Woord vandaag

groet Epenetus, mijn geliefde, 
die eersteling is van de 
provincie Asia voor Christus
         
Romeinen 16:5b

De naam Epenetus betekent:
lofprijzing. Deze gelovige was
‘eersteling’ van Asia dat toen
een Romeinse provincie was.
Dat besloeg een flink deel van
het huidige Aziatische Turkije.
Een oogstterm: eersteling.
Deze gelovige was kennelijk
één van degenen die beschikt
waren tot eonisch leven, zie
Handelingen 13:48. Paulus en
Barnabas spraken in Antiochië
in Pisidië en mensen geloofden.
Hun leven was, net als dat van
Epenetus, verder lofprijzing aan
God en Zijn Christus
.

Woord vandaag

en de uitgeroepen gemeente 
bij hen thuis     
           
Romeinen 16:5a

Een ‘huisgemeente’ was in die
dagen heel gewoon. Nog in de
verste verte geen instituten te
zien. Geen dure kerkgebouwen
of terreinen met opstallen. De
handen waren vrij om overal
evangelie te brengen. Zoals in
(kerk/gemeente) geschiedenis
steeds te zien: organisatie is
vrijwel altijd een sta-in-de-weg.
Paulus kon op veel plaatsen bij
gelovigen onderdak vinden
als het om het woord gaat.
Priscilla en Aquila gaven hun
woning om volle ruimte te
bieden. Aan wat? Het goede
nieuws, dat Paulus bracht.

Woord vandaag

die voor mijn ziel hun eigen 
nek hebben uitgestoken, voor 
wie niet alleen ik dank, maar 
ook alle uitgeroepen 
gemeenten van de natiën
     
Romeinen 16:4

We weten niet wanneer zij zo
in gevaar kwamen. Wellicht is
dat in Efeze geweest. We zien
dat gebeuren in Handelingen
19. Zij ontvingen mensen in hun
woning waar zij ook waren. Om
gemeenteleden op te vangen
en het woord ruimte te geven.
Net als Febe, voorbeelden die
de ootmoedige gezindheid van
Christus Jezus laten zien.
Prisca (in Handelingen Priscilla,
een verkleiningsvorm), Aquila;
gelovigen die hun eigen nek
uitstaken voor het evangelie
dat Paulus verkondigde. Laten
wij hun voorbeeld navolgen.

Woord vandaag

Groet Prisca en Aquila, mijn 
medewerkers in Christus Jezus
         
Romeinen 16:3

Zij maakten tenten, handwerk,
net als Paulus (Hand. 18:1-3).
Door deze samenwerking, die
ontstond door de vervolging
van de Joden door Claudius, is
hun kennis van God verdiept.
Daardoor konden zij de weg
van God nauwkeuriger aan de
leraar Apollos uitleggen, zoals
Handelingen 18:25,26 zegt.
Hier zien we hoe God werkt; de
vervolging door Claudius moest
plaatsvinden, opdat Prisca en
Aquila met Paulus in contact
kwamen. Ze zijn medewerkers
in Christus Jezus geworden.

Woord vandaag

opdat jullie haar ontvangen in 
de Heer, de heiligen waardig, 
en naast haar staan in welke 
zaak zij ook maar jullie nodig
heeft, want zíj heeft zowel
aan velen als mijzelf bijstand
verleend

     Romeinen 16:2

Elkaar ontvangen in de Heer is
een uiterst praktisch iets. We
zijn als gelovigen in genade in
Zijn liefde geroepen. We leven
dat uit in bijvoorbeeld najagen
van gastvrijheid zoals we bij
Febe zien. In Romeinen 12:13
lazen we al:

aan de behoeften van de 
heiligen deelnemend, de 
gastvrijheid najagend

Levende voorbeelden zien we
in Romeinen 16 voldoende.
Het is de reddende kracht van
God
in mensenlevens. Zo ook
Paulus zelf; eerst zelfzuchtig en
ijveraar voor traditie, nu een
liefdevolle apostel.