31 mei 2020

‘Pinksteren.’

Door christenen ook wel het feest van
de geest
 genoemd. Niet zelden komt 
dan de geest in plaats van Christus te
staan. Onbedoeld, maar toch. Terwijl
de Heer Zelf zegt dat de geest Hem zal
eren en verheerlijken, niet zichzelf. De 
discipelen ontvingen heilige geest met-
een ná de opstanding van Christus. 

‘Geloof en zegen.’

Dat is wat de geest geeft, met al de an-
dere aspecten van de vrucht. Liefde en
vreugde en vrede vormen de belangrijk-
ste, en daarna volgen geduld, mildheid 
en goedheid. Als die kwaliteiten merk-
baar aanwezig zijn, is het goed tussen 
gelovigen en zijn we als gelovigen ook
tot zegen (om het zo maar te zeggen) 
voor de ongelovigen. 

‘Dat is vaak anders.’

De akelige werken van het vlees merk 
je onder alle geloofsgroepen op. Het 
beste groeiklimaat voor de vrucht van
de geest is Gods genade. God geeft, in
Zijn liefde, de gelovige de ruimte. Zijn
woord van genade is opbouwend, be-
moedigend; werkt helend, bevrijdend.
Wanneer we als gelovigen dat begrij-
pen, geven we elkaar die ruimte om in 
de zon van Zijn genade echt te leven.