‘Je zei dat de enige functie van de Thora nu: aanklagen is.’

Dat zegt 1 Timotheüs 1:9 dat de wet niet gelegd is voor de rechtvaardige, maar
voor de wettelozen en tuchtelozen, goddelozen en zondaars et cetera.
En al wat verder ingaat tegen de gezonde leer. En die gezonde leer is datgene wat
de apostel verkondigde en wat in overeenstemming met God is. Gezond is de on-
derschikking aan God.

‘Dat betekent: de Thora van Mozes kan niet op de gelovige van vandaag gelegd?’

De woorden van de Heer in Mattheüs 5:17-20 betekenen zeer zeker niet, dat wij
ons vandaag aan de wet moeten proberen te houden. Dat gaat niet lukken. Het
is werking van de geest in ons, dat wij liefde kunnen betonen aan anderen, dat
wij geduld kunnen hebben met anderen. Dat houdt zelfs meer in dan de wet
vroeg. Liefde is het complement van de Thora. Die eist liefde die nooit een mens
kan geven.

‘De Heer liet daar ook het nodige van zien.’

Hij was en is dan ook de Rechtvaardige. Hij wandelde in geloof. Hij geloofde Vader
tot en met het kruis. En Vader wekte Hem op uit de doden! Dat is goed nieuws, want
daarmee is het lot van de oude mens bezegeld: het graf in. En daarmee is de mens
ontheven van de werking van de Thora. Want uit het graf stond de nieuwe mens op,
in en met Christus. 

‘Ja, logisch. Daarover heeft de Thora geen zeggenschap.’

Daar de Thora alsnog opleggen is onzinning en gaat tegen de Schrift, tegen de Thora
in. Want laatstgenoemde eiste de dood van de zondaar. Nu dat gebeurd is, is de
Thora vervuld en heeft daarom geen functie meer in de nieuwe schepping. Voor Israël
was dat het oude verbond, in plaats daarvan komt het nieuwe verbond, waarin de
geest van God Zijn onderricht in vlezen harten zal schrijven en zij zullen allen de Heer
kennen!