Filippenzen 3:11,12 – studie 46


In deze op 20 november 2018 gehouden
studie komt opnieuw het lijden en het on-
volmaakte naar voren, met daarin bemoe-
digende woorden. Deel A en deel B