‘Als ik lees wat je allemaal tegenkomt in Openbaring, dan ben ik toch zeer
benieuwd wat het allemaal betekent.’

Voorop blijft staan, dat de Heer Jezus Christus wordt onthuld. Het woord
‘onthullen’ betekent: de bedekking wegnemen, de omhulling er vanaf ha-
len’. Zoals je een standbeeld onthult door het doek wat eromheen zat, te
laten vallen. Dan zie je wat het is. Zo ook zie je in Openbaring wie Hij is.
En Hij blijkt te zijn: de Koning van de koningen en de Heer van de heren.
Maar ook: de grote Priester, of zoals Hebreeën het zegt: de hogepriester
naar de ordening van Melchizedek: Koning en Priester.

‘Ja, als je de structuur bekijkt, zie je dat het grootste deel een ‘troonge-
deelte’ en een ‘tempelgedeelte’ omvat.’

Dat is goed te zien in de structuur. Het gaat dan om zowel de politieke als
de religieuze (godsdienstige) verlossing van de aarde. Het boek maakt dus
ook duidelijk, dat die verlossing op beide gebieden alleen maar kan plaats-
vinden als Hij komt! Hij komt als eerste voor Zijn eigen volk, de Verlosser
zal uit Sion komen en de goddeloosheden van Jakob afwenden (Romeinen
11:26). Zo gezien gaat óók het boek Openbaring om redding, verlossing
en uiteindelijk zegen voor de aarde en de mensheid!

‘Ja, mooi zeg. Weet je, mij viel op vooral het korte begin en einde van
het boek.’

Er wordt zegen beloofd aan degene die het leest en vasthoudt. En aan het
einde zelfs vloek over degene die iets toe- of afdoet van dit boek. Dat
geldt ook voor heel de Schrift. Mensen verdraaien die, vooral de brieven
van Paulus, zegt Petrus. Zo ook wordt Openbaring verdraaid, men geeft er
een eigenzinnige of soms spitsvondige draai aan, maar dat zal niet stand
kunnen houden. Zoals eergisteren ook bleek toen we keken naar het artikel
van de theoloog die de duizend jaar als tijdsaanduiding wegredeneerde.

‘Ja, ongelooflijk was dat zeg.’

Petrus zegt dan ook, dat het profetische woord geen eigenmachtige uit-
leg toelaat. We zouden zeer nauwgezet bijhouden wat de Schriften ons
te zeggen hebben. Maar dan gewoon wat er staat geschreven. Je hebt
heel de Schrift nodig, vergelijk wat staat geschreven met andere gedeel-
ten en je gaat zien hoe het zit. Het einde van het boek is trouwens mooi:

De genade van onze Heer Jezus Christus is met jullie allen. Amen!’