5 juli 2019

‘Bijzonder woord uit Johannes.’

Ja en zo blijkt dat de heiligen uit Israël
niet in het gericht komen met de Heer
als Richter. In de opstanding van de
rechtvaardigen (Lucas 14:14; Hande-
lingen 24:15) worden zij niet alleen op-
gewekt, maar ook levendgemaakt. En
de Heer zal dat als de grote Levendma-
ker (Johannes 5:21,29) doen. Zo krijgen
zij eonisch leven, en ook dit: 

..en de volken zijn toornig geworden 
en Uw verontwaardiging kwam en het
tijdstip voor de doden om gericht te 
worden en om het loon te geven aan
Uw dienaren, de profeten, en aan de
heiligen en aan hen die Uw Naam vre-
zen, de kleinen en de groten…
                                Openbaring 11:18

‘Zij worden niet gericht.’

Nee, zij krijgen loon. En als zij al niet
in het gericht – de grote witte troon –
of anderszins komen, wat zal dan ons 
deel zijn? Wij ontvangen zelfs overstij-
gende rijkdom van Zijn genade en een
lichaam dat een veel grotere heerlijk-
heid heeft dan zij. En begrippen die in
verband met de bemastaan, zijn: ver-
lichting, openbaring, terugontvangen 
en applaus. Deze woorden lees je ook
bij het gericht, maar bij de bema is de
angel eruit.

‘Wat is het verschil dan?’

Bij de ongelovigen heeft het te maken
met Gods verontwaardiging. Bij ons is
het Gods heiligheid. Daarom moet al 
wat in de toekomst kwaad kan opleve-
ren, verwijderd zijn. Het eerste punt is
wat Paulus schrijft:

..richt daarom niets voor de tijd, totdat
de Heer zou komen; Hij zal de verborg-
enheden van de duisternis aan het licht
brengen en de beraadslagingen van de
harten openbaar maken
                                  1 Corinthiërs 4:5