Woord vandaag

Paulus, Silvanus en Timotheüs, 
aan de uitgeroepen gemeente 
van de Tessalonicenzen in God, 
onze Vader, en de Heer Jezus 
Christus.
       2 Thessalonicenzen 1:1

Samen met zeer betrouwbare,
meewerkende broeders schrijft
Paulus de tweede aan gelovigen
in Thessaloniki. Ook hier lees je:
in God, de Vader, zijn. Wat een
plaats is dat! Te zijn in de Vader
Die liefde is. Dat besef leidt ertoe,
dat je kunt bidden: Abba, Vader!
De geest van zoon is het, die je in
diep vertrouwen geeft in de Vader.
De Heer Zelf bad in Gethsémané
die woorden, en voegt toe: ‘Vader
niet mijn wil maar de Uwe!’
Onze God en Vader bepaalt onze
dagen en wat daarin gebeurt. Ons
leven is te allen tijde in Zijn hand.

Woord vandaag

‘We verwachten heerlijkheid.’

Dat gaat zeker komen, het zicht
van Israël is al geweldig. De aard-
se zegen staat vast, die zal hen
toevallen als de Messias Jezus
aanwezig is. Hij, de Koning van
de koningen en Heer van de he-
ren, zal hen op hun plaats zetten.

‘Voor ons de grote verwachting.’

Paulus geeft dat aan in Efeziërs:

In Hem ook zijn wij door loting
aangewezen, wij die tevoren be-
stemd zijn…opdat wij zijn tot lof-
prijs van Zijn heerlijkheid, die een
voorverwachting hebben in de
Christus
             Efeziërs 1:11,12

Die verwachting is eerder dan Is-
raëls verwachting. Paulus schreef
dat: 1 Thessalonicenzen 4:15-18,
in zijn eerste brief.

Woord vandaag

‘Genade en verzoening.’

Dat zijn de hoofd-woorden van 
de boodschap voor onze tijd. 
Het is het beheer van de genade
van God (Efeziërs 3:2) waar we 
nog steeds in leven. De brieven 
voor deze tijd beginnen met:

genade voor jullie en vrede van
God, onze Vader en van de Heer
Jezus Christus


Of soms iets andere bewoording-
en. Maar genade en vrede klinkt
zonder meer.

‘Ja, genade en verzoening.’

Dat is de kern. De verzoening die
door de dood van de Zoon is ge-
geven door God – aan ons. Maar
dat niet alleen, de wereld blijkt 
daarin betrokken:

God was in Christus de wereld 
met/tot Zich verzoenend en re-
kent hun de krenkingen niet toe
                    2 Corinthiërs 5:19

Het blijkt, dat Gods liefde Zich 
buigt naar alle mensen.

‘Geven is kenmerk.’

Uit Zijn liefde gaf God Zijn Zoon
en dat betrof -nogmaals- de he-
le wereld:

want als hun verwerping verzoe-
ning van de wereld is

                        Romeinen 11:15

Opnieuw zien we, dat de verzoe-
ning de wereld betreft. Het gaat
veel verder dan de grenzen van 
het land en betreft alle natiën.
Het is vrede! God houdt van je! 

Woord vandaag

2 juli 2020

‘God kiest uit.’

Ja, er zijn heel wat christenen en gelo-
vigen die dat weg willen poetsen. We 
zagen gisteren, dat Gods woord ervan 
getuigt. In het deel van Romeinen dat 
de absolute soevereiniteit van God be-
spreekt, staat dit:

hen die overeenkomstig Zijn voorne-
men geroepen zijn
            
                                   Romeinen 8:28

Dat zijn u, jij en ik. Eerst was daar Zijn 
unieke voornemen.

‘Daar passen wij in.’

Nou en of! Wij zijn geroepen door God.
Dat wij het evangelie van genade zou-
den horen; dat had Vader bepaald. Dat
wij er gehoor aan gaven, werkte Hij in
ons uit. Alles, God kent geen toeval. In 
Zijn plan ligt het vast. Onderbouwing is:

want die Hij tevoren gekend heeft, die 
heeft Hij tevoren bestemd om aan het
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn

                                Romeinen 8:29a

‘Ja heerlijk, zo is het.’

Het gaat nog verder, want tevoren ken-
nen en bestemmen was in Gods hand,
maar ook:

en hen die Hij tevoren bestemd heeft,
die roept Hij ook, en die Hij roept, die
rechtvaardigt Hij ook, en hen die Hij 
rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook
                                  Romeinen 8:30

Alles is zeker, alles is in genade, alles is
in Gods liefdevolle hand.