7 november 2009

De eerste hoofdstukken van Genesis zijn bijzonder geladen. We lezen daar over de schepping van man en vrouw. De eerste keer dat zij zondigden. ‘Ja, als ik je even onderbreken mag, ik heb daar wel wat vragen bij. Als Adam en Eva van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad eten, dan doen zij de eerste zonde. Maar de slang verleidde de vrouw (maninne) en zij at en gaf dat ook aan haar man.’ Ja correct, zo is het gegaan. Overigens wil ik wel opmerken, dat het Hebreeuwse woord ‘nachasj’, dat hier altijd met ‘slang’ vertaald is, komt van een woord, dat met ‘waarzeggen’ of ‘sissend fluisteren’ of ‘mompelen’ te maken heeft. Er staat in Genesis 3:1, dat deze nachasj  het meest ‘listige/geraffineerde/doortrapte’ van al het leven in het veld werd. En dat blijkt ook wel. Let erop, dat deze slang (nachasj) de vrouw aanspreekt, en niet de man. ‘Ja waarom eigenlijk, dat heb ik me vaak afgevraagd’. Dat is niet zo eenvoudig. Er zijn uitleggers, die denken, dat de vrouw de leiding had en dat daarom de slang haar aansprak. Anderen zeggen, dat de vrouw kennelijk mak-kelijker te misleiden was dan de man. Wat je kan concluderen is, dat zij Adam niet raadpleegde, zodat zij samen tot een beslissing konden komen. Er staat in Genesis 3:6, dat zij van de boom van kennis at. En dat zij vervolgens aan Adam ook die vrucht gaf en hij at er ook van. De eerste zonde van de mens. Belangrijk hierbij is, dat Adam niet verleid werd. De vrouw wel. Kennelijk heeft Adam heel bewust meegedaan, terwijl hij heel goed wist wat hij deed en wat God ervan gezegd had!
‘Dus de vrouw werd misleid of verleid, en Adam niet? Klinkt een beetje merkwaardig ten opzichte van de vrouw, vind ik.’ Ja. Snap ik. Maar het is niet anders. ‘Ja en hoe kom jij aan die wijsheid, dan?’
Nou, Paulus lezen he. Dat is nu eenmaal noodzakelijk, bij alles wat je in de Schrift leest. Daar moet je ook Paulus op naslaan. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 2:14 : ‘En Adam is niet verleid geworden’ en voor het woordje ‘niet’ staat in het Grieks een absolute ontkenning (ouk). Paulus spreekt hier weer glashelder, dus. En hij schrijft verder ‘de vrouw echter, misleid zijnde, is in overtreding geworden’. Verder staat hier voor het woord ‘misleiden’ in het Grieks een nog sterker woord dan dat Paulus bij Adam gebruikte. ‘Ja, ze zeggen weleens, dat Paulus vrouwonvriendelijk was.’ Lastig om dat te stellen, lijkt mij, want de apostel werd ook bij dit gedeelte door God geïnspireerd. Paulus schrijft dit natuurlijk in een groter verband. Als het gaat om onderwijs geven in de ekklesia (vergadering). Daarover morgen meer! ‘Nou, ik ben benieuwd!’

6 november 2009

Genesis (B-Rasjiet) is hét boek waarin alle principes neergelegd worden, die hun rol spelen in Gods grote plan.We lezen in 1:1 de geweldige uitspraak, dat Elohim (of Alueim) in begin de hemelen en de aarde schiep. Zeven woorden in het Hebreeuws, die een volkomen werk van God uitdrukken. God schept, formeert, maakt de mens. Hij geeft de mens een tuin, die moet de mens dan bewaren en bewaken. Kennelijk was het buiten de hof (Eden = weelde) niet alles ok. Anders had de mens niet de opdracht tot bewaken. En in de hof stonden twee bomen: de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Het bijzondere van Genesis 1 en 2 is, dat de in de getalswaar-de 1 en 4 heel opvallend aanwezig zijn. Het woord ‘damp’ is bijvoorbeeld in getallen uitgedrukt: 1-4, Aleph-Daleth. De ene God (1, Aleph) zorgt op die manier voor leven in de aarde (uitgedrukt in de 4, dat wijst op de uiterste ontwikkeling in deze wereld). Adam bijvoorbeeld, is in getallen: 1-4-40. En zonder het leven, de adem van God (1), is hij alleen bloed (dam = 4-40)! Er kan nog wel meer gezegd worden over deze dingen, maar waar het nu om gaat, is dat de waarde in getallen uitgedrukt (gematria) van ‘de boom van het leven’ in het Hebreeuws 233 is. En van ‘de boom van kennis van goed en kwaad’ 932. Ook dit is precies de verhouding 1 – 4! En het drukt dezelfde waarheid uit. De boom van het leven is uiteraard een type van…Christus! En dat betekent: leven! De boom van kennis van goed en kwaad is een type van de wet, waarvan Paulus zegt dat het ‘een bediening van de dood’ is. En zoals we weten was het eten van deze boom de reden, dat de mens ‘stervende stervend’ werd!
Veel mensen houden zich bezig met ‘de grondregels van deze wereld’, oftewel wetten en regels, die dan vaststellen wat goed en kwaad is. In geestelijk opzicht draai je de klok een heel eind terug als je als gelovige volgens de principes, regels en wetten leeft.  En dan val je uit de genade. Juist als je je als gelovige gaat richten op het houden van de geboden begeef je je buiten de werking(skracht) van Gods genade! Leef vandaag uit de vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben ontvangen!
Dan ervaar je Zijn kracht, Zijn leiding, Zijn goedheid, Zijn genade. We hebben niets van onszelf, het is allemaal van Hem! Wat een rust geeft dat, als je iets daarvan gaat beseffen!

5 november 2009

‘Ik vind het ook wel moeilijk, dat God die hele schepping door lijden heen laat gaan, dat bijvoorbeeld onschuldige kinderen in Afrika vanaf hun geboorte te maken hebben met honger en dergelijke’. Dat is ook bijna niet om aan te zien, hongerige kinderen in Afrika en andere delen van de wereld. Mensonwaardig. Er zijn aan de andere kant structuren in de wereld die dit bewust zo in stand houden. Uiteindelijk lezen we met Paulus mee en stellen vast, dat God heel die schepping ondergeschikt heeft gemaakt aan vruchteloosheid of resultaatloosheid.
Dat is voor ons soms zwaar te verteren. Dan heb je de Schrift nodig, om opnieuw het evangelie tot je hart te laten doordringen. De geweldige woorden die Paulus opschreef.
Gelukkig is het lijden beperkt. In tijdsduur en intensiteit. Er liggen zoveel beloften van een geweldige toekomst met God. Zo rijk.
God gaat Zijn weg met deze wereld. En deze wereld is vanuit God bezien goed, omdat de situatie waar de wereld nu in is, precies zoals God gewild heeft. Dat lijkt raar, gezien alle lijden en verdruk-kingen die er zijn. Maar het is een fase in Zijn plan. Het werkt toe naar Zijn einddoel.
Al het kwaad, al dat afwijken van God, het moet er toch zijn. Het kan niet anders, nu.
Maar het gaat wel veranderen! God zál Zijn beloften waarmaken! Ze zijn allemaal ‘ja en amen’ in Christus Jezus! Het is slechts een kwestie van een korte tijd. Dan komt de Heer in de lucht en zal Hij ons wegrukken! Heeft u weleens erover nagedacht, dat Christus zelf uitkijkt naar het moment, dat Hij Zijn lichaam tot zich zal roepen? En daar waarschijnlijk heel erg naar verlangt? Tot dat moment gaan wij mogelijk een diepe weg. In elk geval: in elk leven is er lijden. Maar Hij zegt, dat Zijn genade genoeg en dat Zijn kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Dus onze zwakheid is voor Hem de gelegenheid om Zijn kracht te tonen! Mooi he

4 november 2009

‘Wat je gisteren zei, verwonderde mij erg.’ Wat bedoel je precies? ‘Nou dat God het zo bedoelt, dat satan de mensen blind maakt voor het evangelie van Christus’ heerlijkheid.’ Ja, dat is toch wat daar staat. Je zou wel willen, dat je iedereen het evangelie kan ingieten, maar dat lukt niet. En het geldt niet alleen voor de mensen van de volkeren, maar ook voor het volk Israël zelf.
In Romeinen 11:8 citeert Paulus Jesaja (het lijkt wel zijn favoriete profeet) 29:10. Daar staat dit:
gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.
Het staat er weer glashelder. God gaf hun een geest van diepe slaap! Daarom is het volk nu nog steeds ongelovig en aanvaarden zij Jezus, hun Messias niet. ‘Ja maar dat is toch een vorm van kwaad?’ Dat is het zeker ja. Maar dezelfde profeet Jesaja schrijft ook in Jesaja 45:7 dat Jahweh het kwaad schept. Dit is een van de voorbeelden. Hier voegt Paulus er aan toe, dat God hun ogen geeft om niet te zien en God geeft hun oren om niet te horen. Gewoon rechtuit. Dat is het. Zij zijn blind en doof omdat het lichaam van Christus geroepen moest worden. En in het verlengde daarvan komt de brief aan de Efeziërs.
‘Nou dit is wel vrij zware kost hoor’. Ja inderdaad, het gaat hier om de diepe wijsheid van God, die het kwaad gebruikt om het goede eruit voort te brengen. Wonderlijk he. Velen zien dit niet en interpreteren bijvoorbeeld ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’ verkeerd en komen tot antisemitisme.
Maar de ergste periode van antisemitisme moet nog komen. ‘O ja?’ Ja. In de eindtijd, om het zo maar te zeggen. De pogroms in de Sovjet Unie en het Oostblok waren voorbodes ervan. De Holocaust had kolossale omvang, maar in de nabije toekomst wordt het nog erger.
Het moet door een diep lijden heen, om te komen tot heerlijkheid, dat geldt voor heel de schepping.
Wij mogen weten, waar het op uitdraait, toch wel heel erg fijn! Dat God ons dat geeft, een inzicht in Zijn plan voor deze hele schepping. Laten we Hem ervoor danken!

3 november 2009

Ja, het is best heel wat. Wat de Schrift aangeeft over deze tijd. Wij leven nu niet in de tijd dat alle mensen tot geloof komen. ‘Ja ik had best wel moeite met wat jij gisteren schreef over het zendingsbevel van Matteüs 28. Want er zijn heel wat oprechte gelovigen, die op basis daarvan op het zendingsveld zijn’. Ja, daar kan ik alleen maar veel bewondering voor hebben. Of dat ook terecht is? De basis, waarop men gaat is vaak, dat die mensen in verre landen anders voor eeuwig verloren zijn. Als je Paulus erop naslaat, in 1 Timoteüs 4:10, dan stelt hij helder, dat God de redder van alle mensen is. ‘Dus al dat zendingswerk is voor niets?’ Er komen mensen door tot geloof. Lees je Paulus’ brieven aan de gemeenten, dan zie je, dat hij wel zijn grote waardering uitspreekt over de Tessalonicenzen, die een groot gebied vanuit Tessalonica bereikten, maar je leest niet over een oproep om in verre oorden andere volkeren te bereiken. Bij Israël lees je dat wel. En Matteüs 28 is de koninkrijksopdracht voor het volk. Het gaat ook om hele volkeren die tot discipelen gemaakt moeten worden. Wat nu door zendelingen gebeurt, is dat enkelingen uit de volkeren tot geloof komen, en dat is ook precies wat nu, in deze tijd gebeurt: God roept uit. En in plaats van massale ommekeer, heeft Paulus massale afval van het geloof voorzien. Hij schrijft: ‘de geest zegt nadrukkelijk’ (1 Timoteüs 4:1)
In deze tijd is het zelfs zo, dat ‘de god van deze aioon (eon), het denken verblindt van de ongelovigen, opdat hen niet bestrale het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is’. (2 Corinthiërs 4:4. Daarom kunnen ‘zij, die verloren gaan’ (vers 3) het ook niet zien. Dat is Gods bedoeling, kennelijk. Anders zou Hij de satan dit werk niet laten doen. Daarbij schreef Paulus in dezelfde brief over arbeiders, die wel ‘dienaren van de gerechtigheid’ lijken te zijn, maar het in werkelijkheid niet zijn. Lees 2 Corinthiërs 11:4,5 er maar op na. Wie dat zijn? Onder andere, als je het mij vraagt, degenen, die zeggen dat de gelovigen hier en nu op deze aarde moeten bouwen aan Gods koninkrijk op aarde. Heel hard eraan werken, opdat dat koninkrijk snel kan komen. Het komt pas als de Messias Jezus zelf als de zoon des mensen komt. Niet eerder. Hij is de koning van het koninkrijk, dat vanuit Israël over deze wereld zal komen. Zolang Hij er nog niet is, heeft het geen enkele zin om te bouwen aan een nieuwe aarde of iets dergelijks. Laten we uitzien naar Hem, die komt in de lucht, met de bazuin van God! Dáár zullen wij Hem ontmoeten!