9 november 2019

‘Geweldige toekomst.’

Ja, dat wat ons wacht kun je niet be-
denken. Het is God, onze liefdevolle 
Vader, Die zoiets groots geeft. Heer-
lijkheid heeft te maken met uitstralen
van licht. Dat zal Christus samen met 
ons doen in Gods schepping. Hij is vol-
gens Hebreeën 1:3 de afstraling van 
Zijn heerlijkheid
. Hoe meer we van de
Zoon weten, hoe beter we Vader ken-
nen. Wie de Zoon ziet, ziet de Vader in
Hem. Zo is het bij mensen soms ook.

‘We zien uit naar Hem.’

De leden van Zijn lichaam zijn geeste-
lijk diep met het Hoofd verbonden. Hij
ziet uit naar ons. Naarmate die dag na-
dert wordt de verwachting sterker. Uit
de hemelen zal later het koninkrijk van
de Messias Jezus op aarde komen. Wij 
niet. Wij blijven boven voor onze speci-
ale bezigheden te midden van hen die
de hemelen bewonen. Op aarde zal na
de ingrijpende gerichten van Openba-
ring en aanverwante profetieën uit Te-
nach, alles weer rechtgezet worden. 

‘De Messias op de troon.’

Hij zal met een ijzeren scepter regeren.
Dat zal Hij doen met de overwinnaars 
uit Openbaring 2:26,27 waar Psalm 2:8
aangehaald wordt. Deze worden ook
bedoeld in Openbaring 12:5. En gezien 
als de mannelijke zoon die door trouw
Israël gebaard zal worden, de 144.000. 
Zij zullen met en namens de Messias re-
geren met ijzeren scepter over de nati-
ën in de 1000 jaar. De 12 apostelen zul-
len de 12 stammen regeren in de weder-
geboorte (Mattheüs 19:28). En namens 
de Messias Jezus zal David koning zijn.