1 juli 2020

‘God kiest in liefde.’

Paulus wijdt daar het gedeelte Romei-
nen 8:30-9:29 aan. Sommigen willen de
gedachte van uitkiezen wegredeneren.
Dat doen zij omdat de uitverkiezing de
leerregels van ‘Dordt’ tegen de remon-
stranten beheerst. De crux is, dat men 
het begrip aion/olam niet als tijdperk 
zag, maar als eeuwigheid. Dan is de uit-
kiezing van eeuwigheid af (wat dat ook
mag zijn) en tot in eeuwigheid

‘Dat maakt het zo anders, liefdeloos.’

Zo opgevat wordt het een wrede wille-
keur. Iets dat lijkt op een andere religie
die in onze dagen sterk opkomt. Bijbels 
gezien kiest God Zijn volk Israël uit, als 
je dat wil wegredeneren moet je heel 
wat teksten schrappen. God kiest de le- 
den van het lichaam van Christus; daar-
voor geldt eveneens: wil je dat wegrede-
neren zul je wel wat moeten wegdoen in
de brieven van Paulus.

‘Dat is wel zo, ja.’

Hij zei tegen Zijn discipelen:

Jullie kozen niet Mij, maar Ik koos jullie
en Ik bestem jullie , opdat jullie uitgaan
en veel vrucht dragen
                                      Johannes 15:16a

En tegen ons als leden van het lichaam:

Gezegend is de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus, Die ons zegent met
iedere geestelijke zegen te midden van 
de hemelingen in Christus, zoals Hij ons 
uitkiest in Hem vóór de neerwerping 
van de wereld    
            Efeziërs 1:3,4

Gods woord getuigt van uitkiezen door
God, de Vader.