Woord vandaag

12 juni 2019

‘Wel weer meer licht gisteren.’

Stapje voor stapje komen we verder
in de waarheid. Niet, dat wij die bezit-
ten of een monopolie daarop hebben.
Integendeel. Gods woord is de waar-
heid
. Dat beleed de Heer in dat zo bij-
zondere gebed in Johannes 17.
Hij had al eerder gezegd:

Ik en de Vader zijn één
                                  Johannes 10:30

En dat is geen bewijs voor een bepaal-
de leerstelling over God, maar een uit-
drukking van eenheid in liefde en doel-
gerichtheid. De Vader staat steeds bo-
ven de Zoon, zo blijkt uit Johannes 17.

‘Een ontroerend gebed.’

Dat is het, een gebed waaruit de voort-
durende onderschikking van de Zoon 
aan de Vader blijkt. En: de Vader is ho-
ger dan de Zoon, altijd:

opdat de Zoon U verheerlijkt, zoals U 
Hem autoriteit over alle vlees geeft, op-
dat al wat U Hem heeft gegeven, Hij 
aan hen zou geven, zelfs eonisch leven

                                    Johannes 17:2

We lezen het: de Vader geeft, de Zoon
ontvangt en geeft dat weer door. Nog 
meer:

Ik verheerlijk U op de aarde, het werk 
afmakend dat U Mij gegeven hebt, op-
dat Ik het doe             
Johannes 17:4

De Zoon ontving autoriteit over alle 
vlees, eonisch leven, werk. Daardoor
kon de Zoon leven geven en het werk
doen zoals Vader Hem dat gaf.

‘Ja, zo leren we over Hem.’

En het gaat verder in dat gebed:

Ik manifesteer Uw Naam voor de men-
den die U Mij uit de wereld geeft. Zij 
waren van U, en U aan Mij geeft U ze,
en zij hebben Uw woord gehouden

                                     Johannes 17:6

Vader gaf Hem de mensen en die kon-
den dat woord houden, door Hem.
Zo zien we, en dat blijkt verder in dit
prachtige gebed, dat de Vader de gro-
te Gever is, en de Zoon de Ontvanger. 
Hij ontving alles van de Vader dat no-
dig was om Zijn grote werken te kun-
nen doen. Hij doet Gods wil.