Woord vandaag

13 juli 2018
‘Romeinen blijft boeien.’

Het is als een rots, want het spreekt
in alle delen van Christus. Dat is Gods
evangelie. Wat Hem gebeurde, is ook
ons overkomen, geestelijk gezien. Dit
is het evangelie van genade. Christus
werd ‘t ware deksel van bescherming.
Het geloof in Zijn bloed, dat is het. Nu
is geen herhaling van offers meer no-
dig. Dit toont Gods rechtvaardigheid.
Want de zonden waren nog niet weg.

‘Eerst moest Hij komen.’

Pas toen de Zoon als Lam van God de
zonde van de wereld gedragen had,

was het zonde’probleem’ opgelost.
En
 Hij is de vervulling van bijna onein-
dig veel typen en beelden. De To
rah
spreekt in alle delen van Christus.

Dat blijkt ook uit het feit, dat Paulus in
Romeinen 3:25 het ‘verzoendeksel’ als
type van de Heer aanwijst. Dat had hij
waarschijnlijk van de Heer gehoord.

‘Paulus wist veel meer.’

Omdat hij in de woestijn van Arabië in
Tenach (OT) was onderwezen door de
Heer Zelf. Zodoende kon hij ook schijn-
baar moeiteloos de typen van Hagar
en Sarah duiden in Galaten 3. Gedach-
te daarover is meestal, dat je alleen de
typen mag gebruiken die in de Schrift
zelf staan, maar in feite zijn dat prach-
tige voorbeelden van wat er nog (veel)
meer in verborgen zit.