1 september 2017
‘Wat een machtig evangelie!’

Paulus maakt bekend – Gods plan: dat
is niet minder dan iedereen aan Zijn
hart brengen. Daartoe zet Hij allerlei
instrumenten in. Zijn eigen Zoon staat
aan de top van al diegenen, die God
gebruikt in Zijn voornemen.

‘Ook wij als gemeenteleden.’

Wat is dat geweldig, Hij zet ons als le-
den van het lichaam van Christus in in
Zijn plan. Dat omvat vijf tijdperken, of
eonen. Hij zal daardoor Zijn liefde to-
nen aan iedereen. Niets kan Hem te-
genhouden. Kan het geboetseerde te-
gen de pottenbakker zeggen: wat doe
je? Zo kan een schepsel het grote plan
van God nooit dwarsbomen.

‘Alles gaat naar Zijn bedoeling.’

Het al is uit Hem en door Hem en tot
Hem
. Hem zij de heerlijkheid in de eo-

nen van de eonen. Zo schrijft de apos-
tel in een machtige samenvatting heel
Gods plan uit. Een mens (Farao) kan
tijdelijk tegen Gods wil ingaan, maar
kan nooit Gods bedoeling weerstaan.