Woord vandaag

6 mei 2019

‘Genade is het, dat is het.’

Basis en kern van Paulus’ evangelie. 
Daaruit en daarin leven wij. Het is on-
gehoord en gaat dwars tegen religieus
denken in. Het lichaam van Christus is
een unieke eenheid. Wij leven daaruit, 
het besef één te zijn met Hem en al de
andere leden. Alle pogingen een uiter-
lijke eenheid tot stand te brengen, zul-
len onherroepelijk stranden. Want het
gaat om die ene geestelijke eenheid, in
alle gelovigen is dezelfde geest, die van
Christus, aanwezig.

‘Die geeft vrijheid.’

Paulus geeft dat mooi aan in zijn twee-
de Korintebrief:

de Heer nu is de geest; 
en waar de geest van de Heer is, 
daar is vrijheid
                      
2 Corinthiërs 3:17

In het tekstverband gaat het om de be-
dekking van de wet van Mozes. In Chris-
tus wordt die weggenomen en dan is er
automatisch geestelijke vrijheid. Kenne-
lijk staat die tegenover onvrijheid– dan 
wel gebondenheid. Want dat is wat de 
wet doet; het is een juk dat Petrus niet 
langer kon dragen (Handelingen 15:10).

‘Genade verlost van dat juk.’

Want wij zijn het graf voorbij. Opge-
wekt door Vader en Hij verschaft ons
leven, genade en heerlijkheid. Dat is nu
al; niet alleen straks als we bij de Heer 
zijn. Wanneer wij bij leven de bazuin
meemaken, zullen wij niet ontslapen.
Dat is wat 1 Corinthiërs 15:51 zegt.
Wij zullen veranderd worden in grote
snelheid, een oogwenk. Onze sterven-
de lichamen zijn nu al inzetbaar in Zijn
dienst, elke dag. Zijn genade: Christus
doet Zijn werk in ons. 

Woord vandaag

5

5 mei 2019

‘Hij reinigt en heiligt.’

Dat doet Hij door het woord. Zijn werk,
en daarom kunnen wij ons verblijden in
de genade die Hij geeft. Geen poging is
toereikend om Zijn werk na te bootsen.
Daarom zullen alle pogingen om onszelf
te heiligen en te reinigen uiteindelijk op
niets uitlopen. We verwachten ook dat
van Hem, Die ons Hoofd is. Hij is de Red-
der van het lichaam in de praktijk; dat is
wat we lezen in Efeziërs 5:23.

‘Betere Redder bestaat niet.’

Zekerheid, dat genieten wij onder Zijn
vleugels. Het is steeds Zijn genade die 
wij koesteren en die ons kracht geeft:

jij dan, mijn kind, word krachtig ge-
maakt in de genade die in Christus 
Jezus is
                     2 Timotheüs 2:1

Wanneer Timotheüs dat nodig had, 
hoeveel te meer wij! In onze zwakheid
komt Hij ons te hulp in Zijn gratie en in
Zijn heerlijkheid. Daar kunnen we wer-
kelijk iets van merken wanneer we ons
volkomen overgeven aan Zijn genade.

‘Zijn genade kent geen grenzen.’

Het gaat verder dan de uitersten van
de mens. Zijn genade bereikt de diep-
ste diepten van ons onvermogen, ons
tekortschieten. Daar waar de krenking
toeneemt, stroomt Gods genade over. 
Dat is geen gevaarlijke leer, het is wat
Paulus zegt in Romeinen 5:20,21. Het 
vormt de basis voor ons leven, zoals
aangegeven in Romeinen 6:14 : 

want zonde zal niet over jullie regeren; 
want jullie zijn niet onder wet, maar 
onder genade 

Woord vandaag

4 mei 2019


‘Eenheid door de geest van God.’

We zijn gezegend met iedere geeste-
lijke zegen te midden van de hemel-
sen, in Christus. 
Niets kan dat hinde-
ren of het ons ontnemen. Wat de te-
genwerker en zijn personeel wel wil-
len, is ons van het genieten van ons
hemels gebied afbrengen. Liever nog
ons op ander (aards) spoor zetten. In
veel gevallen (leden) zijn zij daar met
glans in geslaagd. Daarom richten ve-
len zich op de aarde en vooral de ver-
betering ervan.

‘We zijn naar boven gericht.’

De apostel is daar in zijn brieven op-
vallend vaak mee bezig. Onze geeste-
lijke blik te richten op wat boven is, 
waar Christus is. Hij zou het middel-
punt zijn van de gemeentelijke activi-
teiten. Daar is heel vast mee verbon-
den, dat Zijn woord centraal staat. In
alle samenkomsten zou dat zo zijn.
Hij is het Hoofd en we zouden Hem 
eren als Redder en Heer. Heiligen en
reinigen; het is Zijn werk aan ons. 

‘Door het waterbad van het woord.’

Dat heeft een reinigende werking in
ons leven. De Heer zei dat tegen Zijn
leerlingen in Johannes 15:3 :

jullie zijn al rein vanwege het woord
dat Ik tot jullie gesproken heb

En de Heer had het tempelplein ook
gereinigd, dat ging niet zo zachtzinnig. 
Hij zei:

…maak niet het huis van Mijn Vader
tot een huis van koophandel
 
                                 Johannes 2:16

De kooplieden verdienden veel geld
aan de eredienst aan Jahweh. Met 
het wisselen van de gelden en ver-
koop van offerdieren. Dat stak Hem
en Hij veegde het terrein schoon. En
dat is een mooie uitbeelding hoe Hij
mensenlevens door het woord reinigt.

Woord vandaag

3 mei 2019
‘Conclusies toetsen aan de Schrift.’

Waar we gisteren mee eindigden, ja.
Het ligt gevoelig, want mensen koes-
teren nogal eens wat als conclusie is
meegedeeld. En de ene wordt tegen
de andere uitlegger uitgespeeld. Dat
was ongetwijfeld bij vleselijke gelovi-
gen te Korinte het geval. Na een lang
betoog daarover, sluit Paulus af met
woorden die we in ons hart sluiten:

laat daarom niemand roemen in men-
sen, want alles is van jullie
                               1 Corinthiërs 3:21

‘Er waren daar groepjes.’

Dat had de apostel al benoemd, en in
het vervolgstukje voegt hij eraan toe:

hetzij Paulus, Apollos, hetzij Kefas, het-
zij de wereld, hetzij het leven, hetzij de
dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toe-
komstige dingen, alles is van jullie
                                 1 Corinthiërs 3:22

Aan de hand van genoemde leraren en
sprekers waren er diverse opvattingen 
over de daarna genoemde aspecten zo-
als de wereld, het leven , et cetera. Zij 
volgden -sommigen fanatiek- mensen.
De apostel wijst met zijn wijze woorden
de weg: alles is van jullie. Dat zijn woor-
den die eenheid onder gelovigen bevor-
deren.

‘Praktische eenheid, bedoel je?’

Ja want de eenheid van de geest ís er,
zal de apostel later 1 Corinthiërs 12
aangeven. Alle gelovigen zijn één om-
dat zij dezelfde geest hebben, dezelf-
de Heer kennen en dezelfde God en
Vader aanroepen. Afsluitend zegt de
apostel dit als de waarheid:

jullie nu zijn van Christus en Christus
is van God
           1 Corinthiërs 3:23

Dat geeft antwoord aan hen, die aan
partijschapjes in de gemeente van Ko-
rinte meededen. Men riep van die of
die te zijn (1 Corinthiërs 3:4). We zijn
allen van Christus, Hij is ons Hoofd
en bepaalt wat in het lichaam van de
Christus gebeurt.