27 oktober 2017
‘We zijn uiterst gezegend.’

Dat is zeker zo, we hebben die zegen,
geestelijk, in Christus. De locatie is:
te midden van de hemelingen. Dat is
de plaats nu en in de toekomende e-
onen. Zo leert Efeziërs dat. We doen
goed als we dat volgen en ons leven
daarop en daarnaar richten.

‘Dan ontstaat druk?’

De oudsten die voorstaan in een loka-
le gemeente, ekklesia, zouden dubbe-
le eer ontvangen volgens Paulus in
1 Timotheüs 5:17. Dan in het bijzon-
der degenen, die arbeid verrichten in
het woord en het onderricht. Die staan
onder druk van de geestelijke machten.

‘Kwaad lijden.’

De tegenwerker heeft een heel arse-
naal om de oudsten te treffen. Kwaad
gerucht verspreiden bijvoorbeeld. De
gelovigen zouden extra alert zijn wan-
neer over een oudste iets rondgaat.
Daar wijst 1 Timotheüs 5 op, ja. De te-
genstander mobiliseert zijn machten
nu om het lichaam van Christus zo
mogelijk hard te treffen.