Woord vandaag

Indien nu hun krenking de 
rijkdom van de wereld is, en 
hun vermindering de rijkdom 
van de natiën, hoeveel te 
meer hun volheid!
        
Romeinen 11:12

Hun (Israëls) volheid is eerst de
wedergeboorte. In de komende
tijd (1000 jr) onder het nieuwe
verbond. Op de nieuwe aarde
zal dat verder sterk toenemen.
Dan zullen de natiën een stuk
heerlijkheid van Israël ervaren.
Toch zullen zij dan jaarlijks op
moeten trekken naar Jeruzalem
om Jahweh te aanbidden en om
-onder meer- loofhutten te
vieren. Doen ze het niet, dan
kunnen ze droogte verwachten,
Zacharjah 14:16,17.
De plaats van zegen is dan voor
die volkeren, die Israëlieten op
goede wijze bejegend hebben
in hun grote druk (Mattheüs 25:
31-46). Dat zal goede oogsten,
welvaart en welzijn betekenen.

Woord vandaag

Indien nu hun krenking de 
rijkdom van de wereld is, en 
hun vermindering de rijkdom 
van de natiën, hoeveel te 
meer hun volheid!

Romeinen 11:12

Israël krenkte Jahweh, hun
God en Vader. Hun ongeloof
leidde tot tegenspreken en
weerspannig gedrag. Ja, en
toch werkt God hierdoor Zijn
plan, voornemen, uit. In en
door alles heen, is God uit
op heil, redding. En bereikt
Hij Zijn doel. De geestelijke
rijkdom die de wereld kreeg,
is groot. De vermindering
van Israël, tijdelijk uit functie
van lichtdrager gezet; het is
rijkdom van de natiën. Zij
hebben Griekse geschriften
én Tenach in handen. Plus
een apostel die geweldige
brieven schreef.

Woord vandaag

Ik zeg dan: zij struikelen toch 
niet opdat zij vallen? Moge het
niet gebeuren! Maar in hun 
krenking is de redding voor de 
natiën, om naijver op te wekken 
bij hen   
   
            Romeinen 11:11

Wat is hun krenking? Israëls
verwerping van het getuigenis
van de geest. Het hernieuwde
‘aanbod’ van het koninkrijk
werd door de orthodoxie, de
geestelijke leiders van Israël,
afgewezen. Dat lezen we in
Handelingen. Dat is de kant
van de mens. Vanuit God is
het zo, dat Hij hen een geest
van verdoving gaf. Het is zo:
ongeloof is een krenking van
Gods betrouwbare hart.
Niettemin was de raad van
Gods wil, dat de redding tot
de natiën kwam, via Paulus.

Woord vandaag

Ik zeg dan: zij struikelen toch 
niet opdat zij vallen? Moge het
niet gebeuren! Maar in hun 
krenking is de redding voor de 
natiën, om naijver op te wekken 
bij hen   

            Romeinen 11:11

Situatie van Israël is duidelijk;
uit weerspannig, tegensprekend
gedrag blijkt dat. Het wordt als
struikelen en níet als val gezien.
Het voor ons verbijsterende en
verbazende werk van God is dat
Hij Israël een geest van verdoving
gaf. Israël struikelt, maar zal niet
vallen. Was hun onwetendheid er
alleen maar opdat zij vallen? Dat
ontkent Paulus stellig. Ja, én hun
krenking betekent zelfs redding
voor de natiën! En zelfs dat heeft
weer een heilzame uitwerking op
Israël. Onze verwachting is vanuit
God, Die alles bewerkt.