30 mei 2019

‘Vandaag hemelvaartsdag.’

Hoe raar het ook lijkt, maar deze dag is
een heenwijzing naar de terugkeer van 
Jezus Christus op aarde. Natuurlijk is de
huidige positie van Christus een gevolg 
van Zijn afscheid op de Olijfberg. Petrus 
wist dat zeer zeker:

door de opstanding van Jezus Christus,
Die aan de rechter(hand) van God is, 
opgevaren naar de hemel, terwijl de 
boodschappers, machten en krachten 
Hem ondergeschikt zijn…
                                          1 Petrus 3:22

Daarbij verwees hij naar het opstijgen 
van zijn Heer, zoals we lezen in Hande-
lingen 1:9:

en nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 
opgeheven, terwijl zij het zagen, en 
een wolk onttrok Hem aan hun ogen

‘Dit is op de Olijfberg.’

Dat staat in Handelingen 1:12:

toen keerden zij terug naar Jeruzalem, 
van de berg die Olijf genoemd wordt, 
die vlak bij Jeruzalem is en er een sab-

batsreis vandaan ligt

Hij was met Zijn discipelen en werd op-
geheven. Hemelvaart. Dat is helemaal
voor en van Israël. De apostelen van de
Besnijdenis staan daar en zien het. Ook
Petrus, die ervan schrijft. Het verwijst 
naar Zijn wederkomst, zoals 1:11 zegt:

..twee mannen stonden bij hen in witte
kleding, die ook zeiden: Galilese man-
nen, waarom staan jullie omhoog te 
kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die 
van jullie opgenomen is naar de hemel,
zal op dezelfde wijze komen als jullie 
Hem naar de hemel hebben zien gaan

De verwachting voor Israël is dan, dat 
Hij Zijn voeten zet op de Olijfberg in Zijn
aanwezigheid, volgens Zacharia 14:4.

‘Dat is duidelijk.’

Voor het lichaam van Christus geldt de 
verborgen hemelvaart als de bazuin van
God klinkt. Net zoals de Heer in de dag
van Zijn opstanding naar de Vader ging.
Dat was ook een verborgen hemelvaart
zoals Hij tegen Maria zei: 

raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet
opgevaren naar Mijn Vader
                                       Johannes 20:17

Iets later op de dag ontmoette Hij 
Maria Magdalena en de andere Maria:

toen zij weggingen om het aan Zijn disci-
pelen bekend te maken, zie, Jezus kwam 
hun tegemoet en zei: wees gegroet!

En zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn
voeten en aanbaden Hem
.
                                        Mattheüs 28:9

Nu Hij bij Vader geweest is, mochten zij
Hem wel aanraken. De verborgen hemel-
vaart als heenwijzing naar Zijn verbor-
gen terugkeer (niet op de Olijfberg) zoals
vermeld in 1 Thessalonicenzen 4:13-18. 
En: type van de hemelvaart die al de le-
den van Zijn lichaam (mogelijk zeer bin-
nenkort) gaan meemaken!