Woord vandaag

5 juli 2018
‘Waarheid is vast.’

Dat is voor nu speciaal het evangelie
van Paulus
. Dat goede nieuws laat op

veel punten de hoogste hoogte en de
diepste diepte zien. Eén van de talloze
voorbeelden is uit Romeinen 3. In een
ongewoon scherp betoog (allerlei cita-
ten uit Tenach (OT)) lezen we de wer-
kelijke situatie van de oude mens:

Wat dan? Zijn wij uitnemender? Beslist
niet! Wij hebben immers tevoren Joden
zowel als Grieken de reden gegeven dat
zij allen onder de zonde zijn
.  (vers 9).

De Joden dus ook onder de zonde, net
als alle andere mensen. De Torah, hun
eredienst en de andere dingen maakt
geen verschil.

‘Dit hoor je niet vaak.’

Het is de waarheid. Paulus gaat het aan-
vullen en citeert verder:

zoals geschreven is: niemand is recht-
vaardig, ook niet één
               (vers 10)

Hiervan is niemand uitgezonderd, ook
de Joden niet, hoewel zij ernstig probe-
ren de Torah te doen. Ze zijn bezig hun
rechtvaardigheid te doen gelden, maar
dat gaat niet. Geen prettige boodschap
voor de oude mens, maar het is nu een-
maal waar. Het gaat erom, dat wij met
Gods woord meegaan en dit erkennen.

‘Het is wel helder.’

Hierover kunnen geen misverstanden
bestaan. De Schrift is luid en duidelijk,
en Paulus wordt door heilige geest ge-
leid om ook dit te citeren:

er is niemand die verstandig is, er is nie-
mand die God zoekt, allen zijn zij afge-
dwaald, samen zijn zij nutteloos gewor-
den; er is niemand die mildheid doet, er
is zelfs niet één                 
(vers 11,12)

Het gaat echt iedereen aan. Allen die
geleefd hebben en die nog zouden le-
ven nadat Paulus stierf. Het is de aan-
klacht tegen heel de oude mensheid,
het is gewoon de waarheid.