11 februari 2020

‘Hij sprak scherp in de synagoge.’

In Lucas 4:17 lees je vervolgens:

…en Hij stond op om te lezen, en aan
Hem werd de boekrol van de profeet
Jesaja gegeven; toen Hij de boekrol
opengedaan had, vond Hij de plaats
waar geschreven staat:…

Hij zocht bewust op wat Hij wilde le-
zen. En past dat op Zichzelf toe:

de geest van de Heer is op Mij, om-
dat Hij Mij gezalfd heeft…
                                        
Lucas 4:18a‘

Wanneer was Zijn zalving?’

Dat was bij Zijn doop in de Jordaan.
Hij was verwekt door heilige geest bij
Mirjam (Maria), maar kreeg een extra
toedeling voor Zijn bediening:

Hij heeft Mij gezonden om armen het
evangelie te verkondigen, om te gene-
zen die gebroken van hart zijn….
                                         Lucas 4:18b

Dit betreft: het evangelie van het Ko-
ninkrijk dat volgens Daniël 2:44 uit de
hemelen op aarde komt.

 ‘Hij sprak indringend.’

Deze profetie over de Messias (Gezalf-
de) paste Hij op zichzelf toe Hij zei dat 
Hij gezalfd is door Jahweh. Dat zal on-
getwijfeld bij de hoorders opgevallen 
zijn. En wat Hij nu nog steeds doet, is
het helen van gebroken harten. Hij zal
als geen ander troosten door de heili-
ge geest (de andere trooster) via Zijn 
woord van genade. God is het, Die vol-
gens Romeinen 8:28 alles doet samen-
werken tot wat goed is
.