Openbaring 14:6-13 – studie 37


25 april 2018 – studie Openbaring,
gelovigen/getrouwen uit Israel wor-

den ernstig aangesproken. Diverse
hemelse boodschappers komen en
spreken. Wat is: het eeuwige evan-
gelie? Wat is die pijniging met vuur
en zwavel? Hoe lang duurt dat? Wie
ondergaan het? Dat en meer werd
besproken. Deel A en deel B

Woord vandaag

1 februari 2018
‘Gisteren 14 aspecten.’

Wat opvalt, is dat het allemaal geeste-
lijke
, voor ons onzichtbare facetten be-

treft. Alleen Gods uitspraak is iets, dat
we tastbaar in de Schriften hebben. En
zelfs dan gaat het om woorden, die in
zich een geestelijke betekenis hebben.
Geestelijke woorden, die, toegepast op
mensen, de gelovige omvormen. Eerst
vleselijk ingesteld; later geestelijk gezin-
de mensen.

‘Gebed ook in de wapenrusting.’

Belangrijk aspect! Bij alles, al de onder-
delen bij ieder gebed en iedere smeek-
bede biddend bij iedere gelegenheid in
de geest daartoe ook waakzaam zijnd
.

Dat laatste is zeker nodig voor elke ge-
lovige: waakzaam zijn. Dat alerte heb
je sterker naarmate je gebed gericht is
op de geestelijke aspecten.

‘Je gaat meer zien.’

Je zal anders leren zien. Zoals de Heer
Jezus anders keek naar mensen. Niet
als gewoon mens, maar met de bijzon-
dere geest, de heilige waardoor Hij bij
Maria verwekt was. Zo ga je ook anders
horen als je in genade meer van diepte
van de Schrift hebt leren kennen. 
Vader
het verdere zicht geeft.
 Dat kwam giste-
ren in de bijbelstudie
Openbaring ook
even naar voren.

Woord vandaag

14 januari 2018
‘Wat zijn onze tegenwerkers?’

Wat om ons heen is, waar we elke dag
mee te maken hebben, zijn deze drie:
het vlees, de wereld en de tegenwerker.
Wanneer we als gelovigen het vlees la-
ten gaan, komen we in de bedenkelijke
werken van het vlees (Galaten 5:19-21)
terecht. Daar kunnen we de tegenwer-
ker niet de schuld van geven.

‘Duidelijk. En de wereld?’

De ‘dingen van de wereld’ willen zich
steeds aan ons opdringen. Dat we daar
alle tijd en aandacht aan gaan geven.
Johannes zegt daar ook iets over, en
doet je denken aan de eerste zonde:

heb de wereld niet lief…..want al wat
in de wereld is, de begeerte van het
vlees, de begeerte van de ogen en een
hoogmoedig leven is niet uit de Vader,
maar uit de wereld. En de wereld en
haar begeren gaan voorbij….
                           1 Johannes 2:15-17

‘Israël verlangde terug naar Egypte.’

Dat is hetzelfde principe. Zouden ze
werkelijk zijn teruggekeerd, dan zou-
den ze niet in het beloofde land zijn
gekomen. En niet het toebedeelde
lotdeel hebben bezet. De door-elkaar-
werper is daar op uit. Onze wandel is
belangrijk. We willen daarin het goe-
de doen. Niettemin blijft het geeste-
lijk conflict ons deel.