‘Uitstekende werken.’

Dat staat ook in Titus 2:14. Dat
zijn die werken, die uit je geloof
voortkomen. Geen voorwaarden
natuurlijk. Efeziërs 2:10 spreekt
van de goede werken die God te-
voren gereedmaakt. Daarin zul-
len wij wandelen. Alles wat tot
opbouw van de gemeente en uit-
dragen van het goede nieuws in
onze tijd is, in Gods genade.

‘Aansprekend, deze brief.’

Ja, Paulus wijst Titus op:

Spreek deze dingen, spreek aan
en toon aan met alle autoriteit.
Laat niemand je geringschatten.
                                Titus 2:15

Paulus is tot nu toe erg duidelijk
geweest. Opdracht voor Titus is
om de gemeentes op Kreta dat
aan te reiken. Niet alleen zeggen
maar ook aanspreken en aanto-
nen
 (de feiten laten zien). Met 
alle autoriteit (lett: bepaling).

Paulus stuurde Titus.’

Dat is zo. De situatie op Kreta
was zo, dat de geest van God
Paulus drong om dit te schrijven.
Daarom zou Titus allerlei wezen-
lijke aspecten van zijn evangelie
doorgeven. Vanaf 3:1 komt nog
het nodige naar voren. Door de
brief merk je Gods liefde voor de
gelovigen en dat is de basis van 
al wat de apostel noteerde.