21 oktober 2018
‘We hebben licht ontvangen.’

Bevoorrecht, net als Saulus, die kreeg
dat -ongevraagd + ongewild- op weg
naar Damascus. Waarom koos God
deze Saulus, die de gemeente vervolg-
de? Waarom koos Hij niet een van de
zijn tijdgenoten, die veel aardiger voor
die leden van die gemeente van God
waren? Vragen die misschien niet zo
vaak gesteld worden.

‘Saulus was geen goddeloze.’

Hij was: kampioen farizeeër van zijn
dagen. Ongewoon ijverig voor God en
overleveringen van zijn voorgeslacht.
En zo fanatiek voor zijn judaïsme, dat
hij van harte instemde met de onjuis-
te terechtstelling van Stefanus. Uitge-
rekend deze religieuze fanaticus werd
ineens, zonder berouw, licht gegeven.
Om niet, dus. Gods overstromende ge-
nade
, waarvan hij bij uitstek verkondi-

ger van werd.

‘Saulus bekeerde zich niet.’

Nee. God zette hem stil en veranderde
hem ingrijpend. Dat was Gods keuze.
Door de profeet horen we: Jakob heb
Ik lief, en Esau haat Ik
(op tweede plek

stellen). Dit is het kiezen dat God doet
op basis van Zijn liefde en Zijn voorne-
men. Als mensen hebben we daar wel-
licht allerlei vragen bij, maar we zou-
den gewoon eenvoudig geloven en in
Hem rusten dat Hij exact weet wat Hij
doet. Dan is het goed, Zijn wijsheid.