Woord vandaag

21 november 2018
’Soms heb je rust nodig.’

We zijn soms vermoeid en beladen en
de Heer biedt rust aan. Geen lichame-
lijke ontspanning, maar werkelijke vre-
de
in het hart. Hij geeft dat. Hij zei:

komt allen tot Mij die vermoeid en be-
last bent, en Ik zal je rust geven

                                  Mattheüs 11:28

Dit staat wel in tekstverband. Het gaat
om vermoeidheid van het moeten wer-
ken onder het oude verbond. Met alle
bijgemaakte regels en dergelijke.

‘De Heer had daar geen succes.’

Na de uitzending van de 70 bleek, dat
de verkondiging van het evangelie van
het koninkrijk met Jezus als Koning erg
koud ontvangen werd. Hij moest een
ernstig ‘wee’ uitspreken over de steden
Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm. Het
waren plaatsen waar Hij veel krachten
en tekenen en wonderen had verricht.
Maar zij bekeerden zich niet. Het zal
zelfs voor Sodom draaglijker zijn in de
dag van het gericht dan voor Kaperna-
üm. Een verwerping van Hem, dus.

‘Toch dankt Hij.’

Dat is het wonderlijke, Hij dankt de Va-
der dat Hij zaken van het koninkrijk ver-
borg voor wijzen en verstandigen en de
kinderen openbaarde. Hij is ootmoedig
en nederig van hart en zag dat Vader
het anders leidde. Hij schikte Zich daar-
in en het ging Hem om Vaders welbeha-
gen (11:26). Vader had erg veel aan de
Zoon gegeven (11:27); Hij als Zoon gaf
dat weer door aan anderen.
Dit was de weg die Vader bepaalde.