‘Belangrijk voor ons leven, ons geloof en de eer van God, dat kruis van
Christus Jezus.’

Als we als gelovigen gaan ontdekken, dat wij niets toe kunnen voegen
aan het volbrachte werk van Christus aan het kruis, dan is dat een hele
stap in ons geloofsleven. Het brengt zekerheid en vrede. Zekerheid, om-
dat het besef is doorgedrongen, dat Hij alles al gedaan heeft tot redding.
Vrede, omdat er geen tegenprestatie van de gelovige verlangd wordt.

‘Belangrijk voor ons geloof!’

Ja, met deze grote stap van erkenning komt er diepere zekerheid in het
geloof. Het geloof wordt hierdoor enorm veel vaster. Voordat je als ge-
lovige tot deze veel diepere erkenning komt, was je misschien vaak on-
zeker omdat je vermoedde dat er misschien toch iets van je verwacht
werd. Of door verkeerde prediking dacht je misschien iets terug te moe-
ten doen om je redding te krijgen.

‘Je kunt volledig op Zijn volbrachte werk steunen.’

Je hoeft het niet te doen, Hij heeft het gedaan. Je kunt daardoor, in die
rust die in je hart is neergedaald, krachtig en bruikbaar voor God worden.
En dat op een manier en met een hart dat God eert. Het is een machtig
gegeven, en tegelijk een valstrik: Jezus Christus zelf heeft álles gedaan
tot redding van de mensheid. Dat was ook wat Paulus verkondigde, en
daarom werd hij vervolgd. Hij vond dat zó belangrijk, dat hij die vervol-
gingen onderging tot eer van zijn Heer!