Woord vandaag

14 juli 2018
‘God werkt door.’

Het evangelie van God over Zijn Zoon
bevat niet alleen waarheid, het is de
waarheid. Daar valt niets aan te veran-
deren. We zijn uiterst gezegend door
de Vader. Want Romeinen 3 vervolgt
met het aanwijzen van Gods rechtvaar-
digheid in deze tijd:

nttot het tonen van Zijn rechtvaardig-
heid in deze era, nbvoor Hem om recht-
vaardig te zijn

                                  Romeinen 3:26a

Uit wat de Zoon was (Offer, tot zonde
gemaakt), en is (opgewekt), blijkt eerst,
dat God rechtvaardig is.

‘Mooi, het draait om God.’

Ja want Hij is rechtvaardig in Zijn liefde.
Wanneer God iemand rechtvaardig ver-
klaart, doet Hij dat op grond van wat al
gebeurd is: de zonde is weg.
Daarom staat in vers 26b:

..en een Rechtvaardiger van degene,
die uit (het) geloof van Jezus is
.

Alle gelovigen hebben hetzelfde ge-
loof als de Heer Jezus. Dat van Hem
staat voorop, daar draait het om.
Voor Zijn Vader kostbaar, het volledi-
ge vertrouwen dat Hij in Vader had.
En God is de Rechtvaardiger. Hij ver-
klaart de gelovige rechtvaardig.

‘Maar dat is fantastisch!’

Nou en of, en dan is God volkomen
rechtvaardig. God ziet elke gelovige:
u, jou, mij, net zo rechtvaardig als de
Heer Jezus Christus zelf. Wat is dat ge-
weldig, want het houdt in: niemand
kan een gelovige veroordelen.

God verklaart dat jij als gelovige recht-
vaardig bent. Dat je nooit een misstap
hebt gemaakt. Zo kijkt Hij naar alle le-
den van het lichaam van Christus.