31 augustus 2017
‘Het draait om Christus.’

In verleden, heden en toekomst is Hij
het, Die Gods plan uitvoert. Zo schrijft
de apostel Paulus in Efeziërs 3:10,11.
Hem was het in genade gegeven:

de onnaspeurlijke rijkdom van Christus
als evangelie te verkondigen
                                         Efeziërs 3:8

Dat is een rijkdom, die niet in Tenach
te vinden is.

‘Nu door Paulus bekendgemaakt.’

Dan draait het om de hemelse regering
van Christus
, niet genoemd in Tenach

(OT). Waarschijnlijk zinspeelde Hij erop
in Zijn nachtelijk gesprek met Nicode-
mus, toen Hij zei:

als Ik de aardse (dingen) jou zeg en jij
niet gelooft, hoe zul je geloven wan-
neer Ik de hemelse tegen je zeg?
                                     Johannes 3:12

‘Zij konden dat niet zien.’

De leraar van Israël begreep de uitdruk-
king wedergeboorte al
 niet, wat een
aardse zegen voor het volk
 is, laat staan
dat hij iets zou kunnen be
vatten van de
hemelse. Nochtans gaf
 God het aan
Paulus om:

allen te verlichten wat betreft het be-
heer van het geheimenis dat vanaf de
eonen weggehouden was in God, Die
alles schept
                                         Efeziërs 3:9