‘Het nieuwe verbond voor Israël, ja. Afgelopen donderdag was heel boeiend.’

Openbaring is een uiterst boeiend, ernstig boek. Het is de onthulling van Jezus
Christus. We zagen afgelopen donderdag inderdaad een aantal opmerkelijke
actuele dingen in het wereldgebeuren. En de boodschap aan de boodschapper
van Thyatira is bijzonder indringend. De vrouw Izebel, zij is een figuur die in het
verleden in 1 Koningen al voorkwam.

‘Zij is een beeld? En heeft dat te maken met de leer van de Nikolaïeten?’

Zeker. Dat maakt de boodschap aan Thyatira duidelijk. Izebel manipuleerde
koning Achab van het noordelijke 10-stammen rijk. Zodat hij enorme afgoderij
pleegde en het land daarin meenam. Zij was de dochter van Ethbaäl (betekent:
Baäl is met hem) en bracht Achab ertoe een Baäl op te richten in Samaria, de
toenmalige hoofdstad van dat 10-stammen rijk.

‘Ja, en het einde van Izebel was akelig.’

In 2 Koningen 9 wordt dat verhaald, ja. Dan wordt dat wat profetisch over haar
gezegd was, werkelijkheid. Toen zij stierf bleef er letterlijk niets van haar over.
De 10 stammen gingen later vanwege hun afkeer van Ieue (Ik ben) en van Zijn
Thora in ballingschap. Zij werden weggevoerd door de Assyriërs in ongeveer
722 voor Christus. Dit was ook voorzegd, in Deuteronomium al.

‘Maar er zou toch een terugkeer komen?’

Ook dat, die hoop van een toekomstige aliyah naar het beloofde land, zou inder-
daad blijven. En dé ware trek naar het land zal pas gebeuren na de 70e week van
Daniël, zoals voorzegd door de Heer Jezus in Mattheüs 24:31

En Hij zal Zijn boodschappers uitzenden met een luide trompet en zij zullen Zijn
uitverkorenen verzamelen uit de vier winden, van de uitersten van de hemelen,
tot hun uitersten.

Dit wordt gezegd over een periode ná ‘de verdrukking van die dagen’ (vers 29);
een verzameling die dus gebeurt ‘zonder mensenhanden’; namelijk door de
boodschappers van Ieue zelf!