16 maart 2019
‘Hij voorzegde al Zijn lijden.’

Het was voor Hem duidelijk geworden
uit de bestudering en overpeinzing van
de Schriften. Hij sprak al op 12-jarige
leeftijd met de schriftgeleerden bij de
tempel over die Schriften. Al wat in de
Torah, Profeten en Psalmen over Hem
beschreven stond, leerde Hij. Net voor-
dat Hij overgeleverd zou worden, hield
Hij een lange toespraak. De discipelen
hoorden Hem vertellen over toekomen-
de dingen, Mattheüs 24 en 25.

‘Ze wisten niet hoe dichtbij het was.’

Nee, inderdaad wisten zij niet dat Hij
werkelijk na een paar dagen overgege-
ven zou worden in de handen van het
Sanhedrin:

en toen Jezus al deze woorden geëin-
digd had, gebeurde het dat Hij tegen
Zijn discipelen zei:
Jullie weten dat over twee dagen Pas-
cha is, en dan zal de Zoon van de mens
overgeleverd worden om gekruisgigd
te worden
                   Mattheüs 26:1,2

Achteraf zou pas duidelijk worden, dat
Hij Zelf het Paaslam was. Hij geloofde
dat al. De discipelen wisten dat achter-
af pas. Paulus zegt het.

‘De vierde aankondiging van het lijden.’

Ja, en de leerlingen verstonden het nog
steeds niet. Zo zien we, dat waarheid in
Gods woord langzaam tot het hart van
een mens kan doordringen. Net als bij
de discipelen kan dat ook bij ons soms
lang duren. Gods tijd is altijd de beste.
Dit lijden van Zijn Zoon was voorzegd en
het gebeurde precies op tijd:

..Deze, Die overeenkomstig het vastge-
stelde raadsbesluit en de voorkennis van
God overgegeven is, hebben jullie geno-
men en door handen van onrechtvaardi-
gen aan het kruis gespijkerd en gedood
                                Handelingen 2:23

Het was op Gods tijd, helemaal volgens
Zijn plan en voornemen.