de liefde en volhar-
ding van de verwachting van 
onze Heer Jezus Christus, voor 
onze God en Vader

         1 Thessalonicenzen 1:3

Naast geloof en liefde is daar de
verwachting. Voor de Thessalo-
nicenzen, voor zover zij uit de na-
tiën zijn, mogelijk onzeker. Jood-
se mensen kenden de verwach-
ting uit Tenach, dat de Messias 
komt en Zijn voeten op de Olijf-
berg zal zetten. Zacharia spreekt
daarover. Deze gemeente was 
nog jong en niet alles was duide-
lijk. In vers 10 (iets verderop) is
wel een aanwijzing te vinden. In
ieder geval zal Paulus ook iets ge-
zegd hebben, want zij volhard-
den 
in de verwachting. Ook wij
zijn gewekt en zien uit Christus!

Woord vandaag

ons onophoudelijk herinnerend 
jullie werk van het geloof en 
moeite van de liefde en volhar-
ding van de verwachting van 
onze Heer Jezus Christus, voor 
onze God en Vader

         1 Thessalonicenzen 1:3

We lezen hier, dat zij moeite, in-
spanning
hadden om elkaar te
bemoedigen. Dat was uit liefde
van God
. Extra inzet, om het e-
vangelie te verspreiden en men-
sen te bereiken met die unieke
boodschap van liefde en genade
voor iedereen. Met al de kwali-
teiten, genoemd in 1 Corinthiërs
13:4-8, is de liefde van God het
mooiste wat onder mensen kan
zijn. En onder de Thessalonicen-
zen functioneerde dat volop. En
wij kunnen die liefde vanuit ons
hart uitleven.