3 februari 2017
‘Fijn, dat alles na te luisteren is.’

Op zo’n avond wordt veel gezegd, en je kunt
niet
alles in één keer horen en onthouden.
Daarom
kan ook de Openbaring-avond nage-
luisterd wor
den. Ook later, als je je afvraagt hoe
het zit met 
een bepaald onderwerp in dit boek.
We zijn nu
in hoofdstuk 8, de bazuinen. Niet zo
lang erna de
twee getuigen (hoofdstuk 11). Ook
de mannelijke
zoon en de vrouw (hoofdstuk 12)
deden al veel stof opwaaien.

‘Het blijft een moeilijk boek.’

Daarom is het waardevol er rustig naar te kijken
en overwegen wat de vele symboliek betekent.
Niet te vergeten, dat het de onthulling van Jezus
Christus
is. Hij wordt in deze boekrol bekendge-

maakt, en zo hoort het ook. Alle eer aan de door
God aangestelde Verlosser van Israël en uitein-
delijk alle volkeren.

‘Wat een uitzicht, wat een Verlosser.’

Heel de Schrift verwijst naar Hem, onze Heer
Jezus Christus. In typen, beelden, profetie.
Daarom kon Hij aan de Emmaüsgangers de
Schriften uitleggen en aangeven al wat op Hem
betrekking heeft in de Torah, de Psal
men en de
Profeten (Lucas 24:44-46). 
En zeker deze ont-
hulling, waardoor Hij ont
huld wordt als Koning,
Priester en Profeet.