29 september 2019

‘Wat doen we straks?’

Volgens Efeziërs zal de uitgeroepen
gemeente de genade en de veelvuldi-
ge wijsheid van God aan de hemelse
machten etaleren, bekendmaken. En
hoe dat in zijn werk gaat, is lastig con-
creet te maken. Op 28 september la-
zen we in Efeziërs 3. Daaruit komt
naar voren dat de bekendmaking be-
gon vanaf de start van het lichaam 
van Christus. Saulus’ ontmoeting met 
de Heer Jezus was beslissend.

‘Radicale ommekeer van Saulus.’

Geen berouw, geen bekering, niets 
van dat alles. De Heer riep hem, en
Paulus zegt dat dat overweldigende
genade van God was:

..de genade nu van onze Heer, over-
weldigt, met geloof en liefde, die in
Christus Jezus is

                            1 Timotheüs 1:14

Dit markeert de start van de roeping
van de ekklesia, de uitgeroepenen in
deze genadetijd. In de levens van ve-
len is het goede nieuws geland. 

‘En dat is?’

Ja, Paulus zegt verder, dat:

Christus Jezus in de wereld kwam om
zondaars te redden, van wie ik de eer-
ste ben…
                             1 Timotheüs 1:15

Gods overweldigende genade manifes-
teerde zich in Saulus’ leven. Dit blijkt 
later grondtoon te zijn voor zijn evan-
gelie. En dat niet alleen, het is muziek 
die gehoord en getoond zal worden in
dat gebied waar de gemeente werkt:

..opdat Hij in de komende eonen ten-
toon zal spreiden de overstijgende rijk-
dom van Zijn genade in Zijn mildheid 
voor ons in Christus Jezus

                                    Efeziërs 2:7