28 september 2019

‘De kern van Efeziërs.’

Het gaat om de gemeente die lichaam 
van Christus is. Die heeft een centrale
plaats gekregen in Gods voornemen 
van eonen. De allerhoogste waarhe-
den worden nu in de gemeente onder-
wezen en zullen verder gedragen wor-
den in de schepping. Daar zijn de eo-
nen die nog komen voor bedoeld. Be-
treft allereerst de geestelijke, onzicht-
bare hemelse machten en krachten. 

‘Wat is de verdere roeping?’

Christus is het Hoofd en Hij zal alle ge-
breken in de schepping vullen. Alles is
compleet gemaakt door Hem en heel 
de uitgeroepen gemeente is het com-
plement van Hem. Wij zijn de belang-
rijksten na de Heer Zelf – in Gods plan.
Dat is de gevolgtrekking uit het onder-
richt van Efeziërs en Kolossenzen. Het
zou leiden tot ootmoedigheid, zoals de
aanwijzingen in Efeziërs aangeven.

‘Dat is Efeziërs 4-6.’

Uitvloeisel van de geweldige waarhe-
den die verkondigd worden in 1-3 zijn
de hoofdstukken 4-6. Ef. 4:1,2 begint:

…waardig te wandelen…met alle oot-
moedige gezindheid en zachtmoedig-
heid met geduld elkaar verdragend in
liefde

Ook in de brieven van Petrus en Jako-
bus zie je genade en ootmoed bij el-
kaar staan. Dat is bij Paulus sterker; in 
zijn brieven lees je van overstromende
genade. En daarom zal ootmoedigheid
meer merkbaar zijn.