21 december 2018
‘Leidraad zijn de brieven.’

Voor het leven van elke gelovige. In
wat de leraar van de natiën schreef,
vinden wij dat wat nodig is. De basis
voor onze goede werken vinden wij
in een bekende tekst. Het gaat dan
om de goede werken die God tevo-
ren gereedmaakt. Ja en daarin kun-
nen wij wandelen.

‘In vrijheid, toch?’

Vrij van alle ballast, en Hebreeën 12
spreekt dan van de zonde: ongeloof.
Ook daarvan zijn wij vrijgemaakt.
God geeft ons geloof:

heel de Schrift is God-geademd en
nuttig tot onderwijzing, tot aanto-
ning, tot terechtwijzing, tot de op-
voeding die in de rechtvaardigheid
is…                    2 Timotheüs 3:16

‘Fijn, voortdurend Zijn woord.’

Dat is de kern. Je ziet dat de volgor-
de heel logisch is. Eerst het onder-
richt horen; feiten worden bekend-
gemaakt (aantoning), zowel over
God als over ons. En het plaatst ons
denken in de juiste richting (terecht-
wijzing). Wij worden opgevoed om
rechtvaardig te zijn in de praktijk.
Dit is het resultaat:

opdat de mens van God toebereid
is, tot ieder goed werk toegerust

                          2 Timotheüs 3:17