Woord vandaag

maar, zoals wij getoetst zijn door 
God om het evangelie toever-
trouwd te krijgen, zo spreken wij, 
niet om mensen te behagen, maar 
God, die onze harten toetst.

1 Thessalonicenzen 2:4

Paulus sprak rechtuit (zie gisteren)
net als zijn Heer. Er werd geen be-
drog in Zijn mond gevonden. Pau-
lus volgt Christus na. Hij is ons en
zijn grote Voorbeeld. God had aan
de apostel Zijn evangelie voor nu
toevertrouwd. Dat was hij zich erg
bewust en daarom wilde hij geen
mensen behagen, maar God. Wel
fijngevoelig; het kwam steeds aan
op het spreken van de waarheid in
Gods liefde
. Die liefde heeft veel
kanten, zij is blij met de waarheid.

Woord vandaag

Want onze vertroosting is niet
uit dwaling, noch uit onzuiver-
heid, noch in bedrog
      1 Thessalonicenzen 2:3

Paulus’ aanspreken is vertroos-
tend en bemoedigend. Hij, Gods
apostel, deed niets anders dan
opkomen voor de waarheid. Dat
was en is het belang van Christus
Jezus Die hij diende. Wat hij sprak,
kwam uit één Bron; het woord is
zuiver (Psalm 12:7). Goed lezen,  
Paulus’ woorden gelden voor nu,
gewoon, en rechtuit, net als zijn
Heer. In Zijn mond werd geen be-
drog gevonden (1 Petrus 2:22).
Op de woorden die Hij vandaag
tot ons spreekt kun je bouwen. Ze
vertroosten het soms verdrietige
en geslagen hart.

Woord vandaag

Maar wij, tevoren lijdend en mis-
handeld in Filippi, zoals jullie we-
ten, waren vrijmoedig in onze 
God om het evangelie van God
tot jullie te spreken in veel strijd.

1 Thessalonicenzen 2:2

Paulus’ leven als apostel kende
lijden, onbegrip, tegenwerking.
Na zijn bediening overkwam de
sprekers van zijn evangelie het-
zelfde. Geen waardering, maar
eerder tegenwerking door de
(religieuze) gevestigde orde. In
Paulus’ dagen kwamen de wet-
tischen met ‘iets nieuws’ en ‘an-
dere accenten’. Lees de Galaten-
brief. Dat gaf veel strijd en tegen-
werking; men verliet de apostel
(2 Timotheüs 1:15). Hij was bij
de Thessalonicenzen vrijmoedig
en sprak vrijuit. Het draait om
het goede nieuws van God!

Woord vandaag

Want zelf weten jullie, broeders, 
dat onze ingang naar jullie toe 
niet tevergeefs is geworden.
       1 Thessalonicenzen 2:1

Paulus zegt hier met vreugde hoe
hij met enkele anderen daar was
gekomen en ontvangen. Vrucht-
baar woord is niet anders dan in
genade
; dát verandert levens van
mensen. Dát zet echt in vrijheid.
De genade van God die met Pau-
lus was, zorgde voor goed resul-
taat. Het was niet tevergeefs, dat
ze standvastig, onwankelbaar en
steeds overvloedig het werk van
de Heer deden. En God bevestigt
Zijn werk door ons heen; Hij doet
boven denken en bidden.

Woord vandaag

en Zijn Zoon uit de hemelen te ver-
beiden, die Hij heeft opgewekt uit 
de doden, Jezus, die ons bergt uit 
de komende verontwaardiging
         1 Thessalonicenzen 1:10

Het woord verbeiden wijst op een
sterk verlangen naar, uitzien naar.
Dat doen we als leden van Zijn li-
chaam. Jezus, dat is: Jahweh-Red-
der, komt. Dan zal Hij ons verande-
ren en gelijkvormig maken. Ons li-
chaam zal net zo stralen als Hij. De
komende verontwaardiging is de
inleidende fase op de dag van Jah-
weh
. De gerichten zoals die in het
boek Openbaring staan. De tekst
geeft ons dat bijzondere perspec-
tief dat Hij ons zal bergen, in veilig-
heid brengen
, vóórdat de veront-
waardiging over de aarde losgaat.
Hij zal ons precies op tijd roepen!